• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Beques per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2018/2019 en les universitats de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Ampliar l'abast de les beques i ajudes perquè arriben a una majoria d'estudiants universitaris de la Comunitat Valenciana, i així afavorir la competència, la igualtat d'oportunitats i l'excel·lència en el rendiment acadèmic.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Podrà sol·licitar-se la beca per a la realització d'estudis universitaris per l'alumnat matriculat, durant el curs acadèmic 2018-2019, en les universitats públiques que integren el Sistema Universitari Valencià, així com els seus centres públics adscrits, en qualsevol de les ensenyances següents:
  a) Ensenyaments universitaris adaptades a l'Espai Europeu d'Educació Superior conduents a títols oficials de Grau i de Màster Universitari.
  b) Ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció dels títols de llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a, diplomat/ada, mestre/a, enginyer/a tècnic/a i arquitecte/a tècnic/a.
  c) Complements de formació per a accés o obtenció del títol de màster, i crèdits complementaris per a l'obtenció del títol de grau o per a prosseguir estudis oficials de llicenciatura.

  2. No s'inclouen en esta convocatòria exempcions ni beques per a la realització d'estudis corresponents al tercer cicle o doctorat, estudis d'especialització ni estudis conduents a l'obtenció de títols propis de les universitats.

  3. L'alumnat matriculat en universitats privades i centres privats adscrits a universitats públiques podrà sol·licitar beca únicament per a les ensenyances següents:
  - Graduat/ada en Veterinària.
  - Llicenciat/ada en Veterinària.

  Requeriments

  1. Requisits generals exigibles:
  a) Ser espanyol, o posseir la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea. En el cas de ciutadans de la Unió o dels seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, es requerirà que complisquen amb el que disposa l'article 5.a de l'Ordre 21/2016, de 10 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, abans esmentada, en la redacció feta per la correcció d'errades publicada en el DOGV número 7845, de 5 d'agost de 2016.
  Tindran la consideració de familiars el cònjuge o la parella legal així com els ascendents directes a càrrec i els descendents directes a càrrec menors de 21 anys.
  En el supòsit d'estrangers no comunitaris, s'aplicarà el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.
  b) Acreditar la residència administrativa en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana, dins del termini de presentació de sol·licituds. El dit requisit haurà de mantindre's durant tot el curs acadèmic.
  c) Cursar estudis conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials als quals fa referència l'apartat 2n, punts 1 i 3, d'aquesta resolució, en universitats de la Comunitat Valenciana.
  d) No estar en possessió o no complir els requisits legals per a l'obtenció d'un títol del mateix o superior nivell al corresponent al dels estudis per als quals se sol·licita la beca. A aquest efecte, no podran ser beneficiaris de beca aquells estudiants als quals únicament els reste, per a l'obtenció del títol, l'acreditació d'un determinat nivell de coneixement
  d'un idioma estranger.
  e) Complir els requisits econòmics i acadèmics que s'estableixen en aquesta resolució.
  Els requisits establits en aquest apartat hauran de tindre's a 31 de desembre de 2017.

  2. Requisits econòmics:
  1. La renda familiar als efectes d'aquesta beca s'obtindrà per agregació de les rendes de cada un dels membres computables de la família que obtinguen ingressos de qualsevol naturalesa, corresponent a l'exercici 2017, calculada segons s'indica en els paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les
  Persones Físiques.
  2. Per a la determinació de la renda dels membres computables que presenten declaració per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, es procedirà de la manera següent:
  a) Se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi, excloent-ne tots els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials de 2013 a 2016 i el saldo net negatiu de rendiments del capital mobiliari de 2013 a 2016 a integrar en la base imposable de l'estalvi.
  b) D'aquest resultat es restarà la quota resultant de l'autoliquidació.
  3. Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguen ingressos propis i no hagen presentat declaració per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques se seguirà el procediment descrit en l'apartat a del punt 2 i del resultat obtingut es restaran els pagaments a compte efectuats.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. Per a l'alumnat matriculat en universitats públiques i els seus centres públics adscrits, la beca consistirà en l'exempció del pagament de l'import dels crèdits matriculats. L'import serà l'establit en el Decret 140/2018, de 14 de setembre, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2018-2019. (DOGV número 8387 de 20 de 09 de 2018).
  2. Per a l'alumnat matriculat en universitats privades o en centres privats adscrits a universitats públiques, esta beca consistirà en una ajuda per al pagament dels gastos de matrícula dels crèdits matriculats. La quantia d'esta beca serà igual al preu mínim d'un estudi amb la mateixa esperimentalitat establit en el Decret 140/2018.
  3. En tots els casos, la beca només aconseguirà als crèdits matriculats per l'estudiant en primera i/o segona matrícula, sense perjuí del que disposa l'apartat quint d'esta resolució.
  4. No formaran part de la beca de matrícula aquells crèdits que excedisquen del mínim necessari per a obtindre la titulació que es tracte.
  Tampoc formaran part de la beca els preus especials que es meriten com a conseqüència de convalidacions, reconeixement o adaptacions d'estudis, assignatures o crèdits.
  5. S'entendran excloses de l'import de la beca les exempcions i bonificacions del pagament de les mencionades taxes a què tinguera dret el beneficiari.
  6. L'exempció de les taxes per servicis acadèmics universitaris aconseguirà únicament a les assignatures o crèdits que s'haja matriculat el sol·licitant, en primera o segona matrícula, en una única titulació i especialitat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds és del 16 de gener de 2019 fins al 15 de febrer de 2019, ambdós dies inclosos.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La tramitació telemàtica no completa per si mateix el procediment de sol·licitud de beca.

  Per a completar el procés de sol·licitud s'haurà de registrar la sol·licitud una vegada omplida i imprimir el model de sol·licitud i presentar-lo firmat en algun dels llocs següents:

  - Preferentment, en el centre universitari on l'alumne curse els seus estudis.

  Així mateix, les sol·licituds es podran presentar en:

  - Registres de l'Administració de la Generalitat.

  - Registres de l'Administració General de l'Estat

  - Registres d'ajuntaments que hagen establit el corresponent conveni. Poden consultar-se els registres concertats en la pàgina següent: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros

  - En les oficines de correus, sempre que es remeta la sol·licitud per correu certificat i en sobre obert per al seu segellat per l'oficina de Correus.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECUNI11-SF&version=4&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=265

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Els alumnes que sol·liciten beca ompliran el formulari telemàtic.

  2. Els sol·licitants hauran d'imprimir totes les pàgines del justificant de sol·licitud, que hauran de ser generades una vegada registrada la sol·licitud del formulari, i les presentaran amb les corresponents firmes originals, en qualsevol dels llocs indicats en l'apartat "Lloc de presentació".

  3. Els sol·licitants que tinguen dret a alguna de les deduccions en la renda familiar, de conformitat amb el que disposa l'apartat nové de la convocatòria, hauran d'omplir les dades corresponents del model de sol·licitud.
  Els qui al·leguen independència familiar i econòmica hauran de justificar fefaentment que compta amb mitjans econòmics propis suficients que permeten la dita independència així com la titularitat o el lloguer del seu domicili habitual.
  Els alumnes, inicialment, no hauran d'aportar junt amb la sol·licitud documentació justificativa de les circumstàncies al·legades en el paràgraf anterior, ni de la situació d'independència. En qualsevol moment del procediment, es podrà requerir l'aportació dels documents originals justificatius de les circumstàncies al·legades.

  4. Amb la presentació de la sol·licitud, el sol·licitant i el pare, la mare, el tutor o persona encarregada de la guàrdia i protecció del sol·licitant en el cas de ser este menor d'edat no emancipat, declaren sota responsabilitat solidària el següent:
  a) Que accepten les bases de la convocatòria per a la qual sol·liciten la beca.
  b) Que totes les dades incorporades a la sol·licitud s'ajusten a la realitat.
  c) Que queden assabentats que la inexactitud en les circumstàncies declarades donarà lloc a la denegació o revocació de la beca.
  d) Que tenen coneixement de la incompatibilitat d'estes beques amb qualsevol altra ajuda o beca per a la mateixa activitat o semblant.
  e) Que el sol·licitant no es troba incurs en cap de les circumstàncies arreplegades en l'article 13 i 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  5. La sol·licitud haurà d'anar firmada per tots els membres computables de la família, majors d'edat, els quals podran atorgar el seu consentiment a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per a obtindre les dades necessàries per a determinar el seu rendiment acadèmic i les dades necessàries de renda i patrimoni familiars als efectes de beques, a través de les corresponents administracions públiques, així com el consentiment per a la verificació de les seues dades personals en el Sistema de Verificació de Dades de Residència i Identitat i del servici de consulta de dades de residència legal.

  6. En cas de no atorgar el consentiment a què fa referència l'apartat anterior, els sol·licitants hauran de remetre a la Direcció General d'Universitat, Estudis Superiors i Ciència la documentació següent:
  a) Certificat d'empadronament del sol·licitant.
  b) Certificat de renda de l'exercici 2017, expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, de tots els membres computables.
  c) Certificat de béns immobles, expedit per la Gerència del Cadastre, de tots els membres computables.
  d) Document nacional d'identitat (DNI) o, si és el cas, número d'identitat d'estranger (NIE), de tots els membres computables majors de 14 anys.

  Impresos associats

  Sol·licitud de beques

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de les sol·licituds i de la documentació.

  - Les sol·licituds, degudament diligenciades pels centres receptors, amb una relació nominal de sol·licitants, i una vegada solucionades les deficiències que es puguen trobar en estes o en la documentació que les acompanya, es remetran a les unitats administratives corresponents de cada universitat.

  - Els presidents de les comissions de selecció de les universitats vetlaran especialment pel compliment dels terminis establits en la convocatòria i rendiran compte del seu incompliment, si és procedent, a les autoritats educatives corresponents per a l'eventual exigència de responsabilitat.

  - De les reunions que realitzen les comissions de selecció s'alçarà acta i serà remesa a la Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència.

  - Les comissions de selecció i l'òrgan instructor podran requerir els documents complementaris que es considere necessaris per a un coneixement adequat de les circumstàncies peculiars de cada cas, als efectes de garantir la inversió correcta dels recursos pressupostaris destinats a beques.

  - Les dades contingudes en la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques no tindran valor vinculant per a l'Administració educativa, excepte en la mesura que pogueren ser posteriorment objecte de comprovació per l'Administració tributària.

  - Els òrgans esmentats sol·licitaran tots els informes que consideren necessaris per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals s'ha de pronunciar la resolució.

  - Les comissions de selecció estudiaran i comprovaran les sol·licituds i elevaran la persona titular de la Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència, a través de l'òrgan instructor, la relació de beneficiaris d'estes beques que proposen, acompanyada d'un resum econòmic que permeta conéixer quin és l'import global de les ajudes que es proposa concedir. Esta relació es confeccionarà en suport paper i informàtic, i indicarà els alumnes proposats per a concessió o denegació i, si és el cas, n'indicarà els motius, segons les instruccions impartides per la Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència.

  - La persona titular de la Direcció general d'Universitat, Investigació i Ciència, a la vista de la proposta de les Comissions de Selecció, resoldrà motivadament el procediment de concessió i denegació de les beques, per delegació del conseller, i ordenarà la publicació de les relacions de sol·licitants a qui se'ls concedix o denega la subvenció en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Esta resolució, que posarà fi a la via administrativa, haurà de ser dictada en el termini màxim de sis mesos a partir de l'endemà de la publicació d'esta convocatòria, sense perjuí de l'ampliació de terminis prevista en l'article 42 de la Llei de Procediment Administratiu Comú.

  - Així mateix, la relació de sol·licituds de beques estimades i desestimades es publicaran en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport següent:
  http://www.ceice.gva.es/va/web/universidad/becas-de-estudios-universitarios

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECUNI11-SF&version=4&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=265

  Tramitació

  Si té algun problema amb la tramitació telemàtica pot contactar amb: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  * Incompatibilitats
  1. El gaudi de la beca és incompatible amb la percepció de qualsevol altra subvenció, ajuda, ingrés o recurs per a la mateixa finalitat, procedent de qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.
  2. La incompatibilitat aconseguirà no sols als estudis de primer i segon cicle o grau entre si, de la mateixa o una altra convocatòria, sinó que també serà incompatible gaudir simultàniament de beca per als estudis de primer i segon cicle o grau i per als de màster oficial.
  En el cas que un alumne resulte proposat per a ser beneficiari d'una beca per a estudis de primer i segon cicle, o de grau, en la convocatòria del Ministeri d'Educació i d'una beca d'estudis de màster oficial en la Generalitat, o viceversa, haurà d'optar per una d'aquestes i l'altra beca quedarà denegada.
  3. No obstant això, no es consideraran incompatibles les beques per als crèdits en segona matrícula recollides en aquesta ordre amb les beques concedides a l'empara del Reial Decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades.
  4. No es consideraran incompatibles les beques d'aquesta ordre amb les beques-col·laboració convocades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Tampoc ho seran amb les ajudes i beques Erasmus i altres d'anàloga naturalesa.

  Criteris de valoració

  1. Les beques es concediran en règim de concurrència competitiva. En el cas que l'import de les beques proposades per a concessió supere l'import global màxim previst en esta convocatòria, estes beques s'adjudicaran, en primer lloc, per als crèdits matriculats en primera matrícula i, si n'hi ha crèdit suficient, es passarà a adjudicar les beques per als crèdits matriculats en segona matrícula.

  2. Les beques es concediran en orde descendent, d'acord amb la nota mitjana obtinguda pels alumnes proposats per a concessió, en el curs acadèmic anterior o últim realitzat. En este supòsit les beques s'adjudicaran fins que s'esgote l'import global màxim abans citat, i quedaran exclosos de la beca els alumnes la nota mitjana dels quals siga inferior a la de l'alumne o alumnes on s'esgote el dit import global màxim. En cas d'empat entre diversos alumnes, tindrà preferència el sexe infrarrepresentat en la titulació en què estiguen matriculats.

  3. Per als alumnes de batxillerat que accedisquen a la universitat per mitjà d'una prova d'accés, que es matriculen per primera vegada de primer curs d'estudis de Grau i que no hagen iniciat anteriorment altres estudis universitaris, la nota mitjana a què fa referència el punt 2 anterior serà la nota d'accés a la universitat. La dita nota d'accés a la universitat no inclourà, en cap cas, la qualificació de les matèries de la fase específica a què fa referència el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles (BOE núm. 283, de 24/11/2008). En les altres vies d'accés a la universitat, la nota mitjana a què es fa referència en este apartat serà la de la prova o ensenyança que permeta l'accés a la universitat.

  4. Per als alumnes que es matriculen per primera vegada de primer curs d'estudis de màster oficial, la nota mitjana a què fa referència el punt 2 anterior serà la de l'expedient acadèmic corresponent als estudis universitaris que li donen accés al màster i s'obtindrà d'acord amb el que establix l'apartat 13é d'esta resolució.

  5. Per als alumnes de segon i posteriors cursos, o de 1er. curs de Grau o de Màster que ja hagen iniciat els dits estudis universitaris en cursos anteriors, la nota mitjana a què fa referència el punt 2 anterior s'obtindrà aplicant les regles següents:
  5.1. La nota mitjana requerida serà la qualificació numèrica obtinguda en l'escala 0 a 10 en el curs anterior o últim realitzat, incloent-hi, si és el cas, els complements formatius cursats.
  5.2. Quan no existisquen qualificacions numèriques, les qualificacions obtingudes es computaran segons el barem següent:
  a) Matrícula d'Honor = 10 punts.
  b) Excel·lent = 9 punts.
  c) Notable = 7,5 punts.
  d) Aprovat o apte = 5,5 punts.
  e) Suspens o No Apte = 2,5 punts.
  f) No presentat = 2,5 punts.
  5.3. Quan es tracte de plans d'estudi organitzats per assignatures, la nota mitjana es calcularà dividint el total de punts obtinguts entre el nombre total d'assignatures.
  5.4. Quan es tracte de plans d'estudis organitzats per crèdits, la puntuació de cada assignatura es ponderarà en funció del nombre de crèdits que la integren, d'acord amb la fórmula següent:

  V= P x NCa/NCt
  V= valor resultant de la ponderació de la nota obtinguda en cada assignatura.
  P= puntuació de cada assignatura segons el barem establit en este apartat.
  NCa= nombre de crèdits que integren l'assignatura.
  NCt= nombre de crèdits cursats i que tenen la consideració de computables en esta resolució.
  Els valors resultants de l'aplicació de la dita fórmula se sumaran, i el resultat serà la nota mitjana final.
  5.5. Les assignatures i crèdits reconeguts, convalidats, adaptats i transferits no es tindran en compte, en el cas dels alumnes indicats en este punt, per a l'obtenció de la nota mitjana a què fa referència el punt 2 anterior.
  5.6. Així mateix, a les notes mitjanes obtingudes d'acord al procediment establit en este apartat, procedents d'estudis universitaris d'ensenyances tècniques o enginyeria i arquitectura, se'ls aplicarà un coeficient de 1,17.

  Obligacions

  a) Formalitzar la matrícula i mantindre durant el curs acadèmic corresponent a la convocatòria que es tracte.
  b) Complir els requisits i les condicions establits per a la concessió i gaudi de la beca.
  c) Cooperar amb l'administració en les actuacions de comprovació que siga necessari per a verificar, si és procedent, el compliment i l'efectivitat de les condicions o els determinants de la concessió de la beca.
  d) Declarar, específicament en els supòsits de canvi d'estudis, el fet d'haver sigut beneficiari en anys anteriors, així com d'estar en possessió o en condicions legals d'obtindre un títol acadèmic del mateix o superior nivell d'estudis que aquell per al qual se sol·licita la beca.
  e) Comunicar a l'entitat concedent l'obtenció de subvencions o beques per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat nacional o internacional.
  f) Informar de l'entitat concedent l'anul·lació de matrícula així com qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la beca.
  g) Destinar la beca per a la finalitat per a la qual es concedix o, en cas contrari, procedir al reintegrament d'esta.

  Enllaços

  Enllaç web conselleria

  Telèfons d'informació de les unitats de beques

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde 21/2016, de 10 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de les beques per a la realització d'estudis universitaris en les universitats de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7805, de 14.06.16).
  - Correcció d'errors de diverses ordes de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per les quals s'establixen les bases reguladores per a la concessió de determinades beques o ajudes per a l'alumnat que realitza els seus estudis en universitats de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7845, de 05/08/2016).
  - RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2018-2019 en les universitats de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm 8464 de 15/01/2019)
  - RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2019, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'adjudiquen i deneguen beques per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2018-2019 en les universitats de la Comunitat Valenciana

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 21/2016, de 10 de juny (bases reguladores)

  Vegeu Corrección d'errades de diverses ordres

  Veure Resolució de 28 de desembre de 2018 (convocatòria)

  RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2019, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'adjudiquen i deneguen beques per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2018-2019 en les universitats de la Comunitat Valenciana

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.