Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de revisió del grau de discapacitat. (Pròrroga a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19)

  Objecte del tràmit

  Revisió del grau de discapacitat per agreujament, millora, o error de diagnòstic.

  El grau de discapacitat podrà ser objecte de revisió per agreujament o millora sempre que haja transcorregut un termini mínim de 2 anys des de la data en què es va dictar resolució.

  No caldrà esgotar el termini de 2 anys en els casos en què s'acredite prou error de diagnòstic o s'hagen produït canvis substancials en les circumstàncies que van donar lloc al reconeixement del grau.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La persona interessada, qui li representa legalment o el seu guardador/a de fet.

  Requeriments

  La persona interessada ha d'estar empadronat en un municipi de la Comunitat Valenciana o haver tingut l'últim domicili en aquesta Comunitat, en cas de residir a l'estranger.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.
  Pròrroga de certificats sotmesos a revisió en 2020.

  D'acord amb la RESOLUCIÓ de 31 de març de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroga la vigència de les resolucions i certificats de reconeixement de grau de discapacitat expedits en la Comunitat Valenciana, que es trobaren sotmesos a revisió durant l'any 2020, es resol :
  Prorrogar, fins al dia 14 de març de 2021, la vigència del grau de discapacitat reconegut de totes les resolucions i certificats de reconeixement de grau de discapacitat expedits en la Comunitat Valenciana, que es trobaren sotmesos a una temporalitat que s'haguera sobrepassat o vigència temporal amb data de finalització anterior al 31 de desembre de 2020.

  Aquesta pròrroga de vigència s'estendrà, igualment, a la data de les Targetes de discapacitat les resolucions i els certificats de reconeixement de la qual de grau de discapacitat expedits en la Comunitat Valenciana es trobaren sotmesos a una temporalitat que s'haguera sobrepassat o vigència temporal amb data de finalització anterior al 31 de desembre de 2020.

  No obstant això, independentment del que es disposa en els apartats anteriors sobre la pròrroga automàtica de la vigència establida en els certificats de discapacitat i Targetes de discapacitat, les persones amb diversitat funcional que el seu certificat haja caducat o caduque durant aquesta pròrroga automàtica que no hagen sol·licitat amb anterioritat la revisió de grau de discapacitat, hauran de sol·licitar aquesta, segons les seues circumstàncies, una vegada finalitzat l'estat d'alarma provocat per la crisi de la Covid-19, acompanyant la sol·licitud amb la documentació oportuna al Centre de Valoració i Orientació de la Discapacitat corresponent.

  Les persones amb diversitat funcional el grau de discapacitat de la qual s'ha incrementat per agreujament respecte del grau reconegut, podran sol·licitar la revisió de grau independentment que la pròrroga del certificat hi haguera o no expirat complint en tot cas les obligacions imposades en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud, juntament amb la documentació citada, podrà presentar-se de manera presencial en el Registre de:
  a) El Centre de Valoració i Orientació i de la Discapacitat (CVO) de la província on residisca el sol·licitant. És necessari SOL·LICITAR CITA PRÈVIA, de la següent forma:

  - CVO d'Alacant:
  Tel.: 965938791
  correu: centrobase_alicante@gva.es

  - CVO de Castelló:
  Tel.: 964 72 62 00

  - CVO de València:
  correu: informacioncbase_valencia@gva.es

  b) La Direcció Territorial de la Conselleria competent en matèria de serveis socials de la província on residisca el sol·licitant. La cita prèvia podrà sol·licitar-se de la següent forma:

  - Secretaria Territorial Alacant: mitjançant el següent enllace https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20824&version=amp

  - Direcció Territorial Castelló: telefonant al 964 72 62 00

  - Direcció Territorial València: sol·licitant cita per a Registre d'Igualtat en el següent enllace https://externo.gva.es/qsige/citaprevia.igualdad/#!/és/home?uuid=821e-05ed8-c316-9d194

  c) Qualsevol dels llocs i registres públics que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CBASE_REV&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2554

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Es presentarà l'imprés de sol·licitud (SOL·LICITUD PER A la REVISIÓ DEL GRAU DE DISCAPACITAT, Annex III) en el model normalitzat, acompanyada de la següent documentació:

  A) Per a poder valorar la seua situació serà preceptiu aportar original o còpia compulsada dels documents que acredite l'agreujament de la discapacitat o deficiències al·legades (física, mental, intel·lectual o sensorial)

  - Informes clínics actualitzats que justifiquen la revisió del seu grau de discapacitat i que reflectisquen la seua situació clínica actual (informes que haurà de relacionar en l'imprés de sol·licitud de revisió)

  B) Per a la valoració dels factors socials (quan s'hagen produït canvis en la situació social) la persona interessada pot aportar:
  - l'informe social actualitzat, emés per el/la treballador/a social del Sistema Valencià de Salut o dels Serveis Socials Generals o Especialitzats de referència, segons la localitat de residència).
  - o bé l'Annex IV (Declaració responsable de factors socials complementaris) emplenat, per la persona interessada o qui li representa legalment.

  C) No serà necessari la presentació d'aquells documents que han d'acompanyar a la sol·licitud quan ja obren en poder del centre de valoració i orientació.

  Impresos associats

  [ANNEX III] SOL·LICITUD PER A LA REVISIÓ DEL GRAU DE DISCAPACITAT (RD 1971/1999)

  [ANNEX IV] DECLARACIÓ RESPONSABLE DE FACTORS SOCIALS COMPLEMENTARIS

  INFORME MÈDIC A EFECTES DE SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE DISCAPACITAT

  INFORME PSIQUIÀTRIC/PSICOLÒGIC A EFECTES DE SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE DISCAPACITAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Passos

  1. Presentació de la sol·licitud de revisió i documentació requerida.

  2. Si de l'examen de la sol·licitud i la documentació es dedueix que aquesta és defectuosa o està incompleta, el centre de valoració i orientació de discapacitat notificarà la persona interessada perquè en el termini de 10 dies aporte la documentació necessària i/o esmene els defectes de la sol·licitud, i es farà constar que, en cas contrari, es considerarà que ha desistit i es procedirà a arxivar la seua sol·licitud.

  3. Citació per a reconeixement mèdic, psicològic i/o social.
  El centre de valoració i orientació notificarà a l'interessat: el dia, l'hora i l'adreça en què haja de realitzar-se els reconeixements i les proves pertinents, llevat que, per causa justificada, s'eximisca o no es considere necessari el reconeixement de manera presencial.

  En el supòsit d'incompareixença no justificada degudament, es podrà declarar perdut el dret al tràmit corresponent d'acord amb el que estableix l'article 73.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i es prosseguirà la tramitació amb la documentació que hi ha en l'expedient.

  4. Reconeixement en el centre de valoració i orientació.

  Quan les especials circumstàncies de les persones afectades així ho aconsellen, els equips de valoració de discapacitat podran formular el seu dictamen en virtut dels informes mèdics, psicològics o, si escau, socials emesos per professionals autoritzats.

  5. Emissió de dictamen tècnic.

  Efectuades les proves, els reconeixements i els informes pertinents per l'equip de valoració de discapacitat, es procedirà a emetre un dictamen tecnicofacultatiu.

  6. Resolució

  El dictamen tècnic serà elevat, pel director/a del centre de valoració i orientació, al titular de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per a emetre la resolució corresponent, que es notificarà a la persona interessada o el seu representant legal, acompanyada de la targeta acreditativa del grau de discapacitat quan siga procedent la modificació.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra les resolucions que recaiguen sobre el reconeixement de grau de discapacitat, els interessats podran interposar una reclamació prèvia a la via jurisdiccional social, davant de la direcció territorial de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, en el termini de 30 dies següents a la data de la notificació, si és expressa, o des de la data en què, segons la normativa reguladora del procediment, haja d'entendre's produït el silenci administratiu.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CBASE_REV&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2554

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.

  (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això,
  cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.
  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls.
  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.
  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica, que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.

  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.
  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).
  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.
  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).
  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Informació adicional

  Per internet:
  Tramitació amb certificat electrònic o amb algun altre dels sistemes d'identificació admesos.
  En la seu electrònica de la Generalitat: http//sede.gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  https://www.imserso.es/imserso_01/autonomia_personal_dependencia/grado_discapacidad/index.htm

  Enllaços

  Informació relacionada amb els serveis, prestacions i beneficis als quals tenen dret les persones amb discapacitat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, de procediment per al reconeixement, la declaració i la qualificació del grau de minusvalidesa (BOE núm. 22, de 26/01/00).
  - Reial decret 1169/2003, de 12 de setembre, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, pel qual es modifica l'annex I del Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de minusvalidesa (BOE núm. 238 de 4/10/03)
  - Ordre de 19 de novembre de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s'estableix el procediment per al reconeixement, la declaració i la qualificació del grau de minusvalidesa en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4136, de 27/11/01).
  - Ordre 2/2019, de 16 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de modificació de l'Ordre de 19 de novembre de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s'estableix el procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  - RESOLUCIÓ de 31 de març de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroga la vigència de les resolucions i els certificats de reconeixement de grau de discapacitat expedits a la Comunitat Valenciana, que es troben sotmesos a revisió durant l'any 2020 (DOGV núm. 8778 bis, d'1/4/2020).
  - Correcció d'errors del Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de minusvalidesa (BOE núm. 62, de 13/03/00).
  - Reial decret 1856/2009, de 4 de desembre de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, i pel qual es modifica el Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre (BOE núm. 311, de 26/12/09).
  - Reial decret 1364/2012, de 27 de setembre, pel qual es modifica el Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat (BOE núm. 245, de 11/10/12).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre de 19 de novembre de 2001.

  Ordre 2/2019, de 16 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de modificació de l'Ordre de 19 de novembre de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s'estableix el procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  Vegeu la Resolució de 31 de març.

  Vegeu Ordre de 19 de novembre de 2001

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.