• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECE - Sol·licitud d'admissió a l'examen teòric per a l'obtenció dels títols de les categories de Patró de Moto Nàutica A i Patró de Moto Nàutica B.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Sol·licitud d'admissió a l'examen teòric per a l'obtenció dels títols de les categories de Patró de Moto Nàutica A i Patró de Moto Nàutica B.

  Objecte del tràmit

  Realització d'exàmens teòrics per a l'obtenció del títol que habilite per a governar motos nàutiques.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones aspirants a les proves han de reunir els requisits següents:

  Requeriments

  - Per a obtindre el títol corresponent, les persones que superen els exàmens teòrics han d'acreditar la realització de les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació, conforme al Reial decret 259/2002, de 8 de març, del Ministeri de Foment, pel qual s'actualitzen les mesures de seguretat per a la utilització de les motos nàutiques.

  - Reunir les condicions psicofísiques necessàries d'acord amb el que estableix l'annex VIII del Reial decret 875/2014 de 10 d'octubre del Ministeri de Foment.

  - Les persones aspirants que no es presenten a les proves el dia i l'hora assenyalats, excepte en els casos justificats degudament i establits lliurement pel tribunal, seran excloses de la prova i perdran tots els seus drets d'examen.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà, per a cada convocatòria, un mes natural abans de la data d'examen i finalitzarà, per a cada convocatòria, 15 dies naturals abans de la data indicada d'examen (Vegeu exàmens i termini de matrícula en l'apartat Informació complementària).

  No s'admetrà cap sol·licitud presentada fora del termini establit.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També a qualsevol oficina de Correus. En aquest cas s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - Als corresponents registres dels serveis centrals i territorials de les distintes conselleries i a qualsevol de les oficines PROP de la Generalitat Valenciana.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  OFICINA PROP - CASTELLÓ, GERMANS BOU
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRO DE LA OFICINA PROP - VALÈNCIA, GREGORIO GEA I
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CIT-SOLTDDM&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2276

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb les sol·licituds, i dins dels terminis establits per a la presentació d'aquestes, els candidats han d'adjuntar en tots els casos:

  - Fotocòpia del document nacional d'identitat en vigor, i en cas que no siga espanyol el NIE en vigor, o bé una autorització expressa a l'Administració perquè puga comprovar les dades identificatives de la identitat dels candidats.

  -Justificant del pagament de la taxa

  - Les persones beneficiàries d'exempcions o bonificacions de taxa per família nombrosa, presentaran l'acreditació corresponent o bé l'autorització expressa a l'administració perquè puga comprovar la situació esmentada.

  - En les proves de patró d'embarcacions d'esbargiment complementàries, s'ha de presentar l'acreditació de posseir el títol de patró per a la navegació bàsica. En els supòsits de títols o aptes en patró per a la navegació bàsica atorgats per la Generalitat, no serà necessària l'acreditació, ja que el departament corresponent ho comprovarà d'ofici a l'efectuar la inscripció.

  El pagament a l'entitat bancària no substituirà en cap cas el tràmit de presentació de la sol·licitud davant de l'Administració en temps i manera prevista en aquestes bases.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'EXAMEN TEÒRIC PER A L'OBTENCIÓ DE LES TITULACIONS PER AL GOVERN D'EMBARCACIONS DE RECREACIÓ

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.