Detall de Procediment

Comissions de Servei per al Cos de Mestres d'altres Administracions Educatives. Anunci de participació.

Codi SIA: 3013658
Codi GUC: 24748
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(23-05-2023
23-05-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Anunci de participació en el procediment de comissions de serveis per al personal docent dependent d'altres administracions educatives.

Requisits

Tots els FUNCIONARIS DE CARRERA DEPENDENTS D'ALTRES ADMINISTRACIONS EDUCATIVES, abans de sol·licitar RENOVACIÓ O SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ hauran de presentar l'anunci de participació mitjançant la plataforma de tramitació de la Generalitat Valenciana des de les 10 hores del dia 8 de maig de 2023 fins a les 10 hores de dia 15 de maig de 2023, tots dos inclusivament, i haurà d'adjuntar la certificació expedida l'any 2023 per l'òrgan competent de l'administració de la qual depén el centre en el que tinga el seu destí, amb indicació expressa de les següents dades: - Nom, cognoms i DNI. - Cos al qual pertany. - L'especialitat o especialitats de les quals és titular i té reconegudes. - Situació administrativa actual. - Destí definitiu o, en defecte d'això, documentació acreditativa de la seua reincorporació o destí definitiu a data 1 de setembre de 2023. També hauran d'adjuntar a l'anunci de participació la documentació acreditativa del coneixement del valencià exigida d'acord amb el que s'estableix en la base sisena. No són vàlids expedients personals, fulls de serveis, cessaments i preses de possessió, ni qualsevol altre document que no siga específicament la certificació expedida per la seua Administració d'origen, amb el seu contingut. Després de realitzar l'anunci de participació, i una vegada comprovat que la persona interessada compleix amb tots els requisits, se li donarà accés a la plataforma OVIDOC https://ovidoc.edu.gva.es; per a accedir al tràmit de RENOVACIÓ O SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ, la persona usarà com a credencial d'accés el seu certificat digital. El personal funcionari de carrera dependent d'altres administracions educatives únicament podrà participar en el procediment de comissions de servei per causes socials pels motius establits en els punts 1 a 7 de la base tercera de la present convocatòria.

Qui pot sol·licitar-ho?

Personal funcionari de carrera dependent d'altres administracions educatives, en situació de servei actiu o en situació d'excedència per atenció de familiars, que ocupe o tinga reservat un lloc de treball amb caràcter definitiu o el tinga adjudicat amb data d'efectes d'1 de setembre de 2023. El personal funcionari de carrera que depenga d'altres administracions educatives haurà d'anunciar que participa en el procediment, segons s'estableix en la base sisena d'aquesta resolució.

Termini

Des de les 11 hores del dia 23 de maig de 2023 fins a les 23 hores de dia 23 de maig de 2023, tots dos inclusivament. Només esmenes.

Presentació

Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Normativa

òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Esgota via administrativa