• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECG - Exercici dels drets de tanteig i retracte per part de la Generalitat Valenciana sobre habitatges subjectes a qualsevol règim de protecció pública, de conformitat amb la Circular 1/2019.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Exercici dels drets de tanteig i retracte per part de la Generalitat Valenciana sobre habitatges subjectes a qualsevol règim de protecció pública, de conformitat amb la Circular 1/2019.

  Objecte del tràmit

  Exercitar per part de la Generalitat Valenciana el dret de tanteig, i de retracte si escau, sobre habitatges subjectes a qualsevol règim de protecció pública, qualificades definitivament fins al venciment del termini de protecció.

  S'exceptuen els drets de tanteig i retracte en els casos de transmissions gratuïtes inter vivos a favor de descendents, ascendents o cònjuge o parella de fet, inscrita en el Registre de la Generalitat a l'empara de la Llei 1/2001 de la Generalitat, de la persona transmitent.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els titulars d'un habitatge subjecte a qualsevol règim de protecció pública que tinguen intenció de transmetre l'habitatge.

  En els casos que l'alienació de l'habitatge es produïra com a conseqüència d'una procediment d'execució patrimonial, l'organisme que realitze l'adjudicació haurà de comunicar-lo a la Generalitat en el termini de TRES DIES..

  Requeriments

  NOTIFICACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ I EXERCICI DEL DRET DE TANTEIG

  Els sol·licitants, titulars de l'habitatge, han de notificar a la Generalitat la decisió de transmetre (normalment vendre) l'habitatge.

  A) Si la transmissió es realitza a títol onerós, en la notificació ha de constar:

  1. El preu i la forma de pagament.
  El preu i la forma de pagament projectats.

  2. Les condicions essencials de la transmissió.

  3. Les dades de l'interessat en l'adquisició, amb referència expressa al compliment dels requisits exigits per a accedir a l'habitatge.


  B) Si la transmissió es realitza a títol gratuït, l'exercici dels drets de tanteig i retracte per la Generalitat es realitzarà pel preu legalment establit.

  C) En els casos de procediments d'execució patrimonial, la notificació realitzada per l'organisme que efectue l'adjudicació ha de contindre:

  1. El preu.

  2. La identificació de l'adjudicatari, a qui s'advertirà que es cursa la notificació, per tal que puga aportar les dades relatives al compliment dels requisits d'accés al finançament qualificat.

  Si la notificació fora incompleta o defectuosa, la Generalitat podrà requerir el transmitent perquè l'esmene, i, mentrestant, quedaria en suspens el termini per a l'exercici del dret de tanteig.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2019

  El tanteig i retracte sobre habitatges de protecció pública comporta el pagament d'una taxa del 0,05 per 100 del resultat
  de multiplicar la superfície útil de l'habitatge o habitatges i, si escau, annexos (garatge, traster o uns altres), pel mòdul
  de venda aplicable a la zona geogràfica corresponent a aquestes edificacions, d'acord amb el capítol IV, del títol
  XXXIII de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes (DOGV núm. 8202, de 30/12/2017).
  Aquesta taxa la calcularan les direccions territorials d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La notificació del dret de tanteig s'ha de realitzar abans de la transmissió de l'habitatge.

  La notificació del dret de tanteig i retracte caducarà als SIS MESOS; qualsevol transmissió que es realitze passats sis mesos des que s'haja realitzat la notificació, s'entendrà efectuada sense la preceptiva notificació, a l'efecte que la Generalitat exercite el dret de retracte.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I, preferentment, en:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I REHABILITACIÓ - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I REHABILITACIÓ - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2731

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Imprés normalitzat 11000.
  2. Còpia de l'escriptura de l'habitatge que es desitja transmetre.

  També comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, perquè la conselleria obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, segons el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no autoritzar-se, s'haurà d'aportar:

  ** Còpia de tots els propietaris del DNI o document equivalent en cas d'estrangers

  Impresos associats

  [11000] NOTIFICACIÓ DE DRETS DE TEMPTEIG I RETRACTE A LA GENERALITAT VALENCIANA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  EXERCICI DEL DRET DE TANTEIG

  - La Generalitat podrà exercitar el dret de tanteig en el termini de SEIXANTA DIES naturals, comptats a partir de l'endemà del dia en què s'haja produït la recepció de la notificació, correctament realitzada.

  - No obstant això, la Generalitat podrà comunicar al transmitent la seua renúncia a exercir el dret de tanteig abans que finalitze aquest termini.

  - Si l'exercici del dret de tanteig no l'exercita la Generalitat en l'esmentat termini de seixanta dies, s'entendrà que no l'exercitarà.

  - Si la Generalitat exerceix el dret de tanteig, el realitzarà mitjançant una notificació fefaent dirigida al transmitent o l'organisme que haja realitzat l'adjudicació, i procedirà al pagament del preu en el termini de QUATRE MESOS, a comptar de l'esmentada notificació de l'exercici de tanteig, llevat que en les condicions de la transmissió s'hagen establit terminis superiors.

  - En els supòsits de procediments d'execució patrimonial,si la Generalitat exerceix el tanteig haurà de notificar aquest punt fefaentment a l'organisme que haja realitzat l'adjudicació, i procedirà al pagament del preu en un termini de DOS MESOS, a comptar des de l'esmentada notificació de l'exercici de tanteig.

  EXERCICI DEL DRET DE RETRACTE
  La Generalitat podrà exercitar el dret de retracte quan:

  1. No se li haja notificat el dret de tanteig.
  2. S'haja omés en la notificació de tanteig qualsevol dels requisits que ha de contindre.
  3. S'haja produït la transmissió després d'haver caducat la notificació o abans que transcórrega el termini per a l'exercici del dret de tanteig.

  4. S'haja realitzat la transmissió en condicions diferents de les notificades a l'Administració.

  - El termini per a exercitar el dret de retracte per la Generalitat serà de SEIXANTA DIES naturals, a comptar de l'endemà de la notificació de la transmissió efectuada.
  - Aquesta notificació, que ha de realitzar l'adquirent, es realitzarà en tot cas, i en el termini de quinze dies des de la transmissió, indicant les condicions en què s'ha efectuat la transmissió, mitjançant l'entrega d'una còpia del document en què s'haja formalitzat la transmissió.
  - Si el transmitent no notifica a la Generalitat la transmissió, el termini de seixanta dies naturals per a exercitar la Generalitat el dret de retracte es comptarà des de la data en què la Generalitat tinga coneixement de la transmissió efectuada i les seues condicions.
  - Quan la transmissió de l'habitatge es realitze en una escriptura pública abans del transcurs del termini de vigència del règim de protecció que correspon segons la seua qualificació definitiva, el notari haurà de notificar a la Generalitat la transmissió mitjançant la remissió d'una còpia simple de l'escriptura.
  - Per a inscriure en el Registre de la Propietat el títol de venda d'un habitatge de promoció o protecció pública, abans del transcurs del termini de vigència del règim de protecció que corresponga segons la seua qualificació definitiva, haurà d'acreditar-se la notificació efectuada a la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2731

  Tramitació

  Fent clic en la icona superior "Tramitar amb Certificat" d'aquesta mateixa pàgina.
  Per a això, heu de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  Articles 51 a 53 de la Llei 8/2004 de 20 d'octubre, d'Habitatge de la Comunitat Valenciana, en la redacció donada per la LLEI 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat.
  Aquesta llei es pot visualitzar en l'apartat de normativa d'aquest tràmit.

  - L'atenció presencial en la Direcció Territorial d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori -VALÈNCIA- serà a través de cita prèvia, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 (o 963866000) o a través de la pàgina d'Internet:
  https://www.tramita.gva.es/citaprevia/validacion.jsp?p_idioma=castellano

  Sancions

  El que disposa el títol V, Règim sancionador, de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'habitatge de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4.867, de 21 d'octubre).

  Enllaços

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Article 21.3 del Reial decret 1932/1991, del 20 de desembre, sobre mesures de finançament d'actuacions protegibles en matèria d'habitatge del Pla 1992-95 (BOE núm. 12, de 14/1/1992).

  - Article 21.3 del Reial decret 2190/1995, de 28 de desembre, sobre mesures de finançament d'actuacions protegibles en matèria d'habitatge i sòl per al període 1996-1999 (BOE núm. 312, de 30/12/1995).
  - Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4867, de 21/10/2004).

  - Llei 27/2018, de 27 desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat (DOGV núm. 8453, de 28/12/2018)
  - Circular número 1/2019, de la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana (DOGV núm. 8492, de 22/02/2019).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 27/2018, de 27 de desembre.

  Circular número 1/2019

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.