Detall de Procediment

Ajudes per a la modernització d'empreses, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Codi SIA:: 2986252
Codi GVA:: 24168
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
(18-05-2023
30-06-2024)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Esmena

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Concessió d'ajudes per a la modernització d'empreses privades de transport de viatgers prestadores de serveis de transport per carretera i d'empreses privades que intervenen en el transport de mercaderies per carretera, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea -NextGenerationEU.

Observacions

Observacions

Les sol·licituds seran ateses per rigorós ordre de presentació, fins a l'esgotament dels fons. En cas d'esgotament del pressupost assignat, i sempre que no haguera expirat la vigència dels programes, podran continuar registrant-se sol·licituds en llista de reserva provisional, que seran ateses per rigorós ordre d'entrada, supeditades al fet que es produïsquen desestimacions o renúncies de les sol·licituds d'ajuda prèvies que pogueren alliberar pressupost o bé s'incorpore nou pressupost a la convocatòria. En cap cas, la presentació d'una sol·licitud a la llista de reserva provisional generarà cap dret per a la persona sol·licitant, fins que no es valide la sol·licitud.

Requisits

Requisits

Cada persona destinatària última podrà triar fins a un màxim de dues solucions de modernització d'entre les establides com a elegibles en l'annex I de l'Ordre 4/2023 per a la seua grandària i tipus d'activitat. Podran ser destinatàries últimes de les ajudes: -Les persones físiques o jurídiques privades que tinguen la condició de PIME que siguen titulars d'alguna autorització de transport definides en l'article 4 de l'Ordre 4/2023. L'autorització haurà d'estar en vigor a data de sol·licitud de l'ajuda. -Les jurídiques privades que tinguen la condició de PIME que a data de sol·licitud de l'ajuda presten el servei públic de transport urbà amb autobús, i estigueren exemptes de l'obtenció d'alguna de les autoritzacions incloses en el punt anterior. -Les persones físiques o jurídiques  que intervinguen en el procés de transport de mercaderies com a carregador/descarregador o expedidor/receptor, tal com es reflecteix en la Llei 16/1987, de 30 de juliol, en el document de control i en el ADR. ÚNICAMENT els qui siguen persones físiques podran realitzar el tràmit presencial. Per a ser destinatària última de les ajudes s'hauran de complir, a més, els següents requisits: -Tindre la seua residència fiscal en la Comunitat Valenciana. -Formalitzar els corresponents Acords de Prestació de Solucions de Modernització amb els Proveïdors de Solucions de Modernització Adherits. -Només s'admetran actuacions, per part de les persones destinatàries últimes de les ajudes, iniciades amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud de l'ajuda. En aquest context, s'entendrà com a data d'inici d'actuacions la data de la signatura del contracte entre el destinatari últim i el Proveïdor de Solucions de Modernització. No podran ser persones destinatàries últimes de les ajudes: a) Les empreses que es troben en situació de crisi, conforme a la definició que a aquest efecte es realitza en el Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014 pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DO L187/1, 26.06.2014). b) Les persones o entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies enumerades en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. c) Les empreses que es troben subjectes a una ordre de recuperació pendent sobre qualsevol ajuda o subvenció que els haguera sigut atorgada amb anterioritat, bé per haver-se declarat ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior, bé per qualsevol tipus d'incompliment de les obligacions que li vingueren atribuïdes en la concessió. d) Les empreses o entitats de titularitat pública que siguen prestadores del servei de transport públic urbà

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones físiques o jurídiques privades que tinguen la condició de PYME que siguen titulars d'alguna de les següents autoritzacions en vigor a data de sol·licitud de les ajudes: 1r Una autorització de transport públic de mercaderies habilitant per a fer transport amb vehicles o conjunts de vehicles de més de 3,5 tn. de massa màxima, identificada amb la clau MDPE. 2n Una autorització de transport públic discrecional de viatgers amb autobús, identificada amb la clau VDE. 3r Una autorització de transport públic de mercaderies, habilitant per a fer transport amb vehicles de fins a 3,5 tn de massa màxima, identificada amb la clau MDLE. 4t Una autorització d'operador de transport habilitant per a mitjançar en la contractació de transports públics de mercaderies, identificades registralment amb la clau OT. També poden sol·licitar l'ajuda les persones jurídiques privades que tinguen la condició de PYME que a la data de sol·licitud de l'ajuda presten servei públic de transport urbà amb autobús i estigueren exemptes de l'obtenció d'alguna de les autoritzacions anteriors o les persones que intervinguen en el procés de transport de mercaderies com a carregador/descarregador o expedidor/receptor, tal com es reflecteix en la Llei 16/1987, de 30 de juliol, en el document de control i en el ADR.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini per a presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir del 18 de maig de 2023 i quedarà obert fins a l'extinció del programa el 30 de juny de 2024. (DOGV núm. 9597, de 17-05-2023 )

Formularis documentació

DOCUMENTACIÓ TRAMITE TELEMÀTIC a) Fotocòpia del DNI, NIE o targeta d'identificació fiscal on conste el NIF. Document obligatori. b) En el cas que la persona interessada tramite el procediment mitjançant representant, la representació haurà d'acreditar-se conforme al que s'estableix en l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre i conforme als requisits que establisca la resolució de la convocatòria. c) Document acreditatiu d'adscripció de vehicle a una autorització de transport o certificat de l'òrgan competent de l'entitat local que garantisca que el vehicle ha prestat servei públic de transport urbà o declaració responsable que incloga una relació d'un mínim de cent documents de transport del mateix període anual (cartes de port, documents de control o *CMR) que evidencien que l'empresa intervé en el procés de transport de mercaderies com a carregador/descarregador o expedidor/receptor. Document obligatori. d) En el cas d'empreses, declaració de la condició de PIME. e) Documentació que acredite trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Administració de l'Estat, l'Administració de la Generalitat i enfront de la Seguretat Social, així com la resta de documentació acreditativa, sempre que no preste el sol·licitant el seu consentiment al fet que l'Administració de la Generalitat consulte d'ofici. f) Declaració de Compromís sobre Conflicte d'Interessos. Document obligatori. g) Declaració responsable ajudes minimis rebudes i/o sol·licitades Document obligatori. h) Certificat d'ajudes minimis, emés per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat. Document obligatori. i) Declaració responsable de la compatibilitat de l'ajuda. Document obligatori. j) Justificant d'altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries de la persona beneficiària, per als qui es relacionen electrònicament amb l'Administració. Document obligatori per a persones que es relacionen per mitjans electrònics. k) Certificat que acredite la inscripció en el cens d'empresaris i que especifique l'activitat econòmica que realitza, sempre que no preste el sol·licitant el seu consentiment al fet que l'Administració de la Generalitat consulte d'ofici. l) Document acreditatiu del nombre de vehicles titularitat de la persona sol·licitant en el moment de sol·licitud de l'ajuda, en cas de no autoritzar la consulta en el Registre d'Empreses i Activitats de Transport (REAT). m) Certificat acreditatiu de la plantilla mitjana en situació d'alta en el Règim General de la Seguretat Social en el període dels 12 mesos anteriors des de la sol·licitud de l'ajuda. DOCUMENTACIÓ TRAMITE PRESENCIAL 1.-SOL·LICITUD de la subvenció segons model normalitzat en Apartat formularis disponible en el tramite. 2.-Documentació a presentar juntament amb la sol·licitud: a) Fotocòpia de DNI. Obligatori b) En el cas que la persona interessada tramite el procediment mitjançant representant, la representació haurà d'acreditar-se conforme al que s'estableix en l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre i conforme als requisits que establisca la resolució de la convocatòria. c) Declaració responsable que incloga una relació d'un mínim de cent documents de transport del mateix període anual (cartes de port, documents de control o CMR) que evidencien que l'empresa intervé en el procés de transport de mercaderies com a carregador/descarregador o expedidor/receptor. e) Documentació que acredite trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Administració de l'Estat, l'Administració de la Generalitat i enfront de la Seguretat Social, així com la resta de documentació acreditativa, sempre que no preste el sol·licitant el seu consentiment al fet que l'Administració de la Generalitat consulte d'ofici. f) Declaració de Compromís sobre Conflicte d'Interessos. Document obligatori. g) Declaració responsable ajudes minimis rebudes i/o sol·licitades. Document obligatori. h) Certificat d'ajudes minimis, emés per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat. i) Declaració responsable de la compatibilitat de l'ajuda. Document obligatori. j) Model de domiciliació bancària per a persones físiques beneficiàries, que no es relacionen per mitjans electrònics. Document obligatori per a persones que no es relacionen per mitjans electrònics. k) Document acreditatiu del nombre de vehicles titularitat de la persona sol·licitant en el moment de sol·licitud de l'ajuda, en cas de no autoritzar la consulta en el Registre d'Empreses i Activitats de Transport (REAT).

Presentació

Presentació

Presencial

D'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, per als qui no estiguen obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques, les sol·licituds i documentació complementària que els interessats dirigisquen als òrgans de les Administracions Públiques podran presentar-se: a) En el registre electrònic de l'Administració o Organisme al qual es dirigisquen, així com en els restants registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l'article 2.1. de l'esmentada Llei. b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. d) En les oficines d'assistència en matèria de registres. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

Telemàtica
1. En virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, les persones empleades publiques estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per als tràmits i les actuacions que realitzen per raó de la seua condició de persona empleada pública. 2. En concret, perquè el personal empleat públic adscrit a la CPTOPM present sol·licituds i escrits dirigits al seu Servei de Personal ha d'utilitzar el TRÀMIT TELEMÀTIC en l'enllaç directe al qual acaba d'indicar-se i disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avanç basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos pel FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats d'empleat públic o persona física emesos per la ACCV (Autoritat de Certificació CV). - El sistema Clau-signatura de l'Estat només per a les persones físiques (per tant, excloses les persones jurídiques). - I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @signa Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados 3. Per a fer tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta haurà d'inscriure prèviament aquesta representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS del ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat (veure l'apartat "Enllaços"). Sense aqueixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i signar digitalment el formulari web de sol·licitud, annexar la documentació emplenada i signada digitalment que ha d'aportar-se i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, amb el número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana (veure 'Enllaços'). 5. Respecte a la DOCUMENTACIÓ A ANNEXAR: - És recomanable que reuniu tots els documents que cal annexar i els empleneu, signeu i guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran d'enviar-se en format PDF i hauran d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/les persona/ones o entitat/s que el/s subscriga o subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: En l'apartat "Impresos associats" (a més d'en el tràmit telemàtic mateix) hi ha models normalitzats i emplenables de tots o alguns d'aquests documents. Si hi ha model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell, i si no existeix, ha de ser creat o comanda per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents per a annexar i els possibles formats o extensions (PDF, DOC, ODT, XLS, ODS, ZIP, etc.). Comproveu-ho abans d'annexar-los. 6. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents Si continueu necessitant ajuda, comuniqueu-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: personal_08@gva.es - Per a incidències informàtiques: *generalitat_en_red@gva.es

Enllaços

Enllaços

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. PRESENTACIÓ de MANERA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida en el termini establit en la convocatòria. 2. PRESENTACIÓ de MANERA PRESENCIAL EXCLUSIVAMENT per a persones físiques que intervinguen en el procés de transport de mercaderies com a carregador/descarregador o expedidor/receptor, i que, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, no estiguen obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques. 3. ESMENA - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació vigent de procediment administratiu comú, o no s'acompanye la documentació que resulte exigible, es requerirà a l'interessat perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en la legislació en matèria de procediment administratiu. - Es durà a terme telemàticament en la Seu Electrònica de la Generalitat o de manera presencial, fent referència al codi d'expedient que li haja sigut assignat. L'accés al tràmit concret d'aportació de documentació complementària podrà realitzar-se mitjançant tràmit electrònic a través de la seu electrònica de la Generalitat (https:sede.gva.es), seleccionant el tràmit corresponent. La no aportació en termini de la corresponent documentació i la seua falta d'esmena determinarà l'exclusió de la sol·licitud. 4. INSTRUCCIÓ - La instrucció del procediment correspondrà a la Subdirecció General de Transport. 5. RESOLUCIÓ - Examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor emetrà informe on farà constar que es compleixen els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes i formularà la proposta de concessió a l'òrgan competent per a resoldre. - La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon a la persona titular de la Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible. - La resolució de concessió determinarà la quantia concedida a cada persona o entitat jurídica i incorporarà, en el seu cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries al fet que hagen de subjectar-se la persona o entitat beneficiària. - Les sol·licituds es tramitaran i resoldran per ordre d'entrada, fins que finalitze el crèdit. - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis (6) mesos comptats des de la data de presentació de la sol·licitud. En cas de no haver-se notificat la resolució en aquest termini, es podrà entendre desestimada la sol·licitud.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Subdirecció General de Transport.

Obligacions

Obligacions

a) Complir l'objectiu que fonamenta la concessió de la subvenció. b) Justificar el compliment dels requisits i condicions, presentant la documentació requerida d'acord amb l'activitat o activitats per a les quals se sol·licite ajuda. c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació a efectuar per l'òrgan concedent, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que corresponen a la Generalitat, Administració de l'Estat i Comissió Europea i aportar tota la informació i documentació que els fora requerida. d) Acceptar les condicions fixades en aquestes bases i aquelles directrius que la direcció general amb competències en matèria de transports puga establir per a la seua aplicació i seguiment, segons l'ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i l'ordre HFP 1031/2021 de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. e) Comunicar a la Conselleria competent en matèria de transports l'obtenció de qualsevol altra ajuda o subvenció per a la mateixa finalitat, procedent de qualssevol altres administracions, ens públics o privats. f) Complir amb les altres obligacions previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i del seu Reglament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. g) Complir el que s'estableix en l'article 2.1 d) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, respecte a l'obligatorietat de donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament de les actuacions objecte de subvenció, de conformitat amb els articles 6, 7 i 8 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, tal com indica l'article 8.4 de la Llei 2/2015, així com l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i altres obligacions que establisca la normativa aplicable en matèria de transparència. h) Mantindre a la disposició de l'administració concedent de les ajudes, durant almenys els quatre anys següents al pagament final de la subvenció, els documents justificants de liquidació de les despeses subvencionades i dels ingressos per les ajudes percebudes. i) Reintegrar els fons percebuts quan siga procedent conforme al que s'estableix en els articles 36 i 37 i article 40 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions.

Observacions

Observacions

- La resolució posarà fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que la va dictar en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant la Sala contenciosa administrativa del TSJCV, de conformitat amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que s'estime procedent. Quant a sancions, resultarà d'aplicació l'article 173 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.(DOCV núm. 7464 de 12/02/2015).

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

-La quantia de les ajudes vindrà determinada en funció de la categoria que sol·liciten les persones destinatàries últimes de l'ajuda atés el nombre de treballadors i el tipus d'autorització que ostenten, segons el que s'estableix en l'annex I de l'Ordre 4/2023 - Els Proveïdors de Solucions, una vegada realitzada l'activitat, deuran, en el termini màxim de dotze (12) mesos comptats des de la notificació de la resolució de concessió, justificar la realització de la inversió requerida per a dur a terme l'actuació objecte de l'ajuda, segons els termes establits en l'Ordre 4/2023, i en el no previst, serà aplicable el Reial decret 902/2022, de 25 d'octubre. - La documentació que es presente per a justificar la realització de l'activitat, haurà de ser coherent amb la informació aportada en el formulari de sol·licitud de l'ajuda. - En el termini màxim de sis (6) mesos s'efectuarà la comprovació de l'execució de l'actuació per part de l'òrgan instructor. - Verificada l'execució de l'actuació per part dels Proveïdors de Solucions així com el lliurament de tota documentació exigida en l'Ordre 4/2023, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat dins del termini establit, l'òrgan competent de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ordenarà el pagament de la subvenció, amb expressa referència a la procedència dels fons del PRTR, esmentant el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, així com el Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència, conforme al que poguera establir-se sobre aquest tema.

Termini màxim

Termini màxim

RESOLUCIÓ - Examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor emetrà informe on farà constar que es compleixen els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes i formularà la proposta de concessió a l'òrgan competent per a resoldre. - La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon a la persona titular de la Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible. - La resolució de concessió determinarà la quantia concedida a cada persona o entitat jurídica i incorporarà, en el seu cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries al fet que hagen de subjectar-se la persona o entitat beneficiària. - Les sol·licituds es tramitaran i resoldran per ordre d'entrada, fins que finalitze el crèdit. - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis (6) mesos comptats des de la data de presentació de la sol·licitud. En cas de no haver-se notificat la resolució en aquest termini, es podrà entendre desestimada la sol·licitud.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix

Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació vigent de procediment administratiu comú, o no s'acompanye la documentació que resulte exigible, es requerirà a l'interessat perquè esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en la legislació en matèria de procediment administratiu.

Termini

Termini

10 dies hàbils

Documentació

Documentació

S'indica en el requeriment rebut

Presentació

Presentació

Presencial
Per a persones físiques que intervinguen en el procés de transport de mercaderies com a carregador/descarregador o expedidor/receptor, i que, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, no estiguen obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques.
Telemàtica
1. En virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, les persones empleades publiques estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per als tràmits i les actuacions que realitzen per raó de la seua condició de persona empleada pública. 2. En concret, perquè el personal empleat públic adscrit a la CPTOPM present sol·licituds i escrits dirigits al seu Servici de Personal ha d'utilitzar el TRÀMIT TELEMÀTIC en l'enllaç directe al qual acaba d'indicar-se i disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avanç basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació». Entre estos sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos pel FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats d'empleat públic o persona física emesos per la ACCV (Autoritat de Certificació CV). - El sistema Clave-firma de l'Estat només per a les persones físiques (per tant, excloses les persones jurídiques). - I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma Més informació en https://sede.gva.es/es/sede_certificados 3. Per a fer tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), esta haurà d'inscriure prèviament esta representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS del ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat (veure l'apartat "Enllaços"). Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (que figura en color roig a l'inici d'este tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i signar digitalment el formulari web de sol·licitud, annexar la documentació emplenada i signada digitalment que ha d'aportar-se i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, amb el número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana (veure 'Enllaços'). 5. Respecte a la DOCUMENTACIÓ A ANNEXAR: - És recomanable que reuniu tots els documents que cal annexar i els empleneu, signeu i guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran d'enviar-se en format PDF i hauran d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/les persona/ones o entitat/s que el/s subscriga o subscriguen. - En este tràmit de la Guia Prop: En l'apartat "Impresos associats" (a més d'en el tràmit telemàtic mateix) hi ha models normalitzats i emplenables de tots o alguns d'estos documents. Si hi ha model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell, i si no existix, ha de ser creat o comanda per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents per a annexar i els possibles formats o extensions (PDF, DOC, ODT, XLS, ODS, ZIP, etc.). Comproveu-ho abans d'annexar-los. 6. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/es/preguntes-frequents Si continueu necessitant ajuda, comuniqueu-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: personal_08@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es