Detall de Procediments

TECE - Exercici dels drets d'adquisició preferent, tanteig i retracte de la Generalitat Valenciana en les transmissions d'habitatges que es preveuen en el Decret llei 6/ 2020, de 5 de juny, del Consell, per a l'ampliació d'habitatge públic a la Comunitat Valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Exercici dels drets d'adquisició preferent, tanteig i retracte de la Generalitat Valenciana en les transmissions d'habitatges que es preveuen en el Decret llei 6/ 2020, de 5 de juny, del Consell, per a l'ampliació d'habitatge públic a la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Exercici per part de la Generalitat Valenciana dels drets d'adquisició preferent a favor seu en els següents casos:
  a) Dret de tanteig i retracte, en tot cas, en les segones i successives transmissions 'inter vivos', gratuïtes o oneroses, voluntàries o derivades d'un procediment d'execució patrimonial o realització patrimonial extrajudicial d'habitatges de protecció pública i els seus annexos, mentre es mantinga aquesta qualificació. Queden exceptuades:
  - Les transmissions gratuïtes 'inter vivos' a favor de descendents, ascendents o cònjuge o parella de fet acreditada, llevat que l'habitatge no siga destinat a residència habitual i permanent de la nova persona titular.
  - Les transmissions derivades de la constitució o dissolució del règim legal del matrimoni i les que tinguen l'origen en actes d'extinció de condomini.
  - Les transmissions d'habitatges protegits amb qualificació definitiva anterior al 20 d'abril de 2005, quan no estiga previst específicament en la seua legislació reguladora.
  b) Dret de tanteig i retracte en les transmissions singulars, respecte d'habitatges situats en municipis inclosos en les àrees de necessitat d'habitatge o, si és el cas, en les seues àrees d'influència, en els següents casos:
  - Transmissions d'habitatges i els seus annexos que hagen sigut adquirits mitjançant dació en pagament de deute amb garantia hipotecària, en un procés judicial d'execució hipotecària o en un procediment de venda extrajudicial en seu notarial.
  - Transmissions d'edificis, amb un mínim de cinc habitatges, quan es transmeta un percentatge igual o superior al 80 % d'aquest edifici i encara que aquesta operació es faça mitjançant la venda d'accions o participacions socials de mercantils l'objecte social de les quals estiga vinculat amb l'activitat immobiliària.
  - Operacions de venda referides a deu o més habitatges i els seus annexos, i encara que aquesta operació es faça mitjançant la venda d'accions o participacions socials de mercantils l'objecte social de les quals estiga vinculat amb l'activitat immobiliària.

  La Generalitat podrà exercir els drets d'adquisició preferent a favor d'un ens local i de tercera persona en els supòsits definits en l'article 7 del Decret llei 6/2020, de 5 de juny, i en aquest cas les despeses que genere la transmissió seran de compte d'aquests, així com l'abonament del preu a la persona transmitent o qualsevol altra despesa anàloga derivada, directament o indirectament, de la transmissió.

  La Generalitat podrà cedir els drets d'adquisició preferent al municipi on radique l'habitatge objecte de tanteig o retracte, mitjançant la subscripció del corresponent conveni.

  La conselleria competent en matèria d'habitatge podrà exercir els drets esmentats.

  La Generalitat podrà exercir el dret de retracte respecte de les transmissions d'habitatges que es facen infringint el que s'estableix en els articles anteriors o les obligacions restants derivades del règim de protecció i, en particular, en els següents casos:

  a) Quan no s'haja dut a terme la notificació prevista en els apartats precedents o quan, havent-se fet, la Generalitat denegue l'autorització de transmissió de l'habitatge de protecció pública.
  b) Quan s'hi haja omés qualsevol dels requisits establits.
  c) Quan s'haja produït la transmissió després d'haver caducat els efectes deslliuradors derivats de la notificació de la voluntat de transmetre l'habitatge o abans que transcórrega el termini de què disposa la Generalitat per a l'exercici del dret de tanteig.
  d) Quan s'haja dut a terme la transmissió en condicions diferents de les notificades.
  e) Quan la transmissió es produïsca a conseqüència d'un procediment d'execució patrimonial o de venda extrajudicial de l'habitatge donat en garantia.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones propietàries d'habitatges la transmissió dels quals aquest subjecta als drets d'adquisició preferent per la Generalitat, els qui han de notificar a la conselleria competent en matèria d'habitatge la seua decisió d'alienar-los, per a l'exercici del tanteig; o l'adquisició efectuada, per a l'exercici del retracte. En les alienacions que es produïsquen com a conseqüència d'un procediment d'execució patrimonial o venda extrajudicial de l'habitatge donat en garantia, l'organisme que realitze l'adjudicació.

  Requeriments

  La notificació es realitzarà per qualsevol mitjà que permeta tindre constància de la seua recepció, especificant i acompanyant els documents acreditatius de les següents circumstàncies:

  a) Dades de la persona titular o persones titulars de l'habitatge objecte de transmissió.
  b) Dades d'identificació de l'habitatge i, en el seu cas, dels seus annexos, incloent l'estat de càrregues i estat d'ocupació.
  c) Preu de la transmissió i forma de pagament projectada, llevat que la transmissió siga a títol gratuït.
  d) Dades de la persona interessada en l'adquisició, amb referència expressa al compliment dels requisits exigits per a accedir a l'habitatge, indicándo si la persona interessada en l'adquisició es troba en alguna situació de vulnerabilitat.
  e) Qualsevol altra condició essencial de la transmissió.
  f) Còpia del document en què s'haguera formalitzat la compra en el cas de notificació de l'adquisició per a l'exercici del dret de retracte.

  Si la notificació fora incompleta o defectuosa, la Generalitat podrà requerir al transmitent perquè l'esmene quedant entretant en suspens el termini per a l'exercici del dret de tanteig.

  Si l'alienació es produïra com a conseqüència d'un procediment d'execució patrimonial o venda extrajudicial de l'habitatge donat en garantia, l'organisme que realitze l'adjudicació haurà de notificar-lo mitjançant la remissió d'una còpia del testimoniatge de fermesa del decret d'adjudicació, comprensiu de la resolució d'aprovació de la rematada o de l'adjudicació a la persona creditora d'aquella o, en cas de realització extrajudicial, d'una còpia simple de l'acte traslatiu del domini, la qual haurà de contindre, en tot cas, el preu i la identificació de la persona adjudicatària, a qui s'advertirà que es cursa la notificació a fi que puga acreditar el compliment dels requisits establits en el règim que resulte d'aplicació.

  Inici
 • Taxes

  El tanteig i retracte sobre habitatges de protecció pública comporta el pagament d'una taxa del 0,05 per 100 del resultat de multiplicar la superfície útil de l'habitatge o habitatges i, en el seu cas, annexos (garatge, traster o uns altres), pel mòdul de venda aplicable a la zona geogràfica corresponent a aquestes edificacions, d'acord amb el capítol IV, del títol XXXIII de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes (DOGV núm. 8202, de 30/12/2017).

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La notificació de la decisió d'alienar l'habitatge subjecte a dret de tanteig haurà de realitzar-se amb anterioritat a la transmissió de l'habitatge.

  La notificació de l'adquisició efectuada per a l'exercici del dret de retracte es realitzarà en el termini de quinze dies naturals a comptar des d'aquesta, indicant les condicions previstes anteriorment per a la notificaciuón de la transmissió i acompanyant còpia del document en què s'haguera formalitzat.

  Si l'alienació es produïra com a conseqüència d'un procediment d'execució patrimonial o venda extrajudicial de l'habitatge donat en garantia, l'organisme que realitze l'adjudicació haurà de notificar-lo a la conselleria competent en matèria d'habitatge en el termini de tres dies mitjançant la remissió de la documentació assenyalada amb anterioritat.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Impresos normalitzats associats al tràmit emplenats.
  2. Nota simple actualitzada del Registre de la propietat relativa a l'habitatge transmés, en el cas de dret de tanteig o còpia simple de l'escriptura pública, en el cas de dret de retracte.
  3. Documentació acreditativa de les circumstàncies expressades en l'apartat Requisits anteriorment citat.

  També comportara l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, al fet que la conselleria competent en matèria d'habitatge obtinga directament les dades relatives a la identificació personal, segons el que es preveu en l'article 28 de la Llei 39/2025, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En cas de no autoritzar-se s'haurà d'aportar la documentació.

  Impresos associats

  [ANNEX I] DADES DE LES PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES TRANSMITENTS DE L'HABITATGE

  [ANNEX II] DADES DE LES PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES ADQUIRENTS DE L'HABITATGE

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  On dirigir-se?

  La Generalitat podrà exercitar el dret de tanteig o de retracte durant el termini de seixanta dies naturals a partir de l'endemà a aquell en què haja tingut entrada en el registre general de la conselleria competent en matèria d'habitatge la notificació de la transmissió o de l'adquisició efectuada, o de l'adjudicació en el procediment d'execució patrimonial o venda extrajudicial de l'habitatge donat en garantia, amb el contingut descrit en els apartats anteriors. Si no es realitza la notificació, el termini de seixanta dies es comptarà des que la Generalitat tinguera coneixement de la transmissió efectuada i de les seues condicions.

  Transcorregut el termini previst per a l'exercici de tanteig i de retracte sense que la Generalitat notifique la seua voluntat d'exercir el dret, la persona titular podrà transmetre l'habitatge en les mateixes condicions que hagueren sigut notificades i d'acord amb el règim que li resulte d'aplicació. Així mateix, transcorregut el termini per a l'exercici del dret de retracte conforme als preceptes anteriors sense que la Generalitat notifique la seua voluntat d'exercir el dret, es *entendera renunciat l'exercici del mateix respecte de la transmissió notificada. La Generalitat podrà comunicar a la persona transmitent la seua renúncia motivada a exercir el dret de tanteig o de retracte abans que finalitze el termini previst per al seu exercici.

  Els efectes deslliuradors derivats de la notificació de la transmissió de l'habitatge i del transcurs del termini per al seu exercici caducaran als sis mesos des que s'haguera realitzat la notificació. Qualsevol transmissió que es realitze transcorregut aquest termini requerirà una nova notificació i, de no realitzar-se, s'entendrà transmesa l'habitatge sense notificació a l'efecte de l'exercici del dret de retracte.

  El citat termini de seixanta dies naturals podrà ser suspés o ampliat conformement al que es disposa la normativa reguladora del procediment administratiu comú. Així mateix, se suspendrà des del dia en què la Generalitat curse requeriment a la persona titular de l'habitatge perquè esmene la notificació efectuada, si aquesta fera incompleta o defectuosa o des que la persona titular de l'habitatge fora requerida per a l'accés a la mateixa per a la seua corresponent valoració i tinga lloc l'accés efectiu a aquesta, o, de no ser possible aquest accés, fins al dia en què haja tingut entrada en el Registre General de la Conselleria competent en matèria d'habitatge la comunicació de la persona titular en la qual s'indiquen i justifiquen les causes que ho impedeixen.

  Com s'exercita?

  La Generalitat *ejercercitará el dret de tanteig i de retracte mitjançant notificació fefaent a la persona transmitent, al qual haguera adquirit l'habitatge de l'habitatge o a l'organisme que haguera realitzat l'adjudicació, segons els casos.
  La notificació recollirà, almenys, el següent contingut:
  a) La indicació per part de la Generalitat de si el dret s'exercita en benefici propi o si s'exercita a favor de tercera persona.
  b) Les raons que justifiquen l'exercici del dret.
  c) El preu a satisfer amb indicació de la partida pressupostària.

  Preu d'adquisició i forma de Pagament

  El preu d'adquisició serà el que s'haguera fixat per a la transmissió objecte de tanteig o de retracte, sense que, en cap cas, puga superar el preu màxim legalment establit, en el supòsit de tractar-se d'habitatges de protecció pública . Si el preu fixat en la compravenda fora superior al preu màxim legalment establit, la Generalitat podrà exercitar els drets de tanteig i de retracte per aquest últim preu. En les transmissions a títol gratuït, el preu d'adquisició coincidirà amb el valor que correspondria a l'habitatge a l'efecte d'Impost sobre Successions i Donacions, determinat per l'Administració mitjançant l'aplicació de la normativa tributària sobre comprovació de valors.

  El pagament del preu es realitzarà en el termini de quatre mesos des de la notificació de l'exercici del dret, llevat que en les condicions de la transmissió s'hagen establit terminis superiors.

  Les notàries i els notaris exigiran, per a autoritzar escriptures que documenten la transmissió de tot habitatge de protecció pública, que s'acredite per la persona transmitent la notificació a la conselleria competent en matèria d'habitatge de la decisió d'alienar, així com el venciment del termini establit per a l'exercici del dret de tanteig o la renúncia expressa i motivada de la Generalitat si aquest no haguera vençut, circumstàncies que hauran de constar en les corresponents escriptures.

  Així mateix, hauran de comunicar la transmissió realitzada a la conselleria competent en matèria d'habitatge en el termini de vint dies naturals des d'aquesta, mitjançant remissió de còpia simple de l'escriptura pública. Aquesta comunicació s'efectuarà de manera telemàtica a través del servei electrònic per a adquisicions preferents de la conselleria competent en matèria d'habitatge.

  Per a inscriure en el Registre de la propietat corresponent la transmissió de tot habitatge de protecció pública i els seus annexos, qualsevol que siga el seu règim de protecció en tant es mantinga el mateix, les registradores i els registradors exigiran que les escriptures complisquen amb els requisits previstos en l'apartat anterior i que s'acredite la notificació efectuada per la persona adquirent a la conselleria competent en matèria d'habitatge

  Així mateix, hauran de comunicar a la conselleria competent en matèria d'habitatge les inscripcions de transmissions referides a habitatges de protecció pública en el termini de vint dies naturals des d'aquesta, mitjançant remissió de còpia de la inscripció. Aquesta comunicació s'efectuarà de manera telemàtica a través del servei electrònic per a adquisicions preferents de la conselleria competent en matèria d'habitatge.

  Qualificació Permanent

  Els habitatges adquirits mitjançant l'exercici dels drets d'adquisició preferent es qualificaran com a habitatges protegits amb caràcter permanent per la seua mera adquisició, quedant incorporades al règim de protecció pública amb caràcter general i sense límit temporal, encara quan això supose un canvi del règim de protecció vigent al temps de la seua adquisició. La protecció pública aconseguirà garatges, annexos, trasters i restants elements recollits en la normativa d'habitatge de protecció pública i el contingut del seu règim es determinarà conforme al que es disposa en la citada normativa.

  Els habitatges o edificis adquirits seran destinats a persones en situació de vulnerabilitat o que reunisquen els requisits socioeconòmics establits a cada moment per a l'accés als habitatges de protecció pública, excepte en els casos d'adjudicacions d'habitatges o edificis destinats a situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge o en els casos d'adjudicació als anteriors titulars de la propietat o persones que hagueren consolidat un dret subjectiu respecte dels habitatges sobre les quals s'ha exercit el dret de tanteig o retracte.

  L'ús temporal d'aquests habitatges o edificis podrà cedir-se als ens locals, entitats del sector públic amb competències en matèria d'habitatge o associacions sense ànim de lucre que realitzen funcions de reinserció de col·lectius en situació de vulnerabilitat per a la gestió del seu ús, manteniment i adjudicació, havent de respectar l'administració o entitat cessionària, en tot cas, la destinació i els criteris d'adjudicació específics que establisca la Generalitat.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_TYR&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2731

  Tramitació

  Fent clic en la icona superior "Tramitar amb Certificat" d'aquesta mateixa pàgina.
  Per a això, heu de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  En el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor del decret llei 6/2020, de 5 de juny, la conselleria competent en matèria d'habitatge aprovarà el catàleg d'àrees de necessitat d'habitatge que comprendrà les àrees de necessitat d'habitatge declarades per la Generalitat i, en el seu cas, les seues àrees d'influència, així com les àrees de necessitat que hagueren sigut declarades pels municipis.

  En tant no s'aprove el citat catàleg d'àrees de necessitat d'habitatge, els municipis inclosos en les àrees de necessitat d'habitatge són els que figuren en la Resolució de 15 d'abril de 2019, de la Presidència de la Generalitat, sobre l'assignació de la línia específica del fons de Cooperació Municipal per a la lluita contra el Despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana i en l'Informe de Necessitat d'Habitatge en la Comunitat Valenciana de 2020 realitzat per l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana, que figuren com a annex I i annex II, respectivament del Decret 6/2020, de 5 de juny.

  Sancions

  El que disposa el títol V, Règim sancionador, de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'habitatge de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4.867, de 21 d'octubre).

  Enllaços

  Enllaç web a la informació sobre tanteig i retracte en favor de la Generalitat, Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

  Sistemes de signatura electrònica admesos o usats en la seu electrònica.

  Sistemes de verificació de signatura.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'habitatge de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4867, de 21/10/2004).
  - Decret llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell, per a l'ampliació d'habitatge públic en la Comunitat Valenciana per mitjà dels drets de tanteig i retracte.
  - Circular número 1/2019, de la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, relativa a l'aplicació dels articles 51, 52 i 53 de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de l'habitatge de la Comunitat Valenciana, en la redacció donada per l'article 82 de la Llei 27/2018,
  de 27 de desembre, en relació amb els drets de tanteig i
  retracte a favor de la Generalitat respecte de les transmissions d'habitatges protegits de promoció pública o subjectes a qualsevol règim de protecció pública.
  - Circular número 1/2020, de la Direcció General d'Habitatge i Regeneració Urbana, per a l'aplicació del Decret llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell, per a l'ampliació d'habitatge públic en la Comunitat Valenciana mitjançant els drets de tanteig i retracte

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 8/2004

  Vegeu el Decret llei 6/2020

  Veure circular 1/2019

  Veure Circular número 1/2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.