Detall de Procediment

Beques per a la realització d'estudis universitaris -exempció de taxes- durant el curs acadèmic 2022-2023 en les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià.

Codi SIA: 210580
Codi GUC: 265
Organisme: CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL
Termini de sol·licitud:
12-01-2023
-
01-02-2023
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Ampliar l'abast de les beques i ajudes perquè arriben a una majoria d'estudiants universitaris de la Comunitat Valenciana i, així, afavorir la competència, la igualtat d'oportunitats i l'excel·lència en el rendiment acadèmic.

Observacions

* Incompatibilitats 1. El gaudi de la beca és incompatible amb la percepció de qualsevol altra subvenció, ajuda, ingrés o recurs per a la mateixa finalitat, procedent de qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals. 2. La incompatibilitat inclou no només els estudis de primer i segon cicle o grau entre si, de la mateixa convocatòria o d'una altra, sinó que també és incompatible gaudir simultàniament de beca per als estudis de primer i segon cicle o grau i per als de màster oficial. En el cas que un alumne resulte proposat per a ser beneficiari d'una beca per a estudis de primer i segon cicle, o de grau, en la convocatòria del Ministeri d'Educació i d'una beca d'estudis de màster oficial en la Generalitat, o viceversa, haurà d'optar per una d'aquestes i quedarà denegada l'altra beca. 3. No obstant l'anterior, no es consideraran incompatibles les beques per als crèdits en segona matrícula recollides en aquesta ordre amb les beques concedides a l'empara del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades. 4. No es consideraran incompatibles les beques d'aquesta ordre amb les beques-col·laboració convocades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Tampoc ho seran amb les ajudes i beques Erasmus i altres de naturalesa anàloga.

Requisits

Per a la concessió d'aquesta beca s'haurà de complir els requisits següents: a) Posseir la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea. En el cas de persones ciutadanes de la Unió o dels seus familiars, beneficiàries dels drets de lliure circulació i residència, no es requerirà que tinguen la condició de residents permanents o que acrediten ser treballadors/es per compte propi o alié. Tindran la consideració de «familiars» el cònjuge o la parella legal, així com els ascendents directes a càrrec i els descendents directes a càrrec menors de 21 anys. En el supòsit d'estrangers no comunitaris, s'aplicarà el que es disposa en la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, quedant exclosos els qui es troben en situació d'estada. Els requisits establits en aquest apartat hauran de reunir-se a 31 de desembre de 2021. Excepcionalment, en el cas de sol·licitants d'estatut de refugiat o protecció subsidiària, el permís de residència legal podrà obtindre's fins al 31 d'agost de 2022. b) Acreditar la residència administrativa en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana, dins del termini de presentació de sol·licituds. Aquest requisit haurà de mantindre's durant tot el curs acadèmic. c) Cursar estudis conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials als quals fa referència l'article 2n, punt 1, d'aquesta resolució, en universitats integrants del Sistema Universitari Valencià i els seus centres adscrits, durant el curs acadèmic 2022-23. d) No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l'obtenció d'un títol del mateix nivell o superior al corresponent al dels estudis per als quals se sol·licita la beca, dins del termini de presentació de sol·licituds. A l'efecte, no podran ser persones beneficiàries de beca aquelles a qui únicament els reste, per a l'obtenció del títol, l'acreditació d'un determinat nivell de coneixement d'un idioma estranger. e) Reunir els requisits econòmics i acadèmics que s'estableixen en aquesta resolució. Capítol I. Requisits econòmics Article seté. Renda 1. La renda familiar a l'efecte d'aquesta beca s'obtindrà per agregació de les rendes de cadascun dels membres computables de la família que obtinguen ingressos de qualsevol naturalesa, corresponent a l'exercici 2021, calculada segons s'indica en els paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. 2. Per a la determinació de la renda dels membres computables que presenten declaració per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, es procedirà de la manera següent: a) Se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi, excloent tots els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials de 2017 a 2020, i el saldo net negatiu de rendiments del capital mobiliari de 2017 a 2020 a integrar en la base imposable de l'estalvi. b) D'aquest resultat es restarà la quota resultant de l'autoliquidació. 3. Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguen ingressos propis i no hagen presentat declaració per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, se seguirà el procediment descrit en l'article a) del punt 2 i del resultat obtingut es restaran els pagaments a compte efectuats.

Interessats

1. Podrà sol·licitar beca per a la realització d'estudis universitaris l'alumnat matriculat, durant el curs acadèmic 2022-2023, en les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià, així com en els centres adscrits, en qualsevol dels ensenyaments següents: a) Ensenyaments universitaris adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior conduents a títols oficials de grau i de màster universitari. b) Complements de formació per a accés o obtenció del títol de màster i crèdits complementaris per a l'obtenció del títol de grau. 2. No s'inclouen en aquesta convocatòria exempcions ni beques per a la realització d'estudis corresponents a tercer cicle o doctorat, estudis d'especialització ni estudis conduents a l'obtenció de títols propis de les universitats.

Normativa del procediment

  • Ordre 21/2016, de 10 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les beques per a la realització d'estudis universitaris en les universitats de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7805, de 14.06.16).
  • RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2022, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen beques per a la realització d'estudis universitaris -exempció de taxes- durant el curs acadèmic 2022-2023 en les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià

Termini

El termini de presentació de sol·licituds telemàtiques s'iniciarà el 12 de gener de 2023 i finalitzarà l'1 de febrer de 2023, d'acord amb el que s'estableix en el resolc anterior. (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 9508, de 10/01/2023).

Documentació

1. La tramitació i presentació de la sol·licitud es realitzarà únicament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA. En cas de dubte pot consultar el manual publicat en l'enllaç següent: https://innova.gva.es/es/web/universidad/informacio-sobre-la-tramitacio-electronica 2. El punt d'accés a la tramitació electrònica és la seu electrònica de la Generalitat, accessible en l'adreça web https://sede.gva.es. L'accés directe a aquest tràmit estarà disponible en l'enllaç següent: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=265&version=amp Les incidències de tramitació electrònica relacionades amb qüestions tècniques i informàtiques s'atendran mitjançant el correu: generalitat_en_red@gva.es. Els dubtes relacionats amb el contingut d'aquesta convocatòria seran atesos, preferentment, mitjançant el correu electrònic: auniv_becas@gva.es; a més, es disposa del telèfon d'informació administrativa 012. Per a trucades telefòniques des de fora de la Comunitat Valenciana, o per a les persones que disposen d'un servei de tarifa plana per a trucades telefòniques nacionals a telèfons fixos, el telèfon 963 866 000 (des de l'estranger +34 963 866 000). Una vegada emplenada la sol·licitud telemàtica, serà signada per la persona interessada emprant qualsevol dels sistemes de signatura electrònica acceptats per la seu electrònica i enviada pel procediment telemàtic establit, considerant-se presentada amb caràcter general, obtenint el resguard de la sol·licitud que haurà de ser conservat per la persona sol·licitant per a acreditar, en cas que resulte necessari, la presentació de la seua sol·licitud en el termini i forma establits. No seran tingudes en compte aquelles sol·licituds emplenades per via telemàtica que no completen el procés de presentació establit. Així mateix, la persona sol·licitant i la resta de membres computables de la unitat familiar podran autoritzar la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, amb la seua signatura en la pròpia sol·licitud electrònica, per a obtindre d'altres administracions públiques la informació que resulte precisa per a la determinació, coneixement i comprovació de totes les dades acreditatives d'identificació, de residència, acadèmics, de renda i patrimoni i altres circumstàncies familiars i personals necessaris per a la resolució de la sol·licitud de beca. 3. Als efectes establits en els articles anteriors i en els termes legalment previstos, l'autorització telemàtica dels membres computables de la unitat familiar s'efectuarà d'acord amb el que es preveu en els articles 9 i 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 4. Les persones sol·licitants que tinguen dret a alguna de les deduccions en la renda familiar, de conformitat amb el que es disposa en l'article 9é, hauran d'emplenar les dades corresponents del model de sol·licitud. 5. Les persones sol·licitants que al·leguen alguna de les circumstàncies següents adjuntaran a la sol·licitud telemàtica la documentació que a continuació es relaciona. Així mateix, acreditaran que aquestes situacions concorrien a 31 de desembre de 2021. 5.1. En cas d'orfandat absoluta de l'alumnat menor de 25 anys s'aportarà document que acredite la situació d'orfandat. 6. La persona sol·licitant de la beca que s'incloga en algun dels supòsits d'unitat familiar que a continuació es relacionen, annexarà a la sol·licitud telemàtica la documentació que acredite aquesta situació a 31 de desembre de 2021: 6.1. Quan s'incloga com a únic membre de la unitat familiar: Haurà d'aportar la documentació que justifique que compta amb mitjans econòmics propis suficients, així com la titularitat o el lloguer del seu domicili habitual i certificat d'empadronament col·lectiu, conjunt o familiar a data 31 de desembre de 2021. Tots aquests documents seran necessaris per a acreditar fefaentment la seua independència econòmica i familiar. 6.2. En cas de viduïtat, separació, divorci, cessament de la convivència o no convivència de les mares/pares de la sol·licitant s'aportarà segons siga procedent: certificat de defunció, sentència judicial de separació o de divorci i conveni regulador o document públic de mesures sobre la cura i educació dels seus descendents, i certificat d'empadronament col·lectiu, on conste la situació a 31 de desembre de 2021. En qualsevol moment del procediment es podrà requerir l'aportació dels documents originals justificatius de les circumstàncies al·legades. 7. Amb la presentació telemàtica de la sol·licitud la persona sol·licitant i el pare, mare, tutor o persona encarregada de la guàrdia i protecció de la persona sol·licitant, en el cas de ser aquesta menor d'edat no emancipada, declaren sota responsabilitat solidària el següent: a) Que accepten les bases de la convocatòria per a la qual sol·licita la beca. b) Que totes les dades incorporades a la sol·licitud s'ajusten a la realitat. c) Que queden assabentades que la inexactitud en les circumstàncies declarades donarà lloc a la denegació o revocació de la beca. d) Que tenen coneixement de la incompatibilitat d'aquestes beques amb qualsevol altra ajuda o beca per a la mateixa activitat o similar. e) Que la persona sol·licitant no es troba incursa en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13 i 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 8. Els membres computables de la família inclosos en la sol·licitud telemàtica podran atorgar el seu consentiment a la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per a obtindre les dades següents: a) Dades necessàries per a determinar el seu rendiment acadèmic. b) Dades necessàries de renda i patrimoni familiars a l'efecte de la concessió d'aquesta beca, a través de les corresponents administracions públiques. c) Consentiment per a la verificació de les seues dades personals en el Sistema de Verificació de Dades de Residència i Identitat, i del Servei de consulta de dades de residència legal. d) Condició de família nombrosa general o especial. e) Condició de família monoparental general o especial. f) Consulta del grau de discapacitat. g) Consulta sobre la condició de persona becada pel ministeri competent en matèria d'educació. h) Possessió d'un títol universitari oficial. i) Que manifesten la seua conformitat per a rebre comunicacions via SMS. Així mateix, les persones sol·licitants podran atorgar aquest consentiment per a consultar, a les corresponents administracions públiques, les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l'Administració General de l'Estat, amb l'administració de la Generalitat i amb la Seguretat Social. En el cas de no atorgar aquest consentiment, les persones sol·licitants adjuntaran a la sol·licitud telemàtica, la documentació següent: a) Certificat d'empadronament de la persona sol·licitant, dins del termini de presentació de sol·licituds. b) Certificat de renda de l'exercici 2021, expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, de tots els membres computables. c) Certificat, a nom de la persona sol·licitant, de trobar-se al corrent en el compliment d'obligacions tributàries amb l'Administració General de l'Estat. d) Certificat, a nom de la persona sol·licitant, de trobar-se al corrent en el compliment d'obligacions tributàries amb l'administració de la Generalitat. e) Certificat, a nom de la persona sol·licitant, de trobar-se al corrent en el compliment d'obligacions amb la Seguretat Social. f) Certificat de béns immobles expedit per la Gerència del Cadastre, de tots els membres computables. g) Document Nacional d'Identitat (DNI) o, si fa el cas, Número d'Identitat d'Estranger (NIE), de tots els membres computables majors de 14 anys. h) En cas de ser família nombrosa, s'aportarà còpia del títol en vigor, expedit per l'administració corresponent. i) En cas de diversitat funcional, s'aportarà certificat oficial de discapacitat del membre o membres de la unitat familiar relacionats en el resolc nové 1.c) de la present convocatòria. j) En cas de ser família monoparental, s'aportarà còpia del títol en vigor, expedit per l'administració corresponent. k) La documentació que acredite la concurrència d'alguna o algunes de les circumstàncies que s'estableixen en els punts quart i cinqué anteriors, si hi escau. 9. Si la documentació que, si fa el cas, haja d'adjuntar-se a la sol·licitud i/o la informació subministrada per les administracions públiques a la qual fa referència el punt 8 anterior, fora incompleta o insuficient, es requerirà la persona sol·licitant per qualsevol mitjà que permeta tindre constància de la seua recepció per l'interessat, perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb advertiment que, si no ho fa, se'l tindrà per desistit de la seua sol·licitud, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els efectes previstos en l'article 21.1 de la citada llei. La persona sol·licitant de la beca podrà indicar en la sol·licitud que desitja rebre aquestes notificacions, de manera exclusiva, per mitjans electrònics.

Impresos associats

Forma presentació

Telemàtica
Si teniu algun problema amb la tramitació telemàtica, podeu contactar amb: generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

1. La tramitació i presentació de la sol·licitud es realitzarà únicament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA. En cas de dubte pot consultar el manual publicat en l'enllaç següent: https://innova.gva.es/es/web/universidad/informacio-sobre-la-tramitacio-electronica 2. El punt d'accés a la tramitació electrònica és la seu electrònica de la Generalitat, accessible en l'adreça web https://sede.gva.es. L'accés directe a aquest tràmit estarà disponible en l'enllaç següent: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=265&version=amp Les incidències de tramitació electrònica relacionades amb qüestions tècniques i informàtiques s'atendran mitjançant el correu: generalitat_en_red@gva.es. Els dubtes relacionats amb el contingut d'aquesta convocatòria seran atesos, preferentment, mitjançant el correu electrònic: auniv_becas@gva.es; a més, es disposa del telèfon d'informació administrativa 012. Per a trucades telefòniques des de fora de la Comunitat Valenciana, o per a les persones que disposen d'un servei de tarifa plana per a trucades telefòniques nacionals a telèfons fixos, el telèfon 963 866 000 (des de l'estranger +34 963 866 000).

Criteris de valoració

1. Les beques es concediran en règim de concurrència competitiva. En el cas que l'import de les beques proposades per a concessió superara l'import global màxim previst en aquesta convocatòria, aquestes beques s'adjudicaran, en primer lloc, per als crèdits matriculats en primera matrícula i, d'haver-hi prou crèdit, es passarà a adjudicar les beques per als crèdits matriculats en segona matrícula. 2. Les beques es concediran en ordre descendent, d'acord amb la nota mitjana obtinguda per l'alumnat proposat per a concessió, en el curs acadèmic anterior o últim realitzat. En aquest supòsit les beques s'adjudicaran fins que s'esgote l'import global màxim adés citat, quedant exclòs de la beca l'alumnat la nota mitjana del qual siga inferior a la de l'alumne/a o alumnes on s'esgote aquest import global màxim. En cas d'empat, tindrà preferència el sexe infrarepresentat en la titulació en la qual estiguen matriculats/des, i de persistir l'empat tindrà preferència la renda més baixa. 3. Per a l'alumnat que es matricule per primera vegada de primer curs d'estudis de grau i, estant en possessió del títol de batxillerat, accedisca a la universitat mitjançant la prova d'accés a la universitat (PAU), d'acord amb el que s'estableix en la Resolució de 17 de febrer de 2022, de la presidenta de la Comissió gestora dels processos d'accés i preinscripció en les universitats públiques del sistema universitari valencià, per la qual es fan públics els acords de la comissió sobre l'estructura de les noves proves d'accés a la universitat i la determinació de les dates per a la realització de les proves d'accés a la universitat del curs 2021-2022, per a l'alumnat que estiga en possessió dels títols de Batxillerat, de tècnic/a superiors de Formació Professional, de tècnic/a superiors d'Arts Plàstiques i Disseny, o de tècnic/a esportius superiors, o equivalents a efectes acadèmics (DOGV núm. 9293, de 08.03.2022), s'atendrà la nota d'accés a la universitat a exclusió de la qualificació obtinguda en les proves de les matèries d'opció del bloc de les assignatures troncals, és a dir, la nota d'accés serà la mitjana ponderada establida per la normativa: el 60% per a la qualificació final de Batxillerat) i el 40% per a la nota de la fase obligatòria de la PAU. En les altres vies d'accés a la universitat s'atendrà la nota obtinguda en la prova o ensenyament que permeta l'accés a la universitat. En aquells casos excepcionals en els quals la qualificació obtinguda en la prova d'accés per la persona beneficiària no es corresponga amb l'escala de 0 a 10, l'òrgan de selecció realitzarà l'adaptació a la referida escala que resulte escaient. 4. Per a l'alumnat que es matricule per primera vegada de primer curs d'estudis de màster oficial, la nota mitjana a la qual fa referència el punt 2 anterior serà la de l'expedient acadèmic corresponent als estudis universitaris que li donen accés al màster, i s'obtindrà d'acord amb el que s'estableix en l'article 13 d'aquesta resolució. 5. Per a l'alumnat de segon i posteriors cursos, o de primer curs de grau o de màster que ja hagen iniciat aquests estudis universitaris en cursos anteriors, la nota mitjana a la qual fa referència el punt 2 anterior s'obtindrà aplicant les regles següents: 5.1. La nota mitjana requerida serà la qualificació numèrica obtinguda en l'escala 0 a 10 en el curs anterior o últim realitzat, incloent-hi, si fa el cas, els complements formatius cursats. 5.2. Quan no existisquen qualificacions numèriques, les qualificacions obtingudes es computaran segons el barem següent: a) Matrícula d'Honor = 10 punts. b) Excel·lent = 9 punts. c) Notable = 7,5 punts. d) Aprovat o apte = 5,5 punts. e) Suspens o No Apte = 2,5 punts. f) No presentat = 2,5 punts. 5.3. Quan es tracte de plans d'estudi organitzats per assignatures, la nota mitjana es calcularà dividint el total de punts obtinguts entre el nombre total d'assignatures. 5.4. Quan es tracte de plans d'estudis organitzats per crèdits, la puntuació de cada assignatura es ponderarà en funció del nombre de crèdits que la integren, d'acord amb la fórmula següent: P x NCa V= ----------------- NCt V= valor resultant de la ponderació de la nota obtinguda en cada assignatura. P= puntuació de cada assignatura segons el barem establit en aquest article. NCa= nombre de crèdits que integren l'assignatura. NCt= nombre de crèdits cursats i que tenen la consideració de computables en aquesta resolució. Els valors resultants de l'aplicació d'aquesta fórmula se sumaran, sent el resultat la nota mitjana final. 5.5. Les assignatures i crèdits reconeguts, convalidats, adaptats i transferits no es tindran en compte, en el cas dels alumnes indicats en aquest punt, per a l'obtenció de la nota mitjana a la qual fa referència el punt 2 anterior. 5.6. Alhora, a les notes mitjanes obtingudes d'acord amb el procediment establit en aquest article, provinents d'estudis universitaris d'enginyeria i arquitectura, se'ls aplicarà un coeficient d'1,17.

òrgans de tramitació

Les universitats de la Comunitat Valenciana.

Organismes

  • CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL
  • AV. DOCTOR GADEA, 10

    03001 - Alacant/Alicante

Obligacions

a) Formalitzar la matrícula i mantindre-la durant el curs acadèmic corresponent a la convocatòria de què es tracte. b) Complir els requisits i les condicions establits per a la concessió i gaudi de la beca. c) Cooperar amb l'Administració en les actuacions de comprovació que siguen necessàries per a verificar, si escau, el compliment i l'efectivitat de les condicions o els determinants de la concessió de la beca. d) Declarar, específicament en els supòsits de canvi d'estudis, el fet d'haver sigut beneficiari en anys anteriors, així com d'estar en possessió o en condicions legals d'obtindre un títol acadèmic del mateix nivell d'estudis o superior a aquell per al qual se sol·licita la beca. e) Comunicar a l'entitat concedent l'obtenció de subvencions o beques per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat nacional o internacional. f) Posar en coneixement de l'entitat concedent l'anul·lació de matrícula, així com qualsevol alteració de les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la beca. g) Destinar la beca per a la finalitat per a la qual es concedeix o, en cas contrari, procedir al reintegrament d'aquesta.

Termini màxim

La resolució i la seua notificació, que posarà fi a la via administrativa, haurà de ser dictada en el termini màxim de sis mesos a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre del 2015).

Òrgans resolució

Organismes

Quantia i cobrament

1. Per a l'alumnat matriculat en universitats públiques i els seus centres públics adscrits, la beca consistirà en l'exempció del pagament de l'import dels crèdits matriculats. Aquest import és l'establit en el Decret 123/2022, de 23 de setembre, del Consell, pel qual es fixen les taxes per a satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2022/2023 (DOGV número 9441, de 4 d'octubre de 2022). 2. Per a l'alumnat matriculat en universitats privades o en centres privats adscrits a universitats públiques, aquesta beca consistirà en una ajuda per al pagament de les despeses de matrícula dels crèdits matriculats. La quantia d'aquesta beca serà igual al preu mínim d'un estudi amb la mateixa experimentalitat establida en el Decret 123/2022, adés esmentat. 3. En tots els casos la beca només aconseguirà als crèdits matriculats per l'estudiantat en primera i/o segona matrícula, sense perjudici del que es disposa en l'article cinqué d'aquesta resolució. 4. No formaran part de la beca de matrícula aquells crèdits que excedisquen del mínim necessari per a obtindre la titulació de què es tracte. Tampoc formaran part de la beca els preus especials que es reporten a conseqüència de convalidacions, reconeixement o adaptacions d'estudis, assignatures o crèdits. 5. S'entendran excloses de l'import de la beca les exempcions i bonificacions del pagament de les esmentades taxes al fet que tingueren dret les persones beneficiàries. 6. L'exempció de les taxes per serveis acadèmics universitaris aconseguirà únicament a les assignatures o crèdits que s'haja matriculat l'estudiantat, en primera o segona matrícula, en una única titulació i especialitat.