Detall de Procediment

Depòsit de fiança en metàl·lic per arrendament de finques urbanes en règim general.

Codi SIA: 211202
Codi GUC: 3023
Organisme: Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
Termini de sol·licitud: OBERT des de 11-04-2022
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Regular el règim de constitució del depòsit de la fiança derivada d'arrendaments de finques urbanes que es destinen a habitatge o a ús diferent del d'habitatge. El mateix règim és aplicable als subarrendaments.

Observacions

Observacions

- Quan la persona arrendatària vulga saber si la persona arrendadora ha depositat la fiança, haurà de sol·licitar-ho per escrit, al costat d'una fotocòpia del contracte d'arrendament i una fotocopia NIF de la persona que el sol·licita: A l'e-mail fianarren@gva.es o bé dirigint l'escrit i documentació annexa a: DIRECCIÓ TERRITORIAL DE VALÈNCIA- CONSELLERIA D'HISENDA, ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA SECRETARIA TERRITORIAL CAIXA DE DEPÒSITS C/ Palau, 12, 46003, València.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones arrendadores de finques urbanes, que estan obligades a exigir de la persona arrendatària la prestació de fiança i a depositar-la a favor de la Generalitat. La fiança arrendatícia serà una quantitat equivalent a una mensualitat de la renda en l'arrendament d'habitatges i dues mensualitats en els arrendaments per a un ús diferent del d'habitatge.

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

La fiança ha de ser depositada dins del mes següent a la subcripció del contracte, independentment de l'opció triada per a fer el depòsit. La data de constitució de la fiança serà aquella en la qual es produïsca el pagament. CONSEQÜÈNCIES DE LA PRESENTACIÓ FORA DE TERMINI Si hi depositeu la fiança, transcorregut el termini màxim d'un mes des de la signatura del contracte, el sistema us generarà un model 808 per a liquidar el recàrrec corresponent, que haurà de ser pagat amb la mateixa opció utilitzada per a depositar la fiança, telemàtica o presencial. Segons l'art. 22 de la Llei 8/2004, de l'habitatge de la Comunitat Valenciana, s'apliquen els recàrrecs següents sobre l'import de la fiança legal: · el 5 % si no se superen els 3 mesos de demora al final del termini voluntari d'ingrés. · el 10 % si la demora és entre 3 i 6 mesos al final del termini voluntari d'ingrés · el 15 % si la demora és entre 6 i 12 mesos al final del termini voluntari d'ingrés · el 20 % si la demora supera els 12 mesos al final del termini voluntari d'ingrés En els supòsits en els quals el recàrrec per ingrés extemporani, i sense previ requeriment, no s'abone simultàniament amb l'ingrés del principal, es practicarà l'oportuna liquidació, en la qual s'aplicarà el recàrrec únic del 20 %, amb inclusió dels interessos de demora reportats a comptar del termini establit per a depositar la fiança.

Presentació

Presentació

Telemàtica

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Com iniciar el tràmit de depòsit. Es podrà optar a depositar una fiança o l'actualització d'una fiança ja depositada per un d'aquests dos mitjans: · DEPÒSIT TELEMÀTIC - generant un model 816. Realitzat íntegrament mitjançant un procediment telemàtic. · DEPÒSIT PRESENCIAL - una vegada generat el model 806, únicament podrà depositar-lo presencialment en una entitat bancària col·laboradora. CARACTERÍSTIQUES COMUNES PER A LES DUES OPCIONS - Abans de generar el model 816 o 806, haureu de tindre disponible la documentació següent: · Contracte d'arrendament · Referència cadastral de l'immoble · Targeta de crèdit o dèbit, només en el cas de depòsit telemàtic - En omplir el model 817 o 807, s'ha d'indicar una ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC a la qual us arribaran els documents de depòsit, pagament i registre generats en el procés telemàtic. - Per a generar els models 806/816, és un requisit obligatori adjuntar al tràmit, en el pas 3, el CONTRACTE D'ARRENDAMENT en format PDF. - Una vegada realitzat el depòsit, NO CAL PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ DAVANT DE L'ADMINISTRACIÓ, ja que tant els documents generats com els aportats queden registrats en el procés telemàtic. DEPÒSIT TELEMÀTIC - SI OPTEU PEL DEPÒSIT TELEMÀTIC - model 816, LA DEVOLUCIÓ D'AQUESTA FIANÇA ÚNICAMENT ES PODRÀ SOL·LICITAR DE MANERA TELEMÀTICA i, llavors, per a sol·licitar la DEVOLUCIÓ, sí que serà un requisit imprescindible accedir al procés telemàtic per mitjà d'un CERTIFICAT ELECTRÒNIC. - En el mateix tràmit del DEPÒSIT TELEMÀTIC, podreu fer el pagament del depòsit de la fiança. Únicament s'accepta el PAGAMENT AMB TARGETA. Podrà ser de qualsevol entitat, siga de crèdit o dèbit, Visa, MasterCard o 6000, de l'Espai Econòmic Europeu. El límit de càrrec serà el de la mateixa targeta. - Les persones obligades a relacionar-se amb l'Administració per mitjans electrònics hauran de depositar la fiança utilitzant el DEPÒSIT TELEMÀTIC. - En el DEPÒSIT TELEMÀTIC, el model 816 sí que admet el número de PASSAPORT de l'arrendatari. DEPÒSIT PRESENCIAL EN ENTITAT BANCÀRIA - Per al DEPÒSIT PRESENCIAL, haureu de presentar el model 806 degudament omplit en una de les entitats bancàries col·laboradores amb la Generalitat en el depòsit de fiances, on us atendran durant l'horari de caixa, i en qualsevol de les seues oficines que disposen de caixa. Per a depositar la fiança, en cap cas serà requisit ser titular d'un compte de l'entitat que se seleccione. - El model 806 no admet el número de passaport de la persona arrendatària, ja que l'entitat bancària no podrà registrar aquesta dada. - Si opteu pel DEPÒSIT PRESENCIAL d'una fiança en una entitat bancària, LA DEVOLUCIÓ d'aquesta fiança NOMÉS ES PODRÀ SOL·LICITAR EN UNA SUCURSAL DE L'ENTITAT BANCÀRIA ON ES VA DEPOSITAR. - Entitats bancàries col·laboradores en les quals podreu fer el depòsit presencial: ABANCA, BANC SABADELL, BANCO SANTANDER, CAIXABANK, CAJAMAR i IBERCAJA.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa