Sol·licitud de revisió del grau de discapacitat.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 211097
|
Codi GVA: 2554
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

El grau de discapacitat serà revisable a instàncies de la persona interessada quan hagueren transcorregut almenys 2 anys des de la data de l'en què es va dictar resolució.

 

Excepcionalment, aquest termini pot reduir-se quan s'acredite documentalment que s'han produït canvis substancials en les circumstàncies que van motivar el reconeixement del grau de discapacitat o un error la correcció del qual implique un canvi en el grau reconegut.

 

La persona interessada també podrà sol·licitar la revisió a partir de la data prevista a aquest efecte en la resolució de reconeixement del grau de discapacitat, encara que aquesta siga anterior al referit termini de dos anys, per al cas que l'Administració competent no haja procedit a la iniciació d'ofici.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

El grau de discapacitat serà revisable d'ofici per les Administracions competents, per alguna de les següents causes:

 

1r En la data de revisió prevista en la resolució de reconeixement de grau de discapacitat.

 

2n Quan siguen coneixedores de circumstàncies que puguen donar lloc a una modificació del grau de discapacitat.

 

3r Quan es constate l'omissió o inexactitud en les informacions de les persones usuàries.

 

Quan l'Administració competent no haja revisat el grau de discapacitat en termini, per causes alienes a la persona interessada, es mantindrà el grau de discapacitat fins que hi haja una nova resolució.

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

La persona interessada, qui li representa legalment o el seu guardador/a de fet.

Requisits

La persona interessada deu:

 

1. Estar empadronada en un municipi de la Comunitat Valenciana o haver tingut l'últim domicili en aquesta Comunitat, en cas de residir a l'estranger.

2. Tindre expedient de reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat en algun dels Centres de Valoració i Orientació de la Comunitat Valenciana.

3. Disposar almenys d'una resolució amb un reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat.

Com es tramita

Procés de tramitació

Passos

 

1.- Presentació de la sol·licitud de revisió i documentació requerida.

 

2.- Si de l'examen de la sol·licitud i la documentació es dedueix que la mateixa és defectuosa o incompleta, el Centre de Valoració i Orientació de Discapacitats notificarà a la persona interessada perquè en el termini de 10 dies aporte la documentació necessària i/o esmene els defectes de la sol·licitud, fent constar que, en cas contrari, se li tindrà per desistit i es procedirà a l'arxiu de la seua sol·licitud.

 

3.- Citació per a reconeixement mèdic, psicològic i/o social

El centre de valoració i orientació notificarà a l'interessat: el dia, l'hora i la direcció en què haja de realitzar-se els reconeixements i proves pertinents, llevat que per causa justificada s'eximisca o no es considere necessari el reconeixement de manera presencial.

 

En el supòsit d'incompareixença no justificada degudament, se li podrà declarar perdut el dret al tràmit corresponent d'acord amb el que s'estableix en l'article 73.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, prosseguint la tramitació amb la documentació obrant en l'expedient.

 

4. Reconeixement en el Centre de Valoració i Orientació de Discapacitats.

 

Quan les especials circumstàncies de les persones afectades així ho aconsellen, els equips de valoració de discapacitat podran formular el seu dictamen en virtut dels informes mèdics, psicològics o, en el seu cas, socials emesos per professionals autoritzats.

 

5. Emissió de dictamen proposada.

 

Efectuades les proves, reconeixements i informes pertinents, per l'equip de valoració de discapacitat es procedirà a emetre dictamen proposada.

 

6. Resolució

 

El dictamen proposada serà elevat, pel director/a del centre de valoració i orientació, al titular de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per a emetre la Resolució corresponent, que es notificarà a la persona interessada o el seu representant legal, acompanyada de la Targeta acreditativa de grau de discapacitat quan siga procedent la seua modificació.

Òrgans de tramitació
Centres de Valoració i Orientació de Discapacitats de la Comunitat Valenciana: ALACANT C/ Vicente *Chávarri, 52 03007 Alacant/Alacant Tel: 965938789 CASTELLÓ Av. Germans Bou, 81 12003 Castelló de la Plana Tel: 964376426 i 964376441 VALÈNCIA C/ San José de *Calasanz,30 46008 València Tel:...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
Es presentarà l'imprés de sol·licitud (SOL·LICITUD PER A la REVISIÓ DEL GRAU DE DISCAPACITAT, Annex III) en el model normalitzat, acompanyada de la següent documentació: A) Per a poder valorar la seua situació serà preceptiu aportar original o còpia compulsada dels documents que acredite...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Per internet: Tramitació amb certificat electrònic o amb algun altre dels sistemes d'identificació admesos. En la seu electrònica de la Generalitat: http//sede.gva.es
Presencial

La sol·licitud, juntament amb la documentació citada, podrà presentar-se de manera presencial en el Registre de:

 

a) Els Ajuntaments de la Comunitat Valenciana, oficines PROP o qualsevol dels llocs i registres públics que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú:

 

• Llistat d'ajuntaments on pot presentar la sol·licitud (sol·licitar cita prèvia): https://www.gva.es/resources/pdf/guia_municipal.pdf

 

• Oficines PROP: https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/departamentos?buscar=buscar&descripcion=oficina%20PROP

 

• Sol·licitar cita prèvia en les oficines *PROP:

 

◦ Telefonant al 012 o al 963866000 (gratuït si té contractada una tarifa plana).

◦ Mitjançant el següent enllaç: https://sige.gva.es/qsige/citaprevia.prop/#!/és/*home?*uuid=*4a86-*87ca8-9257-*816be

b) La Direcció Territorial de la Conselleria competent en matèria de serveis socials de la província on residisca el sol·licitant. La cita prèvia podrà sol·licitar-se de la següent forma:

• Direcció Territorial Alacant, en oficina *PROP, Torre provincial, Rambla Méndez Núñez 41 03002 Alacant.

 

◦ Telefonant al 012 o al 963866000 (gratuït si té contractada una tarifa plana).

• Direcció Territorial Castelló, adreça: Av. Germans Bou, 81, Castelló de la Plana.

• Telefonant al 964 72 62 00, al 012, o al 963866000 (gratuït si té contractada una tarifa plana).

 

• Direcció Territorial València, adreça: Av. de l'Oest, 36, València.

◦ Telefonant al 012 o al 963866000 (gratuït si té contractada una tarifa plana).

 

◦ Mitjançant el següent enllaç: https://sige.gva.es/qsige/citaprevia.igualdad/#!/és/*home?*uuid=*821e-*05ed8-*c316-*9d194

 

c) El Centre de Valoració i Orientació de la Discapacitat (*CVO) de València, per a les persones sol·licitants residents a València. És necessari SOL·LICITAR CITA PRÈVIA, de la següent forma:

 

• Telefonant al 012 o al 963866000 (gratuït si té contractada una tarifa plana).

 

• Mitjançant el següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21078

 

Correus de contacte per a informació:

- Centre de Valoració de la província d'Alacant: centrobase_alicante@gva.es

- Centre de Valoració de la província de Castelló: cbase_castellon@gva.es

- Centre de Valoració de la província de València:  informacioncbase_valencia@gva.es

 

 

Resolució

Termini màxim
- El termini màxim reglamentari per a resoldre i notificar la resolució expressa serà de 6 mesos, computant-se a partir de la data de la sol·licitud de revisió en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació, llevat que una norma amb rang de llei establisca un termini inferior. En...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ No
Observacions

El venciment del termini esmentat sense haver-se notificat resolució expressa podrà entendre's com a desestimació de la sol·licitud formulada per silenci administratiu, sense perjudici de l'obligació de l'administració de dictar i notificar la resolució que estableix la Llei del procediment...

Saber més
Òrgans resolució
La persona titular de la Direcció Territorial de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives que corresponga per domicili del sol·licitant.