TECE - Adscripció, substitució o baixa de vehicles en l'autorització de transport regular de viatgers d'ús especial (APE)

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 2895016
|
Codi GVA: 22780
Descarregar informació
Termini obert

Des de 28-10-2022

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitar la modificació del material mòbil en l'autorització de transport regular de viatgers d'ús especial (APE)

Terminis
Sol·licitudTermini obert
28-10-2022
Observacions

TRANSPORT ESCOLAR (CONCEPTE GENERAL)

Es considera transport escolar el trasllat d'estudiants des del lloc de la seua residència al respectiu centre d'ensenyament, tant urbà com interurbà, amb reiteració d'itinerari i mitjançant vehicles automòbils.

 

- Els serveis de transport escolar poden ser:

 

. Transport públic o privat complementari per a escolars menors de 16 anys.

 

. Transport públic o privat complementari per a alumnes de 16 anys i majors.

 

. Transport públic o privat complementari ocasional (excursions) per a estudiants de 16 anys i majors.

 

VIGÈNCIA DE L'AUTORITZACIÓ

Les autoritzacions per a la realització de transports regulars d'ús especial d'escolars s'atorgaran pel termini al qual es referisca el corresponent contracte amb els usuaris, sense perjudici que l'òrgan en cada cas competent puga exigir el seu visat amb una determinada periodicitat a fi de constatar el manteniment de les condicions que van justificar el seu atorgament.

Normativa
 • Decret 77/1984, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre regulació del transport escolar (DOGV 186, de 23.08.1984).
 • Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres (BOE 182, de 31.07.1987).
 • Llei orgànica 5/1987, de 30 de juliol, de delegació de facultats de l'Estat en les comunitats autònomes en matèria de transport per carretera i per cable (BOE núm. 182, de 31.07.87)
 • Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres (BOE núm. 241, de 08.10.1990).
 • Llei 9/2009, de 20 novembre, de la Generalitat d'accessibilitat universal del sistema de transports de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 6152 de 25.11.2009)
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015).
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic (BOE núm. 236, de 02.10.2015).
 • Reial decret 443/2001, de 27 d'abril, sobre condicions de seguretat en el transport escolar i de menors (BOE núm. 105, de 02.05.2001)

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Transportistes, persones físiques o jurídiques, que pretenen alguna modificació de l'autorització de transport regular de viatgers d'ús especial.

Requisits

Ser persona física o jurídica assenyalada en la sol·licitud com a interessada o, si escau, representant acreditat de la mateixa en els termes de l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En aquest últim cas s'ha de comunicar a l'òrgan competent.

En el cas d'haver-hi representacions, per raons de seguretat i operativitat és necessari que aquestes representacions estiguen donades d'altaen el Registre de Representants de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica ACCV (veure URL en l'apartat d'enllaços)

Vehicles:

- Han de tindre una antiguitat inferior a 10 anys a l'inici del curs escolar, computats des de la seua primera matriculació, o bé, tindre una antiguitat superior a 10 anys i inferior a 16, sempre que el vehicle haja estat dedicat al transport escolar i complir amb les especificacions tècniques del Reial decret 443/2001 sobre condicions de seguretat del transport escolar.

 

- Respecte del transport d'estudiants de 16 anys i majors i ocasional de menors, no existeix límit quant a l'antiguitat dels vehicles.

 

S'haurà de disposar d'adreça i signatura electrònica a fi de poder tramitar la sol·licitud.

Com es tramita

Procés de tramitació

L'organo gestor estudiarà la sol·licitud i la documentació rebuda i es dictarà resolució

Sol·licitud

Termini
Des de 28-10-2022

Durant tot el període de vigència de l'autorització en els expedients que estan autoritzats

Documentació
PER A TRANSPORT ESCOLAR: - Per a altes i aquelles modificacions de vehicles que ho requerisquen: Pòlissa d'assegurances i últim rebut pagat de les pòlisses, o ben certificats de l'empresa asseguradora amb relació de vehiculos - Fitxa d'inspecció tècnica vigent del vehicle, on conste que compleix...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Telemàticament a través de l'enllaç corresponent Si té dubtes respecte al propi procediment veure l'enllaç de dubtes en l'apartat d'enllaços

Resolució

Observacions

Recurs: alçada. Termini: un mes. Òrgan davant el qual s'interposa i resol: Secretària Autonòmica Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible. Presentació del recurs: cal presentar-ho en el corresponent servei territorial de transport.

Sancions
Llei 16/1987, de 30 de juliol (BOE de 31.07.1987).