Detall de Procediment

Convocatòria de subvencions destinades a finançar actuacions de millora de l'eficiència energètica en allotjaments turístics de la Comunitat Valenciana en el marc del PRTR finançat per la Unió Europea a través el mecanisme Next Generation EU.

Codi SIA: 2983477
Codi GUC: 23146
Organisme: TURISME COMUNITAT VALENCIANA
Termini de sol·licitud: TANCAT
(01-03-2023
30-06-2023)
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

 • Esmena

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Reduir la demanda energètica en calefacció i climatització dels establiments d'allotjament turístic, mitjançant la millora de l'eficiència energètica de la seua envolupant tèrmica en el seu conjunt o en algun dels elements que la componen.

Observacions

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES: Segons el que s'estableix en l'article 4t de l'ANNEX III, seran actuacions subvencionables les que es duguen a terme en edificis complets existents l'ús dels quals siga el d'allotjament turístic, això és, l'OPCIÓ A de les dues contemplades en apartat 6 de la base reguladora sisena establida en l'ANNEX II de la resolució de 2 de gener de 2023. DESPESES SUBVENCIONABLES Despeses subvencionables als quals es fa referència la BASE REGULADORA SEXTA de l'ANNEX II de la convocatòria d'ajudes regulades en la resolució de 2 de gener de 2023 estaran subjectes al que s'estableix a aquest efecte en l'apartat 3 de l'article 31, despeses subvencionables, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; això és: - Quan l'import de la despesa subvencionable supere les quanties establides en la Llei de Contractes del Sector públic per al contracte menor, la persona beneficiària haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seues especials característiques no existisca en el mercat suficient nombre d'entitats que els realitzen, presten o subministren, o llevat que la despesa s'haguera realitzat amb anterioritat a la subvenció. - L'elecció entre les ofertes presentades, que hauran d'aportar-se en la justificació de la subvenció, es realitzarà conforme a criteris d'eficiència i economia, havent de justificar-se expressament en una memòria l'elecció quan no recaiga en la proposta econòmicament més avantatjosa. COSTOS ELEGIBLES Es consideren costos elegibles aquells que siguen necessaris per a aconseguir els objectius energètics d'aquest programa, que s'han indicat per a cadascuna de les tipologies d'actuació anteriors i els que es relacionen en el punt 4 de l'article Cinqué. Compatibilitat, intensitat i límit màxim de les subvencions de l'ANNEX III de la resolució de 2 de gener de 2022. En tot cas, de conformitat amb l'article 9 del Reglament (UE) 2021/241, de 12 de febrer, les reformes i els projectes d'inversió que es financen amb càrrec al Mecanisme de Recuperació podran rebre ajuda d'altres programes i instruments de la Unió sempre que aquesta ajuda no cobrisca el mateix cost. En relació amb la tipologia de despeses subvencionables s'estarà igualment al que es disposa en la base reguladora sisena de l'ANNEX III de la resolució de 2 de gener de 2023.

Requisits

A complir per les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada sol·licitants d'aquestes ajudes: - Tindre la residència fiscal a Espanya. - Quan la beneficiària de la subvenció siga una persona física, aquesta haurà de posseir la nacionalitat espanyola o la d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa. En el cas de persones estrangeres no comunitàries, hauran de tindre el seu domicili fiscal i centre operatiu permanent a Espanya i mantindre'ls, almenys, durant el període d'execució de les activitats objecte de subvenció. - Que la persona sol·licitant no està en crisi, segons el que s'estableix en els articles 2.18 i 1.4.c) del RGCE. - La persona sol·licitant de l'ajuda haurà d'estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. -La persona sol·licitant de l'ajuda no es trobe en cap de les situacions previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, fent esment exprés respecte a la inexistència o fidel compliment de les seues obligacions de reintegrament d'altres subvencions o ajudes, conforme als termes establits en l'article 21 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. - La persona sol·licitant de l'ajuda no haja sol·licitat o rebut altres ajudes per a la mateixa actuació o finalitat o, si les ha sol·licitades, ha d'indicar l'import de l'ajuda sol·licitada i, si és el cas, obtinguda, i l'Administració, organisme o entitat pública concedent, així com comprometre's a informar de les que poguera sol·licitar o obtindre durant la tramitació d'aquestes ajudes. - Les persones beneficiàries hauran de destinar l'import íntegre de la subvenció concedida al pagament de les corresponents actuacions subvencionables. - Que la persona sol·licitant compleix amb el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient DNSH» en el sentit establit en l'apartat 6) de l'article 2 del Reglament (UE) 2021/241, de 12 de febrer. - Que disposa de les llicències o autoritzacions administratives necessàries per a l'execució de les actuacions per a les quals se sol·licita l'ajuda o, en el seu cas, ha presentat les pertinents declaracions responsables. En el cas que aquestes no siguen necessàries, haurà de declarar que aquestes actuacions no requereixen de sol·licitud de llicència, autorització prèvia, o declaració responsable. - Que la inversió objecte de subvenció serà destinada a la fi concret per al qual es va concedir l'ajuda durant el període i en els termes assenyalats en l'apartat 4 de l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. - Addicionalment, hauran de complir-se els següents requisits per a l'atorgament de les subvencions: a) L'edifici en el qual es realitzen les actuacions finançables haurà d'haver-se construït amb anterioritat a l'1 de gener de l'any 2007. b) Haurà d'acreditar el compliment de la valorització del 70% dels residus de construcció i demolició segons el que s'estableix en l'article 9é apartat 2.q. de l'ANNEX III de la Convocatòria de subvencions 2023 regulades en la Resolució de 2 de gener de 2023. c) Addicionalment a l'indicat en l'apartat 2 de l'article 9é de l'ANNEX III de la Convocatòria de subvencions 2023 regulades en la Resolució de 2 de gener de 2023, les actuacions objecte de subvenció han de millorar la qualificació energètica total de l'edifici en, almenys, una lletra mesurada en l'escala d'emissions de diòxid de carboni (kg CO2 /m² any), respecte a la qualificació energètica inicial de l'edifici. Les actuacions subvencionables hauran de complir els REQUISITS PER A CADA TIPOLOGIA DE DESPESES SUBVENCIONABLES establides en el punt 13 de la BASE SEXTA de les bases reguladores de la convocatòria d'ajudes regulades en la Resolució de 2 de gener de 2023.

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones físiques o jurídiques de naturalesa privada, titulars, com a propietàries o explotadores, d'establiments destinats a allotjament turístic en qualsevol de les modalitats previstes en l'article 64 de la Llei 15/2018 i es troben inscrites en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

 • Text consolidat del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions. (BOE núm. 176, de 25.07.2006).
 • Text consolidat de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. (BOE núm. 276, de 18/11/2003)
 • Text consolidat: Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (text pertinent a l'efecte de l'EEE). Text pertinent a l'efecte de l'EEE. DOUE-L-2013-82949
 • Text consolidat de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. (DOCV núm. 7464, de 12/02/2015)
 • Text consolidat de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015.
 • Text consolidat de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).
 • Text consolidat de la Llei 15/2018, 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8313, de 08.06.2018).
 • Resolució de 2 de gener de 2023, del president de la Generalitat, per la qual s'estableixen les bases reguladores, i s'aprova la convocatòria de ajudes dirigides a finançar, en 2023, projectes d'eficiència energètica i economia circular d'empreses d'allotjament turístic de la Comunitat Valenciana, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència. (DOGV Num.9507 / 09.01.2023)

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 9:00.00 hores de l'1 de març de 2023 i finalitzarà a les 23:59.59 hores del 30 de juny de 2023.

Documentació

FASE DE SOL·LICITUD Documentació relacionada en l'article 7 de l'ANNEX III de la convocatòria d'ajudes regulades en la resolució de 2 de gener de 2023, a saber: 1. Formulari normalitzat de sol·licitud d'ajudes emplenat, generat i signat per mitjans electrònics OBLIGATÒRIAMENT des de l'assistent telemàtic disponible en l'enllaç https://formulariosturisme.gva.es 2. Formulari normalitzat de Declaració responsable emplenat, generat i signat per mitjans electrònics OBLIGATÒRIAMENT des de l'assistent telemàtic disponible en l'enllaç https://formulariosturisme.gva.es La persona sol·licitant queda obligada a aportar els documents acreditatius corresponents en cas de: - No autoritzar la consulta de les dades d'identitat fiscal davant l'Agència Tributària, estatal i autonòmica. - Oposar-se al fet que l'òrgan gestor d'aquestes ajudes consulte la identitat del sol·licitant o, en el seu cas, del seu representant legal, i d'estar al corrent de pagaments amb la Seguretat Social. 3. A més, la persona sol·licitant ha d'aportar 3.1 En el referit a la propietat de l'edifici: * Còpia del document que acredite la propietat de l'edifici objecte de l'actuació a subvencionar, mitjançant una de les següents opcions: - Certificat cadastral electrònic que acredite la titularitat de l'edifici. - Certificat o nota simple del registre de la propietat. - Documente/s acreditatiu/s del fet, acte o negoci jurídic que demostre l'adquisició de l'immoble. * Consulta descriptiva i gràfica de dades cadastrals de l'immoble en el qual es duran a terme les actuacions que acredite l'ús turístic del mateix i el seu any de construcció, que ha de ser anterior a 2007. * Si la persona sol·licitant no és la propietària de l'allotjament turístic, haurà d'aportar ADDICIONALMENT: - Documentació o contracte que acredite la facultat expressa per a poder executar les obres corresponents a l'actuació objecte d'ajuda (contracte d'arrendament, d'explotació, etc. Si es tractara de persones arrendatàries d'allotjaments turístics amb un contracte la vigència del qual és inferior al termini indicat, això és, per un període no inferior a cinc anys des de la concessió de la subvenció en el cas de béns inscriptibles en un registre públic, ni a dos anys per a la resta de béns: -Deurà aporta una declaració subscrita per la persona propietària de l'establiment que garanteix l'ús esmentat per a la resta del període. En el cas que no siga respectat aquest compromís, procedirà el reintegrament de la quantitat rebuda en proporció al temps en què haja deixat de complir-se. 3.2. En el referit a l'eficiència energètica de l'edifici, la persona sol·licitant haurà d'aportar: - Certificat d'eficiència energètica de l'edifici existent en el seu estat actual. - Certificat d'eficiència energètica de l'edifici a aconseguir després de la reforma proposada per a la qual se sol·licita la subvenció. 3.3. Projecte, o memòria tècnica en el cas que no es requerisca projecte, que complisca l'estipulat en l'article 7.h de l'Annex III de la Convocatòria de subvencions 2023 regulades en la Resolució de 2 de gener de 2023, segons model de plantilla disponible en formularis associats en aquest mateix tràmit. 3.4. Informe justificatiu signat per la persona sol·licitant, en el qual s'indicaran les tipologies de despeses subvencionables en les quals s'enquadra l'ajuda sol·licitada, cronograma amb dates d'inici i conclusió d'actuacions, descripció d'aquests, justificació del cost elegible i quantia màxima de l'ajuda sol·licitada. Oferta signada per l'empresa o empreses que executaran les actuacions a subvencionar, de data posterior a la de publicació d'aquesta convocatòria d'ajudes, la qual haurà d'incloure pressupost prou desglossat per partides, mesuraments, preus unitaris i totals, i IVA aplicable, així com el CIF de l'oferent. El valor econòmic d'aquesta oferta haurà de coincidir amb l'import reflectit en el camp d'import ajuda sol·licitada de l'apartat J. 4. Model de domiciliació bancària de Turisme Comunitat Valenciana, l'aportació de la qual resulta obligatòria, és una plantilla normalitzada en pdf que s'ha descarregar, emplenar i signar electrònicament des de: https://www.gva.es/downloads/publicados/in/25558_VA.pdf FASE DE JUSTIFICACIÓN * La persona destinataria de la subvención deberá aportar la documentación establecida en el punto 5 de la base reguladora duodécima y en el artículo 9º de la convocatoria de ayudas reguladas en la resolución de 2 de enero de 2023. * Al haberse habilitado que el pago de las subvenciones concedidas conforme a las bases reguladoras del ANEXO II de la resolución de 2 de enero de 2023 se haga de manera anticipada, en concepto de anticipo de hasta el 100 % del importe de la subvención, sin aportación de la garantía, y tramitándose, previa solicitud, con la resolución de concesión de la subvención, el plazo para presentar la documentación justificativa finalizará el 15 de febrero del año siguiente al de la concesión de la subvención. * Asimismo, las personas beneficiarias deberán presentar antes del 15 de febrero del año siguiente al de la concesión de la subvención una memoria final detallada de las actividades realizadas de acuerdo con el programa presentado en su día objeto de subvención, en soporte informático y, cuando se requiera en formato papel, firmada y sellada por la representación legal de la persona beneficiaria. * El plazo de presentación de la totalidad de la documentación justificativa finalizará el 15 de febrero de 2026.

Presentació

Telemàtica
La tramitació d'aquestes ajudes serà telemàtica i en règim de concurrència competitiva, amb un sol criteri, sent aquest l'ordre de presentació de sol·licituds. El sol·licitant trobarà les instruccions per a realitzar la tramitació electrònica de la seua sol·licitud d'ajudes, en el següent enllaç d'internet: http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/va/contents/subvencion/instrucciones_etramitacion.html Accés a la tramitació telemàtica: en aquest mateix tràmit, en l'enllaç de "tramitar amb certificat". Més informació en: https://sede.gva.es/va/sede_certificados Les incidències informàtiques de la Seu de la Generalitat: generalitat_en_red@gva.es - CENTRE D'ATENCIÓ A la PERSONA SOL·LICITANT (CAS) Atenció de consultes sobre la convocatòria d'ajudes d'eficiència energètica i economia circules 2023: Correu electrònic: eficienciaenergetica.tcv@tragsa.es Telèfon: 960990116 Les instruccions per a emplenar electrònicament la sol·licitud d'ajudes estaran en el següent enllaç: https://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/va/contents/subvencion/instrucciones_etramitacion.html No és possible descarregar ni emplenar cap dels formularis que es generen en https://formulariosturisme.gva.es fora del circuit previst o el sistema NO permetrà pujar la documentació a la plataforma de tramitació.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

PRIMER PAS: EMPLENAR LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A AQUESTES AJUDES DISPONIBLE EN FORMULARIOSTURISME Nota: Tots els formularis s'han d'emplenar i signar electrònicament per la persona física o jurídica de naturalesa privada sol·licitant o pel seu representant legal, en el seu cas. La documentació requerida per a aquestes ajudes es divideix en formularis normalitzats, documents en format Word i documents en format lliure. La generació dels FORMULARIS NORMALITZATS es fa per dues vies: 1.a Formularis que es generen OBLIGATÒRIAMENT des de l'assistent telemàtic disponible en l'enllaç https://formulariosturisme.gva.es que són: - Formulari normalitzat de sol·licitud d'ajuda - Formulari normalitzat de Declaració responsable 1.b Formulari en format pdf accessible en aquest mateix tràmit, en l'apartat d'impresos associats, que cal descarregar, emplenar, signar mitjançant mitjans electrònics: - Model de domiciliació bancària de Turisme Comunitat Valenciana, també disponible en l'enllaç: https://www.gva.es/downloads/publicados/in/25558_VA.pdf Models de documents en format Word que s'han de descarregar, emplenar i signar. - Memòria - Informe Documents en format lliure, segons el que s'estableix en l'ANNEX III de la resolució de 2 de gener de 2023. SEGON PAS: PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ REQUERIDA MITJANÇANT L'ENLLAÇ DE TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA D'AQUEST MATEIX TRÀMIT: La persona sol·licitant accedirà a la plataforma de tramitació electrònica de GVA, iniciant la tramitació de la seua sol·licitud d'ajuda, consistent en l'aportació dels documents requerits en l'article 7 de l'ANNEX III de la convocatòria d'ajudes regulades en la resolució de 2 de gener de 2023. Una vegada validat l'accés, trobarà una pàgina d'informació sobre els passos que es realitzaran per a completar la tramitació de la seua sol·licitud. Els passos són: PAS 1. HA DE SABER: informació del tràmit i dels passos a seguir. PAS 2. EMPLENAR, haurà d'emplenar el denominat FORMULARI NORMALITZAT, que té els següents apartats: APARTAT A. En el camp de PROGRAMA D'AJUDES: seleccione les ajudes per tipus d'establiment APARTAT B. INTRODUÏSCA EL SEU NIF APARTAT C. DADES DE L'ESTABLIMENT Seleccione l'establiment per al qual sol·licita l'ajuda APARTAT D. DADES DE L'ENVIAMENT En el camp TIPUS DE PETICIÓ: seleccione entre les dues opcions, una: Sol·licitud inicial (presentació de sol·licitud d'ajuda) /Aportació de documentació Si ja ha finalitzat, faça clic a ENVIAR PAS 3. DOCUMENTAR, en aquest pas haurà d'aportar tota la documentació requerida per a la tramitació d'aquestes ajudes. PAS 4. REGISTRAR PAS 5. GUARDAR TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS La tramitació d'aquestes ajudes serà telemàtica i en règim de concurrència competitiva. De conformitat amb el que s'estableix en l'article 23.5 de la LGS, examinada la documentació aportada, si aquesta no reuneix els requisits exigits, es requerirà electrònicament a la persona sol·licitant perquè en un termini improrrogable de 10 dies hàbils esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que si així no ho fera se li tindrà per desistida de la seua sol·licitud, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos legalment. Així mateix, es podran requerir del sol·licitant qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient. Les sol·licituds s'ordenaran de major a menor puntuació. Una vegada avaluades i informades les sol·licituds per l'òrgan instructor, es donarà trasllat de les mateixes a la Comissió d'Avaluació d'Ajudes. La proposta de concessió provisional de les subvencions es formularà per la persona titular de la presidència d'aquesta Comissió a l'òrgan concedent, i es notificarà a les persones interessades, concedint-los tràmit d'audiència per termini de deu dies hàbils, a fi que puguen formular les al·legacions que consideren oportunes. En el cas que en el termini concedit per al tràmit d'audiència no es formularen al·legacions, s'entendrà que la persona sol·licitant accepta l'import de la subvenció, passant a definitiva la proposta de resolució dictada. Si durant el termini del tràmit d'audiència anterior es presentaren al·legacions, aquestes seran analitzades per la Comissió d'Avaluació d'Ajudes, que formularà la proposta de resolució definitiva. BESTRETES I JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES * El pagament de les subvencions concedides conforme a les bases reguladores de la convocatòria d'ajudes regulades en la resolució de 2 de gener de 2023, es farà de manera anticipada, en concepte de bestreta de fins al 100% de l'import de la subvenció, sense aportació de la garantia, i tramitant-se, prèvia sol·licitud, amb la resolució de concessió de la subvenció. * El termini màxim de justificació de la subvenció davant Turisme Comunitat Valenciana serà de tres mesos a comptar des de la data de finalització del termini màxim d'execució de les actuacions assenyalat en l'apartat anterior. Per a això, la persona destinatària de la subvenció haurà d'aportar la documentació establida en el punt 5 de la base reguladora dotzena i en l'article 9é de la convocatòria d'ajudes regulades en la resolució de 2 de gener de 2023. En tots els casos, si realitzada l'activitat i finalitzat el termini per a justificar s'ha pagat només una part de les despeses en què s'haja incorregut, a l'efecte de pèrdua del dret a la percepció de l'ajuda corresponent, s'aplicarà el principi de proporcionalitat. * El termini màxim per a l'execució de les actuacions objecte de subvenció serà de dotze mesos des de la data de notificació de la resolució de la seua concessió.

Criteris de valoració

A l'empara del que es preveu en l'article 62.1, del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, les ajudes regulades en la present resolució estaran subjectes al règim de concurrència competitiva, amb un sol criteri, sent aquest l'ordre de presentació de sol·licituds.

òrgans de tramitació

Servei d'Ajudes de l'Àrea de Competitivitat Turística.

Obligacions

Aplicarà el que s'estableix en la BASE CINQUENA. Obligacions de les persones beneficiàries de l'ANNEX II de la resolució de 2 de gener de 2023. La no presentació de la memòria final detallada de les activitats realitzades d'acord amb el programa presentat en el seu moment objecte de subvenció, serà motiu de revocació, i la seua procedeix reintegrament, de la subvenció concedida.

Observacions

Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seua publicació, d'acord amb el que s'estableix en els articles 10 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o, potestativament, recurs de reposició davant l'òrgan que dicta la present resolució, en el termini d'un mes computat en els mateixos termes, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això sense perjudici que les persones interessades puguen presentar qualsevol altre recurs que estimen pertinent. Les resolucions de concessió de subvencions conformement a les presents bases reguladores esgotaran la via administrativa. Contra aquestes es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua notificació de conformitat amb el que es disposa en l'art. 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre

Quantia i cobrament

QUANTIA DE L'AJUDA La intensitat, expressada en percentatge (%) de l'ajuda a concedir, serà la suma de l'Ajuda Base i de l'Ajuda Addicional que poguera correspondre. En tots els casos, la intensitat d'ajuda final ha d'estar supeditada als límits continguts en l'article 38 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior, en funció del tipus de sol·licitant beneficiari. Així, en aplicació d'això, la intensitat de l'ajuda no podrà excedir el 30% dels costos subvencionables, podent incrementar-se en un 20% addicional per a petites empreses i en un 10% per a mitjanes empreses segons les definicions contingudes en l'annex I del referit Reglament (UE) núm. 651/2014. En concret, la quantia o intensitat de l'ajuda no pot excedir, sobre els costos subvencionables, els percentatges següents: - 30%, quan el sol·licitant tinga la consideració de gran empresa. - 40%, quan el sol·licitant tinga la consideració de mitjana empresa. - 50%, quan el sol·licitant tinga la consideració de petita empresa. Per a la determinació de la tipologia d'empresa sol·licitant de l'ajuda es tindran en consideració les definicions contingudes en l'annex I del Reglament 651/2014. La intensitat, expressada en percentatge (%) de l'ajuda a concedir, serà la suma de l'Ajuda Base i de l'Ajuda Addicional que poguera correspondre. En aquest sentit, el percentatge total de l'ajuda es determinarà aplicant els percentatges indicats a continuació sobre el cost elegible de l'actuació, i el seu càlcul es realitzarà seguint el procediment que figura en l'annex IV de l'Acord de la Conferència Sectorial de Turisme de data 29 de març de 2022 per a l'actuació OPCIÓ A, i que consta al final del text de la resolució de 2 de gener de 2023. L'Ajuda Addicional es graduarà en funció de la concurrència de criteris afegits d'eficiència energètica integrats en les tipologies de despeses subvenciones: a) Eficiència energètica: Tindran dret a una ajuda addicional per millora de l'eficiència energètica, aquelles actuacions que eleven la qualificació energètica de l'edifici per a obtindre una classe energètica «A» o «B», en l'escala de CO?, o bé, incrementen en dues lletres la qualificació energètica de partida. b) Actuació integrada: Tindran dret a ajuda addicional per actuació integrada els següents casos: b.1 Els edificis que realitzen, simultàniament la combinació de dues o més tipologies d'actuació, sent obligatòriament una d'elles sobre l'envolupant tèrmica (tipologia 1) que supose una disminució mínima de la demanda global en calefacció i refrigeració del 30%, combinada amb una altra actuació sobre la instal·lació tèrmica de la tipologia 2 (sub tipologies 2.2 a 2.4) que supose, almenys, la substitució del 60% de la potència de generació tèrmica existent. En el cas que es realitze una instal·lació solar tèrmica (sub tipologia 2.1) la condició serà que cobrisca almenys el 30% la demanda d'energia per a aigua calenta sanitària i/o climatització de piscines, calculada conforme s'estableix en el Codi Tècnic de l'Edificació en el cas de la tipologia S1 o el 30% de la demanda de calefacció i/o refrigeració en el cas de les tipologies S2 i S3. b.2 Els edificis que realitzen, simultàniament la combinació de dues o més tipologies d'actuació, sent obligatòriament una d'elles sobre l'envolupant tèrmica (tipologia 1) que supose una disminució mínima de la demanda global en calefacció i refrigeració del 30%, combinada amb una altra actuació de la tipologia 3 (il·luminació interior) que supose una renovació de més d'un 25% de la superfície d'il·luminació que complisca amb l'exigència bàsica HE-3 del Codi Tècnic de l'Edificació. La quantia màxima de les ajudes es determinarà atenent el cost total de les actuacions a desenvolupar, segons els criteris de fixació de quanties establides en l'article 5é de l'ANNEX III de la resolució de 2 de gener de 2023. En tots els casos, la intensitat d'ajuda final ha d'estar supeditada als límits continguts en l'article 38 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior, en funció del tipus de sol·licitant beneficiari. En compliment del que s'estableix en l'article 7 del RGEC, a l'efecte del càlcul de la intensitat d'ajuda i costos subvencionables, totes les xifres emprades s'entendran abans de qualsevol deducció fiscal o altres càrregues, sent els costos subvencionables avalats per proves documentals clares, específiques i actualitzades. PROCEDIMENT DE PAGAMENT: S'ha habilitat que el pagament de les subvencions concedides conforme a les bases reguladores de l'ANNEX II de la resolució de 2 de gener de 2023 es faça de manera anticipada, en concepte de bestreta de fins al 100% de l'import de la subvenció, sense aportació de la garantia, i tramitant-se, prèvia sol·licitud, amb la resolució de concessió de la subvenció. La modalitat de subvenció d'aquesta convocatòria revist la forma de subvenció a fons perdut, tenint com a finalitat el compliment de les actuacions i tipologies subvencionables corresponents. Així mateix, les subvencions atorgades amb càrrec a aquesta convocatòria podran acumular-se amb qualsevol altra ajuda pública en els termes establits en la base reguladora tercera continguda en l'ANNEX II de la resolució de 2 de gener de 2023.

Termini màxim

- El termini màxim per a dictar i notificar una resolució expressa serà de sis mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds establit en la corresponent convocatòria. - En els casos en què haja de requerir-se l'esmena de deficiències i/o aportació de documentació, el termini determinat en el paràgraf anterior es podrà suspendre durant el transcurs del temps que medie entre la notificació del requeriment i el seu efectiu compliment per la persona sol·licitant de l'ajuda o, en defecte d'això, pel transcurs del termini concedit. - Transcorregut el termini sense que haja recaigut resolució, podrà entendre's desestimada la sol·licitud de concessió de la subvenció, en els termes previstos en l'article 25 de la citada Llei 39/2015. PUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ EN ELS BUTLLETINS OFICIALS: La resolució, que tindrà els efectes i contingut previstos en l'article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, es publicarà en la Base de dades Nacional de Subvencions, d'acord amb el procediment establit en l'article 20 de la citada Llei 38/2003. Així mateix, es publicarà, amb efectes de notificació a les persones beneficiàries, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que es disposa en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

L'òrgan competent per a dictar la resolució de concessió o denegació de la subvenció sol·licitada serà la persona titular de la Presidència de Turisme Comunitat Valenciana.

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Sancions

S'estarà a l'estipulat en la BASE QUINZENA. Infraccions i sancions, de les bases reguladores de la convocatòria d'ajudes regulades en la resolució de 2 de gener de 2023.

Què és i per a què serveix?

Reduir la demanda energètica en calefacció i climatització dels establiments d'allotjament turístic, mitjançant la millora de l'eficiència energètica del seu envolupant tèrmica en el seu conjunt o en algun dels elements que la componen.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 9.00.00 hores de l'1 de març de 2023 i finalitzarà a les 23.59.59 hores del 30 de juny de 2023.