Detall de Procediment

COMITE DE PACIENTS DE LA COMUNITAT VALENCIANA: EMISSIÓ DE VOT

Codi SIA: 2985400
Codi GUC: 23196
Organisme: Conselleria de Sanitat
Termini de sol·licitud: TANCAT
(22-03-2023
24-03-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Emissió del vot per a triar a les vocalies que representen a les federacions, associacions o entitats de pacients i dels seus familiars en el Comité de Pacients de la Comunitat Valenciana.

Observacions

Cada entitat emetrà un únic vot. El vot es realitzarà, exclusivament, els dies assenyalats i a través del procediment telemàtic assenyalat. El vot l'emetrà el/la president/a o persona que designe de manera formal.

Requisits

- Estar constituïdes legalment i inscrites en el registre que corresponga. - Tindre seu en el territori de la Comunitat Valenciana. - Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social. - No estar immerses en un procediment de reintegrament de tot o part de la subvencions atorgades per la Generalitat. - No presentar candidatures simultàniament la federació i l'associació a la qual estiga federada

Qui pot sol·licitar-ho?

Tindran dret a votar en el procés d'elecció els/les presidents/ as, o persona que aquest designe de manera formal, de les federacions, associacions o entitats de pacients i/o familiars, sempre que es reunisquen els requisits generals

Normativa del procediment

  • DECRET 80/2015, de 22 de maig, del Consell, pel qual es crea i regula el Comité de Pacients de la Comunitat Valenciana
  • Resolució de 30 de gener pel qual s'estableixen les bases de la convocatòria per a l'elecció de vocalies en representació de les associacions de pacients

Procés de tramitació

L'ordenació i instrucció del procediment correspondran a la Direcció General amb competències en matèria d'atenció al pacient. La Comissió Tècnica constituïda, segons l'article 9 del Decret rebrà els vots presentats i verificarà que els mateixos reuneixen els requisits per a poder ser acceptats.

Observacions

Finalitzat el procés de votació, la Comissió tècnica procedirà a publicar el llistat de les entitats que han resultat triades per a formar part del Comité de Pacients de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que s'estableix en l'article 4 del Decret 80/2015. Aquest llistat es publicarà en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es ) i, en la web de la Conselleria.

Òrgans resolució

Esgota via administrativa