Detall de Procediment

Aportació documental a la sol·licitud d'Ajudes per a la transformació de flotes, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Activitat 5: Adquisició de semiremolcs per a ús en autopistes ferroviàries.

Codi SIA: 2895838
Codi GUC: 22831
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT des de 05-09-2022
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Aquest tràmit permet l'aportació de múltiples documents a un expedient de sol·licitud d'ajudes per a la transformació de flotes, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Activitat 5: Adquisició de semiremolcs per a ús en autopistes ferroviàries.

Requisits

Haver rebut una notificació electrònica assignant un codi d'expedient a la seua sol·licitud, haver rebut un requeriment d'esmena sobre l'expedient telemàtic de la sol·licitud o haver rebut una notificació electrònica de resolució de concessió de la subvenció. En la documentació aportada haurà de constar tota la informació necessària que permeta una correcta identificació de l'expedient telemàtic al qual fa referència.

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones físiques o jurídiques que siguen titulars d'alguna de les següents autoritzacions en vigor a la data de sol·licitud de les ajudes: a) Una autorització de transport públic de mercaderies habilitant per a fer transport amb vehicles o conjunts de vehicles de més de 3,5 tn. de massa màxima, identificada amb la clau MDPE. b) Una autorització de transport públic discrecional de viatgers amb autobús, identificada amb la clau VDE. c) Una autorització de transport privat complementari de mercaderies habilitant per a fer transport amb vehicles o conjunts de vehicles de més de 3,5 tn. de massa màxima, identificada amb la clau MPCE. d) Una autorització de transport privat complementari de viatgers amb autobús amb la clau VPCE. e) Una autorització autonòmica de transport públic de mercaderies amb clau MDLE, sempre que tinguen adscrits a aquesta autorització vehicles de més de 3,5 tn de massa màxima a data d'aprovació del Reial decret 983/2021, de 16 de novembre f) Persones jurídiques privades que a la data de sol·licitud de l'ajuda presten el servei públic de transport urbà amb autobús , i estigueren exemptes de l'obtenció d'alguna de les autoritzacions incloses en l'apartat 1 de l'article 3 de l'Ordre 2/2022, de 28 de març,de la Conselleria de Política territorial, Obres Públiques i Mobilitat

Normativa del procediment

Termini

En cas d'aportació documental voluntària, no s'estableix termini, en cas d'haver rebut requeriment d'esmena o notificació de resolució de concessió de la subvenció, el termini serà el que s'assenyala en el requeriment o la notificació.

Documentació

- Formulari telemàtic de petició. - Els documents electrònics aportats pel sol·licitant, requerits a la seua sol·licitud d'esmena o en la resolució de la concessió per a la justificació de l'activitat

Presentació

Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

S'ha d'accedir a l'administració en línia, lloc en el qual el ciutadà s'identificarà amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat, adjuntarà els documents electrònics aportats pel sol·licitant o requerits i finalment el registrarà d'entrada a través del registre telemàtic. La documentació s'incorporarà a l'expedient obert, i serà analitzada pel personal de la conselleria competent en aqueixa matèria, qui procedirà en conseqüència