Detall de Procediment

Sol·licitud d'inscripció d'entitats de voluntariat en el Registre autonòmic d'associacions de la Comunitat Valenciana.

Codi SIA: 211044
Codi GUC: 2282
Organisme: Conselleria de Justícia i Interior
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

- Sol·licitar la inscripció de l'entitat en el Registre d'Entitats de Voluntariat de la Comunitat Valenciana. - La inscripció en el Registre d'Entitats de Voluntariat serà un requisit indispensable per a accedir a subvencions o per a establir convenis amb les administracions públiques.

Observacions

* CONCEPTE DE VOLUNTARIAT S'entén per voluntariat el conjunt d'activitats d'interés general que respecten els principis de no-discriminació, solidaritat, pluralisme i tots aquells que inspiren la convivència en una societat democràtica i es desenvolupen per persones físiques per a la millora de la qualitat de vida d'altres persones o de la col·lectivitat, d'acord amb els requisits següents: a) Que tinguen caràcter altruista i solidari. b) Que la seua realització siga conseqüència d'una decisió pròpia i lliurement adoptada, i no porte causa en una obligació personal o deure jurídic. c) Que es duguen a terme de manera desinteressada i sense contraprestació econòmica, ni de qualsevol altra índole, sense perjudici dels incentius que legalment puguen establir-se i rescabalar-se de les despeses originades per l'acompliment de tal activitat. d) Que es desenvolupen a través d'organitzacions sense ànim de lucre i conformement a programes o projectes concrets. * CONDICIONS D'ADMISSIÓ DE LA PERSONA VOLUNTÀRIA - Podran ser admeses com a voluntàries totes les persones físiques amb capacitat d'obrar suficient i que tinguen interés en el desenvolupament de les finalitats de l'associació sense rebre cap contraprestació ni intervindre obligació o deure jurídic. - Ha de presentar-se una sol·licitud per escrit a l'òrgan de representació, i aquest resoldrà en la primera reunió que duga a terme. * CONDICIONS PER A REGISTRAR-SE Per a la inscripció en el registre, les entitats han de presentar un estatut que continga les condicions d'admissió i pèrdua de la condició de persona voluntària, els drets i deures de les persones voluntàries d'acord amb l'establit en la present llei, i els principis que han de regir les relacions entre l'entitat i les seues persones voluntàries, així com els mecanismes de participació en la seua entitat.

Qui pot sol·licitar-ho?

Es consideraran organitzacions o entitats de voluntariat les que estiguen legalment constituïdes, tinguen personalitat jurídica pròpia, no tinguen ànim de lucre i desenvolupen activitats i programes d'interés general assenyalat en l'article 3 de la Llei 4/2001, de 19 de juny, de voluntariat social. Les entitats de voluntariat que adopten la forma jurídica d'associació o fundació han d'estar inscrites en els corresponents registres d'associacions o fundacions de l'Administració de la Generalitat.

Normativa del procediment

  • Llei 4/2001, de 19 de juny, del voluntariat (DOCV núm. 4026, de 21/06/01).
  • Decret 181/2002, de 5 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es crea el Registre autonòmic d'associacions de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 4385, de 25/11/02).
  • Llei 14/2008, de 18 de novembre de 2008, de la Generalitat, d'associacions de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5900, de 25/11/08).

Termini

Durant tot l'any.

Documentació

- Sol·licitud d'inscripció en el registre. - Certificació de l'acord, de l'òrgan competent per a fer-ho, pel qual s'acorda la inscripció de l'entitat com a entitat de voluntariat en el Registre d'Entitats de Voluntariat de la Generalitat. - Estatut de l'entitat de voluntariat, en compliment del que exigeix l'article 11 de la Llei 4/2001, de 19 de juny, del voluntariat.

Presentació

Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això, cal tindre en compte que: 1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint. 2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica. 3- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Heu d'omplir el formulari de dades generals. b) * Detalleu amb la major concreció possible la matèria objecte del tràmit. * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD". * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud. * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant). c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit. d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació). e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre. La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Esgota via administrativa