Detall de Procediments

Matriculació de l'alumnat lliure per a dur a terme la prova unificada de certificació dels nivells B1, B2, C1 i C2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2021.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Matriculació de l'alumnat lliure per a dur a terme la prova unificada de certificació dels nivells B1, B2, C1 i C2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2021.

  Objecte del tràmit

  L'objecte del tràmit és la matriculació per a la prova unificada de certificació que, en cas que se supere, donarà lloc a l'obtenció del certificat corresponent, dins dels diversos nivells B1, B2, C1 i C2 que recull el Marc Europeu Comú de Referència.

  Concretament es convoquen les següents proves:
  1. Proves unificades de certificació del nivell B1 per a les següents llengües: alemany, anglés, àrab, espanyol per a estrangers, èuscar, francés, grec, italià, japonés, portugués, romanés, rus, valencià i xinés.
  2. Proves unificades de certificació del nivell B2 per a les següents llengües: alemany, anglés, àrab, espanyol per a estrangers, francés, italià, portugués, rus, valencià i xinés.
  3. Proves unificades de certificació del nivell C1 per a les següents llengües: alemany, anglés, espanyol per a estrangers, francés, italià, portugués i valencià.
  4. Proves unificades de certificació del nivell C2 per a les següents llengües: alemany, anglés, espanyol per a estrangers, francés i valencià.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  1. Per a matricular-se en la prova unificada de certificació dels diferents nivells B1, B2, C1 i C2, del Marc Europeu Comú de Referència (MECR), és requisit imprescindible tindre 16 anys complits l'any natural en què se celebre la prova.

  2. La matrícula en la prova unificada de certificació no exigeix haver cursat cap ensenyament previ en les escoles oficials d'idiomes.

  3. L'alumnat que no estiga matriculat (lliure) durant aquest curs en una escola oficial d'idiomes de la Comunitat Valenciana farà la matrícula exclusivament telemàtica entre els dies 5 de març i 11 de març de 2021.

  4. La matrícula a la prova unificada de certificació estarà limitada per la capacitat d'espais i recursos humans de les seus de realització.

  5. En la pàgina web de cada escola oficial d'idiomes es podrà consultar la llista provisional i definitiva dels alumnes inscrits i matriculats en la PUC.

  6. Alumnat estranger: Els ciutadans i les ciutadanes de qualsevol nacionalitat podran matricular-se en un idioma estranger diferent de l'oficial del país on van realitzar l'escolarització obligatòria. Si hi ha coincidència entre la llengua pròpia del país del que és nacional i la llengua de la qual desitgen examinar-se, hauran d'aportar presencialment a la secretaria del centre el justificant de matrícula telemàtica i una certificació acadèmica d'escolarització obligatòria, o, a falta d'això, una declaració jurada, en què s'acredite que la llengua en què va realitzar l'escolarització obligatòria és diferent d'aquella de la qual vol examinar-se.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  MATRÍCULA TELEMÀTICA:
  El període de matriculació d'aquest alumnat comprendrà des de les 10.00 hores del dia 5 de març fins a les 23:59 hores del 11 de març de 2021.
  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2540&version=amp.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Per a aclarir dubtes, dirigiu-vos a la secretaria de l'escola oficial d'idiomes on realitzareu la prova.

  La llista d'escoles oficials d'idiomes es troba en la secció web: https://eoi.gva.es/es/centres

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EOIML-SF&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2540

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EOIML&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2540

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. La matrícula es realitzarà exclusivament de manera telemàtica, inclòs el pagament de la taxa.

  2. L'alumnat lliure haurà d'adjuntar la documentació següent en el tràmit telemàtic, si escau:
  · Títol de família nombrosa.
  · Títol de família monoparental.
  · Víctimes de violència de gènere: resolució judicial o administrativa.
  · Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu: certificat oficial expedit per l'òrgan competent de benestar social.
  · Víctimes de terrorisme: acreditació del ministeri amb competències en aquesta matèria.
  · Trasllat d'expedient: document o resguard de matrícula d'acord amb el punt 2 de la base cinquena de la resolució o justificant de matrícula en l'altre idioma en els casos contemplats en el punt 4 de la base cinquena de la resolució. Si es matricula en més idiomes només pagarà una obertura d'expedient.

  3. L'administració es reserva el dret a sol·licitar posteriorment els documents originals aportats telemàticament per comprovar la veracitat.

  4. Els ciutadans i les ciutadanes de qualsevol nacionalitat podran matricular-se en un idioma estranger diferent de l'oficial del país en què van realitzar l'escolarització obligatòria.
  Si hi ha coincidència entre la llengua pròpia del país del que és nacional i la llengua de la qual desitgen examinar-se, hauran d'aportar presencialment a la secretaria del centre el justificant de matrícula telemàtica i una certificació acadèmica d'escolarització obligatòria, o, a falta d'això, una declaració jurada, en què s'acredite que la llengua en què va realitzar l'escolarització obligatòria és diferent d'aquella de la qual vol examinar-se.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.