Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'inscripció d'entitats de voluntariat en el Registre autonòmic d'associacions de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  - Sol·licitar la inscripció de l'entitat en el Registre d'Entitats de Voluntariat de la Comunitat Valenciana.
  - La inscripció en el Registre d'Entitats de Voluntariat serà un requisit indispensable per a accedir a subvencions o per a establir convenis amb les administracions públiques.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Es consideraran organitzacions o entitats de voluntariat les que estiguen legalment constituïdes, tinguen personalitat jurídica pròpia, no tinguen ànim de lucre i desenvolupen activitats i programes d'interés general assenyalat en l'article 3 de la Llei 4/2001, de 19 de juny, de voluntariat social.
  Les entitats de voluntariat que adopten la forma jurídica d'associació o fundació han d'estar inscrites en els corresponents registres d'associacions o fundacions de l'Administració de la Generalitat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Sol·licitud d'inscripció en el registre.

  - Certificació de l'acord, de l'òrgan competent per a fer-ho, pel qual s'acorda la inscripció de l'entitat com a entitat de voluntariat en el Registre d'Entitats de Voluntariat de la Generalitat.

  - Estatut de l'entitat de voluntariat, en compliment del que exigeix l'article 11 de la Llei 4/2001, de 19 de juny, del voluntariat.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ENTITATS DE VOLUNTARIAT

  Certificat de l'associació i model d'estatuts d'entitats de voluntariat

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2282

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).
  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació.
  Per a això, cal tindre en compte que:
  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.
  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.
  3- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.
  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.
  b) * Detalleu amb la major concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).
  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit.
  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).
  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.
  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  * CONCEPTE DE VOLUNTARIAT
  S'entén per voluntariat el conjunt d'activitats d'interés general que respecten els principis de no-discriminació, solidaritat, pluralisme i tots aquells que inspiren la convivència en una societat democràtica i es desenvolupen per persones físiques per a la millora de la qualitat de vida d'altres persones o de la col·lectivitat, d'acord amb els requisits següents:
  a) Que tinguen caràcter altruista i solidari.
  b) Que la seua realització siga conseqüència d'una decisió pròpia i lliurement adoptada, i no porte causa en una obligació personal o deure jurídic.
  c) Que es duguen a terme de manera desinteressada i sense contraprestació econòmica, ni de qualsevol altra índole, sense perjudici dels incentius que legalment puguen establir-se i rescabalar-se de les despeses originades per l'acompliment de tal activitat.
  d) Que es desenvolupen a través d'organitzacions sense ànim de lucre i conformement a programes o projectes concrets.

  * CONDICIONS D'ADMISSIÓ DE LA PERSONA VOLUNTÀRIA
  - Podran ser admeses com a voluntàries totes les persones físiques amb capacitat d'obrar suficient i que tinguen interés en el desenvolupament de les finalitats de l'associació sense rebre cap contraprestació ni intervindre obligació o deure jurídic.
  - Ha de presentar-se una sol·licitud per escrit a l'òrgan de representació, i aquest resoldrà en la primera reunió que duga a terme.

  * CONDICIONS PER A REGISTRAR-SE
  Per a la inscripció en el registre, les entitats han de presentar un estatut que continga les condicions d'admissió i pèrdua de la condició de persona voluntària, els drets i deures de les persones voluntàries d'acord amb l'establit en la present llei, i els principis que han de regir les relacions entre l'entitat i les seues persones voluntàries, així com els mecanismes de participació en la seua entitat.

  Sancions

  Seran causes de la pèrdua de la condició d'entitat de voluntariat:
  1. La petició expressa de l'entitat en aquest sentit.
  2. Extinció de la seua personalitat jurídica.
  En aquests casos, la conselleria competent procedirà a la cancel·lació de la inscripció registral de la condició d'entitat de voluntariat que tenia l'entitat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 4/2001, de 19 de juny, del voluntariat (DOCV núm. 4026, de 21/06/01).
  - Decret 181/2002, de 5 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es crea el Registre autonòmic d'associacions de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 4385, de 25/11/02).
  - Llei 14/2008, de 18 de novembre de 2008, de la Generalitat, d'associacions de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5900, de 25/11/08).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 4/2001, de 19 de juny.

  Vegeu el Decret 181/2002, de 5 de novembre.

  Vegeu la Llei 14/2008, de 18 de novembre de 2008.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.