Sol·licitud d'inscripció/cancel·lació en el Registre administratiu de distribuïdors d'assegurances i reassegurances de la Comunitat Valenciana, per a exercir l'activitat de mediador d'assegurances en les modalitats de corredor i agent vinculat (persones FÍSIQUES). Economia.

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Codi SIA: 211193
|
Codi GVA: 2963
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Obtindre la preceptiva inscripció/cancel·lació en el Registre administratiu de distribuïdors d'assegurances i reassegurances de la Comunitat Valenciana, per a exercir l'activitat de mediador d'assegurances en les modalitats de corredor i agent vinculat (persones FÍSIQUES).

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

1. EL REGISTRE ADMINISTRATIU DE DISTRIBUÏDORS D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

 

- El Registre administratiu de distribuïdors d'assegurances i reassegurances de la Comunitat Valenciana està adscrit a la conselleria competent en matèria de mediació d'assegurances privades.

- En aquest registre, s'inscriuran els mediadors la competència dels quals corresponga a la Generalitat.

- El contingut d'aquest registre és el següent:

. Número d'inscripció

. NIF

. Tipus de mediador

. Situació

. Tipus de persona

. Nom/raó

. Primer cognom

. Segon cognom

. Formació

. Data d'alta

. Data de baixa

. Capital social

. Nombre de participacions

. Valor unitari

. Domicili

. Atenció al client

. Responsables de l'atenció

. Cobertura per anualitat de la responsabilitat civil

. Cobertura per sinistre de la responsabilitat civil

. Entitat asseguradora de la responsabilitat civil

. Capacitat financera

. Administradors

. Direcció tècnica:

. Partícips o cooperativistes

. Actes inscriptibles

 

2. MODIFICACIÓ DE DADES

 

- Quan es produïsca alguna variació de les dades que consten en el Registre administratiu de distribuïdors d'assegurances i reassegurances de la Comunitat Valenciana, haurà de sol·licitar-se l'oportuna modificació d'aquestes dades.

- La informació relativa a aquest deure de modificació quan es tracta de persones físiques està disponible en la Guia PROP en l'adreça següent (vegeu també l'enllaç en aquest mateix tràmit): https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17489&version=amp

 

3. DEURE DOCUMENTAL

 

- Els corredors d'assegurances i els agents vinculats, inscrits en el Registre administratiu de distribuïdors d'assegurances i reassegurances de la Comunitat Valenciana, portaran i conservaran els llibres registre, la correspondència i els justificants concernents al seu negoci degudament ordenats, en els termes que estableix la legislació mercantil.

 

- Els corredors d'assegurances hauran de portar i conservar, en particular, els llibres registre següents:

a) De pòlisses i suplements mediats, en què s'anotaran totes les pòlisses i els suplements que es formalitzen per a la mediació. Es farà constar, com a mínim, el ram de què es tracta, la data d'efecte, el número de pòlissa o suplement, el prenedor, el domicili del prenedor (tipus de via, nom i número de la via, municipi i província), el capital assegurat, les primes, i si és reunida per la mateixa xarxa del corredor o a través d'algun dels seus col·laboradors o un altre corredor o societat de corredoria.

b) De primes cobrades a través del corredor, en el qual es farà constar el ram de què es tracta, el número de la pòlissa, el prenedor, el venciment a què correspon, l'import i la data de cobrament.

c) De sinistres tramitats, en el qual es registraran els sinistres tan prompte els conega el corredor i se'ls haurà d'atribuir una numeració correlativa, dins de cada una de les sèries que s'establisquen segons els criteris de classificació de sinistres que s'utilitzen. La informació que, com a mínim quan siga coneguda, ha de contindre aquest llibre registre es referirà a la pòlissa de la qual procedeix cada sinistre, les dates en què va ocórrer, la declaració i la liquidació. També s'hi indicarà si hi ha una reclamació judicial, administrativa, davant del defensor de l'assegurat de l'entitat o de qualsevol altra índole.

d) De col·laboradors externs, en el qual han d'anotar-se les dades personals identificatives dels col·laboradors, siguen persones físiques o jurídiques, i s'hi ha d'indicar la data d'alta i de baixa, i la formació rebuda.

e) D'altres corredors. Hauran d'anotar-se les dades personals identificatives d'altres corredors, siguen persones físiques o jurídiques, utilitzades com a xarxa de distribució diferent de la pròpia, amb la indicació de la data d'alta i de baixa.

 

S'entendrà complida l'obligació de gestió dels llibres registre a què es refereixen els paràgrafs a, b i c encara que la informació assenyalada en els paràgrafs anteriors estiga continguda en diferents fitxers informàtics, sempre que siga possible establir una correlació i integració àgil i senzilla entre el seu contingut.

 

- Aquests llibres-registre (regulats en el Reial decret 764/2010, d'11 de juny, pel qual es desplega la Llei 26/2006, en matèria d'informació estadisticocomptable i del negoci, i de competència professional):

a) Podran conservar-se en suports informàtics.

b) Hauran d'estar a la disposició de l'òrgan administratiu competent en matèria d'assegurances.

c) No podran portar-se amb un retard superior a tres mesos.

 

4. DEURE D'INFORMACIÓ ESTADISTICOCOMPTABLE

 

- Els corredors d'assegurances i els agents vinculats, inscrits en el Registre administratiu de distribuïdors d'assegurances i reassegurances de la Comunitat Valenciana , també estan obligats a remetre la informació estadisticocomptable anual a l'òrgan corresponent de la conselleria competent en matèria de mediació d'assegurances privades.

- La informació relativa a aquest deure està disponible en la Guia PROP en l'adreça següent (vegeu també l'enllaç en aquest mateix tràmit): https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15882&version=amp

 

5. COMPETÈNCIA ADMINISTRATIVA I INSPECCIÓ

 

- Les competències administratives concernents al control de l'exercici de l'activitat dels corredors d'assegurances i els agents vinculats, inscrits en el Registre administratiu de distribuïdors d'assegurances i reassegurances de la Comunitat Valenciana, així com la tasca inspectora sobre aquest col·lectiu, correspondran a l'òrgan corresponent de la conselleria competent en matèria de mediació d'assegurances privades, que gaudirà de les facultats que la llei atorga.

- Serà aplicable a la inspecció de mediadors d'assegurances privades el que disposa sobre inspecció d'entitats asseguradores l'article 72 de la Llei d'ordenació i supervisió de les assegurances privades, per a la qual cosa s'entenen fetes als mediadors les referències que en aquest precepte es fan a les entitats asseguradores.

 

6. REVOCACIÓ

 

La revocació de l'autorització administrativa per a exercir l'activitat de corredoria d'assegurances podrà ser acordada per l'òrgan competent de la conselleria amb competències en matèria de mediació d'assegurances privades, amb la prèvia instrucció d'expedient per part de l'òrgan competent d'aquesta conselleria, amb audiència de l'interessat, quan concórrega alguna de les causes que estableix l'article 53 de la Llei 26/2006.

 

7. MECANISMES DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES:

A) Obligació d'atendre i resoldre queixes i reclamacions.

 

1. Els corredors d'assegurances estan obligats a atendre i resoldre les queixes i reclamacions que formulen els subjectes legitimats d'acord amb el que estableix l'LDS i la normativa sobre protecció del client de serveis financers.

2. Els departaments i serveis d'atenció al client de les entitats asseguradores atendran i resoldran les queixes i reclamacions que es presenten en relació amb l'actuació dels agents vinculats a aquestes, en els termes que establisca la normativa sobre protecció del client de serveis financers.

3. A aquest efecte, podran contractar externament l'acompliment de les funcions del departament o servei d'atenció al client amb una altra persona o entitat aliena a l'estructura de la seua organització, sempre que reunisca els requisits exigits en la normativa sobre protecció del client de serveis financers.

4. El departament o servei d'atenció al client podrà ser comú a altres societats del mateix grup econòmic.

 

B) Defensor del client.

 

1. Els corredors d'assegurances podran designar, bé individualment, bé agrupats, un defensor del client, que haurà de ser una entitat o expert independent de reconegut prestigi, a qui correspondrà atendre i resoldre els tipus de queixes i reclamacions que se sotmeten a la seua decisió en el marc del que disposa el seu reglament de funcionament, així com promoure el compliment de la normativa sobre transparència i protecció del client i de les bones pràctiques i usos financers; tot això, d'acord amb el que disposa la normativa sobre protecció del client de serveis financers.

2. La decisió del defensor del client favorable a la reclamació vincularà el corredor d'assegurances. Aquesta vinculació no serà un obstacle a la plenitud de la tutela judicial, al recurs a altres mecanismes de resolució de conflictes ni a la protecció administrativa.

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Totes les PERSONES FÍSIQUES que complisquen els requisits que estableix el Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents, pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l'àmbit de la contractació pública en determinats sectors;...

Saber més
Requisits

1. PER ALS AGENTS D'ASSEGURANCES VINCULADES (persones físiques):

 

a) Acreditar que l'agent d'assegurances vinculat persona física i totes les persones que participen directament en la distribució d'assegurances compleixen el requisit d'honorabilitat comercial i professional en els termes que defineix l'article 128 de l'LDS.

b) Acreditar que l'agent d'assegurances vinculat persona física i totes les persones que participen directament en la distribució d'assegurances tenen uns coneixements i unes aptituds apropiats mitjançant la superació de cursos de formació d'acord amb el que preveu l'LDS i la seua normativa de desplegament.

c) Presentar una memòria en la qual s'indiquen les entitats asseguradores per a les quals es distribuïsquen les assegurances i els rams d'assegurança; l'àmbit territorial d'actuació, i els mecanismes adoptats per a la solució de conflictes per queixes i reclamacions dels clients. Caldrà, igualment, incloure un esment exprés al programa de formació a què es refereix la lletra d.

d) Presentar un programa de formació contínua aplicable als agents d'assegurances persones físiques i a totes les persones que participen directament en la distribució d'assegurances.

La documentació corresponent als programes de formació estarà a la disposició de la Direcció General d'Economia Sostenible, que podrà requerir que s'efectuen les modificacions que resulten necessàries.

La Direcció General d'Economia Sostenible establirà mitjançant una resolució les línies generals i els principis bàsics que, quant al seu contingut, organització i execució, hauran de complir els cursos de formació inicial i contínua dels agents d'assegurances vinculades, que podran ser impartits per ells mateixos d'acord amb el que preveu l'LDS i la seua normativa de desplegament.

e) No incórrer en les causes d'incompatibilitat previstes en l'LDS.

 

2. PER ALS CORREDORS D'ASSEGURANCES (persones físiques):

a) Els corredors d'assegurances, persones físiques, han de tindre capacitat legal per a exercir el comerç.

b) Presentar un programa d'activitats en el qual s'ha d'indicar, almenys, els rams d'assegurança i la classe de riscos en què es projecte mediar, els principis rectors i l'àmbit territorial de la seua actuació; l'estructura de l'organització, que incloga els sistemes de comercialització; els mitjans personals i materials dels quals es disposarà per al compliment d'aquest programa i els mecanismes adoptats per a la solució de conflictes per queixes i reclamacions dels clients. A més, per als tres primers exercicis socials, ha de contindre un pla en el qual s'indiquen de forma detallada les previsions d'ingressos i despeses, en particular les despeses generals corrents, i les previsions relatives a primes d'assegurances que es distribuiran, amb la seua justificació, així com l'adequació a aquestes dels mitjans i recursos disponibles.

c) Acreditar que els corredors d'assegurances i totes les persones que participen directament en la distribució d'assegurances compleixen el requisit d'honorabilitat comercial i professional en els termes que disposa l'article 128 de l'LDS.

d) Acreditar que els corredors d'assegurances i totes les persones que participen directament en la distribució d'assegurances tenen els coneixements i les aptituds apropiats mitjançant la superació de cursos de formació d'acord amb el que preveu la LDS i la seua normativa de desplegament.

e) Presentar un programa de formació contínua aplicable tant al corredor d'assegurances, persona física, com a totes les persones que participen directament en la distribució d'assegurances.

f) Disposar d'una capacitat financera que ha d'arribar, en tot moment, al 4 % del total de les primes anuals percebudes, sense que puga ser inferior a 19.510 euros, llevat que contractualment s'haja pactat de manera expressa amb les entitats asseguradores que els imports abonats pels clients es faran directament en comptes de pagament de titularitat d'aquelles, o que, si és el cas, el corredor d'assegurances oferisca al prenedor una cobertura immediata, sempre que l'entitat asseguradora haja autoritzat el corredor a rebre en nom i per compte d'aquesta les primes satisfetes pels prenedors, per a la qual cosa s'entregarà el rebut de prima emés per l'entitat asseguradora, i, en els dos casos, que les quantitats abonades en concepte d'indemnitzacions s'entregaran directament per les entitats asseguradores als prenedors d'assegurances, assegurats o beneficiaris.

La capacitat financera podrà acreditar-se mitjançant la contractació d'un aval emés per una entitat financera o d'una assegurança de caució per tal de protegir els clients enfront de la incapacitat dels corredors d'assegurances per a transferir la prima a l'entitat asseguradora o per a transferir la quantitat de la indemnització o el reemborsament de la prima a l'assegurat.

g) Acreditar que els fons pertanyents als clients són transferits a través de comptes de clients completament separats de la resta de recursos econòmics del mediador, en els quals únicament es gestionen recursos econòmics d'aquells.

h) Contractar una assegurança de responsabilitat civil professional o qualsevol altra garantia financera que cobrisca en tot el territori de la Unió Europea les responsabilitats que pogueren sorgir per negligència professional, amb una quantia de, com a mínim 1.300.380 euros per sinistre i, en suma, 1.924.560 euros per a tots els sinistres corresponents a un any determinat.

i) No incórrer en les causes d'incompatibilitat que preveu l'LDS.

Com es tramita

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i de la documentació requerida, EXCLUSIVAMENT DE MANERA TELEMÀTICA, davant de l'òrgan corresponent de la conselleria competent en matèria de mediació d'assegurances privades.

- El termini màxim en què ha de notificar-se la resolució expressa de la sol·licitud per l'esmentat òrgan serà de tres mesos a partir de la data de presentació de la sol·licitud d'inscripció.

- La sol·licitud d'inscripció serà denegada quan no s'acredite el compliment dels requisits exigits per a concedir-la.

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
1. SOL·LICITUD d'INSCRIPCIÓ corresponent a persones FÍSIQUES, segons els models que figuren com a impresos associats a aquest tràmit en funció que es tracte: a) D'agent d'assegurances vinculat: model SOLASPF. b) Corredor d'assegurances: model SOLCRPF. 2. DOCUMENTACIÓ que s'ha de presentar amb...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la...
Saber més

Resolució

Termini màxim
La sol·licitud d'inscripció haurà de ser resolta dins dels TRES MESOS següents a la recepció per part de l'òrgan corresponent de la conselleria competent en matèria de mediació d'assegurances privades.
Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució
Sancions
Les que preveu la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d'assegurances i reassegurances privades. En tot el que no preveu expressament aquesta llei serà aplicable el règim sancionador que per a les entitats asseguradores preveu la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i...
Saber més