Detall de Procediment

Comissions de Servei per al Cos de Mestres d'altres Administracions Educatives. Anunci de participació

Codi SIA:: 3013658
Codi GVA:: 24748
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(14-05-2024
21-05-2024)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Anunci de participació en el procediment de comissions de servicis per al personal docent dependent d'altres administracions educatives.

Requisits

Requisits

Tots els FUNCIONARIS DE CARRERA DEPENDENTS D'ALTRES ADMINISTRACIONS EDUCATIVES, abans de sol·licitar RENOVACIÓ O SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ hauran de presentar l'anunci de participació mitjançant la plataforma de tramitació de la Generalitat Valenciana des de les 00.00 hores del dia 14 de maig de 2024 fins a les 23.59 hores de dia 28 de maig de 2024, tots dos inclusivament, i haurà d'adjuntar la certificació expedida l'any 2024 per l'òrgan competent de l'administració de la qual depén el centre en el que tinga el seu destí, amb indicació expressa de les següents dades: - Nom, cognoms i DNI. - Cos al qual pertany. - L'especialitat o especialitats de les quals és titular i té reconegudes. - Situació administrativa actual. - Destí definitiu o, en defecte d'això, documentació acreditativa de la seua reincorporació o destí definitiu a data 1 de setembre de 2024. També hauran d'adjuntar a l'anunci de participació la documentació acreditativa del coneixement del valencià exigida d'acord amb el que s'establix en la base sexta. No són vàlids expedients personals, fulls de servicis, cessaments i preses de possessió, ni qualsevol altre document que no siga específicament la certificació expedida per la seua Administració d'origen, amb el seu contingut. Després de realitzar l'anunci de participació, i una vegada comprovat que la persona interessada complix amb tots els requisits, se li donarà accés a la plataforma OVIDOC https://ovidoc.edu.gva.es; per a accedir al tràmit de RENOVACIÓ O SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ, la persona usarà com a credencial d'accés el seu certificat digital. El personal funcionari de carrera dependent d'altres administracions educatives únicament podrà participar en el procediment de comissions de servici per causes socials pels motius establits en els punts 1 a 7 de la base tercera de la present convocatòria.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Personal funcionari de carrera dependent d'altres administracions educatives, en situació de servici actiu o en situació d'excedència per cura de familiars, que ocupe o tinga reservat un lloc de treball amb caràcter definitiu o el tinga adjudicat amb data d'efectes d'1 de setembre de 2024. El personal funcionari de carrera que depenga d'altres administracions educatives haurà d'anunciar la seua participació en el procediment segons s'establix en la base sexta d'esta resolució.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Des de les 00.00 hores del dia 14 de maig de 2024 fins a les 23.59 hores del dia 21 de maig de 2024, tots dos inclusivament.

Enllaços

Enllaços

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa