• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud del títol de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera.

  Objecte del tràmit

  Una vegada superada la prova de capacitació professional, la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori expedirà el títol que faculta l'interessat per a exercir les funcions de conseller de seguretat en relació amb l'especialitat o especialitats de què es tracte.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones que hagen superat les proves de capacitació professional.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2019

  - A03: 28,24 euros.

  PAGAMENT DE LA TAXA

  MODALITAT TELEMÀTICA:

  Mitjançant pagament telemàtic genèric:

  Les persones que tenen DNI electrònic o per a persones físiques o jurídiques amb certificat electrònic emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, i hagen generat prèviament la taxa per Internet mitjançant el sistema Sar@ o amb l'imprés omplit obtingut de les direccions territorials, poden efectuar el pagament telemàticament.

  Vegeu el manual en informació complementària: Manual de pagament telemàtic genèric.
  Vegeu l'enllaç en informació complementària: Pagament telemàtic genèric.

  MODALITAT PRESENCIAL:

  Per mitjà d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores:

  Els mitjans pels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs tenen habilitats cada un d'aquests.

  El model de taxa el podeu descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.citma.gva.es/va/web/transportes/inf-admin/tasas-trans/modelos-046-sara/solicitud-autoriz

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius a què s'adrecen.

  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

  c) A les oficines de Correus, en la modalitat que s'establisca reglamentàriament.

  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2789

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Formulari de la sol·licitud.

  La presentació presencial de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, llevat que hi haja manifestació en contra, perquè la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, d'acord amb el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no autoritzar-se, s'ha d'aportar:

  **DNI o document equivalent en cas d'estrangers.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'EXPEDICIÓ DEL TÍTOL DE CAPACITACIÓ PROFESSIONAL PER A CONSELLER DE SEGURETAT PER AL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES PER CARRETERA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la documentació i del justificant del pagament de la taxa.

  - Si la documentació és correcta, es procedirà a la tramitació del títol oficial corresponent.

  NOTA SOBRE EXPEDICIÓ DELS CERTIFICATS DE CONSELLERS DE SEGURETAT

  La Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat efectuarà l'expedició d'ofici dels certificats de consellers de seguretat de totes les persones aprovades en la convocatòria corresponent, per la qual cosa, per a obtindre'l, les persones interessades poden optar per:

  1r. Presentar en registre d'entrada, o remetre per correu postal, la sol·licitud d'expedició juntament amb el justificant original del pagament de la taxa (còpia per a l'Administració) a l'oficina corresponent segons el lloc d'examen, i esperar que els certificats estiguen disponibles perquè les persones interessades o les persones degudament autoritzades els puguen retirar.

  Si les persones interessades volen que se'ls remeta el certificat per correu postal, ho poden indicar en la seua sol·licitud o contactar directament amb les oficines.També ho poden sol·licitar per correu electrònic, o per fax, si han presentat o remés prèviament la documentació esmentada més amunt.

  2n. Personar-se directament, o una persona degudament autoritzada, a l'oficina corresponent de les indicades, amb el justificant original del pagament de la taxa (còpia per a l'Administració), una vegada estiguen disponibles els certificats.

  Direcció Territorial d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de Castelló:
  Av. del Mar, 16
  Fax: 964358030
  Adreça electrònica: puerto_oli@gva.es

  Direcció Territorial d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori d'Alacant:
  Av. Aguilera, 1 - 6
  Fax: 965936600
  Adreça electrònica: martinez_mangar@gva.es

  Direcció Territorial d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de València:
  C/ Gregori Gea, 27 - Edif.PROP-1
  Fax: 963426491
  Adreça electrònica: solicitud_titulos_val@gva.es

  Tots els certificats de l'última convocatòria celebrada estaran disponibles en els llocs indicats en la data que s'anunciarà posteriorment, a partir de la publicació dels resultats definitius.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2789

  Tramitació

  Si feu clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta pàgina.
  Per a això heu de tindre certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També podeu tramitar utilitzant el sistema de Cl@ve-permanent de l'Estat.
  Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessiteu disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o AUTOFIRMA (Vegeu l'apartat d'enllaços d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  * VALIDESA DEL TÍTOL
  El títol tindrà una validesa de cinc anys i es renovarà per períodes de cinc anys si el titular supera una prova de control durant l'últim any anterior a l'expiració del certificat.

  * CONTINGUT DE LES PROVES PER A LA RENOVACIÓ DELS CERTIFICATS
  - La prova de control per a la renovació dels certificats consistirà només en la realització de la primera de les proves i en les mateixes condicions que les requerides per a l'examen d'accés.
  - La prova, en la qual no es permetrà la consulta de textos, consisteix a desenvolupar vint-i-cinc preguntes o a respondre cinquanta preguntes tipus test, amb quatre respostes alternatives, que versaran sobre les matèries incloses en l'annex del Reial decret 1566/1999, de 8 d'octubre, sobre els consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable.

  * CONSULTES
  Si voleu fer alguna consulta en relació amb el transport de mercanderies perilloses, podeu cridar per telèfon.
  Tel.: 610528193
  O enviar un correu electrònic a l'adreça següent:
  mercaderiesperilloses@gva.es

  Enllaços

  Pagament telemàtic genèric.

  Manual de pagament telemàtic genèric.

  Cl@ve-permanent

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 16/1987, de 30 de juliol, de la Prefectura de l'Estat, d'ordenació dels transports terrestres (BOE núm. 182, de 31/07/1987).
  - Directiva 96/35/CE del Consell, de 3 de juny de 1996, relativa a la designació i a la qualificació professional de consellers de seguretat per al transport per carretera, per ferrocarril o per via navegable de mercaderies perilloses (DOUE núm. L145, de 19/06/1996).
  - Reial decret 1566/1999, de 8 d'octubre, sobre els consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable (BOE núm. 251, de 20/10/1999).
  - Ordre FOM/605/2004, de 27 de febrer, sobre capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable (BOE núm. 59, de 09/03/2004).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre FOM/605/2004, de 27 de febrer.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.