Subvencions destinades al programa de digitalització del cicle urbà de l'aigua en municipis amb menys de 20.000 habitants, inclosos en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, que formen part del component 5," Preservació del litoral i recursos hídrics ", inversió núm. 3 relativa a la transició digital en el sector de l'aigua (vigilància i control de l'entorn digital) en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 2927914
|
Codi GVA: 22956
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Convocar i establir les bases reguladores per a la concessió d'ajudes als municipis de la Comunitat Valenciana amb menys de 20.000 habitants per a dur a terme actuacions en matèria de digitalització del cicle urbà de l'aigua.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
28-06-2023
JustificacióTermini obert
29-08-2023 al 30-06-2026
Observacions

Són subvencionables les actuacions que milloren la gestió del cicle urbà de l'aigua a través de la digitalització en el proveïment, la depuració d'aigües residuals, la reutilització i les línies estratègiques sobre la digitalització i millora de la gestió associades a noves tècniques de tractament, depuració i reutilització de les aigües urbanes i industrials, d’acord amb les següents línies d'actuació:

a) Actuacions per a l'automatització i telecontrol de les instal·lacions de producció i regulació per al subministrament d'aigua potable als municipis: instal·lació d'equips per a l'automatització del funcionament de pous, bombaments i depòsits de les instal·lacions de subministrament d'aigua potable, així com el control dels principals paràmetres de funcionament.

b) Instal·lació o reposició de comptadors digitals, sempre que en el futur siguen de titularitat de l'ajuntament corresponent, equips de control de cabals i pressions en xarxes de proveïment d'aigua potable dels municipis amb l'objectiu de controlar els consums per a zones i minimitzar el volum de pèrdues, sensors de pressió i vàlvules d'acció immediata, equips de mesurament de conductivitat, oxigen dissolt, terbolesa, pH, clor, etc., per a determinar la qualitat de l'aigua en la xarxa.

c) Actuacions per a la instal·lació d'equips sensoritzats i automatització i telecontrol de les instal·lacions d'aigües residuals: Instal·lació de comptadors digitals sectorials que permeten controlar els cabals fins a l'arribada a l'EDAR, alleujaments, abocaments i, si és el cas, de reutilització, així com sensors o mitjans relacionats amb la qualitat: pH, oxigen dissolt, conductivitat, etc.

d) Automatització i telecontrol dels sistemes d’emmagatzematge o de drenatge sostenible, que permeten l'ús de recursos hídrics alternatius mitjançant la regeneració i/o reutilització de l'aigua per als usos permesos (indústria, agricultura, parcs i jardins, hidrants contra incendis, neteja viària, sistemes ornamentals, etc.), de manera que es reduïsca notablement el consum d'aigua potable destinada a consum humà.

 

Normativa

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Podran adquirir la condició d'entitat beneficiària de les subvencions els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el Reial decret 1065/2021, de 30 de novembre, pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del padró...

Saber més
Requisits

1. Els beneficiaris finals han de complir, entre altres, els requisits següents:

 

· Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d'acord amb el que estableix l'article 14 de l'LGS.

· Disposar de capacitat econòmica, financera i operativa suficient per a garantir l'execució de l'operació proposada.

· Acreditar, si és el cas, el fet d’estar al corrent en el compliment de l’obligació de rendició dels comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb la normativa aplicable.

· No trobar-se en cap de les situacions que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, inclosa la inexistència d'obligacions de reintegrament d'altres subvencions o ajudes, o, si és el cas, el fidel compliment de les seues obligacions de reintegrament d'altres subvencions o ajudes, d’acord amb els termes que estableix l'article 21 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

· Conéixer, acceptar i comprometre's a complir els requisits exigits en la resolució, així com el compromís de l'ajuntament amb l'execució i posterior explotació de les actuacions, la conservació i el manteniment.

· Que el sol·licitant es comprometa expressament a concedir els drets i accessos necessaris per a garantir que els organismes europeus hi exercisquen les seues competències.

 

2. Les actuacions s’han de referir a digitalització i telecontrol de sistemes de proveïment i sanejament en xarxes de municipis amb menys de 20.000 habitants.

 

3. Les actuacions no poden haver sigut declarades d'interés general de l'Estat, llevat que, mitjançant un protocol o conveni amb l'Administració general de l'Estat, les comunitats autònomes o entitats locals hagen assumit l'execució d'actuacions d'interés general, cas en què aquestes podran ser finançades amb càrrec a aquesta subvenció.

 

4. Les actuacions hauran d'estar específicament destinades a aconseguir els objectius que estableix el pla: digitalització del cicle urbà de l'aigua en petits i mitjans municipis, estalvi en el consum d'aigua i/o increment en la garantia de subministrament, i així s'haurà de justificar en les actuacions seleccionades.

 

5. No podran ser seleccionades les actuacions que, en la data de sol·licitud de l'ajuda, disposen d'assignació en ferm de fons europeus en el marc de la programació financera vigent, o que compten amb finançament de l'Administració general de l'Estat perquè estan incloses en un conveni o protocol amb aquesta.

 

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. - L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment serà la direcció general amb competències en matèria de recursos hídrics, que realitzarà d'ofici totes les actuacions que estime necessàries per a la determinació, el...
Saber més
Criteris de valoració
Criteri 1: Assegurament del compliment dels objectius establits en el PERTE: Actuacions per a la millora de la digitalització, que donen suport als municipis amb més pèrdues i que col·laboren amb una significativa reducció d’aquestes i fomenten la transparència en el coneixement del control dels...
Saber més

Formularis

Justificació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de les sol·licituds serà de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV Núm. 9626 / 27.06.2023).

 

Documentació
1. Les sol·licituds s’han de formalitzar en el formulari disposat per a la convocatòria i s'hi ha d’adjuntar la documentació següent: a) Acreditació de la identitat de la persona sol·licitant amb poder bastant i, si és el cas, el seu representant o apoderat legal. b) Aprovació de la proposta per...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
Saber més

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Des de 28-06-2023
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació...
  Saber més

  Resolució

  Quantia i cobrament
  1. L'import total d'aquesta convocatòria ascendeix a tres milions huit-cents trenta-tres mil quatre-cents euros (3.833.400 euros), que es finançaran amb càrrec a la partida pressupostària 12.99.99.442.99, capítol VII (Digitalització dels sistemes de gestió del cicle de l'aigua urbana en municipis...
  Saber més
  Observacions

  De conformitat amb el que estableixen els articles 114, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució, que...

  Saber més

  Justificació

  Termini
  Des de 29-08-2023 a 30-06-2026
  Documentació

  Formularis

  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
  Saber més