Detall de Procediment

TECG - Sol·licitud del títol de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera.

Codi SIA: 211154
Codi GUC: 2789
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Una vegada superada la prova de capacitació professional, la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori expedirà el títol que faculta l'interessat per a exercir les funcions de conseller de seguretat en relació amb l'especialitat o especialitats de què es tracte.

Observacions

Observacions

* VALIDESA DEL TÍTOL El títol tindrà una validesa de cinc anys i es renovarà per períodes de cinc anys si el titular supera una prova de control durant l'últim any anterior a l'expiració del certificat. * CONTINGUT DE LES PROVES PER A LA RENOVACIÓ DELS CERTIFICATS - La prova de control per a la renovació dels certificats consistirà només en la realització de la primera de les proves i en les mateixes condicions que les requerides per a l'examen d'accés. - La prova, en la qual no es permetrà la consulta de textos, consisteix a desenvolupar vint-i-cinc preguntes o a respondre cinquanta preguntes tipus test, amb quatre respostes alternatives, que versaran sobre les matèries incloses en l'annex del Reial decret 1566/1999, de 8 d'octubre, sobre els consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable. * CONSULTES Si voleu fer alguna consulta en relació amb el transport de mercanderies perilloses, podeu cridar per telèfon. Tel.: 610528193 O enviar un correu electrònic a l'adreça següent: mercaderiesperilloses@gva.es

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones que hagen superat les proves de capacitació professional.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei 16/1987, de 30 de juliol, de la Prefectura de l'Estat, d'ordenació dels transports terrestres (BOE núm. 182, de 31/07/1987).
  • Directiva 96/35/CE del Consell, de 3 de juny de 1996, relativa a la designació i a la qualificació professional de consellers de seguretat per al transport per carretera, per ferrocarril o per via navegable de mercaderies perilloses (DOUE núm. L145, de 19/06/1996).
  • Reial decret 1566/1999, de 8 d'octubre, sobre els consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable (BOE núm. 251, de 20/10/1999).
  • Ordre FOM/605/2004, de 27 de febrer, sobre capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable (BOE núm. 59, de 09/03/2004).

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis i documentació

- Formulari de la sol·licitud. La presentació presencial de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, llevat que hi haja manifestació en contra, perquè la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, d'acord amb el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no autoritzar-se, s'ha d'aportar: **DNI o document equivalent en cas d'estrangers.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és: - A03: 28,24 euros. FORMES DE PAGAMENT, IMPORTS I MODELS: Tant les formes de pagament com els imports i els models de taxa es poden descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

Presentació

Presentació

Presencial
Si és persona no obligada a relacionar-se telemàticament amb l'Administració. a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I preferentment en:
Telemàtica
Si feu clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta pàgina. Per a això heu de tindre certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. També podeu tramitar utilitzant el sistema de Cl@ve-permanent de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessiteu disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o AUTOFIRMA (Vegeu l'apartat d'enllaços d'aquest tràmit).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la documentació i del justificant del pagament de la taxa. - Si la documentació és correcta, es procedirà a la tramitació del títol oficial corresponent. NOTA SOBRE EXPEDICIÓ DELS CERTIFICATS DE CONSELLERS DE SEGURETAT La Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat efectuarà l'expedició d'ofici dels certificats de consellers de seguretat de totes les persones aprovades en la convocatòria corresponent, per la qual cosa, per a obtindre'l, les persones interessades poden optar per: 1r. Presentar en registre d'entrada, o remetre per correu postal, la sol·licitud d'expedició juntament amb el justificant original del pagament de la taxa (còpia per a l'Administració) a l'oficina corresponent segons el lloc d'examen, i esperar que els certificats estiguen disponibles perquè les persones interessades o les persones degudament autoritzades els puguen retirar. Si les persones interessades volen que se'ls remeta el certificat per correu postal, ho poden indicar en la seua sol·licitud o contactar directament amb les oficines.També ho poden sol·licitar per correu electrònic, o per fax, si han presentat o remés prèviament la documentació esmentada més amunt. 2n. Personar-se directament, o una persona degudament autoritzada, a l'oficina corresponent de les indicades, amb el justificant original del pagament de la taxa (còpia per a l'Administració), una vegada estiguen disponibles els certificats. Direcció Territorial d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de Castelló: Av. del Mar, 16 Fax: 964358030 Adreça electrònica: puerto_oli@gva.es Direcció Territorial d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori d'Alacant: Av. Aguilera, 1 - 6 Fax: 965936600 Adreça electrònica: martinez_mangar@gva.es Direcció Territorial d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de València: C/ Gregori Gea, 27 - Edif.PROP-1 Fax: 963426491 Adreça electrònica: solicitud_titulos_val@gva.es Tots els certificats de l'última convocatòria celebrada estaran disponibles en els llocs indicats en la data que s'anunciarà posteriorment, a partir de la publicació dels resultats definitius.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa