Detall de Procediments

TECG - Estudi de minimització de residus perillosos (antic pla de prevenció i reducció de residus perillosos)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Estudi de minimització de residus perillosos (antic pla de prevenció i reducció de residus perillosos)

  Objecte del tràmit

  Elaborar i remetre a l'òrgan ambiental competent de la Comunitat Valenciana l'estudi de minimització de residus perillosos, d'acord amb el que preveu l'article 17.6 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats i en l'article 45 de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els productors de residus les activitats productives dels quals generen més de 10.000 quilograms anuals de residus perillosos, així com aquells altres productors les activitats productores de residus no perillosos dels quals figuren en la llista que, si és el cas, s'aprove reglamentàriament per raó de les dificultats excepcionals que pogueren plantejar la gestió dels dits residus, segons el que preveu l'article 42.1 de la Llei 10/2000.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Ha de presentar-se l'estudi i la revisió d'aquest, cada quatre anys, en virtut del que disposa l'article 45 i la disposició addicional quarta de la Llei 10/2000, de 12 de desembre.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En el cas que es fera presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'haja efectuat l'esmena.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012
  CONSELL DE CAMBRES OFICIALS DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA
  PL. ALFONS EL MAGNÀNIM, 12, 1O - 1AVer plano
  46003 València
  Tel: 963534072
  CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ - ORIHUELA
  Ver plano
  03300 Orihuela
  Tel: 966743502
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVICIS I NAVEGACIÓ DE VALÈNCIA
  C/ POETA QUEROL, 15Ver plano
  46002 València
  Tel: 963103900
  CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ - CASTELLÓ
  Ver plano
  12003 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
  Tel: 964356500
  CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVICIS I NAVEGACIÓ D'ALACANT
  C/ RUPERTO CHAPI, 3 - Enfront del Teatre PrincipalVer plano
  03001 Alacant/Alicante
  Tel: 965201133
  CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ - ALCOI
  Ver plano
  03801 Alcoi/Alcoy
  Tel: 965549100
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2953

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Formulari de presentació.

  - Document de síntesi.

  Impresos associats

  ESTUDI DE MINIMITZACIÓ DE RESIDUS PERILLOSOS

  DOCUMENT DE SÍNTESI

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.