Detall de Procediments

Subvencions destinades a escoles de música i escoles de música i dansa, dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions destinades a escoles de música i escoles de música i dansa, dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020.

  Objecte del tràmit

  Convocar, en règim de concurrència competitiva, subvencions destinades a escoles de música i escoles de música i dansa de la Comunitat Valenciana per a contribuir al finançament parcial d'aquests centres durant el curs 2019-2020.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar aquestes subvencions les corporacions locals o les entitats privades sense ànim de lucre titulars d'escoles de música o escoles de música i dansa que imparteixen ensenyament no reglat i que figuren inscrites en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Per a obtindre la subvenció, les entitats sol·licitants han de complir els requisits que preveuen els articles 13 i 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Així mateix, han de complir els requisits següents:

  - Figurar inscrites com a tals en la secció específica del Registre de centres docents de la Comunitat Valenciana. Les escoles han d'haver sol·licitat la inscripció abans de la finalització de l'any d'inici del curs escolar de referència en la convocatòria de subvenció.

  - Que el primer dia hàbil del mes de novembre de l'any d'inici del curs escolar de referència en la convocatòria de subvenció estiga iniciada l'activitat de l'escola.

  - Disposar del nombre mínim de professorat establit en la normativa vigent reguladora d'aquests centres. A l'hora d'atorgar la subvenció, només es considerarà el professorat contractat i donat d'alta en la Seguretat Social amb efecte, almenys, del primer dia hàbil del mes de novembre de l'any d'inici del curs escolar de referència en la convocatòria de subvenció. El professorat contractat que exercisca un altre lloc de treball en un altre servei públic haurà de complir amb el que s'estableix en la normativa vigent sobre incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
  - Que el professorat dispose del requisit de titulació assenyalat en la normativa vigent reguladora d'aquests centres.

  - Complir amb tot el que establisca la normativa vigent reguladora d'aquests centres.

  - Que l'entitat sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds serà de l'1 al 19 de juny de 2020, els dos inclusivament. L'incompliment d'aquest termini determinarà l'exclusió de la convocatòria.
  A conseqüència de l'aplicació de l'article 9 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, aquesta convocatòria ha previst un annex VII, el termini per a aportar aquest annex a la sol·licitud serà del 3 al 9 de juliol de 2020, els dos inclusivament.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La tramitació telemàtica de la sol·licitud inclourà la següent documentació, que es generarà des de la mateixa seu electrònica:

  a) Sol·licitud de subvenció.
  b) Llista del personal docent de l'escola.
  c) Oferta formativa - ingressos de l'escola de música.

  Documentació que cal aportar i que s'adjunta durant la tramitació de la sol·licitud:

  a) Documentació acreditativa de cada docent, en una carpeta comprimida en format ZIP, que identificarà de manera inequívoca la persona docent, dins de la qual s'ha d'introduir cada document en format PDF.
  a.1 Còpia de la titulació específica requerida. Només s'ha d'aportar en els casos de professors que no apareguen validats en el formulari de llista del personal de l'escola que trobaran durant la tramitació telemàtica. En el cas de sol·licitar habilitació per a impartir docència en aquests ensenyaments, s'ha d'aportar la documentació acreditativa corresponent.
  a.2 Còpia del primer full del contracte o, en el cas de treballadors fixos discontinus, crida per al curs 2019-2020 que acredite les hores contractades, l'horari i les funcions que s'exerceixen en el lloc de treball.
  a.3 Còpia de la nòmina corresponent al mes de novembre de l'any 2019.
  a.4 Còpia dels certificats acreditatius dels cursos de formació, si és el cas. Perquè els certificats es puguen incloure en la llista indicada en aquest apartat, aquests han de correspondre a cursos que tinguen els requisits següents:
  - Posseir la condició de curs de formació musical o de dansa, de direcció i gestió de centres educatius, de noves tecnologies aplicades a l'àmbit educatiu o d'actualització metodològica.
  - Estar homologat i reconegut per qualsevol administració pública competent en matèria d'educació.
  - Han de tindre una duració mínima de 20 hores de formació i haver-se realitzat a partir de l'1 de gener de 2018.

  b) Annex IV. Llista nominal de l'alumnat matriculat a l'escola en el curs 2019-2020, disponible en l'apartat d'impresos associats.

  c) Annex V. Extracte de la programació general anual (PGA), disponible en l'apartat d'impresos associats.

  d) Annex VI. Informe d'autoavaluació amb indicadors, disponible en l'apartat d'impresos associats.

  e) Si l'escola desenvolupa algun projecte d'innovació, aportar un document explicatiu d'aquest que siga coherent amb el que s'assenyala en la base dotze de l'annex de l'Ordre 31/2016, de 4 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions i assignacions econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa en centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana. El projecte d'innovació ha de contindre una memòria econòmica en cas que la implementació d'aquest supose un cost addicional al pressupost de l'escola.

  f) Si la sol·licitant és una entitat privada, document acreditatiu emés per l'ajuntament de la localitat on se situa l'escola en el qual se certifique l'ajuda o subvenció que rep la titular en l'exercici 2020 per al sosteniment de l'escola. Aquest document s'ha de presentar fins i tot en cas que no es reba cap subvenció o ajuda específica per a aquesta finalitat.
  Si l'ajuda o subvenció s'atorga de manera genèrica a l'entitat i no es pot certificar la quantia que repercuteix específicament a l'escola, el sol·licitant ha d'adjuntar al document emés per l'ajuntament un escrit acreditatiu en què s'especifique la part de la subvenció o ajuda que es destina a l'escola.

  g) Si la sol·licitant és una entitat privada i no s'autoritza la consulta a l'òrgan instructor, cal aportar els certificats acreditatius d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en els termes que s'indiquen en les bases reguladores d'aquestes subvencions.

  h) Si la sol·licitant és una entitat local, s'ha d'aportar l'acreditació d'estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb la normativa aplicable.

  i) Si la sol·licitant és una entitat privada que gestiona una escola de titularitat municipal en règim de concessió, cal aportar un certificat de la secretaria de la corporació local que acredite la condició de concessionària a aquesta entitat.

  j) Model de domiciliació bancària en cas de ser nova perceptora o canvi de número de compte, de conformitat amb el model disponible en l'apartat d'impresos associats. Aquest ha d'anar segellat i signat per l'entitat bancària i hi ha de figurar el compte i el titular.

  k) Annex VII. Formulari d'ingressos reals i desglossament de les despeses de professorat que s'han generat a l'escola durant el curs 2019-2020 a data de 30 de juny de 2020, juntament amb les despeses previstes de professorat que quede contractat els mesos de juliol i agost de 2020, per l'aplicació de l'article 9 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. El termini per a aportar aquest annex a la sol·licitud serà del 3 al 9 de juliol de 2020, els dos inclusivament.

  Impresos associats

  [ANNEX IV] RELACIÓ NOMINAL DE L'ALUMNAT MATRICULAT EN EL CURS ACTUAL

  [ANNEX V] PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE L'ESCOLA DE MÚSICA

  [ANNEX VI] FORMACIÓ AL LLARG DE LA VIDA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.