Comité de pacients de la Comunitat Valenciana: Presentació de candidatures

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 2981006
|
Codi GVA: 23194
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Procediment d'elecció de les vocalies que representen a les federacions, associacions o entitats de pacients i els seus familiars en el Comité de Pacients de la Comunitat Valenciana.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
Observacions

GRUP DE PATOLOGIES DE LA CANDIDATURA. 1. No es pot presentar candidatures a més d'un grup de patologies, sent aquest motiu causa d'exclusió de la candidatura. 2.Els grups de patologies són els següents: a. Grup I: malalties oncològiques, neurològiques, renals, endocrí-metabòliques, digestives,...

Saber més
Normativa
 • Decret 80/2015, de 22 de maig, del Consell, pel qual es crea i regula el Comité de Pacients de la Comunitat Valenciana
 • Llei 10/2014, de 29 de desembre, de Salut de la Comunitat Valenciana
 • Resolució de 30 de gener de 2023, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'estableixen les bases i es convoca el...

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podran presentar candidatura totes les federacions, associacions o entitats de pacients i els seus familiars que tinguen un àmbit d'actuació autonòmic o provincial en la Comunitat Valenciana, sempre que complisquen els següents requisits:

Requisits

a) Generals: - Estar constituïdes legalment i inscrites en el registre que corresponga. - Tindre seu en el territori de la Comunitat Valenciana. - Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social. - No estar immersa en un procediment de reintegrament de tot o part de la...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
L'ordenació i instrucció del procediment correspondrà a la Direcció General amb competències en matèria d'atenció al pacient, que rebrà les sol·licituds presentades i verificarà que les mateixes reuneixen els requisits per a poder ser tramitades. L'òrgan competent per a la instrucció i resolució...
Saber més
Criteris de valoració
La baremació de les entitats que presenten candidatures seguirà la següent puntuació, amb un màxim de 50 punts: - Major àmbit d'actuació territorial, un màxim de 20 punts: - Autonòmic: 20 punts - Provincial: 5 punts per cada província d'actuació. -Major nombre de socis, fins a un màxim de 15...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de candidatures i de la documentació establida serà de deu dies comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el DOGV núm. 9530 09/02/2023

Documentació
1. El termini de presentació de candidatures i de la documentació establida en l'article següent serà de deu dies comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el DOGV. 2. La candidatura es formalitzarà electrònicament, degudament signada per la persona representant legal...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1.- La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se. Per a això hauran de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat...
Saber més

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Termini obert

  Resolució

  Termini màxim
  - El termini màxim per a tramitar, resoldre i notificar les resolucions de concessió serà de sis mesos comptats des de l'endemà de la publicació de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  Obligacions
  Facilitar tota la informació econòmica, fiscal, laboral, tècnica i de qualsevol tipus que li siga requerida per la Direcció general amb competències en matèria d'atenció al pacient, sense perjudici de la confidencialitat exigible. En qualsevol cas, les entitats estaran obligats a complir amb el...
  Saber més
  Observacions

  La resolució definitiva de candidatures, conformement a la normativa reguladora, esgotarà la via administrativa. Contra aquesta es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua notificació de conformitat amb el que es disposa en l'art....

  Saber més
  Òrgans resolució