TECE - Modificació del termini en l'autorització de transport regular de viatgers d'ús especial (APE)

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 2929188
|
Codi GVA: 22783
Descarregar informació
Termini obert

Des de 28-10-2022

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitar la modificació del termini en l'autorització de transport regular de viatgers d'ús especial (APE)

Terminis
Sol·licitudTermini obert
28-10-2022
EsmenaTermini obert
Observacions

TRANSPORT ESCOLAR (CONCEPTE GENERAL)

Es considera transport escolar el trasllat d'estudiants des del lloc de la seua residència al respectiu centre d'ensenyament, tant urbà com interurbà, amb reiteració d'itinerari i mitjançant vehicles automòbils.

 

- Els serveis de transport escolar poden ser:

 

. Transport públic o privat complementari per a escolars menors de 16 anys.

 

. Transport públic o privat complementari per a alumnes de 16 anys i majors.

 

. Transport públic o privat complementari ocasional (excursions) per a estudiants de 16 anys i majors.

 

VIGÈNCIA DE L'AUTORITZACIÓ

Les autoritzacions per a la realització de transports regulars d'ús especial d'escolars s'atorgaran pel termini al qual es referisca el corresponent contracte amb els usuaris, sense perjudici que l'òrgan en cada cas competent puga exigir el seu visat amb una determinada periodicitat a fi de constatar el manteniment de les condicions que van justificar el seu atorgament.

Normativa
 • Decret 77/1984, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre regulació del transport escolar (DOGV 186, de 23.08.1984).
 • Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres (BOE 182, de 31.07.1987).
 • Llei orgànica 5/1987, de 30 de juliol, de delegació de facultats de l'Estat en les comunitats autònomes en matèria de transport per carretera i per cable (BOE núm. 182, de 31/07/87)
 • Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres (BOE 241, de 08.10.1990).
 • Llei 9/2009, de 20 novembre, de la Generalitat d'accessibilitat universal del sistema de transports de la Comunitat Valenciana (DOCV Núm. 6152 de 25/11/2009).
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE 236, de 02.10.2015).
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic (BOE 236, de 02.10.2015).
 • Reial decret 443/2001, de 27 d'abril, sobre condicions de seguretat en el transport escolar i de menors (BOE núm. 105, 2.05.2001).

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Transportistes, persones físiques o jurídiques, que pretenen alguna modificació de l'autorització de transport regular de viatgers d'ús especial.

Requisits

Ser persona física o jurídica assenyalada en la sol·licitud com a interessada o, si escau, representant acreditat de la mateixa en els termes de l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En aquest últim cas s'ha de comunicar a l'òrgan competent.

En el cas d'haver-hi representacions, per raons de seguretat i operativitat, és necessari que aquestes representacions estiguen donades d'alta en al Registre de Representants de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica ACCV (veure URL en l'apartat enllaços).

S'haurà de disposar d'adreça i signatura electrònica a fi de poder tramitar la sol·licitud

A més per a modificació de termini

- La modificació no podrà mai excedir de la duració màxima del contracte

Com es tramita

Procés de tramitació

L'òrgan gestor estudiarà la sol·licitud i la documentació rebuda i es dictarà resolució.

Sol·licitud

Termini
Des de 28-10-2022

Durant tot el període de vigència de l'autorització

Documentació
Per a modificació del termini: - Contracte de Transport i si escau les seues pròrrogues - Altres documents que considere justificatius de la petició (opcional).
Forma de presentació
Telemàtica
Telemàticament a través de l'enllaç corresponent Si té dubtes respecte al propi procediment veure l'enllaç de dubtes en l'apartat d'enllaços

Esmena

Termini
Termini obert

Resolució

Observacions

Recurs: alçada. Termini: un mes. Òrgan davant el qual s'interposa i resol: Secretària Autonòmica Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible. Presentació del recurs: cal presentar-ho en el corresponent servei territorial de transport.

Sancions
Llei 16/1987, de 30 de juliol (BOE de 31.07.1987).