Ajudes destinades a l'aplicació de mesures de conservació de la biodiversitat en les Reserves de la Biosfera de la Comunitat Valenciana, finançades en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 2895442
|
Codi GVA: 22810
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Convocar i establir les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a dur a terme actuacions de conservació de la biodiversitat, així com l'aplicació de mesures de restauració, millora i manteniment dels valors ambientals, paisatgístics, etnogràfics i culturals de les dues reserves de la...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
JustificacióTermini obert
31-07-2026
Observacions

El crèdit total disponible es repartirà entre les dues reserves de la biosfera en un 50 %.

 

En el cas que, després de la corresponent baremació, el conjunt de projectes subvencionables corresponent a una de les reserves no arribe a la quantia assignada inicialment a aquesta, la quantitat sobrant podrà incrementar la corresponent a l'altra reserva.

 

Es valoraran cada una de les sol·licituds admeses que hagen complit els terminis i els requisits assenyalats en les presents bases a fi d'establir un ordre de prelació, que es determinarà de la manera següent:

S'ordenaran els projectes per la puntuació obtinguda d'acord amb els criteris de valoració que es descriuen en el punt següent (base onzena de la resolució) i es concedirà fins al 100 % de les despeses subvencionables de cada un dels projectes fins que s'esgote la quantia total de la convocatòria.

 

Si hi ha diverses sol·licituds empatades a punts i no hi ha crèdit suficient per a totes, es donarà prioritat a les que hagen obtingut més puntuació en el "criteri 1". Si així i tot persisteix l'empat, es donarà prioritat a les sol·licituds per data d'entrada en registre. En cas de persistir l'empat, aquest es dirimirà per sorteig.

 

Si el crèdit s'esgota sense satisfer al 100 % les despeses subvencionables de l'última sol·licitud amb l'ajuda concedida, es podrà instar el beneficiari perquè, en el termini de 10 dies comptats des de l'endemà de la notificació de la proposta de resolució provisional, reformule la seua sol·licitud per a ajustar els compromisos i les condicions a la subvenció atorgable. Si transcorregut aquest termini no es rebera la reformulació, s'entendrà que l'interessat realitzarà l'actuació completa, la justificació de la qual serà preceptiva per al cobrament de la subvenció.

 

S'establirà una llista ordenada de totes les sol·licituds i els projectes que complisquen les condicions administratives i tècniques establides, però que no hagen sigut estimats per depassar-se la quantia màxima del crèdit fixat en la convocatòria, amb la indicació de la puntuació atorgada a cada un.

Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Administració
Persones interessades

- Els ajuntaments dels municipis situats en la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel o en la Reserva de la Biosfera Alt Túria, amb territori a la comunitat autònoma de la Comunitat Valenciana.

- Les entitats locals menors pertanyents a aquests ajuntaments.

- Les entitats de caràcter supramunicipal de les quals formen part un o diversos d'aquests ajuntaments. Ací s'inclou l'òrgan de gestió de la Reserva de la Biosfera de l'Alt Túria.

- Les fundacions i entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes.

- Les associacions constituïdes amb la finalitat de promocionar activitats econòmiques en les reserves de la biosfera o gestionar recursos del seu patrimoni natural o cultural. En aquest apartat s'inclou l'òrgan de gestió de la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel.

- Universitats públiques i els seus instituts universitaris que estiguen inscrits en el Registre d'universitats, Centres i Títols.

Requisits

- No trobar-se en cap de les circumstàncies establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

- Complir les obligacions assenyalades en l'article 14 de la precitada Llei 38/2003.

- Estar al corrent de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda pública estatal i autonòmica, així com, enfront de la Seguretat social.

- No podran estar subjectes a un orde de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat l'ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior (article 1 del Reglament (UE) n °702/2014 de la Comissió Europea).

- Les entitats beneficiàries que estiguen obligades a això hauran de disposar del corresponent Pla d'Igualtat.

- Seran subvencionables les actuacions iniciades entre l'1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2023, sent esta última la data límit de compromisos de despesa.

- Serà obligatori que es troben executades en més d'un 30% de la inversió prevista a 31 de desembre de 2024, i completament a 31 de maig de 2026.

- Les actuacions objecte d'ajuda hauran de complir amb la normativa vigent que els siga aplicable. Així mateix, hauran de comptar amb les preceptives llicències i autoritzacions administratives en el cas que les mateixes el requerisquen, amb anterioritat al pagament de les subvencions.

Com es tramita

Procés de tramitació
Els beneficiaris que reunisquen les condicions que preveu la present resolució de bases i convocatòria podran presentar una única sol·licitud. La tramitació constarà de les fases següents: - Presentació telemàtica de la sol·licitud i documentació. - Valoració de les sol·licituds que complisquen...
Saber més
Criteris de valoració
El procediment es tramitarà en règim de concurrència competitiva mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades a fi d'establir un ordre de prelació entre aquestes, d'acord amb els criteris de valoració determinats en els apartats següents i adjudicar amb el límit del crèdit disponible...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

Mitjançant Resolució de 19 de gener de 2023, de la conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, s'àmplia el termini de presentació de sol·licituds de les ajudes per a l'aplicació de mesures de conservació de la biodiversitat en les reserves de la Biosfera de la Comunitat Valenciana, fins al 3 de febrer de 2023, inclusivament (DOGV Núm. 9516bis / 20.01.2023).

 

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9495, de 22.12.2022).

Documentació
La sol·licitud s'ha de presentar segons el model normalitzat. L'entitat sol·licitant o el seu representant l'ha de signar digitalment en el moment de la presentació telemàtica, mitjançant el procediment establit per a això en la seu electrònica. a) Documentació acreditativa del beneficiari i, si...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La presentació de sol·licituds es realitzarà electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'adreça d'Internet sede.gva.es/es/proc22810. La persona sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant d'entitat (si...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment és de sis mesos, des de l'endemà de la publicació de la present convocatòria.
  Observacions

  Contra la resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la seua publicació, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana,...

  Saber més

  Justificació

  Termini
  Fins 31-07-2026

  Les persones beneficiàries hauran de justificar l'execució com a màxim en el termini de dos mesos, comptats a partir de l'endemà de la data de la finalització de l'execució de cada projecte, que en cap cas superarà el 31 de juliol de 2026. La part executada fins al 30 de setembre de l'any en...

  Saber més
  Descripció

  Aportació de sol·licitud de pagament i altres documents requerits. Es podran sol·licitar pagaments totals o parcials després de la presentació de la documentació justificativa. Els pagaments a compte respondran al ritme d'execució de les accions subvencionades, abonant-se la quantia equivalent...

  Saber més
  Documentació
  -Formulari de Justificació de la subvenció i sol·licitud d'abonament total o parcial de l'ajuda. -Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció. -Cost real de la mesura, detallant l'import sol·licitat, atorgat i gestat. -Descripció de la mesura i...
  Saber més
  Forma de presentació