Detall de Procediments

TECE - Comunicació de la decisió de transmissió d'habitatges contemplats en el Decret llei 6/ 2020, de 5 de juny, del Consell, per a l'ampliació d'habitatge públic a la Comunitat Valenciana, per a l'exercici del dret de tanteig per part de la Generalitat Valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Comunicació de la decisió de transmissió d'habitatges contemplats en el Decret llei 6/ 2020, de 5 de juny, del Consell, per a l'ampliació d'habitatge públic a la Comunitat Valenciana, per a l'exercici del dret de tanteig per part de la Generalitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Exercitar per part de la Generalitat Valenciana el dret de tanteig al seu favor en els següents supòsits regulats en els apartats a) i b) del Decret llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell per a l'ampliació d'habitatge públic en la Comunitat Valenciana (d'ara en avant Decret llei 6/2020, de 5 de juny):

  Apartat a): Respecte a les transmissions dels habitatges de protecció pública i els seus annexos, d'acord amb la llei:
  - D'habitatges de protecció pública de promoció PÚBLICA: en tant es mantinga aquesta qualificació, mentre dure el règim de protecció, encara que la seua cèdula de qualificació definitiva fora anterior al 20 d'abril de 2005, data de l'entrada en vigor de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana, quan el propi règim de l'habitatge establira els drets d'adquisició preferent a favor de l'administració, i no s'haja esgotat el termini.
  - D'habitatges de protecció pública de promoció PRIVADA: quan l'habitatge de promoció privada tinga data de qualificació definitiva posterior al 20 d'abril de 2005, data de l'entrada en vigor de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana.
  El dret de tanteig serà aplicable a les segones i successives transmissions inter vivos, gratuïtes o oneroses, voluntàries o derivades d'un procediment d'execució patrimonial o realització patrimonial extrajudicial d'habitatges de protecció pública i els seus annexos, quedant exceptuades les següents:

  - Transmissions gratuïtes inter vivos a favor de descendents, ascendents o cònjuge o parella de fet acreditada, llevat que l'habitatge no vaja a ser destinada a residència habitual i permanent de la nova persona titular;
  - Transmissions derivades de la constitució o dissolució del règim legal del matrimoni i les que tinguen el seu origen en actes d'extinció de condomini.

  Apartat b):Transmissions singulars, respecte d'habitatges situats en municipis inclosos en les àrees de necessitat d'habitatge o, en el seu cas, en les seues àrees d'influència, que hagueren sigut adquirits després de l'entrada en vigor de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre de la Generalitat, d'Habitatge de la Comunitat Valenciana:

  - Transmissions d'habitatges i els seus annexos que hagueren sigut adquirides mitjançant dació en paga de deute amb garantia hipotecària.
  - Transmissions d'habitatges i els seus annexos que hagueren sigut adquirides en un procés judicial d'execució hipotecària o en un procediment de venda extrajudicial en seu notarial.

  La Generalitat podrà cedir el dret de tanteig, a favor d'un ens local (mitjançant el corresponent conveni) o de tercera persona, en els supòsits definits en l'article 7 del Decret llei 6/2020, de 5 de juny, i en aquest cas les despeses que genere la transmissió seran de compte d'aquests, així com l'abonament del preu a la persona transmitent o qualsevol altra despesa anàloga derivada, directament o indirectament, de la transmissió.

  El dret de tanteig podrà exercir-se per la conselleria competent en matèria d'habitatge o per aquells al favor del qual s'haja cedit el citat dret.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones propietàries d'habitatges la transmissió dels quals estiga subjecta al dret de tanteig per la Generalitat, d'acord amb els articles 1 i 10 del Decret llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell, són els qui han de notificar a la conselleria competent en matèria d'habitatge la seua decisió d'alienar-los, en els termes establits en els articles 3 i 12 del Decret llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell.

  Requeriments

  La notificació es realitzarà per qualsevol mitjà que permeta tindre constància de la seua recepció, especificant i acompanyant els documents acreditatius de les següents circumstàncies:

  a) Dades de la persona titular o persones titulars de l'habitatge objecte de transmissió.
  b) Dades d'identificació de l'habitatge i, en el seu cas, dels seus annexos, incloent l'estat de càrregues i estat d'ocupació.
  c) Preu de la transmissió i forma de pagament projectada, llevat que la transmissió siga a títol gratuït.
  d) Dades de la persona interessada en l'adquisició.
  e) Qualsevol altra condició essencial de la transmissió.

  Si la notificació fora incompleta o defectuosa, la Generalitat podrà requerir al transmitent perquè l'esmene quedant entretant en suspens el termini per a l'exercici del dret de tanteig.

  La Generalitat podrà exercir el dret de retracte respecte als habitatges que siguen transmeses infringint el que s'estableix en els articles 3.2 i 12.2 del Decret llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La notificació de la decisió d'alienar l'habitatge subjecte a dret de tanteig haurà de realitzar-se amb anterioritat a la transmissió de l'habitatge.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Impresos normalitzats associats al tràmit emplenats:
  - Annex I, en el cas que hi haja més de dos transmitents.
  - Annex II, en el cas que hi haja més de dos adquirents.
  2. Nota simple actualitzada del Registre de la propietat relativa a l'habitatge a transmetre (de data no superior a tres
  mesos)
  3. Documentació acreditativa de les circumstàncies expressades en l'apartat Requisits anteriorment citat.
  4. Acreditació de l'abonament de la corresponent taxa, en cas de tractar-se d'habitatge protegit.

  Impresos associats

  [ANNEX I] DADES DE LES PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES TRANSMITENTS DE L'HABITATGE

  [ANNEX II] DADES DE LES PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES ADQUIRENTS DE L'HABITATGE

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.