Detall de Procediment

Sol·licitud d'implantació d'ensenyances universitàries oficials de grau, màster i doctorat en les universitats de la Comunitat Valenciana.

Codi SIA: 211161
Codi GVA: 2840
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(01-09-2017
15-01-2018)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Es regula el procediment per a autoritzar la implantació d'ensenyaments universitaris oficials de grau, màster i doctorat, així com la comprovació dels requisits mínims exigibles per a la dita autorització. Este procediment es regirà pel que preveu el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'establix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, el Reial Decret 557/1991, de 12 d'abril, sobre creació i reconeixement d'universitats i centres universitaris, o norma que el substituïsca, així com en l'Orde 86/2010, de 15 de novembre i la resta de disposicions de desplegament.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

El rector de la universitat corresponent.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Reial Decret 557/1991, de 12 d'abril, sobre creació i reconeixement d'universitats i centres universitaris, o norma que el substituïsca (BOE 95, de 20/04/91).
  • Llei Orgànica, 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (BOE núm. 307, de 24/12/01).
  • Llei 4/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de Coordinació del Sistema Universitari Valencià (DOCV núm. 5449, de 13/02/07) .
  • Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (BOE 89, de 13/04/07).
  • Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'establix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol (BOE 260, de 30/10/07).
  • Orde 86/2010, de 15 de novembre, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix el procediment per a la implantació d'ensenyaments universitaris oficials de grau, màster i doctorat en les universitats de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6405, de 25/11/10).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds d'autorització corresponents a ensenyances que pretenguen implantar-se a partir d'un curs determinat començarà l'u de setembre de l'any anterior al de començament del dit curs i finalitzarà el quinze de gener immediat següent.

Formularis documentació

La sol·licitud d'implantació de les ensenyances de grau, màster o doctorat, vindrà acompanyada o, si és el cas, haurà de completar-se amb els documents següents: a) El corresponent acord del Consell de Govern i l'informe favorable del Consell Social de la Universitat o òrgans corresponents en les universitats privades. b) Resolucions de verificació positiva del Consell d'universitats de les ensenyances sol·licitades, junt amb l'informe emés per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). * Documentació addicional per a la sol·licitud d'ensenyances de grau En els procediments administratius d'autorització d'ensenyances conduents a l'obtenció del títol de grau, s'haurà d'adjuntar una memòria en què figuraran necessàriament els punts següents: a) Denominació del títol de grau. b) Branca de coneixement a què s'adscriu el títol. c) Centre, facultat o escola encarregada de l'organització acadèmica i gestió administrativa de l'ensenyança, amb indicació de les distintes localitats d'implantació, si és el cas. d) Modalitat de l'ensenyança: presencial, semipresencial, a distància o virtual a través de l'ús de tècniques telemàtiques d'impartició. e) Cronograma d'implantació del títol, determinant si la seua implantació és progressiva o simultània, amb indicació del nombre de places de nou ingrés previst, que per a les universitats públiques haurà de ser com a mínim de 50 places. f) Justificació del professorat: haurà de ser adequat per a la impartició de l'ensenyança, tenint en compte l'estructura del pla d'estudis i del nombre de crèdits a impartir. Del personal disponible en el moment d'iniciar l'ensenyança, se n'indicarà la categoria, vinculació, experiència docent i investigadora i professional, adequació als àmbits de coneixement i la resta de requisits que es contenen en l'annex I d'esta orde respecte a cada un dels graus concrets, des del començament de l'activitat fins a la seua total implantació. S'indicarà igualment l'ampliació de personal necessari, si és el cas. g) Justificació del personal d'administració i servicis tant al començament de l'activitat com fins la total implantació de les ensenyances. h) Justificació de l'ensenyança: la universitat haurà de justificar l'interés de la proposta formulada per mitjà dels estudis interns o avals externs relacionats amb l'entorn econòmic i professional corresponent al sector, com ara informes dels servicis d'orientació laboral de les universitats, servicis d'ocupació, col·legis professionals d'àmbits semblants, etc. En el cas que es tracte de reconversió de titulacions anteriorment implantades en la universitat, haurà d'aportar-se: Dades de l'oferta, demanda i matrícula dels últims cinc anys. Justificació de la inserció laboral de titulats universitaris. i) Condicions o proves d'accés especials. j) Quan la implantació d'una ensenyança de grau implique un increment de la subvenció corrent a la universitat serà preceptiva la presentació d'una memòria econòmica amb estimació dels costos d'inversió, així com el preceptiu informe favorable de la conselleria competent en matèria d'economia i hisenda. * Justificació de la disponibilitat de recursos materials i servicis de la universitat per a l'autorització de graus 1. S'haurà de justificar la disponibilitat dels espais i superfícies adequades per a la impartició de les ensenyances de grau, amb descripció detallada d'aules, laboratoris, biblioteques, servicis comuns etc., i tot això relacionat amb els distints grups d'alumnes i la disponibilitat d'ús simultani d'aquells per mitjà de la presentació de la documentació específica assenyalada en l'annex II.1 d'esta orde. Esta documentació serà valorada pel centre directiu de la Conselleria d'Educació que tinga les competències en matèria d'infraestructures educatives, que emetrà un informe preceptiu, sense perjuí del tràmit d'audiència de l'interessat quan este siga procedent, d'acord amb l'article 84 de la Llei 30/1992. En l'informe s'avaluarà l'adequació dels edificis i instal·lacions, tant projectades com existents, als requisits mínims exigits pel Reial Decret 557/1991, de 12 d'abril, sobre creació i reconeixement d'universitats i centres universitaris, o norma que el substituïsca. 2. En els supòsits d'obres de nova planta o construcció, concloses les obres de construcció o condicionament de les instal·lacions existents, en el cas que siguen necessàries, i en tot cas abans de l'autorització de les ensenyances, els interessats hauran de presentar la documentació indicada en l'annex II.2 d'esta orde. El centre directiu competent en matèria d'infraestructures educatives, després de les verificacions prèvies oportunes, emetrà un informe sobre l'adequació de les obres als requisits mínims exigits pel Reial Decret 557/1991, de 12 d'abril o norma que el substituïsca. 3. Per a les universitats públiques, quan les infraestructures materials o els equipaments requerisquen costos addicionals de finançament, que suposen un increment de la subvenció total que rep la universitat per la Generalitat, haurà d'aportar-se la memòria de contingut econòmic corresponent. * Documentació addicional quan se sol·liciten ensenyances de grau de la branca de Ciències de la Salut 1. En el supòsit d'ensenyances de la branca de Ciències de la Salut la universitat haurà d'acreditar la disponibilitat de centres i institucions sanitàries per a la formació pràctica dels alumnes, per mitjà de la presentació dels pertinents convenis de col·laboració o concerts, si és el cas, entre la universitat i les institucions o centres sanitaris que siguen procedents, d'acord amb el que preveu el Reial Decret 1588/1986, de 28 de juny, pel qual s'establixen les bases generals del règim de concerts entre les universitats i les institucions sanitàries, o normativa que el substituïsca. 2. La Conselleria d'Educació demanarà de l'òrgan amb competència en matèria de formació sanitària de la Conselleria de Sanitat un informe preceptiu sobre l'adequació dels recursos dels centres i institucions sanitàries que haurà d'adjuntar la universitat als requisits que s'establixen en la normativa d'aplicació, així com la disponibilitat de les dites institucions i centres sanitaris, si és el cas. 3. Per a les ensenyances d'odontologia es requerirà la disponibilitat, en el mateix centre, dels mitjans clínics necessaris. * Documentació addicional per a la sol·licitud d'ensenyances de màster En els procediments administratius d'autorització d'ensenyances conduents a l'obtenció del títol de màster, s'haurà d'adjuntar una memòria en què figuraran necessàriament els punts següents: a) Calendari d'implantació, amb determinació del curs acadèmic d'inici i nombre de places. b) Justificació del màster, amb argumentació del seu interés acadèmic, científic o professional. c) Branca de coneixement a què s'adscriu el títol d) Indicació del seu caràcter professional, acadèmic o investigador. e) La planificació adequada de la connexió entre les ensenyances de grau i postgrau, si és el cas. f) Justificació de l'enfortiment de l'especialització de cada universitat. g) Justificació de l'adequació de la disponibilitat de recursos, tant acadèmics -amb indicació del perfil del professorat- com materials o d'infraestructures. h) Pla de treball en relació amb la participació i implicació dels sectors i organitzacions professionals, si és el cas. i) Caràcter interuniversitari, si és el cas, amb indicació de la universitat coordinadora. * Documentació addicional per a la sol·licitud d'ensenyances de doctorat En els procediments administratius d'autorització d'ensenyances conduents a l'obtenció del títol de doctorat, s'haurà d'adjuntar una memòria en què figuraran necessàriament els punts següents: a) Denominació del programa de doctorat b) Objectius, estructura i organització del programa de doctorat. c) Breu justificació del seu interés i rellevància acadèmica, científica o professional. d) Planificació de l'ensenyança: activitats formatives i d'investigació i nombre de crèdits assignats a cada una d'elles, així com, si és el cas, els totals del programa.

Presentació

Presentació

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. - La Direcció General d'Universitat i Estudis Superiors examinarà la documentació presentada i, en cas d'existir deficiències, les notificarà a la universitat a fi que procedisca a la seua esmena en el termini de 10 dies. - Sense perjuí d'allò que s'ha assenyalat en l'apartat anterior, l'incompliment de qualsevol de les condicions o requisits previstos en els articles 5 a 10 de l'Orde 86/2010, de 15 de novembre, segons el cas, podrà donar lloc a la desestimació de la sol·licitud i a la no-autorització de la implantació de les ensenyances sol·licitades. - El termini màxim per a resoldre els procediments serà de sis mesos des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació, i podrà suspendre's en els casos legalment previstos. - Transcorregut el termini màxim per a resoldre sense haver-se publicat el decret a què fa referència l'article següent, s'entendrà desestimada la sol·licitud per silenci administratiu.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre els procediments serà de sis mesos des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació, i podrà suspendre's en els casos legalment previstos. Transcorregut el termini màxim per a resoldre sense haver-se publicat el decret a què fa referència l'article següent, s'entendrà desestimada la sol·licitud per silenci administratiu.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

A la vista dels informes emesos, el Consell de la Generalitat procedirà, si és el cas, a l'autorització de la implantació de l'ensenyança, amb la posada prèvia en coneixement del Consell Valencià d'Universitats.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa