• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'EXPEDICIÓN/RENOVACIÓN de targeta marítima de les categories de Patró de Moto Nàutica A i Patró de Moto Nàutica B.

  Objecte del tràmit

  Obtindre l'autorització administrativa necessària per al govern de les motos nàutiques tenint en compte el següent:
  - Patró de moto nàutica A, per al maneig de motos nàutiques de potència igual o superior a 110 CV.
  - Patró de moto nàutica B, per al maneig de motos nàutiques de potència superior a 55 CV i inferior a 110 V.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques interessades a obtindre estos títols nàutics que complisquen els següents requisits:

  Requeriments

  - Haver complit díhuit anys d'edat. Els menors que hagen complit setze anys podran obtindre els títols anteriors sempre que tinguen el consentiment dels seus pares o tutors, o un altre document acreditatiu.
  - Reunir les condicions psicofísiques necessàries d'acord amb el que establix l'annex VIII del Reial Decret 875/2014 de 10 d'octubre, del Ministeri de Foment.
  - Haver aprovat l'examen teòric corresponent.
  - Acreditar la realització del curs pràctic que establix el Reial Decret 259/2002, de 8 de març, del Ministeri de Foment, pel qual s'actualitzen les mesures de seguretat per a la utilització de les motos nàutiques.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2019

  Expedició, renovació i convalidació: Patró de moto nàutica A i B: 35,30 euros

  BENEFICIS FISCALS EN FAMÍLIES NOMBROSES I EN FAMÍLIES MONOPARENTALS:
  a) Exempció total del pagament de les taxes, en famílies (nombreses o monoparentals) de categoria especial.
  b) Bonificació del 50% de l'import de les taxes, en famílies (nombreses o monoparentals) de categoria general.

  PAGAMENT DE LA TAXA DE FORMA TELEMÀTICA:

  A través del pagament telemàtic genèric:

  Per a aquelles persones que compten amb DNI electrònic o persones físiques o jurídiques amb certificat electrònic emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, i havent generat prèviament la taxa per Internet a través del Sistema Sar@ o amb l'imprés omplit obtingut de les direccions territorials, podran realitzar el pagament telemàticament.

  Vegeu manual en Informació complementària: Manual Pagament Telemàtic Genèric
  Vegeu enllaç en Informació complementària: Pagament Telemàtic Genèric

  DE FORMA PRESENCIAL:

  A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores.

  Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs tenen habilitats cada un d'estos.

  El model de taxa es pot descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.citma.gva.es/va/web/actividades-nauticas/inf-admin/tasas-naut/modelos-046-sara

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  OFICINA PROP - CASTELLÓ, GERMANS BOU
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRO DE LA OFICINA PROP - VALÈNCIA, GREGORIO GEA I
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2277

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, que la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, segons el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En cas de no autoritzar-se, s'haurà d'aportar:

  ** DNI o document equivalent en cas d'estrangers
  ** Certificat de famìlia nombrosa

  EXPEDICIÓ DE LA TARGETA D'IDENTITAT MARÍTIMA

  - Certificat de superació del curs pràctic d'una duració mínima de 3 hores.
  - Certificat mèdic oficial segons l'annex VIII del Reial Decret 875/2014 de 10 d'octubre del Ministeri de Foment.
  - Justificant del pagament de la taxa.

  RENOVACIÓ DE TARGETA D'IDENTITAT MARÍTIMA
  - Certificat mèdic oficial segons annex VIII del Reial Decret 875/2014 de 10 d'octubre del Ministeri de Foment.
  - Justificant del pagament de la taxa.
  - Targeta d'identitat marítima original.

  CONVALIDACIÓ DE TARGETA D'IDENTITAT MARÍTIMA
  - Certificat mèdic oficial segons l'annex VIII del Reial Decret 875/2014 de 10 d'octubre del Ministeri de Foment.
  - Còpia del títol a convalidar.
  - Justificant del pagament de la taxa.

  PÈRDUA O SOSTRACCIÓ DE LA TARGETA D'IDENTITAT MARÍTIMA
  - Còpia de la denúncia corresponent.
  - Justificant del pagament de la taxa.
  - Certificat mèdic oficial o certificat de reconeixement mèdic en vigor per a embarcament expedit per l'Institut Social de la Marina, en les condicions que establix el Reial Decret 875/2014 de 10 d'octubre del Ministeri de Foment.
  No serà necessària la presentació del certificat mèdic, si ha transcorregut un període menor de dos anys des de la data d'obtenció o renovació de qualsevol títol, o des de la data d'obtenció o renovació de qualsevol títol, o des de la realització d'algun dels exàmens, en l'àmbit de competències de la Generalitat Valenciana.

  - Declaració de veracitat de la documentació aportada.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'EXPEDICIÓ, RENOVACIÓ O CONVALIDACIÓ DE LES TITULACIONS PER AL GOVERN D'EMBARCACIONS DE RECREACIÓ

  DECLARACIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

  - Estudi de la documentació.

  - Expedició o renovació de la targeta.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra els resultats de la revisió d'exàmens, podrà interposar-se recurs d'alçada, segons el que establixen la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2277

  Tramitació

  La presentació de sol·licituds podrà realitzar-se telemàticament punxant en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'esta mateixa pàgina.

  Per a això ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  Sancions

  La utilització inadequada de les motos nàutiques contravenint el que disposa el Reial Decret 259/2002, de 8 de març,
  pel qual s'actualitzen les mesures de seguretat en la utilització de les motos nàutiques, podrà ser objecte de sanció administrativa amb subjecció al procediment previst en els articles 113 i següents de la Llei 27/1992, de 24 de novembre, de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant.

  Enllaços

  Escoles homologades: pràctiques bàsiques de seguretat i navegació

  Pagament telemàtic genèric

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial Decret 259/2002, de 8 de març, del Ministeri de Foment, pel qual s'actualitzen les mesures de seguretat en la utilització de les motos nàutiques (BOE núm. 61, de 12/03/2002).
  - Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes (DOGV nº 8202, de 30/12/2017)
  - Reial Decret 875/2014, de 10 d'octubre, del Ministeri de Foment, que regula les titulacions nàutiques per al govern d'embarcacions de recreació (BOE núm. 247, d'11/10/2014).
  - Resolució de 23 de novembre de 2016, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aprova la convocatòria ordinària d'exàmens teòrics per a l'obtenció de títols nàutics per al govern d'embarcacions de recreació per a l'any 2017 (DOCV núm. 7947, de 30/12/16).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial Decret 259/2002 de 8 de març

  Vegeu el Reial Decret 875/2014 de 10 d' octubre

  Vegeu Resolució de 23 de novembre de 2016

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.