• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de bo respir de tercera edat: Programa Bo Respir en l'any 2019.

  Objecte del tràmit

  Finançar diverses modalitats d'estades de caràcter temporal o no permanent en residències de tercera edat quan, per necessitats que afecten les persones majors o els seus cuidadors familiars, les persones majors necessiten l'atenció en un centre especialitzat que substituïsca les cures que, de manera habitual, es presten i/o es reben en l'àmbit familiar.
  S'estableixen les següents modalitats que, per a la seua millor diferenciació i identificació per part dels interessats, es denominaran amb colors:
  1 Bo Respir Mensual o BO VERD
  Consistirà en un bo per a l'estada durant un mes en una residència de tercera edat quan, per necessitats sanitàries o socials, la persona major necessite l'atenció integral en un centre especialitzat. La quantia de la subvenció en aquesta modalitat es calcularà de la forma que s'especifica en l'article 9 de les bases, amb referència als imports següents:
  Bo Respir Mensual Residència: 1.600 € (impostos inclosos)
  Els bons verds es podran fer efectius a elecció de l'interessat i d'acord amb el centre triat per a la seua atenció, durant un mes natural o bé de data a data en dos mesos consecutius, sempre que el gaudi es realitze amb anterioritat al 31 de desembre de 2019.
  2. Bo Respir Dies o BO BLAU
  Consistirà en 20 bons diaris per a l'atenció en residències de tercera edat que es podran fer efectius l'any 2019 en les dates triades per les persones interessades. Aquests bons es podran utilitzar en la forma que els interessats trien, com a forma més adequada per a la satisfacció de la seua pròpia necessitat, durant 20 dies consecutius o en dies agrupats i, en aquest cas, el mínim serà de dos dies consecutius.
  La quantia d'aquesta modalitat es calcularà amb referència als imports següents:
  Bo Respir Dies Residència: 67 € (impostos inclosos)
  Els bons blaus de residència es gaudiran al llarg de l'any 2019 en els dies triats pels interessats i d'acord amb els centres triats, i s'entendrà el gaudi d'aquests en un horari que s'estableix a partir de les 9 del matí del dia d'entrada fins a la mateixa hora del dia en què es produïsca l'eixida.
  Bo Respir Cap de Setmana o BO BLANC
  Consistirà en 12 bons per al seu gaudi en una residència de tercera edat, en els caps de setmana que l'interessat trie, d'acord amb el centre en què serà atés, a raó d'un bo mensual, si bé, per necessitats de l'usuari, el gaudi de diversos caps de setmana es podrà fer efectiu en un mateix mes. La quantia del Bo Cap de Setmana s'establirà d'acord amb l'import següent:
  Bo Cap de Setmana: 152 € (impostos inclosos)
  Els bons blancs es podran utilitzar durant l'any 2019, en un horari que s'estableix a partir de les 9 hores del divendres fins a les 17 hores del diumenge, incloent-hi, en tot cas, el dinar del divendres i el dinar del diumenge.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els beneficiaris directes de les subvencions han de ser persones dependents, que es troben ateses habitualment al seu domicili personal o familiar, necessiten l'atenció temporal en un centre especialitzat perquè presenten un nivell de dependència que els fa necessitar les cures d'una altra persona per a la realització de les activitats habituals de la vida diària i que, eventualment, no poden ser prestats pel seu cuidador habitual.

  Requeriments

  1. Tindre 65 anys o més en el moment de presentar la sol·licitud i haver cessat en l'activitat laboral o professional per jubilació o incapacitat.
  També podran ser beneficiàries les persones de 55 anys o més diagnosticades amb la malaltia d'Alzheimer o altres demències.
  2. Estar empadronat en qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana.
  3. Tindre la consideració de persona dependent, acreditada per mitjà del corresponent informe mèdic.
  4. 4. Acreditar la necessitat social i econòmica d'acord amb els criteris establits.
  5. De manera excepcional i amb l'objecte de mantindre la unitat familiar, podran sol·licitar l'ingrés conjunt amb el sol·licitant principal les persones majors o menors de 65 anys, que acrediten una de les situacions següents: ser cònjuge o parella de fet degudament inscrita en el Registre Administratiu d'Unions de Fet de la Comunitat Valenciana; ser discapacitat convivent amb el sol·licitant i sempre que ingresse en el mateix centre residencial que aquell. A aquests efectes, es consideraran discapacitades les persones que defineix com a tals el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, i que tinguen un grau de discapacitat igual o superior al 65 %.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Per a acreditar la insuficiència de recursos econòmics, es considerarà la pensió que percebran els interessats en l'exercici de 2019 i les dades que subministre l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, corresponents a l'exercici 2017.
  Es considerarà que el sol·licitant té recursos econòmics suficients i, per tant, no podrà acollir-se a les subvencions establides en la present ordre, quan la renda per capita mensual o diària, segons siga procedent, de la seua unitat familiar, calculada a partir de les dades expressades en el paràgraf anterior, siga igual o superior al cost de l'estada que sol·licita, d'acord amb les modalitats i els preus de cada una d'aquestes.
  L'import de la subvenció, que s'expressarà en cada bo, estarà determinat per la diferència entre el que el beneficiari pot aportar a càrrec dels seus ingressos i el cost de l'estada que sol·licita, tal com estableix l'article 9 de l'Ordre 7/2016:
  a) Bo Verd Residència = 1.600 € (impostos inclosos) - 80 % renda per capita mensual de l'interessat.
  b) Bo Blau Residència = (67 € impostos inclosos - 80 % renda per capita diària de l'interessat) x 20.
  c) Bo Blanc Residència = (152 € impostos inclosos - doble renda per capita diària de l'interessat) x 12
  L'import anual de la subvenció concedida serà el resultat de multiplicar l'import de cada bo pel nombre total de bons concedits per a l'exercici corresponent a la convocatòria anual. Per al dit càlcul, es tindran en compte els imports que per a cada tipus de bo s'indicaran en la corresponent convocatòria.
  Els bons s'emetran amb caràcter nominatiu, sense que cap altra persona puga fer-ne ús, excepte la persona a nom de qui figuren, i s'emetrà cada un amb l'import que resulte d'efectuar les operacions anteriors.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds serà d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 8456 / 03.01.2019.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds s'han de presentar, juntament amb la documentació requerida, en la direcció territorial d'igualtat i polítiques inclusives de la província on residisca el sol·licitant. Tot això, sense perjudici del que disposa l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  I, preferentment, a:

  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - ALACANT
  C/ TEATRE, 37 - 39
  03001- Alacant/Alacant
  Tel.: 012
  Fax: 965938068
  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ
  Av. GERMANS BOU, 81
  12003- Castelló de la Plana
  Tel.: 012
  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA
  Av. DE L´OEST, 36
  46004- València
  Tel.: 012
  Fax: 961271894

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o a través d'internet: https://www.gva.es/es/inicio/servicios_linea/citas_previas

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18498&version=amp

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Sol·licitud segons el model que figura en l'annex I d'aquesta convocatòria, degudament omplida, signada per la persona interessada, o pel seu representant, sempre que aquest últim ho acredite en la forma establida en l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A més, es tindrà en compte que:
  I. Si la persona interessada està incapacitada per sentència judicial, haurà de signar la sol·licitud el tutor o curador designat per l'autoritat judicial.
  II. Les sol·licituds podran ser subscrites de forma individual o conjuntament quan es tracte de matrimonis o parelles de fet inscrites en el Registre Administratiu d'Unions de Fet.
  b) Autorització expressa de l'interessat i de cada membre de la unitat familiar, a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives (cal omplir un model per cada membre de la unitat familiar) perquè aquesta comprove les dades d'identitat del sol·licitant, per mitjà del sistema de verificació de dades d'identitat, segons estableix el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. No obstant això, si, de la comprovació efectuada, resultara alguna discordança amb les dades facilitades pel mateix interessat, l'òrgan instructor estarà facultat per a realitzar les actuacions que siguen procedents per a aclarir-la. Així mateix, si el sol·licitant no presta el seu consentiment, haurà d'aportar una fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat, passaport o número d'identificació d'estranger, segons siga procedent.
  c) Autorització expressa de l'interessat i de cada membre de la unitat familiar a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, inclosa en l'annex VI (cal omplir un model per cada membre de la unitat familiar), perquè aquesta comprove les dades de domicili i residència del sol·licitant per mitjà del sistema de verificació de dades de residència, segons estableix el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, mencionat anteriorment. No obstant això, si el sol·licitant no presta el seu consentiment o ha modificat el seu empadronament en els dos últims mesos, haurà d'aportar el certificat d'empadronament. Així mateix, si el domicili del sol·licitant no consta en el sistema de verificació de dades de residència o el que hi figura és diferent del facilitat per aquesta persona, l'òrgan instructor li sol·licitarà que aporte el certificat d'empadronament.
  d) Autorització de l'interessat i/o del cònjuge o representant, si és el cas, així com de la resta de membres de la unitat familiar, considerada d'acord amb el que estableix l'article 8.5 de l'Ordre 7/2016 (annex I). La dita autorització té com a finalitat sol·licitar de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o d'altres administracions públiques la cessió de dades a l'Administració de la Generalitat de la informació de caràcter tributari o sobre la percepció de prestacions públiques, necessària per al reconeixement, el seguiment i el control dels requisits de caràcter econòmic i la determinació de l'aportació personal que corresponga per a l'obtenció, si és el cas, de les subvencions a què es refereix aquesta resolució. Quan, per qualsevol motiu, no siga possible l'obtenció d'aquesta informació per mitjans informàtics o telemàtics, la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives podrà sol·licitar directament a les persones interessades la presentació d'una fotocòpia compulsada de la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l'exercici 2017 referida a la unitat familiar del sol·licitant o certificació corresponent de l'AEAT si no està obligat a declarar, així com el certificat relatiu a la pensió o les pensions del sol·licitant o de la unitat familiar, corresponent a l'exercici 2019.
  e) En el cas que els interessats hagen de satisfer pensions compensatòries a favor del cònjuge i/o anualitats per aliments, hauran d'adjuntar la corresponent sentència judicial ferma de la qual es deriven.
  f) Informe mèdic, segons el model que figura en l'annex II, que ha d'omplir el metge del sol·licitant.
  g) Fotocòpia del número del Sistema d'Informació Poblacional (SIP).
  h) Informe social, segons el model que figura en l'annex III, que haurà d'estar omplit pel treballador social de l'equip social de base de l'ajuntament del sol·licitant preferentment. L'informe social es valorarà d'acord amb el barem establit en l'annex IV.
  i) Qualsevol altra documentació que estime necessària per a la valoració de l'expedient.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD DE BO RESPIR DE TERCERA EDAT

  [ANNEX 2] INFORME MÈDIC. BO RESPIR

  [ANNEX 3] INFORME SOCIAL. BO RESPIR

  [ANNEX 4] BAREM

  [ANNEX 5] SOL·LICITUD D'ADHESIÓ AL PROGRAMA DE BO RESPIR

  [ANNEX VI] AUTORITZACIÓ DE CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES PER A BEQUES, AJUDES, PREMIS I SUBVENCIONS

  [ANNEX VII] RATIFICACIÓ D'ESTADA EN CENTRE DE DIA DE TERCERA EDAT

  [ANNEX VIII] RATIFICACIÓ BO RESIDÈNCIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  En cada direcció territorial d'igualtat es crea una comissió tècnica instructora que avaluarà les sol·licituds admeses a tràmit, conforme als criteris establits en les bases i formularà la proposta a la comissió de valoració.
  La comissió de valoració analitzarà les propostes formulades per cada direcció territorial i proposarà a l'òrgan competent per a la concessió de les subvencions, la relació prioritzada de beneficiaris.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra les resolucions de concessió o denegació d'una subvenció podrà interposar-se potestativament un recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o bé, pot interposar-se directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18498&version=amp

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació.
  Per a això cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.

  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.

  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.

  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.


  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.

  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).

  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.

  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).

  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  El procediment de concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva d'acord amb els criteris establits en el barem que figura en l'annex IV. El barem pondera la situació sociofamiliar de la persona interessada i altres situacions especials indicatives de la seua necessitat.
  De l'aplicació de la dita valoració, resultarà una puntuació global que determinarà un ordre de prioritat per a la resolució de concessió de les subvencions. La subvenció es concedirà a les sol·licituds que hagen obtingut més valoració en el barem esmentat, fins al límit del crèdit disponible.

  Obligacions

  A més de les obligacions que, amb caràcter general, disposa l'article 14 de la Llei 38/2003, de 23 de novembre, general de subvencions, s'estableixen les següents obligacions dels beneficiaris:
  a) Una vegada produït l'ingrés, el beneficiari o el seu representant formalitzarà un document, en el qual figurarà l'acceptació expressa del reglament de règim intern del centre i aquelles altres normes que, si és el cas, dicte la Generalitat en relació amb aquesta matèria.
  b) Facilitar als òrgans competents de l'administració, quan ho requerisquen, tota la informació econòmica, fiscal, laboral i de qualsevol tipus que els siga sol·licitada en relació amb l'expedient.
  c) Abonar al centre la quantitat que li corresponga en concepte d'aportació personal, segons el que estableix la resolució de concessió de la subvenció.
  d) Observar les normes de convivència i de respecte mutu amb la resta dels residents i amb el personal del centre en què es trobe atés. Aquesta obligació serà extensiva als familiars del beneficiari de la subvenció.
  Així mateix, el règim d'estades dels beneficiaris d'aquestes subvencions se subjectarà al que preveu l'Ordre de 20 de desembre de 2005, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula l'Estatut dels usuaris dels centres de serveis socials especialitzats per a l'atenció de persones majors.
  L'incompliment de qualsevol dels requisits anteriors podrà donar lloc al desistiment sense efectes de la resolució de concessió de la subvenció o a la seua minoració, amb la prèvia tramitació de l'oportú expedient en el qual es garantirà l'audiència a la persona interessada.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (BOE núm. 299, de 15.12.2106).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12.02.2015).
  - Ordre 7/2016, de 7 d'abril, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions relatives al programa Bo Respir i subvencions per a finançar estades en centres de dia per a persones dependents i en residències de tercera edat (DOCV núm. 7758, de 12.04.2016).
  - Decret 14/2018,de 14/2018, de 23 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
  - Resolució de 21 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 subvencions relatives al programa Bo Respir i subvencions per a finançar estades en centres de dia per a persones dependents i en residències de tercera edat.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 7/2016, de 7 d'abril (bases reguladores).

  Vegeu la Resolució de 29 de desembre de 2017.

  Resolució de 21 de desembre de 2018

  Llistat de seguiment

  Resolució de 20 de maig de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es dona publicitat al crèdit que ha de finançar les ajudes convocades mitjançant Resolució de 21 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, relatives al programa Bono *Respiro i subvencions per a finançar estades en centres de dia per a persones dependents i en residències de tercera edat.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.