Detall de Procediment

Sol.licitud de proves d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior, conduents a les titulacions oficials de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior, per a persones sense requisits acadèmics, en el curs 2022-2023.

Codi SIA: 211045
Codi GUC: 2287
Organisme: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Termini de sol·licitud:
09-01-2023
-
13-01-2023
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

- La prova d'accés al grau mitjà té com a objecte demostrar els coneixements i les habilitats suficients en relació amb els objectius de l'ESO, per a cursar amb aprofitament els ensenyaments d'aquest grau. - La prova d'accés al grau superior té com a objecte demostrar la maduresa en relació amb els objectius formatius del Batxillerat Els continguts d'amdues proves versaran sobre els continguts que determina la Resolució de 12 de novembre de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix el currículum del programa experimental de les matèries que formen part de les proves d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior, conduents a les titulacions oficials de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior, i dels cursos preparatoris de les mateixes en la Comunitat Valenciana (DOGV 8954, 17,11,2020)

Observacions

* INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ 1. La convocatòria de les proves es podrà consultar en el lloc web oficial d'informació a la ciutadania de la Generalitat Valenciana. (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2287). 2. La direcció del centre on es realitze les prova d'accés designarà el professorat dels diferents departaments didàctics i/o d'orientació que haurà d'orientar les persones interessades a realitzar-les. 3. L'orientació tindrà com a objecte informar sobre el calendari, l'estructura, els continguts i els criteris d'avaluació. 4. Els avisos referents a les proves d'accés es faran públics en els taulers d'anuncis del centre on es realitzaran les proves i en el lloc web d'aquest. LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PROVES: CIFP Complex Educatiu de Cheste. Carretera de València-Madrid, s/n. Cheste. IES Didín Puig, Carrer Carlet s/n. Guadassuar. En el cas, de problemes d'espai degut a les limitacions d'aforament es podran derivar els últims aspirants matriculats que realitzen les proves en un altre centre. Les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport estudiaran les sol·licituds rebudes i determinaran el canvi de centre on hauran d'examinar-se aquests aspirants. El centre que haja rebut les sol·licituds d'aquestes persones les enviarà, juntament amb tota la seua documentació, al centre on hagen d'examinar-se i publicarà en el lloc web del centre docent els llistats indicant la relació d'aquestes, indicant el nom i l'adreça del centre on hagen d'examinar-se. * DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES: A) GRAU MITJÀ: - Lloc de realització: CIFP Complex Educatiu de Cheste. Carretera de València-Madrid, s/n. Cheste. IES Didín Puig, Calle Carlet s/n. Guadassuar. - Dia: 20 de gener de 2023. Horari: . 8.00 hores: constitució de la comissió d'avaluació. El president adoptarà les mesures necessàries que garantisquen l'organització i el bon desenvolupament de les proves. . 9.00 hores: primer exercici. Durada: 2 hores. . 11.30 hores: segon exercici. Durada: 2 hores. B) GRAU SUPERIOR: - Lloc de realització: CIFP Complex Educatiu de Cheste. Carretera de València-Madrid, s/n. Cheste. IES Didín Puig, Calle Carlet s/n. Guadassuar. - Dia: 20 de gener de 2023 Horari: . 8.00 hores: constitució de la comissió d'avaluació. El president adoptarà les mesures necessàries que garantisquen l'organització i el bon desenvolupament de les proves. . 9.00 hores: primer exercici (apartat A). Durada: 1 h 30 min. . 11.00 hores: primer exercici (apartat B). Durada: 1 h 30 min. . 13.00 hores: segon exercici. Durada: 2 h 30 min.

Requisits

GRAU MITJÀ DE TÈCNIC ESPORTIU - No estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent a efectes acadèmics ni de titulacions equivalents a l'efecte d'accés segons s'indica en la disposició addicional cinquena del Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell. - Tindre, com a mínim, 17 anys complits l'any de realització de la prova. IMPORTANT: la prova d'accés a la Formació Professional de grau mitjà podrà substituir la prova d'accés al mateix grau dels ensenyaments esportius. GRAU SUPERIOR DE TÈCNIC ESPORTIU SUPERIOR - No estar en possessió del títol de Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics ni de titulacions equivalents a l'efecte d'accés segons s'indica en la disposició addicional cinquena del Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell. - Tindre una edat mínima de 19 anys complits dins de l'any natural de realització de la prova i estar en possessió del títol de Tècnic Esportiu en la corresponent modalitat o especialitat esportiva. Tant en un cas com en l'altre, l'edat mínima establida farà referència als anys complits en l'any de realització de la prova. IMPORTANT: La part comuna de la prova d'accés a la Formació Professional de grau superior podrà substituir la prova d'accés al mateix grau dels ensenyaments esportius.

Normativa del procediment

 • Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial (BOE núm. 268, de 08/11/07).
 • Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell, pel qual es regulen els ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6853, de 03/09/12).
 • Ordre de 10 de maig de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regulen les proves de maduresa per a l'accés als ensenyaments esportius a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4771, de 09/06/04).
 • Ordre de 17 de novembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, que modifica l'Ordre de 10 de maig de 2004, per la qual es regulen les proves de maduresa per a accedir als ensenyaments esportius en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 5411, de 20/12/06).
 • Resolució de 12 de novembre de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix el currículum del programa experimental de les matèries que formen part de les proves d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior, conduents a les titulacions oficials de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior, i dels curse
 • Resolució de 16 de novembre de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves, per a persones sense requisits acadèmics, d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior, conduents a les titulacions oficials de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior en el curs 2022/2023. (DOGV 9478, 25.11.2022)
 • Vegeu Resolució de 12 de novembre de 2020
 • Vegeu Resolució de 16 de novembre de 2022
 • Vegeu l'Ordre de 10 de maig de 2004.
 • Vegeu el Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre
 • Vegeu el Decret 132/2012, de 31 d'agost.
 • Vegeu Ordre de 17 de novembre de 2016

Termini

El període d'inscripció a les proves que es convoquen mitjançant aquesta resolució estarà comprés entre els dies 9 al 13 de gener de 2023, tot dos inclosos.

Documentació

Per a efectuar la inscripció, les persones interessades han de presentar en el centre públic autoritzat: a) Sol·licitud, d'acord amb el corresponent model que s'indica en els annexos I i II de la Resolució de 16 de novembre de 2022.(DOGV 9478 , 25.11.2022) b) Fotocòpia del NIF o NIE o, en defecte d'això, passaport, permís de residència o visat d'estudis. c) Justificant de pagament de les taxes corresponents. A més, per a la prova de grau superior de Tècnic Esportiu Superior, han d'acreditar estar en possessió del títol de Tècnic Esportiu en la modalitat o, si és el cas, l'especialitat esportiva corresponent. L'acreditació s'ha de realitzar mitjançant la presentació d'algun dels documents següents: a) Fotocòpia compulsada del títol. b) Fotocòpia compulsada del resguard acreditatiu del títol. c) Certificació acadèmica que acredite estar en possessió del títol. d) Certificació oficial del centre reconegut per l'administració on es va realitzar el curs preparatori (si escau).

Forma presentació

Telemàtica

Pagament

Model 9773: https://atv.gva.es/va/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-conseducacion

Informació tramitació

La documentació s'haurà de presentar en el centre públic autoritzat on es desitge realitzar la prova, per correu postal certificat, o bé, per qualsevol dels mitjans establits en la legislació bàsica de procediment administratiu comú de les administracions públiques. INSCRIPCIÓ: - Al final del període establit per a la formalització de la inscripció, es publicarà, en el tauler d'anuncis i en el lloc web oficial del centre on es realitzaran les proves, una llista diferenciada per a cada prova d'accés dels sol·licitants admesos i, si és el cas, exclosos. - En la llista d'exclosos s'indicarà expressament el motiu d'exclusió i el termini per a esmenar el defecte. Finalitzat el termini d'esmena, es remetrà una còpia de les llistes d'admesos i exclosos al corresponent inspector o inspectora d'educació designat per a supervisar les proves esmentades. - Tota la documentació s'arxivarà en el centre on es realitzaran les proves i estarà a la disposició de la comissió d'avaluació que examine l'aspirant. PROVES: - Es constituirà una comissió d'avaluació en el centre designat per a realitzar les proves d'accés. - La Comissió d'Avaluació tindrà les funcions següents: a) Organització i realització de les proves d'accés. b) Correcció i qualificació. c) Ompliment de les actes d'avaluació segons els models dels annexos III i IV de la resolució i publicació dels resultats. d) Resolució de les reclamacions de qualificacions estimades incorrectes. e) Expedició dels certificats acreditatius de superació de la corresponent prova d'accés segons els models dels annexos V i VI de la resolució. f) Informar, mitjançant el seu president, l'inspector o la inspectora d'educació que supervisa les proves de les incidències rellevants que es produïsquen durant el desenvolupament, així com remetre les llistes provisionals i definitives perquè es publiquen en els taulers d'anuncis de les direccions territorials. En la seua actuació, la comissió d'avaluació tindrà present el que assenyalen els articles deu, onze i dotze de l'Ordre de 10 de maig de 2004, a excepció de la qualificació de les proves d'accés que, de conformitat amb l'article 31.5 del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial, i l'article 23 del Decret 132/2012, del Consell, pel qual es regulen els ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana, es realitzarà de la manera següent: Grau mitjà: la nota final de la prova per a l'accés al grau mitjà, expressada en l'escala numèrica d'1 a 10, amb dos decimals, serà la mitjana aritmètica de les notes que s'han obtingut en les diferents parts, sempre que aquestes siguen superiors o iguals a quatre. Grau superior: la nota final de la prova per a l'accés al grau superior, expressada en l'escala numèrica d'1 a 10, amb dos decimals, serà la mitjana aritmètica de la nota de la prova d'accés i la nota final dels ensenyaments de tècnic esportiu, sempre que els dos siguen superiors o iguals a quatre. Quan s'haja realitzat el curs de preparació reconegut oficialment per l'administració competent de la prova d'accés, la nota final de la prova serà la suma de la mitjana aritmètica més la puntuació que resulte de multiplicar per 0,15 la qualificació obtinguda en el curs de preparació quan aquesta siga cinc o superior. En cap cas la nota resultant serà superior a 10. L'acreditació de la nota d'aquest curs l'ha d'aportar la persona candidata mitjançant una certificació oficial del centre on es va cursar. En tots els casos seran positives les qualificacions finals iguals o superiors a cinc i negatives, les inferiors a cinc.

òrgans de tramitació

Organismes

 • CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
 • AV. CAMPANAR, 32

  46015 - València/Valencia

Òrgans resolució

Organismes

 • CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
 • AV. CAMPANAR, 32

  46015 - València/Valencia