• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/20220).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de revisió del grau de discapacitat. (Pròrroga a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19)

  Objecte del tràmit

  Revisió del grau de discapacitat per agreujament, millora, caducitat (en cas de reconeixement amb termini de temporalitat assenyalat) o error de diagnòstic i/o valoració.

  El grau de discapacitat podrà ser objecte de revisió per agreujament o millora sempre que haja transcorregut un termini mínim de 2 anys des de la data en què es va dictar la resolució.

  No caldrà esgotar el termini de 2 anys en els casos en què s'acredite suficientment un error de diagnòstic o s'hagen produït canvis substancials en les circumstàncies que van donar lloc al reconeixement del grau.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La persona interessada, el seu representant legal o el seu guardador de fet que tinga reconegut el grau de discapacitat.

  Requeriments

  El sol·licitant ha d'estar empadronat en un municipi de la Comunitat Valenciana o haver tingut l'últim domicili en aquesta Comunitat, en cas de residir en l'estranger.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  D'acord amb la RESOLUCIÓ de 31 de març de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroga la vigència de les resolucions i els certificats de reconeixement de grau de discapacitat expedits a la Comunitat Valenciana, que es troben sotmesos a revisió durant l'any 2020, es resol:
  Prorrogar, fins al dia 14 de març de 2021, la vigència del grau de discapacitat reconegut de totes les resolucions i certificats de reconeixement de grau de discapacitat expedits a la Comunitat Valenciana, que es troben sotmesos a una temporalitat que s'haja sobrepassat o una vigència temporal amb data de finalització anterior al 31 de desembre de 2020.

  Aquesta pròrroga de vigència s'estendrà, igualment, a la data de les targetes de discapacitat les resolucions i els certificats de reconeixement de grau de discapacitat expedits a la Comunitat Valenciana dels quals es troben sotmesos a una temporalitat que s'haja sobrepassat o una vigència temporal amb data de finalització anterior al 31 de desembre de 2020.

  No obstant això, independentment del que disposen els apartats anteriors sobre la pròrroga automàtica de la vigència establida en els certificats de discapacitat i les targetes de discapacitat, les persones amb diversitat funcional el certificat de les quals haja caducat o caduque durant aquesta pròrroga automàtica, que no hagen sol·licitat amb anterioritat la revisió de grau de discapacitat, hauran de sol·licitar-la, segons les seues circumstàncies, una vegada finalitzat l'estat d'alarma provocat per la crisi de la COVID-19, per a la qual cosa han de presentar la sol·licitud de la documentació oportuna en el centre de valoració i orientació de la discapacitat corresponent.

  Les persones amb diversitat funcional el grau de discapacitat de les quals s'haja incrementat per agreujament respecte del grau reconegut podran sol·licitar la revisió de grau, independentment que la pròrroga del certificat haja expirat o no, per a la qual cosa s'han de complir en tot cas les obligacions que imposa el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud, juntament amb la documentació esmentada, podrà presentar-se de manera presencial:

  a) En el centre de valoració i orientació o la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de serveis socials de la província on residisca el sol·licitant.

  b) En qualsevol dels llocs i registres públics que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

  CENTRE D'AVALUACIÓ DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL - ALACANT
  C/ VICENTE CHÁVARRI, 52Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 965938789
  CENTRE D'AVALUACIÓ DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 81Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964376441/32
  CENTRE D'AVALUACIÓ DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL - VALÈNCIA
  C/ SAN JOSÉ DE CALASANZ, 30Ver plano
  46008 València
  Tel: 963989550

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  S'ha de presentar l'imprés de sol·licitud (SOL·LICITUD PER A LA REVISIÓ DEL GRAU DE DISCAPACITAT, annex III) en el model normalitzat, acompanyada de la documentació següent:

  A) Per a poder valorar la seua situació, serà preceptiu aportar l'original o la còpia compulsada dels documents que acredite l'agreujament de la discapacitat o les deficiències al·legades (física, mental, intel·lectual o sensorial).

  - Informes clínics actualitzats que justifiquen la revisió del seu grau de discapacitat i que reflectisquen la seua situació clínica actual (informes que ha d'indicar en l'imprés de sol·licitud de revisió).

  B) Per a la valoració dels factors socials, l'interessat pot presentar:
  - un informe social (amb validesa si està emés fa menys de dos anys);
  - o bé l'annex IV (declaració responsable de factors socials complementaris) omplit.

  C) No cal presentar els documents que han d'acompanyar a la sol·licitud quan ja estiguen en poder del centre de valoració i orientació.

  Impresos associats

  [ANNEX III] SOL·LICITUD PER A la REVISIÓ DE GRAU DE DISCAPACITAT (RD 1971/1999)

  [ANNEX IV] DECLARACIÓ RESPONSABLE DE FACTORS SOCIALS COMPLEMENTARIS

  INFORME MÈDIC A EFECTES DE SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE DISCAPACITAT

  INFORME PSIQUIÀTRIC/PSICOLÒGIC A EFECTES DE SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE DISCAPACITAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Passos

  1. Presentació de la sol·licitud de revisió i documentació requerida.

  2. Si de l'examen de la sol·licitud i la documentació es dedueix que aquesta és defectuosa o està incompleta, el centre de valoració i orientació de discapacitat notificarà la persona interessada perquè en el termini de 10 dies aporte la documentació necessària i/o esmene els defectes de la sol·licitud, i es farà constar que, en cas contrari, es considerarà que ha desistit i es procedirà a arxivar la seua sol·licitud.

  3. Citació per a reconeixement mèdic, psicològic i/o social.
  El centre de valoració i orientació notificarà a l'interessat: el dia, l'hora i l'adreça en què haja de realitzar-se els reconeixements i les proves pertinents, llevat que, per causa justificada, s'eximisca o no es considere necessari el reconeixement de manera presencial.

  En el supòsit d'incompareixença no justificada degudament, es podrà declarar perdut el dret al tràmit corresponent d'acord amb el que estableix l'article 73.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i es prosseguirà la tramitació amb la documentació que hi ha en l'expedient.

  4. Reconeixement en el centre de valoració i orientació.

  Quan les especials circumstàncies de les persones afectades així ho aconsellen, els equips de valoració de discapacitat podran formular el seu dictamen en virtut dels informes mèdics, psicològics o, si escau, socials emesos per professionals autoritzats.

  5. Emissió de dictamen tècnic.

  Efectuades les proves, els reconeixements i els informes pertinents per l'equip de valoració de discapacitat, es procedirà a emetre un dictamen tecnicofacultatiu.

  6. Resolució

  El dictamen tècnic serà elevat, pel director/a del centre de valoració i orientació, al titular de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per a emetre la resolució corresponent, que es notificarà a la persona interessada o el seu representant legal, acompanyada de la targeta acreditativa del grau de discapacitat quan siga procedent la modificació.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra les resolucions que recaiguen sobre el reconeixement de grau de discapacitat, els interessats podran interposar una reclamació prèvia a la via jurisdiccional social, davant de la direcció territorial de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, en el termini de 30 dies següents a la data de la notificació, si és expressa, o des de la data en què, segons la normativa reguladora del procediment, haja d'entendre's produït el silenci administratiu.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Informació adicional

  La sol·licitud de revisió podrà presentar-se per via telemàtica.

  Per a accedir, el sol·licitant ha de disposar de certificat electrònic, per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.

  Accés al tràmit a través de l'enllaç: xxxxxxxxxxxx

  En accedir al tràmit mitjançant l'enllaç anterior, s'iniciarà l'assistent de tramitació telemàtica, que guiarà cadascun dels passos que s'han de realitzar fins a finalitzar la tramitació.

  La notificació i el requeriment, en cas de ser necessari, es realitzarà via telemàtica a l'adreça electrònica que s'indica en la sol·licitud.

  Davant de qualsevol dubte sobre el procediment telemàtic, es troba disponible la següent adreça de correu electrònic: coordinacion_tts@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  https://www.imserso.es/imserso_01/autonomia_personal_dependencia/grado_discapacidad/index.htm

  Enllaços

  Preguntes més freqüents

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, de procediment per al reconeixement, la declaració i la qualificació del grau de minusvalidesa (BOE núm. 22, de 26/01/00).
  - Reial decret 1169/2003, de 12 de setembre, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, pel qual es modifica l'annex I del Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de minusvalidesa (BOE núm. 238 de 4/10/03)
  - Ordre de 19 de novembre de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s'estableix el procediment per al reconeixement, la declaració i la qualificació del grau de minusvalidesa en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4136, de 27/11/01).
  - Ordre 2/2019, de 16 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de modificació de l'Ordre de 19 de novembre de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s'estableix el procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  - RESOLUCIÓ de 31 de març de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroga la vigència de les resolucions i els certificats de reconeixement de grau de discapacitat expedits a la Comunitat Valenciana, que es troben sotmesos a revisió durant l'any 2020 (DOGV núm. 8778 bis, d'1/4/2020).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre de 19 de novembre de 2001.

  Ordre 2/2019, de 16 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de modificació de l'Ordre de 19 de novembre de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s'estableix el procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  Vegeu la Resolució de 31 de març.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.