Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Proposta organitzativa de cursos de coneixements de valencià per al personal de l'Administració de la Generalitat en centres de treball.

  Objecte del tràmit

  1. Es convoquen els cursos presencials de formació lingüística i tècnica inclosos en el Pla d'acompanyament lingüístic per al personal de l'Administració de la Generalitat corresponents a la campaña 2019-2020.

  2. S'ofereixen cursos presencials en centres de treball, organitzats en les diverses conselleries i organismes dependents de la Generalitat. Aquesta modalitat d'ensenyament complementa l'oferta de cursos que convoca l'Institut Valencià d'Administració Pública, en la qual s'aposta per l'aprenentatge en línia, amb l'objectiu no solament d'optimitzar els recursos disponibles, sinó també d'incrementar la qualitat en el procés de formació i de l'aprenentatge del valencià, alhora que permet, a més, que els funcionaris que la segueixen es beneficien de la flexibilitat horària d'aquest tipus d'aprenentatge.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La persona responsable de cada conselleria o organisme dependent de la Generalitat.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  El pagament del professorat que impartirà els cursos anirà a càrrec de les conselleries o dels organismes que els oferisquen.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de les propostes organitzatives és de quinze dies a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana n. 8650, de 07/10/2019, i posteriorment s'haurà de trametre la proposta organitzativa, segons el model disponible en l'annex I d'aquesta resolució i en la pàgina web:
  http://www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/empleats-publics al Servei d'Acreditació i Assessorament de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme per tràmit telemàtic o per qualsevol dels procediments que arreplega la llei de procediment administratiu.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Presencial
  La sol·licitud s'ha de presentar en el Registre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport; en les direccions territorials d'Educació o en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2479

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Formulari "Proposta organitzativa dels cursos en centres de treball".

  Impresos associats

  CURSOS EN CENTRES DE TREBALL PROPOSTA ORGANITZATIVA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Per tal que aquests cursos s'incloguen en la campanya 2019-2020, el coordinador o coordinadora de cada conselleria o organisme dependent de la Generalitat haurà de trametre la proposta organitzativa, segons el model disponible en l'annex I d'aquesta resolució i en la pàgina web: http://www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/empleats-publics al Servei d'Acreditació i Assessorament de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme per tràmit telemàtic o per qualsevol dels procediments que arreplega la llei de procediment administratiu.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2479

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.

  https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados

  PASSOS PER A LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
  a) Heu d'omplir el formulari en línia.
  b) Heu de descarregar la proposta organitzativa dels cursos (annex I) i guardar-la en el vostre ordinador per a omplir-la. L'ha de signar la persona responsable de formalitzar-la.
  c) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).
  d) Guardeu el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Per a resoldre incidències informàtiques contacteu amb generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  * DEDICACIÓ LECTIVA, PERÍODE DE REALITZACIÓ I NOMBRE D'ALUMNES.
  Els cursos tindran una duració d'entre 50 i 80 hores lectives i no s'autoritzaran cursos inferiors a 50 hores. El calendari lectiu dels cursos s'haurà de realitzar entre els mesos de desembre de l'any actual i setembre de l'any següent, i hauran de ser confirmats per la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. El nombre màxim d'alumnes per curs serà de 40. No hi haurà un mínim d'alumnes.

  * CERTIFICATS
  El Servei d'Acreditació i Assessorament expedirà un certificat de participació a les persones admeses oficialment que superen el 85 % d'assistència. Els certificats seran d'un còmput d'hores senceres, i només se certificaran els cursos autoritzats pel Servei d'Acreditació i Assessorament. No se certificaran cursos de menys de 50 hores.

  * INFORMACIÓ
  -L'adreça electrònica per a informació dels cursos en centres de treball és cursos_dgplgm@gva.es
  - A més, es pot ampliar la informació sobre qualsevol aspecte organitzatiu o de funcionament en els centres territorials de coordinació següents:
  . Alacant, Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport; tel.: 965 934 782
  . Castelló de la Plana, Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport; tel.: 964 333 928
  . València: Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport; tel.: 961 271 342

  Enllaços

  Enllaç web Política Lingüística

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l'homologació i validació d'altres títols i certificats (DOGV núm. 7993, de 06/03/2017)
  - Resolució d'1 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoquen els cursos presencials de formació lingüística i tècnica inclosos en el Pla d'acompanyament lingüístic al personal de l'Administració de la Generalitat.(DOGV nº 8650, de 07/10/2019)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 7/2017, de 2 de març

  Vegeu la Resolució d'1 d'octubre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.