TECE - Comunicació de la decisió de transmissió d'habitatges contemplats en el Decret llei 6/ 2020, de 5 de juny, del Consell, per a l'ampliació d'habitatge públic a la Comunitat Valenciana, per a l'exercici del dret de tanteig per part de la Generalitat Valenciana.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 211139
|
Codi GVA: 2731
Descarregar informació
Termini obert

Des de 23-10-2020

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Exercitar per part de la Generalitat Valenciana el dret de tanteig al seu favor en els següents supòsits regulats en els apartats a) i b) del Decret llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell per a l'ampliació d'habitatge públic en la Comunitat Valenciana (d'ara en avant Decret llei 6/2020, de 5 de juny):

 

Apartat a): Respecte a les transmissions dels habitatges de protecció pública i els seus annexos, d'acord amb la llei:

- D'habitatges de protecció pública de promoció PÚBLICA: en tant es mantinga aquesta qualificació, mentre dure el règim de protecció, encara que la seua cèdula de qualificació definitiva fora anterior al 20 d'abril de 2005, data de l'entrada en vigor de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana, quan el propi règim de l'habitatge establira els drets d'adquisició preferent a favor de l'administració, i no s'haja esgotat el termini.

- D'habitatges de protecció pública de promoció PRIVADA: quan l'habitatge de promoció privada tinga data de qualificació definitiva posterior al 20 d'abril de 2005, data de l'entrada en vigor de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana.

El dret de tanteig serà aplicable a les segones i successives transmissions inter vivos, gratuïtes o oneroses, voluntàries o derivades d'un procediment d'execució patrimonial o realització patrimonial extrajudicial d'habitatges de protecció pública i els seus annexos, quedant exceptuades les següents:

 

- Transmissions gratuïtes inter vivos a favor de descendents, ascendents o cònjuge o parella de fet acreditada, llevat que l'habitatge no vaja a ser destinada a residència habitual i permanent de la nova persona titular;

- Transmissions derivades de la constitució o dissolució del règim legal del matrimoni i les que tinguen el seu origen en actes d'extinció de condomini.

 

Apartat b):Transmissions singulars, respecte d'habitatges situats en municipis inclosos en les àrees de necessitat d'habitatge o, en el seu cas, en les seues àrees d'influència, que hagueren sigut adquirits després de l'entrada en vigor de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre de la Generalitat, d'Habitatge de la Comunitat Valenciana:

 

- Transmissions d'habitatges i els seus annexos que hagueren sigut adquirides mitjançant dació en paga de deute amb garantia hipotecària.

- Transmissions d'habitatges i els seus annexos que hagueren sigut adquirides en un procés judicial d'execució hipotecària o en un procediment de venda extrajudicial en seu notarial.

 

La Generalitat podrà cedir el dret de tanteig, a favor d'un ens local (mitjançant el corresponent conveni) o de tercera persona, en els supòsits definits en l'article 7 del Decret llei 6/2020, de 5 de juny, i en aquest cas les despeses que genere la transmissió seran de compte d'aquests, així com l'abonament del preu a la persona transmitent o qualsevol altra despesa anàloga derivada, directament o indirectament, de la transmissió.

 

El dret de tanteig podrà exercir-se per la conselleria competent en matèria d'habitatge o per aquells al favor del qual s'haja cedit el citat dret.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
23-10-2020
Observacions

1. En tant no s'aprove el catàleg d'àrees de necessitat d'habitatge que comprendrà les àrees de necessitat d'habitatge declarades per la Generalitat i, en el seu cas, les seues àrees d'influència, així com les àrees de necessitat que hagueren sigut declarades pels municipis, els municipis inclosos en les àrees de necessitat d'habitatge són els que figuren en la Resolució de 15 d'abril de 2019, de la Presidència de la Generalitat, sobre l'assignació de la línia específica del fons de Cooperació Municipal per a la lluita contra el Despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana i en l'Informe de Necessitat d'Habitatge en la Comunitat Valenciana de 2020 realitzat per l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana, que figuren com a annex I i annex II, respectivament del Decret 6/2020, de 5 de juny.

 

2. Respecte a les transmissions singulars contemplades en els supòsits dels apartats c) i d), de l'article 10.1 del Decret llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell, per a l'ampliació d'habitatge públic en la Comunitat Valenciana, s'utilitzarà un tràmit específic denominat "Comunicació de la transmissions singulars d'habitatges regulats en els apartats c) i d), de l'article 10.1, del Decret llei, de 5 de juny, del Consell, per a l'exercici del dret de tanteig per part de la Generalitat"

Normativa
 • Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'habitatge de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4867, de 21/10/2004).
 • Decret llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell, per a l'ampliació d'habitatge públic en la Comunitat Valenciana per mitjà dels drets de tanteig i retracte.
 • Circular número 1/2019, de la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, relativa a l'aplicació dels articles 51, 52 i 53 de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de l'habitatge de la Comunitat Valenciana, en la redacció donada per l'article 82 de la Llei 27/2018, de 27 de...
 • Circular número 1/2020, de la Direcció General d'Habitatge i Regeneració Urbana, per a l'aplicació del Decret llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell, per a l'ampliació d'habitatge públic en la Comunitat Valenciana mitjançant els drets de tanteig i retracte

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Les persones propietàries d'habitatges la transmissió dels quals estiga subjecta al dret de tanteig per la Generalitat, d'acord amb els articles 1 i 10 del Decret llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell, són els qui han de notificar a la conselleria competent en matèria d'habitatge la seua decisió...

Saber més
Requisits

La notificació es realitzarà per qualsevol mitjà que permeta tindre constància de la seua recepció, especificant i acompanyant els documents acreditatius de les següents circumstàncies:

 

a) Dades de la persona titular o persones titulars de l'habitatge objecte de transmissió.

b) Dades d'identificació de l'habitatge i, en el seu cas, dels seus annexos, incloent l'estat de càrregues i estat d'ocupació.

c) Preu de la transmissió i forma de pagament projectada, llevat que la transmissió siga a títol gratuït.

d) Dades de la persona interessada en l'adquisició.

e) Qualsevol altra condició essencial de la transmissió.

 

Si la notificació fora incompleta o defectuosa, la Generalitat podrà requerir al transmitent perquè l'esmene quedant entretant en suspens el termini per a l'exercici del dret de tanteig.

 

La Generalitat podrà exercir el dret de retracte respecte als habitatges que siguen transmeses infringint el que s'estableix en els articles 3.2 i 12.2 del Decret llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell.

Com es tramita

Procés de tramitació

Quan s'exercita?

 

La Generalitat podrà exercitar el dret de tanteig durant el termini de seixanta dies naturals a partir de l'endemà a aquell en què haja tingut entrada en el registre general de la conselleria competent en matèria d'habitatge la notificació de la transmissió. Si no es realitza la notificació, el termini de seixanta dies es comptarà des que la Generalitat tinguera coneixement de la transmissió efectuada i de les seues condicions.

 

Transcorregut el termini previst per a l'exercici de tanteig sense que la Generalitat notifique la seua voluntat d'exercir el dret, la persona titular podrà transmetre l'habitatge en les mateixes condicions que hagueren sigut notificades i d'acord amb el règim que li resulte d'aplicació. Així mateix, transcorregut el termini per a l'exercici del dret de tanteig conforme als preceptes anteriors sense que la Generalitat notifique la seua voluntat d'exercir el dret, s'entendrà renunciat l'exercici del mateix respecte de la transmissió notificada. La Generalitat podrà comunicar a la persona transmitent la seua renúncia motivada a exercir el dret de tanteig abans que finalitze el termini previst per al seu exercici.

 

Els efectes deslliuradors derivats de la notificació de la transmissió de l'habitatge i del transcurs del termini per al seu exercici caducaran als sis mesos des que s'haguera realitzat la notificació. Qualsevol transmissió que es realitze transcorregut aquest termini requerirà una nova notificació i, de no realitzar-se, s'entendrà transmesa l'habitatge sense notificació a l'efecte de l'exercici del dret de retracte.

El citat termini de seixanta dies naturals podrà ser suspés o ampliat conformement al que es disposa en la normativa reguladora del procediment administratiu comú. Així mateix, se suspendrà des del dia en què la Generalitat curse requeriment a la persona titular de l'habitatge perquè esmene la notificació efectuada, si aquesta anara incompleta o defectuosa o des que la persona titular de l'habitatge fora requerida per a l'accés a la mateixa per a la seua corresponent valoració i tinga lloc l'accés efectiu a aquesta, o, de no ser possible aquest accés, fins al dia en què haja tingut entrada en el Registre General de la Conselleria competent en matèria d'habitatge la comunicació de la persona titular en la qual s'indiquen i justifiquen les causes que ho impedeixen.

 

Com s'exercita?

 

La Generalitat exercitarà el dret de tanteig mitjançant notificació fefaent a la persona transmitent.

La notificació recollirà, almenys, el següent contingut:

a) La indicació per part de la Generalitat de si el dret s'exercita en benefici propi o si s'exercita a favor de tercera persona.

b) Les raons que justifiquen l'exercici del dret.

c) El preu a satisfer amb indicació de la partida pressupostària.

 

Preu d'adquisició i forma de Pagament

 

El preu d'adquisició serà el que s'haguera fixat per a la transmissió objecte de tanteig, sense que, en cap cas, puga superar el preu màxim legalment establit, en el supòsit de tractar-se d'habitatges de protecció pública. Si el preu fixat en la compravenda fora superior al preu màxim legalment establit, la Generalitat podrà exercitar el dret de tanteig per aquest últim preu. En les transmissions a títol gratuït, el preu d'adquisició coincidirà amb el valor que correspondria a l'habitatge a l'efecte d'Impost sobre Successions i Donacions, determinat per l'Administració mitjançant l'aplicació de la normativa tributària sobre comprovació de valors.

 

El pagament del preu es realitzarà en el termini de quatre mesos des de la notificació de l'exercici del dret, llevat que en les condicions de la transmissió s'hagen establit terminis superiors.

 

Acreditació de la notificació practicada pel transmitent

 

Les notàries i els notaris exigiran, per a autoritzar escriptures que documenten la transmissió de tot habitatge de protecció pública, que s'acredite per la persona transmitent la notificació a la conselleria competent en matèria d'habitatge de la decisió d'alienar, així com el venciment del termini establit per a l'exercici del dret de tanteig o la renúncia expressa i motivada de la Generalitat si aquest no haguera vençut, circumstàncies que hauran de constar en les corresponents escriptures. Així mateix, les notàries i els notaris també hauran de comunicar la transmissió realitzada a la conselleria competent en matèria d'habitatge en el termini de vint dies naturals des d'aquesta, mitjançant remissió de còpia simple de l'escriptura pública. Aquesta comunicació s'efectuarà de manera telemàtica a través del servei electrònic per a adquisicions preferents de la conselleria competent en matèria d'habitatge.

 

Qualificació Permanent

 

Els habitatges adquirits mitjançant l'exercici del dret de tanteig es qualificaran com a habitatges protegits amb caràcter permanent per la seua mera adquisició, quedant incorporades al règim de protecció pública amb caràcter general i sense límit temporal, encara que supose un canvi del règim de protecció vigent al temps de la seua adquisició.

 

Els habitatges o edificis adquirits seran destinats a persones en situació de vulnerabilitat que reunisquen els requisits socioeconòmics establits a cada moment per a l'accés als habitatges de protecció pública, o podran ser cedides a tercers, de conformitat amb el que es disposa en el Decret llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell.

Sol·licitud

Termini
Des de 23-10-2020

La notificació de la decisió d'alienar l'habitatge subjecte a dret de tanteig haurà de realitzar-se amb anterioritat a la transmissió de l'habitatge.

Documentació
1. Impresos normalitzats associats al tràmit emplenats: - Annex I, en el cas que hi haja més de dos transmitents. - Annex II, en el cas que hi haja més de dos adquirents. 2. Nota simple actualitzada del Registre de la propietat relativa a l'habitatge a transmetre (de data no superior a tres...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
A través del següent enllaç: Punxant en la icona superior "Tramitar amb Certificat" d'aquesta mateixa pàgina. Es recomana utilitzar, preferentment, el sistema CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura, no necessita disposar de certificat instal·lat en el seu...
Saber més

Resolució

Sancions
Serà aplicable el que es disposa en el títol V, Règim sancionador, de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4.867, de 21 d'octubre).