Detall de Procediment

TECE - Sol·licitud de qualificació definitiva i abonament de les ajudes del Pla de reforma interior d'habitatge (Pla RENHATA 2022).

Codi SIA:: 2963085
Codi GVA:: 23074
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: TANCAT
(22-12-2022
22-06-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Sol·licitar l'abonament de les subvencions concedides del Pla RENHATA, una vegada finalitzades les obres, en el cas d'haver presentat la sol·licitud d'ajuda sense tindre l'obra iniciada o acabada en aquell moment.

Requisits

Requisits

Les obres han d'estar acabades amb anterioritat al venciment del termini màxim de 6 mesos comptats a partir de l'endemà de la data de publicació en el DOGV de la resolució de concessió de les ajudes (DOGV núm. 9495 de 22/12/2022), termini que finalitza el 22/06/2023, inclusivament.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones que hagen obtingut una resolució de concessió de les ajudes a través de personal tècnic col·laborador inscrit en la convocatòria corresponent i expressament autoritzat per elles.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • ORDRE 3/2020, de 24 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, Pla Renhata.
  • RESOLUCIÓ de 14 de gener de 2022, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2022, les subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, Pla Renhata (DOGV núm. 9261, de 21.01.2022).
  • RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2022, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, de convocatòria per a la concessió de les ajudes regulades mitjançant l'Ordre 3/2020, de 24 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, i convocades mitjançant la Resolució de 14 de gener de 2022, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, Pla «Renhata» 2022 (DOGV Num. 9495 / 22.12.2022).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

La sol·licitud de qualificació definitiva i abonament de les ajudes haurà de presentar-se de manera telemàtica abans de la finalització del termini establit per a la terminació de les actuacions, a les 23:59 del dia 22/06/2023.

Formularis documentació

Per a la concessió de la qualificació definitiva i l'abonament de la subvenció, la part beneficiària haurà de facilitar al personal tècnic col·laborador en la tramitació de les ajudes, per a la seua presentació telemàtica i incorporació a l'expedient, la següent documentació, que haurà d'aportar-se juntament amb la sol·licitud de qualificació definitiva i abonament de les ajudes: a) Sol·licitud de qualificació definitiva i abonament de les ajudes, degudament signada per la part beneficiària, segons l'imprés normalitzat RENHATA 90103, que es pot descarregar en l'apartat "Impresos associats" (el número de l'expedient que es requereix omplir pot consultar-se en la llista de concessió d'ajudes publicada en el web de la Conselleria i en el DOGV). b) Factures acreditatives de la inversió realitzada a nom de la persona sol·licitant de les ajudes. c) Documents bancaris acreditatius de l'abonament de les factures per la persona sol·licitant de les ajudes a través d'una entitat financera i no mitjançant pagament en metàl·lic. d) Llicències o autoritzacions municipals de les actuacions realitzades. e) Testimoniatge fotogràfic de les actuacions realitzades. f) En actuacions de sostenibilitat, i sempre en funció del que es propose en la sol·licitud d'ajudes, aportació ordenada, en un únic PDF, de còpies de declaracions del fabricador, certificats, factures, albarans o etiquetes dels productes emprats, acreditatives de la caracterització exigida en la base reguladora dotzena per a cada un dels apartats en què s'enquadren. A més, el personal tècnic col·laborador haurà d'aportar: g) Descripció de les actuacions redactada per la persona tècnica col·laboradora, en què es distingisca la seua casuística segons els tipus de l'apartat G de la sol·licitud d'ajudes, en la qual s'acredite que han conclòs, indicant les dates d'inici i finalització i que han reunit les condicions bàsiques i reglamentàries establides en el document reconegut 'Guia sobre les condicions bàsiques de l'habitatge existent', redactat per l'IVE. Així mateix, i només en funció del que es propose en la sol·licitud, descripció de les actuacions de sostenibilitat que s'hagen ajustat a les que s'estableixen en la base dotzena i/o, si és el cas, els sistemes integrats de domòtica subvencionables, així definits en les bases segona i tercera. En el cas que no s'hagen dut a terme totes les actuacions projectades o el cost d'aquestes siga inferior al cost inicial previst inclòs en la sol·licitud d'ajudes, es recalcularà l'import de la subvenció, que podrà ser minorada si de l'aplicació dels criteris de les bases reguladores resulta un import d'ajuda inferior al que s'haja concedit inicialment. L'import de l'ajuda no s'incrementarà encara que el cost de l'actuació supere el que s'ha previst inicialment.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

El procediment de tramitació serà telemàtic. Una vegada omplit i signat, per la part beneficiària, el formulari que apareix en "Impresos associats", el personal tècnic col·laborador adherit a la convocatòria per a la tramitació de les ajudes presentarà la sol·licitud de qualificació definitiva i abonament de les ajudes, i hi incorporarà la resta de documentació. El personal tècnic del Servei Territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica avaluarà la documentació i, si aquesta és correcta, tramitarà l'expedició de la qualificació definitiva i l'abonament de les ajudes.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

El Servei Territorial d'Habitatge i Rehabilitació

Observacions

Observacions

Els que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa