Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subsidiació en la quota per família nombrosa (aplicable a vivendes de promoció pública amb qualsevol tipus de contracte).

  Objecte del tràmit

  Contribuir a atendre les dificultats que sobrevenen en una família pel simple fet d'estar composta per molts membres, a la qual cosa pot unir-se la circumstància que un o més d'estos patisca alguna discapacitat. Això s'aconseguix amb la bonificació de la quota del rebut amb el que es reduïx el seu import.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els beneficiaris d'un títol de família nombrosa.

  Requeriments

  Disposar d'un títol de família nombrosa.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment en:

  SERVEI DE GESTIÓ PARC PÚBLIC - CASTELLÓ DE LA PLANA (EVHA)
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964725504
  SERVEI DE GESTIÓ PARC PÚBLIC (EVHA)
  AV. DE LA PLATA, 50Ver plano
  46013 València
  Tel: 961207950

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&idioma=va&login=c&idProcGuc=19201&idCatGuc=PR

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud.
  - DNI/NIF del sol·licitant.
  - Fotocòpia del contracte d'adjudicació, o la carta d'adjudicació de l'habitatge.
  - Fotocòpia del títol de família nombrosa del titular, ACTUALITZAT.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE BENEFICIS PER A FAMÍLIA NOMBROSA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la documentació.
  - Comprovació de documentació.
  - Proposta d'EIGE, que és l'òrgan que tramita.
  - Resolució de la Direcció General d'Obres Públiques, Projectes Urbans i Habitatge, que és l'òrgan que resol.
  - Notificació de la resolució a l'interessat.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació de la resolució, i queda esgotada la via administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  ( https://sede.gva.es/va/sede_certificados ).

  IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació, ja que accedirà a una sol·licitud general, en el qual vosté mateix haurà de detallar l'objecte de la seua sol·licitud, emplenar les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això caldrà tindre en compte que:

  1- Haurà d'anotar-se el nom d'aquest tràmit que està llegint.

  2- Haurà de descarregar els formularis o plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que estime necessari, emplenar-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, procedisca, i guardar-los en el seu ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.

  3- Si escau, haurà de procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-se el justificant de pagament.

  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant la icona superior de "Tramitació telemàtica", que li portarà a identificar-se mitjançant l'Assistent de Tramitació.


  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  a) Haurà d'emplenar el formulari de dades generals.

  b) * Detall amb la major concreció possible la matèria objecte del tràmit
  * Emplene el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD"
  * Especifique la matèria objecte de la sol·licitud
  * Indique igualment l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).

  c) Annexe els formularis i la documentació que prèviament ha sigut descarregada i emplenada, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.

  d) Fer click sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de presentació).

  e) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre.

  La seua presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  -El descompte en la quota mensual de la vivenda serà: del 15% per al títol de família nombrosa de categoria general, i del 40% per al títol de família nombrosa de categoria especial.

  -El dit descompte entrarà en vigor l'1 de gener de l'any posterior a la data de la resolució, i tindrà una duració de 2 anys.

  -Quan es produïsca alguna novetat, esta se li comunicarà per correu certificat en l'adrteça que figure en la sol·licitud. Que EIGE no es pose en contacte amb vosté significa que l'expedient està en tràmit i seguix el seu curs normal.

  -En la notificació de la resolució, que se li enviarà per correu certificat, figura tota la informació referent al percentatge de descompte que li correspon, a l'inici i la duració de la seua aplicació. Tan sols ha d'esperar que li arribe la carta.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde de 2 de febrer del 2000, de la Conselleria de Benestar Social, sobre model de títol de famílies nombroses i regulació del carnet individual d'este títol en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3695, de 24/2/00).
  - Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses (BOE núm. 277, de 19/11/03).
  - Real Decret 1621/2005, de 30 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses (BOE núm. 15, de 18/01/06).
  - Decret 75/2007, de 18 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Protecció Pública a l'Habitatge (DOGV núm. 5517, de 22/05/07).
  - Llei 25/1971, de 19 de juny, de Protecció a la Família Nombrosa.
  - Decret 3140/1971, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 25/1971, de 19 de juny, de protecció a les famílies nombroses (BOE núm. 310, de 28/12/71).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Orde de 2 de febrer de 2000.

  Vegeu Decret 75/2007, de 18 de maig

  Vegeu el Decret 3140/1971, de 23 de desembre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.