Detall de Procediments

Subvencions destinades a escoles que imparteixen ensenyaments no formal de música, dependents d'entitats locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2022.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions destinades a escoles que imparteixen ensenyaments no formal de música, dependents d'entitats locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2022.

  Objecte del tràmit

  Convocar, en règim de concurrència competitiva, subvencions destinades a escoles que imparteixen ensenyament no formal de música, per a afavorir al sosteniment de l'activitat escolar, contribuint al seu finançament.

  Les despeses subvencionables són els derivats de l'activitat docent i les despeses ordinàries de funcionament necessaris per a dur a terme l'activitat escolar del curs 2021-2022.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden sol·licitar aquestes subvencions les entitats que complisquen els requisits establits en la base cinquena de l'Ordre 43/2021, de 9 de desembre, que siguen titulars de:
  a) Escoles de Música: imparteixen exclusivament ensenyaments de música.
  b) Escoles de Música i Dansa: imparteixen exclusivament ensenyaments de música i dansa.
  c) Escoles de Música i Arts Escèniques: imparteixen, a més d'ensenyaments de música, ensenyaments de dansa, teatre i/o circ.

  Requeriments

  Les entitats sol·licitants han de complir els següents requisits:

  a) No estar incurses en cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiària assenyalada en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  b) Constar com a titular de l'escola en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.

  c) Planificar l'activitat escolar conforme a la finalitat i condicions d'organització i funcionament que aquestes escoles tenen d'acord amb la normativa vigent que les regula.

  d) Haver iniciat l'activitat escolar i disposar de tot el personal docent donat d'alta no més tard del primer dia hàbil del mes de novembre de l'any natural d'inici del curs escolar de la convocatòria.

  e) Acreditar la manca de delictes de naturalesa sexual que consten en el Registre central de delinqüents sexuals per a tots els professionals i voluntaris que treballen en contacte habitual amb menors en el centre educatiu, de conformitat amb l'article 57 de la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència.

  f) Haver informat terceres persones afectades de la comunicació i tractament de les seues dades personals per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport..

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA

  L'import global màxim destinat a aquesta convocatòria és d'11.300.000,00 €, que es finançarà amb càrrec als crèdits del capítol IV del programa 422.40, línia pressupostària S1576 dels pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds serà del dia 1 al 14 de febrer de 2022. L'incompliment d'aquest termini determinarà l'exclusió de la convocatòria.

  La presentació de sol·licituds a aquestes subvencions implica l'acceptació expressa i formal de les bases reguladores i de la convocatòria.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Documentació que cal aportar i que s'adjunta durant la tramitació de la sol·licitud:

  En la tramitació telemàtica les entitats sol·licitants hauran d'aportar per mitjans electrònics la següent documentació disponible en l'enllaç https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=230&version=amp en l'apartat d'impresos associats:
  a) Annex IV. Relació nominal de l'alumnat matriculat en el curs 2021-2022.
  b) Annex V. Extracte de la Programació General Anual (PGA).
  c) Annex VI. Dades de baremació i pressupost de despeses ordinàries de funcionament.
  d) Model de domiciliació bancària.

  Es deurà també aportar la següent documentació acreditativa del personal docent:

  a) Alta del curs 2021-2022 que acredite les hores contractades, l'horari i les funcions que s'exerceixen en el lloc de treball.
  b) Si escau, còpia de la titulació i certificats acreditatius dels cursos de formació.
  Perquè els certificats es puguen valorar han de correspondre a activitats superades que tinguen per objecte el perfeccionament sobre aspectes científics i didàctics dels propis ensenyaments o relacionades amb l'organització escolar o amb les tecnologies aplicades a l'educació, organitzades pel Ministeri d'Educació, les administracions educatives de les comunitats autònomes, per institucions sense ànim de lucre sempre que aquestes activitats hagen sigut homologades o reconegudes per les Administracions educatives, així com les organitzades per les Universitats. A més, han de tindre una duració mínima de 15 hores de formació i haver-se realitzat a partir de l'1 de gener de 2019.

  Potestativament, si pretenen que es valore dins del barem de punts, aportar un projecte d'innovació o d'inclusió educativa. L'eix del projecte ha de girar entorn a algun dels següents temes:
  a) Inclusió educativa.
  b) Formació interna del conjunt del claustre del professorat del centre.
  c) Coordinació horària i curricular amb els ensenyaments obligatoris.
  d) Projectes col·laboratius entre institucions.
  e) Creació de continguts oberts i de lliure distribució.
  f) Recopilació i revitalització aspectes del patrimoni artístic valencià en el context local o comarcal, i la seua aplicació pràctica i creativa en el centre.

  Les entitats privades hauran d'acreditar documentalment que compleixen amb algun dels supòsits contemplats en les bases reguladores per a ser beneficiaris d'aquestes subvencions.

  Les entitats locals que subcontracten l'execució de l'activitat escolar a través d'un tercer mitjançant concessió hauran d'aportar el contracte pel qual es licita aquest servei.

  .

  Impresos associats

  [ANNEX IV] RELACIÓ NOMINAL DE L'ALUMNAT MATRICULAT EN EL CURS ACTUAL

  [ANNEX V] PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE L'ESCOLA DE MÚSICA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX VI] DADES DE BAREMACIÓ I PRESSUPOST DE DESPESES ORDINÀRIES DE FUNCIONAMENT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La tramitació i presentació de sol·licituds es realitzarà exclusivament de manera telemàtica. Serà l'última sol·licitud presentada dins del termini, l'única que es considerarà vàlida. Per a realitzar la tramitació electrònica, el sol·licitant pot usar qualsevol dels certificats admesos per la seu electrònica de la Generalitat.
  A més de realitzar-se directament, la tramitació electrònica es pot dur a terme mitjançant un representant autoritzat, identificat en el Sistema de Gestió de la Representació de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana.

  2. El punt d'accés a la tramitació electrònica és la seu electrònica de la Generalitat, accessible en el lloc web https://sede.gva.es. Aquest tràmit també estarà disponible en l'enllaç
  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=230&version=amp

  Les entitats sol·licitants custodiaran una còpia en format PDF de l'el justificant del registre de la sol·licitud.
  Les incidències s'atendran a través del correu electrònic: *generalitat_en_red@gva.es.
  Els dubtes relacionats amb el contingut d'aquesta convocatòria s'atendran través del correu electrònic: sogep@gva.es.

  La presentació de la sol·licitud i la documentació que l'acompanya per altres mitjans diferents dels previstos, determinarà l'exclusió d'ofici d'aquesta convocatòria.

  .

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Es podrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:

  a) Potestativament, un recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la publicació d'aquesta resolució, de conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  b) Directament, recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà al de la publicació d'aquesta resolució, de conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
  En cap cas podrà simultanejar-se la presentació de tots dos recursos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUGUS_AYUDAS_MUSICA&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=230

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  La Comissió Avaluadora valorarà les sol·licituds presentades i assignarà l'import de la subvenció, d'acord amb el que estableixen les bases reguladores d'aquestes subvencions i aquesta convocatòria.

  1r. S'assignarà a les escoles d'àmbit supramunicipal un mòdul fix de 2.000 €.

  2n. Amb la dotació restant, es farà un prorrateig que cobrirà fins al 33% de les despeses calculades per a cadascuna de les escoles, sempre que hi haja crèdit disponible per a fer-ho i no se supere el límit subvencionable.

  3r .Si queda crèdit disponible, es realitzarà un altre prorrateig que cobrirà fins al 50% de les despeses calculades per a cadascuna de les escoles, sempre que hi haja crèdit disponible per a fer-ho i no se supere el límit subvencionable. Per a aquest prorrateig s'estableixen els següents criteris de baremació:
  - Fins a 4 punts per la qualitat dels recursos humans que ofereix l'escola.
  - Fins a 4 punts per la qualitat de l'oferta formativa.
  - Fins a 2 punts per la realització de projectes d'innovació i d'inclusió educativa.
  - Fins a 2 punts per escoles en localitats amb el risc de despoblació.

  Obligacions

  Són obligacions de les entitats beneficiàries de la subvenció les següents:

  - Executar l'activitat escolar d'acord amb la normativa que regule aquestes escoles.

  - Mantindre la plantilla del personal docent en situació d'alta amb l'entitat beneficiària mentre dure el curs escolar de la convocatòria.

  -Poder acreditar, si es requereix, en cas de tindre contractat algun docent que a més exercisca com a personal al servei de les administracions públiques, la compatibilitat per a exercir un segon lloc de treball, de conformitat amb el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions
  públiques.

  - Conservar, almenys durant quatre anys a comptar des de la data de la presentació de la justificació, els documents (inclosos els electrònics) que justifiquen l'aplicació dels fons rebuts, en tant pogueren ser objecte de control, sent aquests originals o còpies certificades conformes amb aquests.

  - Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb la subvenció concedida, així com a les actuacions de comprovació mitjançant el pla de control d'aquestes subvencions a efectuar per l'òrgan concedent amb l'objecte i el destí de l'ajuda concedida.

  - Comunicar a l'òrgan concedent, l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.

  - Justificar davant l'òrgan concedent, la subvenció en els termes i terminis previstos en la respectiva resolució de concessió.

  - Reintegrar els fons percebuts en els supòsits contemplats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de *oviembre, general de subvencions, en l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i en l'article 12 de l'ordre de bases reguladores.

  - De conformitat amb l'article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 de la Generalitat, les persones jurídiques privades que perceben, durant el període d'un any, ajudes o subvencions, de l'administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l'article 2, d'aquesta norma legal, per import superior a 10.000 euros, haurà de donar l'adequada publicitat a aquesta, indicant almenys l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, activitat,
  inversió o actuació subvencionats.

  Totes les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions hauran de donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament de l'activitat escolar, incloent el logotip de la Generalitat Valenciana en mitjans de difusió com ara cartells, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals i en qualsevol altre mitjà de publicitat que es realitze de l'activitat subvencionada.

  Sancions

  El règim sancionador serà el que estableix el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 43/2021, de 9 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de concessió de les subvencions a escoles d'ensenyament artístic no formal de Música i d'Arts Escèniques.(DOGV 9233, 12.12.2021)
  - Extracte de la Resolució de 21 de desembre de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de convocatòria de subvencions destinades a escoles que imparteixen ensenyament no formal de música dependents d'entitats locals o d'entitats privades de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2022. (DOGV 9245, 29.12.2021)
  - Resolució de 21 de desembre de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de convocatòria de subvencions destinades a escoles que imparteixen ensenyament no formal de música dependents d'entitats locals o d'entitats privades de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2022. (DOGV 9245, 29.12.2021)

  Llista de normativa

  Vegeu Ordre 43/2021, de 9 de desembre

  Vegeu Extracte de la Resolució de 21 de desembre de 2021

  Vegeu Resolució de 21 de desembre de 2021

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.