• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Subvencions destinades a escoles de música i escoles de música i dansa dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions destinades a escoles de música i escoles de música i dansa dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019.

  Objecte del tràmit

  Convocar, en règim de concurrència competitiva, subvencions destinades a escoles de música i escoles de música i dansa de la Comunitat Valenciana, per a contribuir al finançament parcial d'aquests centres durant el curs 2018-2019.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar aquestes subvencions les corporacions locals o les entitats privades sense ànim de lucre titulars d'escoles de música o escoles de música i dansa que imparteixen ensenyament no reglat i que figuren inscrites en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Per a obtindre la subvenció, les entitats sol·licitants han de complir els requisits que es preveuen en els articles 13 i 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Així mateix, han de complir els requisits següents:

  - Figurar inscrites com a tals en la secció específica del Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana. Les escoles han d'haver sol·licitat la inscripció abans de la finalització de l'any d'inici del curs escolar de referència en la convocatòria de subvenció.

  - Que el primer dia hàbil del mes de novembre de l'any d'inici del curs escolar de referència en la convocatòria de subvenció estiga iniciada l'activitat de l'escola.

  - Disposar del nombre mínim de professorat establit en la normativa vigent reguladora d'aquests centres. A l'hora d'atorgar la subvenció només es considerarà el professorat contractat i donat d'alta en la Seguretat Social amb efecte, almenys, del primer dia hàbil del mes de novembre de l'any d'inici del curs escolar de referència en la convocatòria de subvenció. El professorat contractat que ocupe un altre lloc de treball en un altre servei públic haurà de complir amb el que estableix la normativa vigent sobre incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

  - Que el professorat dispose del requisit de titulació assenyalat en la normativa vigent reguladora d'aquests centres.

  - Complir amb tot allò que establisca la normativa vigent reguladora d'aquests centres.

  - Que l'entitat sol·licitant es trobe al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA

  L'import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 11.300.00,00 €, que es finançarà a càrrec dels crèdits del capítol IV del programa 422.40, línia pressupostària S1576 dels pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  S'estableixen dos terminis diferenciats per a la tramitació i presentació de les sol·licituds:

  a) Per a les escoles de música i escoles de música i dansa inscrites en el Registre de Centres Docents en la data de la publicació d'aquesta convocatòria serà de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L'incompliment d'aquest termini determinarà l'exclusió de la convocatòria.

  b) Exclusivament per a les escoles de música i escoles de música i dansa inscrites en el Registre de Centres Docents amb posterioritat a la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: del 25 de març al 9 de maig de 2019, tots dos inclosos. Per a poder sol·licitar la subvenció en aquest termini, les entitats hauran de complir amb el que estableix l'article 2.3 de les bases reguladores d'aquestes subvencions. L'incompliment d'aquest termini determinarà l'exclusió de la convocatòria.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La tramitació telemàtica de la sol·licitud ha d'incloure la documentació següent, que es generarà des de la mateixa seu electrònica:

  a) Sol·licitud de subvenció.
  b) Relació del personal docent de l'escola.
  c) Oferta formativa - ingressos de l'escola de música.

  Documentació que cal aportar i que s'adjunta durant la tramitació de la sol·licitud:

  a) Documentació acreditativa de cada docent, en una carpeta comprimida en format ZIP, en què s'ha d'identificar de forma inequívoca el o la docent, i dins de la qual s'ha d'introduir cada document en format PDF.
  a.1 Còpia de la titulació específica requerida. Només s'ha d'aportar en els casos de professors que no apareguen validats en el formulari de relació del personal de l'escola que trobareu durant la tramitació telemàtica. En el cas de sol·licitar habilitació per a impartir docència en aquests ensenyaments, s'ha d'aportar la documentació acreditativa corresponent.
  a.2 Còpia del primer full del contracte o en el cas de treballadors fixos discontinus, crida per al curs 2018-2019 que acredite les hores contractades, l'horari i les funcions que s'exerceixen en el lloc de treball.
  a.3 Còpia de la nòmina corresponent al mes de novembre de l'any 2018.
  a.4 Còpia dels certificats acreditatius dels cursos de formació, si és el cas. Perquè els certificats es puguen incloure en la relació indicada en aquest apartat, aquests han de correspondre a cursos que tinguen els requisits següents:
  - Posseir la condició de curs de formació musical o de dansa, de direcció i gestió de centres educatius, de noves tecnologies aplicades a l'àmbit educatiu o d'actualització metodològica.
  - Estar homologat i reconegut per qualsevol administració pública competent en matèria d'educació.
  - Tindre una durada mínima de 20 hores de formació i haver-se realitzat a partir de l'1 de gener de 2017.

  b) Relació nominal de l'alumnat matriculat en l'escola en el curs 2018-2019, de conformitat amb l'annex IV d'aquesta resolució de convocatòria, disponible en l'apartat d'impresos associats.

  c) Extracte de la programació general anual (PGA), de conformitat amb l'annex V d'aquesta resolució de convocatòria, disponible en l'apartat d'impresos associats.

  d) Informe d'autoavaluació amb indicadors, de conformitat amb l'annex VI d'aquesta resolució de convocatòria, disponible en l'apartat d'impresos associats.


  e) Si l'escola desenvolupa algun projecte d'innovació, cal aportar un document explicatiu d'aquest que siga coherent amb el que s'assenyala en la base dotze de l'annex de l'Ordre 31/2016, de 4 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions i assignacions econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa en centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana. El projecte d'innovació ha de contindre una memòria econòmica en el cas que la implementació d'aquest supose un cost addicional al pressupost de l'escola.

  f) Si la sol·licitant és una entitat privada, cal un document acreditatiu emés per l'ajuntament de la localitat on s'ubica l'escola en què se certifique l'ajuda o subvenció que rep la titular en l'exercici 2019 per al sosteniment de l'escola. Aquest document s'ha de presentar, fins i tot, en el cas que no es reba cap subvenció o ajuda específica per a aquesta finalitat.
  Si l'ajuda o subvenció s'atorga de manera genèrica a l'entitat, i no es pot certificar la quantia que repercuteix específicament en l'escola, el sol·licitant ha d'adjuntar al document emés per l'ajuntament un escrit acreditatiu en què s'especifique la part de la subvenció o ajuda que es destina a l'escola.

  g) Si la sol·licitant és una entitat privada, i no se n'autoritza la consulta a l'òrgan instructor, ha d'aportar els certificats acreditatius d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en els termes indicats en les bases reguladores d'aquestes subvencions.

  h) Si la sol·licitant és una entitat local, s'ha d'aportar l'acreditació d'estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb la normativa aplicable.

  i) Si la sol·licitant és una entitat privada que gestiona una escola de titularitat municipal en règim de concessió, ha d'aportar un certificat de la secretaria de la corporació local que acredite la condició de concessionària a aquesta entitat.

  j) Model de domiciliació bancària en cas que siga nova perceptora o canvi de número de compte, de conformitat amb el model disponible en l'apartat d'impresos associats. Aquest haurà d'anar segellat i signat per l'entitat bancària, on figure el compte i el titular.

  Impresos associats

  [ANNEX IV] RELACIÓ NOMINAL DE L'ALUMNAT MATRICULAT EN EL CURS ACTUAL

  [ANNEX V] PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE L'ESCOLA DE MÚSICA

  [ANNEX VI] INDICADORS D'AVALUACIÓ

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La tramitació i presentació de sol·licituds s'ha de realitzar exclusivament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA. Per a realitzar la tramitació electrònica, el sol·licitant pot fer servir qualsevol dels certificats admesos per la seu electrònica de la Generalitat.
  A més de realitzar-se directament, la tramitació electrònica es pot dur a terme per mitjà d'un representant autoritzat, identificat en el Sistema de Gestió de la Representació de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana.

  2. El punt d'accés a la tramitació electrònica és la seu electrònica de la Generalitat, accessible en el lloc web . Aquest tràmit també estarà disponible en l'enllaç següent: .

  Les entitats sol·licitants en custodiaran una còpia, en format PDF, amb el justificant del registre de la sol·licitud i la resta d'annexos que es generen. Aquesta còpia serà generada per la plataforma de la seu electrònica una vegada finalitzada i registrada telemàticament la corresponent sol·licitud.

  Les incidències de tramitació electrònica relacionades amb qüestions tecnicoinformàtiques s'atendran per mitjà del correu electrònic: .

  Els dubtes relacionats amb el contingut d'aquesta convocatòria seran atesos, exclusivament, per mitjà del correu electrònic .

  La sol·licitud i la documentació preceptiva presentada per altres mitjans diferents dels previstos determinarà l'exclusió d'ofici d'aquesta convocatòria.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Es podrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:

  a) El recurs de reposició ha d'interposar-se davant del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua publicació.

  b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seua publicació o a partir de l'endemà de la notificació de la resolució expressa del recurs de reposició o en en qual aquest haja d'entendre's presumptament desestimat.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AYUDAS_MUSICA&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=230

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  La comissió avaluadora valorarà les sol·licituds presentades i assignarà l'import de la subvenció, d'acord amb el que estableixen les bases reguladores d'aquestes subvencions i en aquesta convocatòria.

  - S'assignarà inicialment un mòdul de 2.000 € per cada localitat atesa en aquelles escoles que tinguen un àmbit supramunicipal o comarcal.

  - Es farà un prorrateig entre totes les sol·licitants atenent les despeses previstes per cada escola en el curs escolar 2018-2019, entenent que el període lectiu ha de tindre una durada mínima de 8 mesos i el professorat pot estar contractat fins a un màxim de 12 mesos o ser indefinit.
  Es consideren despeses de personal docent les que s'assenyalen en les bases reguladores. Per al càlcul de les despeses de funcionament es comptabilitzaran 155 € per alumne o alumna matriculat en l'escola.
  Aquest prorrateig pot cobrir fins al 33 % de les despeses previstes, i sempre que hi haja crèdit disponible per a fer-ho.

  - Si queda crèdit disponible, es realitzarà un altre prorrateig a cada una de les sol·licituds admeses atenent els criteris de baremació següents:
  Qualitat dels recursos humans: 4 punts.
  Qualitat de l'oferta formativa: 4 punts.
  Innovació educativa: 4 punts.

  Obligacions

  Són obligacions de les entitats beneficiàries de la subvenció les següents:

  - Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció i executar la dita activitat en el curs escolar motiu de la convocatòria.

  - Acreditar davant de l'òrgan concedent la realització de l'activitat, així com el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció.

  - Conservar almenys dos anys els documents justificatius de l'aplicació de la subvenció concedida, inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

  - Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb la subvenció concedida, així com a les actuacions de comprovació que haja d'efectuar la conselleria competent en matèria d'educació amb l'objecte i la destinació de l'ajuda concedida.

  - Comunicar a la conselleria competent en matèria d'educació, a través de la direcció general competent en matèria d'ensenyaments de règim especial, l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualsevol una altra administració, ens públic o privat, i concedits per a la mateixa finalitat que la prevista en la convocatòria d'aquestes subvencions. Aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada a la subvenció percebuda.

  - Justificar, davant de la direcció general competent en matèria d'ensenyaments de règim especial, la subvenció en els termes i terminis previstos en la respectiva convocatòria.

  - Donar a conéixer de manera inequívoca que es tracta d'una acció subvencionada per la Generalitat a través de la conselleria competent en matèria d'educació. A aquest efecte hauran d'incorporar en tot el material gràfic que es derive de les activitats objecte de la convocatòria el logotip de la conselleria competent en matèria d'educació, que estarà a disposició de les entitats beneficiàries en la pàgina web d'aquesta conselleria.

  - Reintegrar els fons percebuts en els supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i en l'article 7 d'aquesta ordre.

  Sancions

  El règim sancionador serà el que estableix el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Enllaços

  Veure Extracte de la Resolució 25 de gener de 2019

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 42/2016, de 3 d'agost, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a centres d'ensenyament no reglat de música i de dansa dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7845, de 5 d'agost de 2016).
  - Ordre 32/2017, de 24 de juliol, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es modifica l'Ordre 42/2016, de 3 d'agost, del conseller d'Educació,
  Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a centres d'ensenyament no reglat de música i de dansa, dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana.
  - RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les subvencions destinades a escoles de música i escoles de música i dansa dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019.
  - Extracte de la Resolució de 25 de gener de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de convocatòria de subvencions destinades a escoles de música i escoles de música i dansa dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019.
  - RESOLUCIÓ de 14 de març de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'amplia el segon termini de presentació de sol·licituds de subvencions per a escoles de música i escoles de música i dansa dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019.
  - Resolució de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estima la sol·licitud d'inscripció en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana de l'Escola Privada de Música Santa Cecilia del Grau de València.

  Llista de normativa

  Novetats sobre escoles de Música i Dansa

  Vegeu l'Ordre 42/2016, de 3 d'agost, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  Ordre 32/2017, de 24 de juliol, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  Veure resolució de 25 de gener de 2019

  Veure Extracte de la Resolució de 25 de gener de 2019.

  Veure Resolució de 14 de març de 2019

  Vegeu Resolució de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

  Inici
 • Tràmits i serveis relacionats

  Principals

  Tramitació TELEMÀTICA de requeriments del Servei d'Ensenyaments de Règim Especial (SERE) de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.