Sol·licitud d'ajudes de minimis destinades a les centrals de condicionament de fruita afectades per les gelades associades a la borrasca CIRIL

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 2897744
|
Codi GVA: 22880
Descarregar informació
Termini obert

Des de 27-09-2022

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Facilitar a les OPFH titulars de centrals de condicionament de fruita afectades per les gelades associades a la borrasca CIRIL la sol·licitud de les ajudes per a pal·liar les pèrdues importants de facturació derivades de l'esmentat fenomen climatològic.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
27-09-2022
Normativa
 • Reglament (UE) 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l'organització comuna de mercats dels...
 • Reglament delegat (UE) 2017/891, de la Comissió, de 13 de març de 2017, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament...
 • Reglament d'execució (UE) 2017/892, de la Comissió, de 13 de març de 2017, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm....
 • Reial decret 532/2017, de 26 de maig, pel qual es regulen el reconeixement i el funcionament de les organitzacions de productors del sector de...
 • Reial decret 749/2022, de 13 de setembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes estatals de minimis destinades a...
 • Resolució de 22 de setembre de 2022, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), per la qual es convoquen les ajudes...
 • Extracte de la Resolució de 22 de setembre de 2022, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), per la qual es...
 • Resolució de 21 de febrer de 2023, del director de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), per la qual es concedeixen ajudes...

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Podran sol·licitar-ho OPFH titulars de centrals de condicionament de fruita afectades per les gelades associades a la borrasca CIRIL.

Requisits

a) Que es troben reconegudes per a alguna de les categories de reconeixement que estableix l'annex III del Reial decret 532/2017, de 26 de maig, que incloguen algun dels productes dels sectors de fruita de pinyol, fruita de llavor i/o fruita seca.

 

b) Que tinguen efectius productius a les comarques que recull l'annex o estiguen afectades per lliuraments de tercers procedents d'aquestes comarques.

 

c) Que acrediten haver patit una pèrdua en 2022 superior al 30 % del valor de producció comercialitzada, incloent-hi les produccions de tercers respecte a la mitjana de l'últim quinquenni 2017-2021, calculada segons l'apartat 3 d'aquest article.

 

d) Així mateix, els beneficiaris han de complir els requisits que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Sol·licitud

Termini
Des de 27-09-2022

Des de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria de les ajudes en el DOGV i fins al 30 de setembre inclòs (DOGV núm. 9435, de 26.09.2022).

Forma de presentació
Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
Saber més