Programa de subvencions d'ocupació per a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana (Avalem Joves). EMPUJU 2023.

LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ

Codi SIA: 2983270
|
Codi GVA: 23198
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La concessió d'incentius a la contractació de les persones menors de 30 anys, que figuren inscrites com a desocupades en els Espais Labora de la Generalitat i que tinguen la condició de beneficiàries en la garantia juvenil.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

Per a qualsevol informació addicional (normativa, notes aclaridores, descàrrega de models, etc.), es pot consultar la convocatòria en l'apartat d'ajudes i foment d'ocupació de la web de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació (http://www.labora.es). DESTINATARIS FINALS: persones desocupades...

Saber més
Normativa
 • Ordre 7/2019, de 25 d'abril, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases...
 • Resolució de 28 de desembre de 2022, del director general de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici...
 • Extracte de la Resolució de 28 de desembre de 2022, del director general de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca...

A qui va dirigit

Ciutadania
Administració
Persones interessades

De conformitat amb el que es preveu en l'article 10.3 de l'Ordre 7/2019, podran ser beneficiaris d'aquestes subvencions els ajuntaments i les mancomunitats de la Comunitat Valenciana, o els seus organismes autònoms.

Requisits

No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Per a la selecció de les persones destinatàries, l'entitat beneficiària presentarà l'oferta d'ocupació a l'espai LABORA corresponent i...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
Passos: 1. Presentació de les sol·licituds. 2. La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva. 3. La instrucció del procediment correspondrà a les direccions territorials de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació. 4. Una vegada examinades les...
Saber més
Criteris de valoració
Aquest òrgan col·legiat proposarà la distribució de la dotació pressupostària d'acord amb els criteris següents: a) Es proposarà per a tots els sol·licitants l'import del barem estàndard de costos unitaris que corresponga a la contractació prioritzada pel sol·licitant en el formulari annex a la...
Saber més
Òrgans de tramitació
La instrucció correspondrà a les direccions territorials de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 9539 de 22.02.2023).

Documentació
El tràmit telemàtic de presentació de la sol·licitud permetrà que l'entitat sol·licitant: a) Declare responsablement sobre les obligacions de publicitat de les ajudes del FSE. b) Prioritze un grup de cotització, únicament als efectes que l'import del barem estàndard de costos unitaris associat a...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La presentació d'aquesta ajuda s'ha de fer de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, a través del procediment GUC habilitat a aquest efecte i denominat "EMPUJU 2023. Programa de subvencions d'ocupació per a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos comptats a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat i notificat la resolució expressa, la sol·licitud podrà entendre's desestimada per silenci...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  Aquest òrgan col·legiat proposarà la distribució de la dotació pressupostària d'acord amb els criteris següents: a) Es proposarà per a tots els sol·licitants l'import del barem estàndard de costos unitaris que corresponga a la contractació prioritzada pel sol·licitant en el formulari web annex a...
  Saber més
  Obligacions
  A més de les que estableix l'article 14 de la Llei general de subvencions, són obligacions de les entitats beneficiàries: a) Facilitar totes les dades i la informació relacionades amb la subvenció concedida que els siguen requerits per Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació. b) Comunicar la...
  Saber més
  Observacions

  Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seua publicació, davant del corresponent jutjat contenciós administratiu competent, d'acord amb el que estableixen els...

  Saber més
  Òrgans resolució
  La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon per delegació a la persona titular de la Direcció General d'Ocupació i Formació.
  Sancions
  Els incompliments que es puguen qualificar d'infracció administrativa donaran lloc a la incoació del procediment sancionador, d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei general de subvencions, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015.