Detall de Procediment

Sol·licitud d'inclusió en el cens d´associacions d´alumnes no universitaris.

Codi SIA: 210571
Codi GUC: 239
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

La inclusió en el cens tindrà com a una de les finalitats poder sol·licitar les ajudes, que amb caràcter anual convoca la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les secretaies dels centres educatius en què s'haguera constituït l'associació.

Normativa del procediment

  • Decret 127/1986, de 20 d´octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regulen les associacions d´alumnes en centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana (DOGV 10/11/86).
  • Orde del 2 d´agost de 1988, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es desplega el que disposa l´art. 10 del Decret 127/1986, de 20 d´octubre (DOGV núm. 886, del 18/8/88).

Termini

Durant tot l'any

Documentació

- Còpia de l'acta fundacional. - Còpia dels Estatuts de l'associació. - Modificacions estatutaries que pogueren produir-se. - Possible acord d'extinció.

Presentació

Presencial
- Als registres dels òrgans administratius on es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les Comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com a les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de Correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. - I, preferentment, a:
Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això, cal tindre en compte que: 1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint. 2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls. 3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament. 4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica, que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Heu d'omplir el formulari de dades generals. b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit. * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD". * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud. * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant). c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau. d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació). e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre. La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- Una vegada constituïda una Associació, la Secretaria del Centre remetrà al Servici Territorial corresponent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport la documentació requerida. - Els Servicis territorials de la Conselleria procediran a incloure les associacions en un cens establit a l'efecte sempre que els fins de les mateixes s'adeqüen al que disposa la legislació vigent. - La inclusió en el cens, que en tot cas tindrà caràcter declaratiu, s'entendrà produïda si transcorreguts dos mesos des de la presentació de l'acta i dels Estatuts no haguera recaigut resolució expressa. - Els Servicis territorials de la Conselleria remetran a la Secretaria General d'esta la relació de les associacions incloses en el respectiu cens, acompanyada de certificat relatiu a les característiques singulars de les mateixes.

Observacions

Els previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la nova redacció donada al seu articulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/1/99).

Esgota via administrativa