• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG- Comunicació de la implantació d'un sistema, depòsit, devolució i retornament (SDDR) d'envasos.

  Objecte del tràmit

  Establir un sistema de depòsit, devolució i retorn com un sistema de recollida d'envasos usats a través del qual l'usuari o consumidor final dels productes envasats retorna els envasos usats als agents econòmics responsables de tals productes envasats una vegada consumits aquests productes. Els dits agents econòmics, a canvi, tornaran a l'usuari o consumidor final l'import addicional que li van cobrar, en concepte de depòsit, quan li van vendre els productes envasats.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els agents econòmics responsables dels productes envasats la primera posada dels quals en el mercat tinga lloc a la Comunitat Valenciana, amb independència del caràcter primari, secundari o terciari de l'envàs.

  S'entén per «agents econòmics responsables dels productes envasats» els envasadors i els comerciants de productes envasats o, quan no siga possible identificar-los, els responsables de la primera posada en el mercat dels productes envasats.

  Inici
 • Taxes

  Import de la Taxa

  102,01 €

  Taxa

  Taxes 2020:

  Model 046-9756: taxes per serveis administratius d'intervenció ambiental

  - Tramitació de la comunicació prèvia de l'establiment de sistemes de depòsit, devolució i retornament, en el marc de la responsabilitat ampliada del productor de productes: 102,01 euros

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.agricultura.gva.es/administracion-electronica

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any, prèviament a la implantació de l'SDDR.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Presencial:

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-TORRE 5Ver plano
  46018 València
  Tel: 961247382

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=3055

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de comunicació de la implantació d'un SDDR d'envasos.
  - Memòria justificativa del sistema de recollida proposat que incloga la informació següent:
  * Llista detallada dels productes envasats que es desitja posar en el mercat a través d'aquest sistema, amb indicació del tipus de material, composició i característiques fisicoquímiques i biològiques de l'envàs, així com informació de caràcter general sobre els dits productes.
  * Correspondència entre cada un dels productes envasats posats en el mercat i els envasos utilitzats per a aquest efecte.
  * Condicions de conservació i neteja dels envasos usats que, si és el cas, supedite la seua posterior acceptació a l'usuari o consumidor final que els retorna.
  * Quantitat que s'ha de cobrar en concepte de depòsit per cada un dels envasos utilitzats.
  * Llista dels agents econòmics per a la recuperació, preparació per a la reutilització, el reciclatge o la valoració als quals farà entrega d'aquells envasos usats tornats per l'usuari o consumidor final del producte envasat, una vegada perden la condició de reutilitzables i passen, per tant, a ser residus d'envasos.
  - Justificant del pagament de la corresponent taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental prevista en l'article 26.2-4 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

  Impresos associats

  COMUNICACIÓ D'IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE DEPÒSIT, DEVOLUCIÓ I RETORN (S.D.D.R.) D'ENVASOS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la comunicació i documentació.

  - La comunicació permetrà l'inici de l'activitat de l'SDDR, des del dia de la seua presentació, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinga atribuïdes l'Administració pública.


  - Si la comunicació no reuneix les dades i els requisits exigits per la legislació específica aplicable, es requerirà l'interessat perquè esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb els efectes previstos en l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (o la norma que la substituïsca).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=3055

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, sense estar obligats a això, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=%203055&versi%C3%B3=amp

  Per a accedir de forma telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema clau signatura per a les persones físiques.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada l'esmena.

  Els documents que s'annexen al tràmit electrònic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu?", "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  En cas que es vulga tramitar un procediment electrònic en representació d'altres persones físiques o jurídiques, s'ha de procedir a la corresponent inscripció en el Registre de Representants (http://www.accv.es/ciudadano/registro-de-representantes).

  Inici
 • Informació complementària

  - Els envasos dels productes envasats que es posen en el mercat a través de l'SDDR han d'identificar-se per mitjà del símbol i d'acord amb les regles que es determinen en l'Ordre de 27 d'abril de 1998, per la qual s'estableixen les quantitats individualitzades que s'han de cobrar en concepte de depòsit i el símbol identificatiu dels envasos que es posen en el mercat a través del sistema de depòsit, devolució i retorn regulat en la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos (o la norma que la substituïsca).

  - Les quantitats individualitzades que han de cobrar-se, en concepte de depòsit, per cada envàs utilitzat en els productes envasats posats en el mercat a través de l'SDDR seran les que es determinen en l'Ordre de 27 d'abril de 1998 (o la norma que la substituïsca).

  - El titular de l'SDDR ha d'entregar els envasos usats adscrits al sistema que amb l'ús es converteixen en residus a un agent econòmic per a la seua recollida, preparació per a la reutilització, reciclatge o valoració en condicions adequades de separació per materials.

  - Abans del dia 31 de març de l'any següent al període anual a què estiguen referides les dades, els envasadors acollits a un SDDR han de comunicar a l'òrgan competent de la comunitat autònoma en què estiguen domiciliats la informació que s'indica a continuació, amb el detall del pes i el nombre total d'unitats dels envasos i dels productes envasats, incloent-hi, en cada cas, almenys les dades que contenen els formularis que figuren com annex 4 del Reglament per al desplegament i l'execució de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos, aprovat pel Reial decret 782/1998, de 30 d'abril:
  - La quantitat total d'envasos i de productes envasats posats en el mercat i, si és el cas, importats o adquirits en altres països de la Unió Europea o exportats o enviats a altres estats membres amb la indicació dels que tinguen la condició de reutilitzables.
  - Destinació final que hagen donat als residus d'envasos i envasos usats, d'acord amb el que estableix l'article 12 de la Llei 11/1997.

  - D'acord amb l'article 71.bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que s'acompanye a la comunicació, o la falta de presentació davant de l'administració competent de la comunicació, determinaran la impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat des del moment que es tinga constància de tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquen. L'Administració dictarà una resolució que declare aquestes circumstàncies i podrà, igualment, determinar l'obligació de l'interessat de restituir la situació jurídica al moment previ a l'inici de l'activitat.

  - Si es comprovara que l'exercici de l'activitat es du a terme sense complir les condicions exigides per la normativa aplicable per al seu exercici, prèvia advertència a l'interessat per a la seua adequació, podrà dictar-se una resolució motivada per la qual s'establisquen les condicions, els termes i els terminis en què han de complir-se per a la continuació de l'exercici de l'activitat. El seu incompliment podrà determinar l'obertura d'un procediment sancionador per l'exercici d'una activitat sense sotmetiment a les condicions exigides per la norma aplicable.

  Sancions

  La Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats tipifica com a infracció:

  L'exercici d'una activitat descrita i les seues normes de desplegament reglamentari sense la preceptiva comunicació o autorització, o amb aquesta caducada o suspesa, així com l'incompliment de les obligacions imposades en les autoritzacions o de la informació incorporada en la comunicació.

  L'elaboració, la posada en el mercat o la utilització de productes o envasos en l'àmbit de la responsabilitat ampliada del productor del producte, incomplint les obligacions que deriven d'aquesta llei i de les seues normes de desplegament, quan, com a conseqüència d'això, es pertorbe la salut i la higiene públiques, la protecció del medi ambient o la seguretat dels consumidors.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos (BOE núm. 99, de 25/04/97).
  - Reial decret 782/1998, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament per al desplegament i l'execució de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos (BOE 104, de 01/05/98).
  - Ordre del 27 d'abril de 1998 per la qual s'estableixen les quantitats que s'han de cobrar en concepte de depòsit i el símbol identificatiu dels envasos que posen en el mercat a través del sistema depòsit, devolució i retorn (BOE núm. 104, de 01/05/98).
  - Correcció d'errors en l'Ordre del 27 d'abril de 1998, per la qual s'estableixen les quantitats que s'han de cobrar en concepte de depòsit i el símbol identificatiu dels envasos que posen en el mercat a través del sistema depòsit, devolució i retorn (BOE núm. 120, de 20/05/98).
  - Reial decret 1416/2001, de 14 de desembre, sobre envasos de productes fitosanitaris (BOE núm. 311, de 28/12/01).
  - Reial decret 252/2006, de 3 de març, pel qual es revisen els objectius de reciclatge i valoració establits en la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos, i pel qual es modifica el Reglament per a la seua execució, aprovat pel Reial decret 782/1998, de 30 d'abril (BOE núm. 54, de 04/03/06).
  - Correcció d'errors del Reial decret 252/2006, de 3 de març, pel qual es revisen els objectius de reciclatge i valoració establits en la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos, i pel qual es modifica el Reglament per al seu desplegament i execució, aprovat pel Reial decret 782/1998, de 30 d'abril (BOE núm. 96, de 22/04/06).
  - Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats (BOE núm. 181, de 29/07/11)

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 782/1998

  Vegeu l'Ordre del 27 d'abril de 1998

  Vegeu el Reial decret 252/2006

  Reial decret 1416/2001, de 14 de desembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.