Detall de Procediments

Sol·licitud de subvencions destinades a les federacions esportives amb participació com a seleccions de la Comunitat Valenciana en els campionats d'Espanya per a 2021.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subvencions destinades a les federacions esportives amb participació com a seleccions de la Comunitat Valenciana en els campionats d'Espanya per a 2021.

  Objecte del tràmit

  Les subvencions a les federacions esportives objecte d'aquesta convocatòria tindran com a finalitat donar suport a la participació de les seleccions esportives de la Comunitat Valenciana en els campionats d'Espanya oficials per seleccions autonòmiques, amb la finalitat de millorar la imatge de la Comunitat Valenciana i equipar la selecció d'una forma homogènia.

  Les ajudes es destinaran obligatòriament en primer lloc a finançar les despeses dels equipaments esportius per a esportistes i tècnics de les seleccions que participen en els campionats d'Espanya oficials per seleccions autonòmiques de 2021. A més, es podran destinar a altres despeses derivades de la participació d'aqueixes seleccions en els esmentats campionats com: desplaçament, allotjament i restauració.

  Quedaran totalment exclosos les despeses de concentracions prèvies o preparatòries per a aquests campionats.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Entitats interessades / Sol·licitants
  Les federacions esportives que desenvolupen l'activitat dins de l'àmbit competencial de la Generalitat que complisquen els requisits.

  Requeriments

  Tots aquells requisits que estableix l'article 13 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre).

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La resolució determinarà la quantia de l'ajuda.

  L'abonament de les subvencions es produirà en finalitzar les activitats, amb justificació prèvia documental de les despeses corresponents a la realització de l'activitat objecte de la subvenció concedida.

  El termini de presentació de les justificacions requerides conclourà el 30 de novembre de l'any 2021.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la convocatòria i finalitzarà el 29 de gener de 2021 (DOGV 8986/30.12.2020).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Sol·licitud normalitzada
  b) Certificat de la federació autonòmica corresponent, segons l'annex II de la convocatòria, que s'ha d'acompanyar de la documentació següent:
  - Relació d'esportistes d'elit de la temporada anterior, amb la indicació del nom, els cognoms i el nivell.
  - Certificat federatiu que acredite el nombre de seleccions de modalitat esportiva per a persones amb diversitat funcional, si escau.
  - Calendari de campionats d'Espanya de seleccions autonòmiques per a la temporada actual.
  c) Pressupost d'ingressos i despeses.
  d) Model de domiciliació bancària en el qual conste la titularitat del compte bancari on es vulga rebre la subvenció sol·licitada, segons el model inclòs en la convocatòria o, si és el cas, cal indicar en la sol·licitud si s'ha presentat ja en una altra convocatòria, no obstant això, s'ha d'indicar en quina i el número de compte.
  e) Documentació acreditativa del fet que es troben al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, mitjançant un certificat referit al moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds, de conformitat amb l'article 22 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

  D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part de l'entitat interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat a obtindre directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries, estatal i autonòmica, i amb la Seguretat Social.

  En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà de manifestar-ho expressament en la sol·licitud, i quedarà obligada a aportar els documents corresponents.

  f) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari indicades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta declaració està inclosa en l'apartat D de la sol·licitud de subvenció.

  A més de la informació i la documentació assenyalada, el Servei d'Esport d'Elit i Formació Esportiva, com a òrgan instructor podrà, en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient, recaptar-ne qualsevol altra que considere necessària per al millor coneixement i comprensió de l'aplicació de la subvenció.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A LES SELECCIONS ESPORTIVES

  CERTIFICAT FEDERATIU SELECCIONS COMUNITAT VALENCIANA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació electrònica de la sol·licitud i la documentació requerida.
  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o falte algun document complementari dels exigits, es requeriran les entitats beneficiàries perquè ho esmenen en el termini de deu dies, amb la indicació que, si així no ho fam, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb la prèvia resolució dictada a aquest efecte. L'esmena haurà de realitzar-se per mitjans electrònics en el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19490&version=amp
  - Es constituirà una comissió tècnica d'avaluació formada per cinc membres, designats pel director general d'Esport, encarregada de l'estudi i la valoració de les sol·licituds presentades.
  - Una vegada formalitzats els actes d'instrucció corresponents, la comissió tècnica d'avaluació elevarà la proposta de concessió o denegació al director general d'Esport, que resoldrà sobre l'ajuda i determinarà la quantia d'aquesta.
  - El director general d'Esport resoldrà la concessió o denegació de les sol·licituds presentades, en el termini màxim de sis mesos des de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. No obstant això, les sol·licituds sobre les quals no recaiga una resolució expressa en aquest termini s'entendran desestimades o denegades.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2746

  Informació adicional

  - La presentació de la sol·licitud ha de ser telemàtica i per a fer-la s'ha d'accedir a l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat accessible a través de https://sede.gva.es, i buscar en l'àrea d'ajudes, beques i subvencions el procediment corresponent a aquesta convocatòria.

  - Per a poder accedir a aquest sistema telemàtic, la persona que ho sol·licite podrà utilitzar qualsevol dels certificats admesos per la seu electrònica de la Generalitat, en què s'inclou, entre d'altres, el certificat electrònic emés per l'Agència Valenciana de Certificació.

  - Així mateix, la tramitació electrònica la podrà realitzar un representant autoritzat amb una alta prèvia d'aquest en el Registre electrònic de representació de la Generalitat, o qualsevol altra modalitat de representació que s'estime d'acord amb els articles 34 i següents del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, i d'acord amb els articles 5 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - Si els documents que s'han d'aportar amb la sol·licitud telemàtica no són documents electrònics, l'òrgan instructor podrà sol·licitar els originals per a verificar-ne l'autenticitat.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  La valoració de les sol·licituds s'efectuarà atenent els criteris següents:

  - Esportistes d'elit: (fins a un màxim de 200 punts).

  Esportistes participants amb les seleccions en el campionat d'Espanya oficial de seleccions autonòmiques celebrat durant l'any 2020, que estiguen inclosos en l'última llista anual d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana publicada en el DOGV abans de finalitzar el termini de presentació de les sol·licituds:

  Per cada esportista de nivell promoció: 5 punts

  Per cada esportista de nivell B: 20 punts.
  Per cada esportista de nivell A: 50 punts

  - Nombre d'esportistes (fins a un màxim de 200 punts)

  Nombre d'esportistes amb els quals la federació corresponent haja participat ja o haja de participar en els campionats d'Espanya oficials durant l'any 2021:

  Per cada esportista de categoria sènior o absolut: 4 punts

  Per cada esportista de categoria immediatament inferior a la sènior major de 17 anys (sub23, sub21, júnior, juvenil, etc.): 3 punts

  Per cada esportista de categoria cadet o infantil (entre 12 i 16 anys): 2 punts

  Per cada esportista de qualsevol altra categoria: 1 punt.

  - Nombre de seleccions participants (fins a un màxim de 200 punts)

  Nombre de seleccions autonòmiques, masculines, femenines o mixtes, amb les quals la federació corresponent ja haja participat o participarà en els campionats d'Espanya oficials de seleccions autonòmiques durant l'any 2021:

  Per cada selecció participant en un campionat d'Espanya oficial amb classificació i participació exclusiva i única per seleccions autonòmiques: 25 punts.

  Per cada selecció en un campionat d'Espanya amb classificació oficial per seleccions autonòmiques i participació no exclusiva i única per seleccions autonòmiques: 10 punts.

  Addicionalment, per selecció femenina participant: 3 punts.

  Cada selecció d'una determinada modalitat i categoria només es valorarà una vegada.

  Resultat obtingut l'any 2020 (fins a un màxim de 200 punts).

  Per haver quedat classificats com a selecció entre els tres primers llocs, en cada una de les categories i modalitats, en els campionats d'Espanya oficials de seleccions de 2020:

  Primer lloc: 80 punts
  Segon lloc: 60 punts
  Tercer lloc: 40 punts

  - Repercussió internacional de l'esport (esports olímpics i no olímpics) i esports autòctons: fins a 100 punts.
  - Participació en campionats de seleccions en modalitats esportives que en atenció a la diversitat i la integració social estiguen adscrites a persones amb diversitat funcional: fins a 100 punts.

  Obligacions

  1. Mantindre's en la situació que legitima la seua concessió i complir la finalitat de la subvenció concedida.
  2. Acreditar el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudi de l'ajuda.
  3. Sotmetre's a les actuacions de control financer que corresponen a la intervenció general, en relació amb les subvencions i ajudes concedides.
  4. Comunicar a la Direcció General d'Esport l'obtenció de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres administracions o ens públics o privats. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan prompte com es conega i, en tot cas, abans de la justificació dels fons percebuts.
  5. Acreditar que es trobar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
  6. Disposar dels llibres comptables per a garantir l'adequat exercici de les facultats de comprovació i control.
  7. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
  8. Fer constar expressament en els equipaments esportius utilitzats en els campionats d'Espanya de seleccions d'enguany el logotip de la Generalitat Valenciana.
  9. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els casos previstos en l'article 17 de les bases reguladores.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 62/2016, de 28 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a les federacions esportives amb participació com a seleccions de la Comunitat Valenciana en els campionats d'Espanya. (DOCV núm. 7885, de 30.09.2016)
  - RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2020, del director general d'Esport per la qual es convoquen subvencions destinades a les federacions esportives amb participació com a seleccions de la Comunitat Valenciana en els campionats d'Espanya per a l'any 2021 (DOGV nº 8986 de 30/12/2020).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 62/2016, bases reguladores seleccions.

  Vegeu la Resolució de 23 de desembre de 2020, de la Direcció General d'Esport.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.