Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG- Concessió, renovació, ampliació i modificació de l'etiqueta ecològica de la Unió Europea.

  Objecte del tràmit

  Concessió de l'etiqueta ecològica de la Unió Europea per a productes o serveis d'empreses que tinguen establits criteris ecològics, d'empreses de la Comunitat Valenciana que la sol·liciten, sempre que aquests complisquen els requisits establits pel sistema d'etiquetatge ecològic de la Unió Europea.

  L'etiqueta ecològica de la Unió Europea és un sistema de certificació única l'objectiu del qual és ajudar els consumidors europeus a identificar els productes i els serveis més ecològics i respectuosos amb el medi ambient.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els operadors (productors, fabricants, importadors, proveïdors de serveis, majoristes o detallistes) de la Comunitat Valenciana.

  Actualment poden optar a l'etiqueta ecològica de la UE els productes següents:

  - NETEJA: productes de neteja d'ús general, de cuines i banys. Detergents per a llavaplats. Detergents llavaplats a mà. Detergents per a la roba. Detergents per a llavaplats automàtics d'ús industrial i institucional. Detergents per a roba d'ús industrial i institucional.
  - COSMÈTICS: sabons, xampús i condicionadors de cabells.
  - ROBA: productes tèxtils. Calçat.
  - BRICOLATGE: pintures i vernissos d'interior. Pintures i vernissos d'exterior.
  - EQUIPAMENT ELECTRÒNIC: ordinadors personals. Ordinadors portàtils. Televisors. Equips d'impressió d'imatges.
  - REVESTIMENTS PER A SÒLS: revestiments rígids. Revestiment de fusta per a sòls. Revestiments tèxtils de sòls.
  - MOBLES: mobles de fusta.
  - JARDINERIA: esmenes del sòl. Substrats de cultiu.
  - PAPER: paper per a còpies i paper gràfic. Paper tissú. Paper premsa. Paper imprés.
  - SERVEIS: servei de càmping. Serveis d'allotjament turístic.
  - ALTRES PRODUCTES: peretes elèctriques. Bombes de calor accionades elèctricament o per gas o d'absorció a gas. Lubricants. Matalafs. Aixeteria sanitària. Inodors i urinaris de descàrrega.

  L'etiqueta ecològica de la UE no podrà concedir-se:
  - Als medicaments per a ús humà definits en la Directiva 2001/83/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de novembre de 2001, per la qual s'estableix un codi comunitari sobre medicaments per a ús humà.
  - Als medicaments veterinaris definits en la Directiva 2001/82/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de novembre de 2001, per la qual s'estableix un codi comunitari sobre medicaments veterinaris.
  - A cap tipus de productes sanitaris.

  Inici
 • Taxes

  Import de la Taxa

  285,7 €

  Taxa

  TAXES 2020

  Concepte de la taxa: 9842. Taxa per serveis administratius mediambientals

  Concessió d'etiqueta ecològica UE -nova, renovació o ampliació- (per producte) : 285,70 per producte

  -Sense taxa : modificacions que no afecten les característiques essencials del producte o servei.

  BONIFICACIONS:
  -En relació amb la concessió, renovació o ampliació de l'etiqueta ecològica:
  a) Bonificació del 20 per 100, si el contribuent és una xicoteta o mitjana empresa, d'acord amb la definició que figura en la Recomanació 2003/361/CE, de la Comissió de la Unió Europea, de 6 de maig de 2003, sobre definició de microempreses, xicotetes i mitjanes empreses.
  b) Bonificació del 30 per 100, si el
  contribuent té implantat un sistema de gestió mediambiental verificat conforme al Reglament CE número 1.221/2009, del Parlament i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS). La bonificació serà del quinze per cent en el cas que el sistema de gestió mediambiental està certificat d'acord amb la Norma ISO 14001.

  Les bonificacions no seran acumulables entre si.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.agricultura.gva.es/administracion-electronica

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud dirigit a la Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica d'acord amb el model oficial que es pose a disposició en la pàgina web de la conselleria competent en matèria de medi ambient. Aquesta declaració haurà d'estar signada digitalment.

  - Descripció completa del producte/servei i categoria de producte/servei a què pertany (entre les que han sigut aprovades fins a la data per la Unió Europea).

  - Documentació justificativa que demostre que el producte o servei compleix els criteris ecològics corresponents, tal com s'indica en la disposició de la Comissió per la qual s'estableixen els criteris de l'etiqueta ecològica de la UE per a la categoria de producte/servei en qüestió, incloent-hi els resultats de les proves d'aquests.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD ETIQUETA ECOLÒGICA DE LA UNIÓ EUROPEA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Amb la presentació de l'imprés de sol·licitud i l'aportació de la documentació requerida, s'inicia la tramitació de l'expedient amb la incorporació del número de registre de l'expedient, i es comunica a l'interessat l'obertura d'aquest.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2676

  Tramitació

  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc02541

  Per a accedir de manera telemàtica, el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i podrà utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, entre els quals hi ha el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la presentació electrònica.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, pertoque.

  Els tràmits que es facen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  En cas que es vulga tramitar un procediment electrònic com a representant d'altres persones físiques o jurídiques, s'ha de procedir a la corresponent inscripció en el Registre de representants (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/). La inscripció electrònica en el Registre de representants per part dels representats es pot fer utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de segell electrònic d'entitat (si és persona jurídica).

  En l'apartat de pagament de taxes de la tramitació electrònica, s'ha d'adjuntar el document acreditatiu del pagament d'aquesta o, quan el tràmit no requerisca pagament, un document blanc.

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Etiqueta ecològica de la UE i recerca de productes i serveis

  Comissió Europea de Medi Ambient

  Informació per a la presentació telemàtica de sol·licituds

  Pagament telemàtic genèric

  Entitats col·laboradores i formes de pagament

  Enllaç a la pàgina web de l'ACCV per a signar digitalment documents PDF

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Llista de normativa

  Legislació de la Unió Europea

  Legislació estatal

  Legislació autonòmica

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.