Detall de Procediments

Centres tècnics per a intervencions tècniques en tacògrafs. Autorització (alta), modificació, comunicació de renovació de la certificació, canvi de titularitat i baixa. Indústria.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Centres tècnics per a intervencions tècniques en tacògrafs. Autorització (alta), modificació, comunicació de renovació de la certificació, canvi de titularitat i baixa. Indústria.

  Objecte del tràmit

  Donar d'alta (autoritzar) els nous centres tècnics per a intervencions tècniques en tacògrafs, així com les seues modificacions, la renovació de la seua corresponent certificació, el seu canvi de titularitat i la seua baixa, tot això d'acord amb els requisits tècnics i les normes d'actuació que han de complir aquests centres per a poder realitzar aquestes intervencions tècniques en tacògrafs.

  Sobre aquest tema:

  1) Ha d'atindre's a les definicions de l'article 2 del Reial decret 125/2017, de 24 de febrer, pel qual s'estableixen els requisits tècnics i les normes d'actuació que han de complir els centres tècnics de tacògrafs, en les quals, resumidament, s'indica:
  - Són centres tècnics de tacògrafs les entitats que tenen per objecte l'execució material de les intervencions tècniques que hagen de realitzar-se sobre els tacògrafs i que hagen sigut autoritzades prèviament per l'òrgan competent en matèria d'indústria del territori on estiguen ubicades.
  - Per intervenció tècnica s'entén qualsevol de les següents operacions: instal·lació, verificació, activació, calibratge o parametrització, inspecció o control periòdic i reparació.
  - Per tacògraf (que pot ser analògic o digital) s'entén l'aparell destinat a ser instal·lat en vehicles de carretera per a visualitzar, registrar, imprimir, emmagatzemar i enviar automàticament o semiautomàticament dades sobre la marxa, inclosa la velocitat, d'aquests vehicles, així com determinats períodes d'activitat dels seus conductors.

  2) S'ha de tindre en compte que:
  - L'autorització dels centres tècnics de tacògrafs correspon a l'òrgan competent en matèria d'indústria de la comunitat autònoma on estiguen ubicades les instal·lacions en les quals s'exerceix l'activitat, amb la prèvia sol·licitud de la persona titular del centre tècnic. Aquest òrgan atorgarà l'autorització després de la comprovació fefaent del compliment dels requisits establits en la normativa vigent aplicable i originarà una contrasenya identificativa del centre tècnic.
  - L'òrgan competent esmentat crearà i mantindrà un registre de centres tècnics autoritzats radicats en el seu territori i, així mateix, realitzarà les inspeccions oportunes a aquests centres (ajustades al que estableix l'article 24.3.b del Reglament [UE] núm. 165/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de febrer de 2014), a fi de comprovar que les instal·lacions i les intervencions tècniques compleixen els requisits que els siguen aplicables.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones (físiques o jurídiques) titulars dels centres tècnics, o els seus representants legals.

  1.- ENTITATS. Podran ser autoritzades com a centres tècnics les entitats següents:

  a) Els fabricants de vehicles, amb instal·lacions productives a Espanya, en els vehicles dels quals siga necessari instal·lar tacògrafs digitals.
  b) Els fabricants de carrosseries d'autobusos i autocars, amb instal·lacions productives a Espanya, en les carrosseries dels quals siga necessari instal·lar tacògrafs digitals.
  c) Els fabricants de tacògrafs i els seus tallers concessionaris.
  d) Els tallers de reparació de vehicles de les branques d'activitat mecànica o electricitat.
  e) Les estacions d'inspecció tècnica de vehicles (ITV).
  f) Els tallers de reparació d'equips elèctrics.

  2.- TIPUS DE CENTRES TÈCNICS. Les anteriors entitats podran exercir la seua activitat com a centres tècnics dels tipus següents:
  Tipus I: únicament per a la instal·lació i/o activació de tacògrafs digitals.
  Tipus II: per a la instal·lació, activació, verificació i primer calibratge de tacògrafs digitals.
  Tipus III: per a totes les intervencions tècniques previstes en l'article 2.2. de l'RD 125/2017, de 24 de febrer.
  Tipus IV: per a la reparació de tacògrafs analògics.
  Tipus V: per a la verificació, calibratge o parametrització i inspecció o control periòdic de tacògrafs.

  Requeriments

  A) REQUISITS TÈCNICS GENERALS

  A.1. De les entitats:
  - Les entitats esmentades en les lletres c, d, e i f de l'apartat anterior, quan pretenguen exercir la seua activitat com a centres tècnics, han d'estar inscrites en el Registre Integrat Industrial, segons el que estableix el Reial decret 559/2010, de 7 de maig, pel qual s'aprova el Reglament del Registre Integrat Industrial.
  - Les entitats a què es refereixen les lletres a i b de l'apartat anterior han d'estar inscrites en el Registre de Fabricants i Firmes Autoritzades de l'Autoritat d'Homologació Espanyola previst en el Reial decret 750/2010, de 4 de juny, pel qual es regulen els procediments d'homologació de vehicles de motor i els seus remolcs, màquines autopropulsades o remolcades, vehicles agrícoles, així com de sistemes, parts i peces d'aquests vehicles.

  A.2. Dels centres tècnics:
  La certificació en vigor del centre tècnic, de conformitat amb la norma UNE 66102, o la certificació en vigor de la conformitat de la producció, segons corresponga, és una condició necessària i suficient per a mantindre la vigència de l'autorització, sempre que els responsables tècnics i els tècnics disposen dels corresponents certificats d'ensinistrament.
  a) En concret:
  - Per a ser autoritzats els centres tècnics dels tipus III, IV o V, han d'estar certificats de conformitat amb la norma UNE 66102 "Sistema de gestió dels centres tècnics de tacògrafs" vigent (sempre que aquesta siga compatible amb el compliment de l'RD 125/2017, de 25 de febrer), que serà emesa per una entitat de les acreditades segons la secció 1a del capítol III del Reglament de la infraestructura de la qualitat i la seguretat industrial, aprovat pel Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre.
  - Els centres tècnics dels TIPUS I i II han d'incloure les activitats relacionades amb els tacògrafs en els procediments de conformitat de la producció dels seus vehicles o carrosseries.
  Els centres tècnics de TIPUS II podran optar alternativament pel que s'ha indicat anteriorment o per estar certificats de conformitat amb la norma UNE 66102.
  b) Les persones titulars de centres tècnics de tacògrafs han de comunicar a l'òrgan competent de la comunitat autònoma en la qual estiguen situats la renovació de la certificació esmentada, i serà obligatòria l'aportació del certificat corresponent. Així mateix, han de comunicar a l'òrgan esmentat la suspensió o retirada de la certificació.

  A.3. A més, han de complir els altres requisits tècnics establits en l'RD 125/2017, de 25 de febrer, i els que, addicionalment, en l'exercici de les seues competències, puga establir la comunitat autònoma en la qual estiguen situats els centres tècnics.


  B) REQUISITS DELS EQUIPS D'INTERVENCIÓ TÈCNICA

  B.1. Per a ser autoritzats:
  - Els centres tècnics dels TIPUS II, III o V han de disposar d'uns mitjans i equips idonis i adequats, que els permeten dur a terme totes les activitats necessàries relacionades amb els serveis d'intervenció tècnica.
  - Els centres tècnics del TIPUS IV han de disposar de les eines i els equips adequats per a la reparació de tacògrafs analògics.

  B.2. Els mitjans i equips utilitzats en les intervencions tècniques han de complir els requisits establits en l'annex I de l'RD 125/2017.

  B.3. Els instruments de mesura han d'estar calibrats de conformitat amb l'establit en l'annex I de l'RD 125/2017.


  C) REQUISITS DEL PERSONAL

  C.1. - Els centres tècnics dels tipus II, III o V han de disposar en plantilla, com a mínim, de dues persones: un responsable tècnic i un tècnic.
  - Els centres tècnics tipus IV han de disposar en plantilla de, com a mínim, un tècnic.

  C.2. Els responsables tècnics han de:
  - Tindre una titulació mínima de tècnic en electromecànica de vehicles automòbils o tècnic de manteniment electromecànic o tècnic en electromecànica de maquinària o equivalents, o experiència documentada de cinc anys en tacògrafs, així com coneixements d'informàtica a nivell d'usuari.
  - I, a més, han d'haver superat un procés d'ensinistrament que incloga l'aplicació de la legislació vigent, les especificacions tècniques del tacògraf i del sistema operatiu.

  C.3. Els tècnics han de:
  - Tindre una certificació de professionalitat en manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de vehicles o manteniment i muntatge mecànic d'equip industrial o equivalents, o experiència documentada de tres anys en tacògrafs.
  - I han d'haver superat un procés d'ensinistrament que incloga l'aplicació de la legislació vigent i les especificacions tècniques del tacògraf.

  C.4. - Els centres tècnics dels tipus II, III o V han d'assegurar l'ensinistrament inicial i la seua actualització anual tant del responsable o dels responsables tècnics com dels tècnics en la instal·lació, l'activació, la verificació, el calibratge o la parametrització, i la inspecció o el control periòdic de tacògrafs (processos d'ensinistrament tipus A).
  - Els centres tècnics tipus IV han d'assegurar l'ensinistrament inicial i la seua actualització biennal dels tècnics en reparació de tacògrafs analògics (processos d'ensinistrament tipus B).

  C.5. Únicament podran realitzar intervencions tècniques els responsables tècnics i els tècnics que tinguen l'ensinistrament vigent i actualitzat.


  D) INCOMPATIBILITATS

  Ni els centres tècnics de tacògrafs ni els seus socis ni el seu personal podran incórrer en cap de les incompatibilitats previstes en l'article 3 de l'RD 125/2017, de 24 de febrer.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1) Per a AUTORITZAR (ALTA) un centre tècnic cal presentar la documentació següent:

  - Imprés de sol·licitud de centre tècnic de tacògrafs (segons el model que figura com a imprés associat a aquest tràmit denominat SOLAUTAC), que ha d'omplir-se assenyalant les dades que siguen procedents en aquest cas.
  - Memòria del tipus de centres tècnics de tacògrafs (segons el model que figura com a imprés associat a aquest tràmit denominat MEMTACDI).
  - Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil en la quantia establida en la normativa vigent, o bé certificat de l'assegurança de responsabilitat civil segons el model que figura com a imprés associat a aquest tràmit denominat CERRESCI. (Només s'ha d'aportar quan es tracte de centres tècnics de tipus III i V).
  - Procediments de conformitat de la producció. (Només s'ha de presentar si es tracta de centres tècnics de tipus I i, a la seua elecció, en els de tipus II).
  - Certificació UNE 66102 "Sistema de gestió dels centres tècnics de tacògrafs" vigent, emesa per l'organisme acreditat. (Només s'ha d'aportar quan es tracte de centres tècnics de tipus II, III, IV i V; encara que els de tipus II poden triar aquesta opció o l'anterior).
  - Certificats d'ensinistrament del personal.
  - Certificats de calibratge vigents dels equips de mesura, emesos per un organisme competent.
  - Notificació de tractament de dades per a obtindre la inscripció en el Registre General de Protecció de Dades. (Només s'ha de presentar quan es tracte de centres tècnics de tipus III , III i V).
  - Declaració responsable d'instrument d'intervenció ambiental (segons el model que figura com a imprés associat a aquest tràmit denominat DECRAMB).


  2) Si es tracta d'una MODIFICACIÓ:

  2.1. En cas de MODIFICACIÓ per incorporació i/o per baixa d'algun tècnic o responsable tècnic, s'ha de presentar la documentació següent:

  - Imprés de sol·licitud de centre tècnic de tacògrafs (segons el model que figura com a imprés associat a aquest tràmit denominat SOLAUTAC), que ha d'omplir-se assenyalant les dades que siguen procedents en aquest cas.
  - Memòria dels tipus de centres tècnics de tacògrafs (segons el model que figura com a imprés associat a aquest tràmit denominat MEMTACDI), en què s'indiquen les dades del personal que s'incorpora i/o es dona de baixa.
  - Certificats d'ensinistrament del personal que s'incorpora, si escau.

  2.2. Si es tracta d'una MODIFICACIÓ per altres causes, s'ha de presentar la documentació següent:

  - Imprés de sol·licitud de centre tècnic de tacògrafs (segons el model que figura com a imprés associat a aquest tràmit denominat SOLAUTAC), que ha d'omplir-se assenyalant les dades que siguen procedents en aquest cas.
  - Memòria dels tipus de centres tècnics de tacògrafs (segons el model que figura com a imprés associat a aquest tràmit denominat MEMTACDI), en què s'indiquen les dades que es modifiquen.
  - Declaració responsable d'instrument d'intervenció ambiental (segons el model que figura com a imprés associat a aquest tràmit denominat DECRAMB).
  - I, a més, segons siga procedent, en funció de quina siga la causa de la modificació:
  . Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil en la quantia establida en la normativa vigent, o bé certificat de l'assegurança de responsabilitat civil segons el model que figura com a imprés associat a aquest tràmit denominat CERRESCI. (Només s'ha d'aportar quan es tracte de centres tècnics de tipus III i V).
  . Certificats de calibratge vigents dels equips de mesura, emesos per un organisme competent.


  3) Per a la COMUNICACIÓ DE RENOVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ (UNE 66102 o de conformitat de la producció, segons corresponga pel tipus de centre tècnic de què es tracte):

  - Imprés de sol·licitud de centre tècnic de tacògrafs (segons el model que figura com a imprés associat a aquest tràmit denominat SOLAUTAC), que ha d'omplir-se assenyalant les dades que siguen procedents en aquest cas.
  - Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil en la quantia establida en la normativa vigent, o bé certificat de l'assegurança de responsabilitat civil segons el model que figura com a imprés associat a aquest tràmit denominat CERRESCI. (Només s'ha d'aportar quan es tracte de centres tècnics de tipus III i V).
  - Certificació de conformitat de la producció, després d'haver procedit a la seua renovació. (Només s'ha de presentar si es tracta de centres tècnics de tipus I i, a la seua elecció, en els de tipus II).
  - Certificació UNE 66102 vigent, després d'haver procedit a la seua renovació. (Només s'ha d'aportar quan es tracte de centres tècnics de tipus II, III, IV i V; encara que els de tipus II poden triar aquesta opció o l'anterior).
  - Certificats d'ensinistrament del personal.
  - Certificats de calibratge dels equips de mesura.


  4) En cas de CANVI DE TITULAR del centre tècnic, s'ha de presentar-se la documentació següent:

  - Imprés de sol·licitud de centre tècnic de tacògrafs (segons el model que figura com a imprés associat a aquest tràmit denominat SOLAUTAC), que ha d'omplir-se assenyalant les dades que siguen procedents en aquest cas.
  - Document acreditatiu de la venda (factura) o transmissió (liquidació del seu impost), o contracte d'arrendament, en funció de quina siga la causa del canvi de titular.
  - Declaració responsable d'instrument d'intervenció ambiental (segons el model que figura com a imprés associat a aquest tràmit denominat DECRAMB).


  5) Per a donar de BAIXA un centre tècnic, cal presentar la documentació següent:

  - Imprés de sol·licitud de centre tècnic de tacògrafs (segons el model que figura com a imprés associat a aquest tràmit denominat SOLAUTAC), que ha d'omplir-se assenyalant les dades que siguen procedents en aquest cas.

  Impresos associats

  [SOLAUTAC] SOL·LICITUD DE CENTRE TÈCNIC DE TACÒGRAFS

  [MEMTACDI] MEMÒRIA TIPUS: CENTRES TÈCNICS DE TACÒGRAFS

  [DECRAMB] DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE INSTRUMENT D'INTERVENCIÓ AMBIENTAL

  [CERRESCI] CERTIFICAT D'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  A) Si es tracta de sol·licitar l'AUTORITZACIÓ (ALTA) d'un centre tècnic, el procediment que cal seguir és el següent:

  1.- Presentació de la sol·licitud d'autorització i de la documentació que es requereix per a això, telemàticament en el servei territorial competent en matèria d'indústria de la província on estiga situat el centre tècnic.
  2. Registre i revisió de la sol·licitud i la documentació presentades:
  b) Si la documentació NO és correcta, es realitza un requeriment telemàtic a la persona sol·licitant, en què s'indica la documentació no presentada o incorrecta que ha d'esmenar en el termini de 10 dies. Després d'això:
  - Si la persona aporta la documentació correcta, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.b.
  - Si la persona NO aporta la documentació correcta, transcorregut el termini corresponent, es resol amb la consideració de desistida i s'arxiva l'expedient, i es notifica telemàticament a la persona sol·licitant.
  b) Si la documentació és CORRECTA I COMPLETA, des del l'esmentat servei territorial s'adoptarà l'oportuna resolució d'autorització del centre tècnic de tacògrafs, s'originarà una CONTRASENYA* identificativa d'aquest centre tècnic, segons s'especifica en l'annex I de l'RD 125/2017, i s'inscriurà el centre en el Registre de Centres Tècnics Autoritzats i en el Registre Integrat Industrial. Tot això es notificarà telemàticament a la persona sol·licitant.

  * La CONTRASENYA del centre tècnic tindrà la forma següent: E9yyzzz
  - En què «yy» és un nombre de codificació provincial, en funció de la domiciliació del centre tècnic.
  - En què «zzz» és el número d'ordre correlatiu en el registre, que sempre constarà de tres dígits.


  B) En cas de MODIFICACIÓ, el procediment que cal seguir és el que s'indica a continuació:

  1.- Presentació de la sol·licitud i de la documentació que siga procedent, segons la modificació de què es tracte, telemàticament en el servei territorial competent en matèria d'indústria de la província on estiga situat el centre tècnic.
  2. Registre i revisió de la sol·licitud i la documentació presentades:
  b) Si la documentació NO és correcta, es realitza un requeriment telemàtic a la persona sol·licitant, en què s'indica la documentació no presentada o incorrecta que ha d'esmenar en el termini de 10 dies. Després d'això:
  - Si la persona aporta la documentació correcta, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.b.
  - Si la persona NO aporta la documentació correcta, transcorregut el termini corresponent, es resol amb la consideració de desistida i s'arxiva l'expedient, i es notifica telemàticament a la persona sol·licitant.
  b) Si la documentació és CORRECTA I COMPLETA, des del l'esmentat servei territorial s'adoptarà l'oportuna resolució de modificació de l'autorització del centre tècnic de tacògrafs i es modificarà la inscripció en el registre de Centres Tècnics Autoritzats i en el Registre Integrat Industrial. Tot això es notificarà telemàticament a la persona sol·licitant.


  C) Per a COMUNICAR LA RENOVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ, el procediment que s'ha de seguir és el següent:

  1.- Presentació de la sol·licitud d'autorització i de la documentació que es requereix en aquest cas, telemàticament , en el servei territorial competent en matèria d'indústria de la província on estiga situat el centre tècnic.
  2. Registre i revisió de la sol·licitud i la documentació presentades:
  b) Si la documentació NO és correcta, es realitza un requeriment telemàtic a la persona sol·licitant, en què s'indica la documentació no presentada o incorrecta que ha d'esmenar en el termini de 10 dies. Després d'això:
  - Si la persona aporta la documentació correcta, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.b.
  - Si la persona NO aporta la documentació correcta, transcorregut el termini corresponent, es considera que n'ha desistit i s'arxiva l'expedient de comunicació de la renovació de la certificació i, així mateix, s'acorda iniciar el procediment de revocació de l'autorització del centre tècnic de tacògrafs de què es tracte. Tot això es notificarà a la persona interessada telemáticament .
  b) Si la documentació és CORRECTA I COMPLETA, des de l'esmentat servei territorial es realitzarà l'oportuna inscripció de la renovació de la certificació en el Registre de Centres Tècnics Autoritzats i en el Registre Integrat Industrial. Tot això es notificarà telemàticament a la persona interessada.


  B) En cas de CANVI DE TITULAR del centre tècnic, el procediment que cal seguir és el que s'indica a continuació:

  1.- Presentació de la sol·licitud d'autorització i de la documentació que es requereix en aquest cas, telemàticament en el servei territorial competent en matèria d'indústria de la província on estiga situat el centre tècnic.
  2. Registre i revisió de la sol·licitud i la documentació presentades:
  b) Si la documentació NO és correcta, es realitza un requeriment telemàtic a la persona sol·licitant, en què s'indica la documentació no presentada o incorrecta que ha d'esmenar en el termini de 10 dies. Després d'això:
  - Si la persona aporta la documentació correcta, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.b.
  - Si la persona NO aporta la documentació correcta, transcorregut el termini corresponent, es resol amb la consideració de desistida i s'arxiva l'expedient, i es notifica telemàticament a la persona sol·licitant.
  b) Si la documentació és CORRECTA I COMPLETA, des del l'esmentat servei territorial s'adoptarà l'oportuna resolució de canvi de titular de l'autorització del centre tècnic de tacògrafs i s'inscriurà la en el Registre de Centres Tècnics Autoritzats i en el Registre Integrat Industrial. Tot això es notificarà telemàticament a la persona sol·licitant.


  E) Si es tracta de sol·licitar la BAIXA d'un centre tècnic per cessament d'activitat, el procediment que cal seguir és el següent:

  1.- Presentació de la sol·licitud de baixa, telemàticament en el servei territorial competent en matèria d'indústria de la província on estiga situat el centre tècnic.
  2.-Des de l'esmentat servei territorial s'inscriurà la baixa del centre tècnic de tacògrafs de què es tracte en el Registre de Centres Tècnics Autoritzats i en el Registre Integrat Industrial i es notificarà telemàticament a la persona sol·licitant.

  NOTA:
  L'esmena d'errors es realitzarà també telemàticament, a través del tràmit de (veure apartat enllaços)
  "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats)".

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució no posa fi a la via administrativa i contra aquesta es pot interposar un recurs d'alçada davant de la direcció general competent en matèria d'indústria, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GEN_IND&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2794

  Tramitació

  Les persones interesades han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat.

  1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  En el cas que s'utilitze un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible:
  - En https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - I en http://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/

  2. Si ja disposeu de certificat digital, podreu accedir a través de l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop) i accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud signada digitalment i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el corresponent justificant de registre.

  3. En l'apartat G del formulari general heu de seleccionar l'activitat que voleu realitzar: autorització (alta), modificació, trasllat o canvi de titularitat, baixa.

  4. Respecte als documents que cal annexar:
  - En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat que es pot complimentar i que, després d'omplir-se, HA DE SIGNAR-SE DIGITALMENT. Per a això, l'Autoritat Certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (entreu en https://www.accv.es/va/ per a més informació sobre aquest tema), encara que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents pdf que podeu utilitzar.
  - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament la sol·licitud en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-la en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també podreu fer-ho en aquest mateix pas.

  5. Disposeu de més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent: https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en aquesta adreça per a veure si podeu solucionar el vostre problema. En cas que continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través d'un dels següents correus electrònics, en funció del tipus de problema de què es tracte:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  1. TARGETA del centre tècnic de tacògrafs.

  - Per targeta de centre tècnic o de centre d'assaig s'entendrà una targeta de tacògraf expedida per l'òrgan competent al personal designat per un centre tècnic que identifica el seu titular i li permet l'assaig, el calibratge i l'activació de tacògrafs i/o la transferència de dades d'aquests.
  - Una vegada concedida l'autorització o quan s'incorpore un nou responsable tècnic o un nou tècnic, els respectius titulars dels centres tècnics de tacògrafs dels TIPUS I, II, III i V han de sol·licitar les targetes de centre tècnic necessàries, per a la qual cosa han de presentar l'autorització i les renovacions de les corresponents certificacions, així com, si escau, els certificats d'ensinistrament del personal, a l'autoritat emissora de targetes de tacògrafs, en la forma establida en la secció quarta de l'Ordre FOM/1190/2005, de 25 d'abril, per la qual es regula la implantació del tacògraf digital.
  - La responsabilitat sobre la utilització i la custòdia de les targetes correspon al centre tècnic.


  2. REGISTRE D'INTERVENCIONS TÈCNIQUES.

  - Els centres tècnics de tacògrafs dels TIPUS II, III, IV i V portaran, per procediments electrònics, un registre amb totes les intervencions tècniques realitzades segons s'especifica en l'annex I de l'RD 125/2017, de 25 de febrer.
  - El centre tècnic guardarà aquests registres durant, com a mínim, cinc anys.


  3. Centres tècnics JA AUTORITZATS A L'ENTRADA EN VIGOR DE L'RD 125/2017. PERÍODE TRANSITORI.

  a) CENTRES TÈCNICS de tacògrafs autoritzats amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'RD 125/2017 d'acord amb l'establit en el REIAL DECRET 425/2005, de 15 d'abril:

  - Les autoritzacions, les certificacions necessàries per a l'obtenció i les targetes de centre tècnic, continuaran sent vàlides fins al final del període previst en l'esmentat RD 425/2005.
  - No obstant això, per a la renovació, hauran d'acreditar ja el compliment del que estableix l'RD 125/2017.
  No obstant això, els responsables tècnics o els tècnics que van ser designats d'acord amb el que disposa l'RD 425/2005 o l'Ordre IET/1071/2013, de 6 de juny, amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'RD 125/2017, estaran exempts de posseir les titulacions mínimes establides en l'article 6.2 d'aquest.
  - Si, una vegada finalitzada la vigència de l'autorització atorgada a l'empara de l'RD 425/2005, aquests centres no han acreditat davant de l'òrgan competent el compliment del que estableix l'RD 125/2017, causaran baixa del Registre de Centres Tècnics, de manera que quedará sense efecte la seua autorització, amb la prèvia resolució de l'òrgan competent.

  b) TALLERS de tacògrafs autoritzats amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'RD 125/2017 d'acord amb l'establit
  - Bé en l'ORDRE del Ministeri d'Indústria i Energia, de 24 de setembre de 1982, sobre l'autorització de tallers per a la instal·lació, la reparació, la comprovació i la revisió periòdica de tacògrafs
  - O bé en l'ORDRE IET/1071/2013, de 6 de juny, per la qual es regula l'autorització de tallers per a la instal·lació, la reparació, la comprovació i la revisió periòdica de tacògrafs analògics i l'ORDRE del Ministeri d'Indústria i Energia, de 14 d'octubre de 1982, per la qual s'aproven les normes de control i la inspecció de tacògrafs:

  - Han d'acreditar el compliment del que estableix l'RD 125/2017 als SIS MESOS de la seua entrada en vigor.
  - Si, una vegada conclòs aquest termini de sis mesos, aquests tallers no han acreditat davant de l'òrgan competent el compliment del que estableix l'RD 125/2017, causaran baixa del Registre de Centres Tècnics, de manera que quedará sense efecte la seua autorització, amb la prèvia resolució de l'òrgan competent.

  NOTA:
  Per a qualsevol consulta de caràcter tècnic li recomanem sol·licita cita prèvia davant el Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines corresponent (veure apartat enllaços)

  Sancions

  L'incompliment pels centres tècnics dels requisits tècnics i les normes d'actuació establits en la normativa vigent serà sancionat segons el que es disposa en el títol V de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i en la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres.

  Enllaços

  Cita prèvia

  Carpeta ciutadana

  Inscripció en el Registre de Representants de la de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV)

  Registre Electrònic d'Apoderaments (REA)

  Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reglament (UE) núm. 165/2014, de 4 de febrer, del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als tacògrafs en el transport per carretera (DOUE núm. 60, de 28/02/2014).
  - Reial decret 125/2017, de 24 de febrer, pel qual s'estableixen els requisits tècnics i les normes d'actuació que han de complir els centres tècnics de tacògrafs (BOE núm. 48, de 25/02/2017).
  - Ordre 14/2022, de 5 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableix l'obligatorietat de comunicacions i notificacions per mitjans electrònics en determinats tràmits i procediments en les matèries d'Indústria, Energia i Minería. (DOGV nº 9492, de 19/12/2022)

  Llista de normativa

  Vegeu el Reglament (UE) núm. 165/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de febrer de 2014.

  Vegeu el Reial decret 125/2017, de 24 de febrer.

  Vegeu Ordre 14/2022, de 5 de desembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.