• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECG - Registre de proveïdors de llavors i plantes de viver, i tràmits relacionats.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Registre de proveïdors de llavors i plantes de viver, i tràmits relacionats.

  Objecte del tràmit

  Inscriure els productors i comerciants de llavors i plantes de viver en el registre, així com aquells que requereixen el passaport fitosanitari per a la comercialització del material vegetal en la UE, i tramitar l'ampliació d'activitat, canvi de nom, canvi de seu social i baixa.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones físiques o jurídiques que es dediquen a la producció i comercialització de llavors i plantes de viver.

  Requeriments

  Disposar de condicions òptimes les instal·lacions per a la producció i comercialització.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Obert durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'hi ha haguera subscrit el conveni corresponent.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, en els registres que s'indica a continuació.

  No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En el cas que es fera presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada l'esmena.

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 961247382
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2694

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés normalitzat de sol·licitud
  - Justificant del pagament de taxes.
  - DNI del sol·licitant, en cas de no autoritzar.
  - CIF del sol·licitant.
  - DNI del representant, si és el cas.
  - Resguard d'haver pagat la taxa corresponent#.
  - Escriptura de la construcció de la societat.
  - Pla de situació de les parcel·les i instal·lacions
  - Memòria explicativa.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE PRODUCTORS DE LLAVORS I PLANTES DE VIVER I TRÀMITS RELACIONATS

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.