Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Declaració de publicacions o obres audiovisuals d'interés turístic de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Declaració de publicacions o obres audiovisuals d'interés turístic de la Comunitat Valenciana per a aquelles que contribuïsquen al foment i difusió d'esta des d'una perspectiva turística.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Autors, editors, productors o distribuïdors de les obres, així com ens públics o privats directament relacionats amb la publicació de què es tracte.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La presentació de comunicacions i documents electrònics podrà realitzar-se durant les 24 hores de tots els dies de l'any. Als efectes del còmput de terminis, la recepció de comunicacions i documents electrònics en el registre telemàtic en un dia inhàbil, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, s'entén efectuada en la primera hora del primer dia hàbil següent.

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment a:

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TURISME - VALÈNCIA
  PL. ALFONS EL MAGNÀNIM, 15Ver plano
  46003 València
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TURISME - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TURISME - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=TURISME_GEN&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=3081

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  LA SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ DE FESTA, ITINERARI, PUBLICACIÓ O OBRA D'INTERÉS TURÍSTIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA, disponible en aquest procediment i en el següent enllaç web

  http://www.gva.es/downloads/publicados/in/25041_bi.pdf

  haurà d'acompanyar-se de la següent documentació, que haurà de remetre's per mitjans electrònics en aquells casos en què resulta obligatòria la tramitació electrònica, de conformitat amb l'assenyalat en l'article 1, apartat 2, del Decret 20/2015.


  a) Dos exemplars de la publicació o obra.

  b) Acreditació de drets d'explotació.

  c) Memòria explicativa de la seua contribució al descobriment, coneixement i gaudi dels recursos turístics de la Comunitat Valenciana.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ DE FESTA, ITINERARI, PUBLICACIÓ O OBRA AUDIOVISUAL D'INTERÉS TURÍSTIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - La utilització del procediment electrònic a què es referix el Decret 20/2015, per a la declaració de publicacions o obres audiovisuals d'interés turístic de la Comunitat Valenciana, serà obligatori per a editors, productors o distribuïdors de les obres, així com per a ens públics o privats directament relacionats amb la publicació de què es tracte.

  - Els interessats que no es troben compresos en estos casos, poden continuar presentant sol·licituds i la resta d'escrits seguint el procediment no electrònic; això sense perjuí que puguen triar, en tot moment, comunicar-se amb l'Administració utilitzant el mitjà electrònic al qual es referix el Decret 20/2015, per a la qual cosa s'assenyalarà com a preferent per a la pràctica de notificacions, o que consenten la seua utilització a este efecte, de conformitat amb el que preveuen els articles 27.1 i 28.1 de l'Esmentada Llei 11/2007.


  - En els supòsits en què hagen de considerar-se valors culturals, històrics o patrimonials, se sol·licitarà informe de l'òrgan competent en matèria de patrimoni cultural valencià.

  - Instruït el procediment i immediatament abans de redactar la proposta de resolució, es posarà de manifest l'expedient als interessats perquè, en un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze, puguen presentar els documents o al·legacions que estimen pertinents. L'òrgan instructor proposarà l'adopció de la corresponent resolució al conseller de Turisme

  - La concessió del títol honorífic de Publicació o Obra Audiovisual d'Interés Turístic de la Comunitat Valenciana s'atorgarà mitjançant una resolució del conseller de Turisme, que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat.

  - Transcorreguts sis mesos des de la sol·licitud de la corresponent declaració sense que haja recaigut una resolució expressa, s'entendrà estimada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=TURISME_GEN&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=3081

  Inici
 • Informació complementària

  * REQUISITS DE LES PUBLICACIONS O OBRES AUDIOVISUALS
  Contribució al coneixement dels recursos turístics de la Comunitat Valenciana.


  * DURACIÓ I REVOCACIÓ:
  1. Tota declaració de Publicació o Obra Audiovisual d'Interés Turístic de la Comunitat Valenciana tindrà, en principi, caràcter indefinit.
  2. El conseller de Turisme podrà revocar la declaració sempre que hagen deixat de concórrer els característiques i circumstàncies en què va basar el seu atorgament, després de tramitar l'expedient corresponent en el qual haurà de donar-se audiència als interessats.
  3. La resolució per la qual és determine la revocació de la declaració haurà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat.


  * REGISTRE
  És crea el Registre Especial de Festes, Itineraris, Publicacions i Obres Audiovisuals d'Interés Turístic de la Comunitat Valenciana, dependent de la Conselleria de Turisme i adscrit a l'àrea que ostente els competències en matèria de producte de l'Agència Valenciana del Turisme.
  El Registre, que tindrà caràcter públic, s'estructurarà en tres seccions:
  - Secció primera: Festes d'Interés Turístic.
  - Secció segona: Itineraris d'Interés Turístic.
  -Secció tercera: Publicacions i Obres Audiovisuals d'Interés Turístic.
  Únicament causaren alta o baixa d'ofici en el Registre, segons siga procedent, les distincions que hagen sigut reconegudes en virtut de resolució ferma.

  l'Agència Valenciana del Turisme portarà el Registre Especial en què constarà la data de concessió, del títol i els detalls mes significatius que n'hagen motivat la declaració i, si és el cas, la revocació.

  Els festes, llibres, pel·lícules i altres obres audiovisuals de la Comunitat Valenciana que tinguen reconeguda per l'administració General de l'Estat la distinció honorífica D'Interés Turístic, en qualsevol dels seues modalitats, s'incorporaran d'ofici i sense mes tràmit al Registre Especial de Festes, Itineraris, Publicacions i Obres Audiovisuals d'Interés Turístic de la Comunitat Valenciana, amb vista a la seua constància i amb data d'efectes des que van ser declarades, i tindran els mateixos beneficis promocionals que les festes, publicacions i obres audiovisuals declarades de conformitat amb la present disposició. Amb este fi, és crea en el Registre una Secció Especial denominada Festes, Llibres, Pel·lícules i Altres Obres Audiovisuals Reconegudes per l'Administració general de l'Estat.

  Obligacions

  - En el cas que els interessats en este procediment hagen d'utilitzar els certificats electrònics reconeguts i els sistemes de firma electrònica avançada que s'admeten per l'Administració segons la normativa vigent.

  - Les persones que disposen de firma electrònica o certificat en els termes que preveu el paràgraf anterior, podran presentar sol·licituds, escrits i comunicacions per via electrònica, en representació de terceres persones, sempre que conste degudament inscrita la seua representació, en els termes que preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

  - En cas contrari, la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions per via electrònica en representació de terceres persones comportarà l'obligació d'acreditar la representació amb què s'actua en nom d'una altra persona, d'ofici o a requeriment d'un òrgan administratiu, d'acord amb el que disposa l'article 32 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 119/2006, de 28 de juliol, del Consell, regulador de les declaracions de festes, itineraris, publicacions i obres audiovisuals d'interés turístic de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 5315, d'1/08/06).
  - Correcció d'errors del Decret 119/2006, de 28 de juliol, del Consell, regulador de les declaracions de Festes, Itineraris, Publicacions i Obres Audiovisuals d'Interés Turístic de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 5356, de 28/09/06).
  - Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana. (DOGV nº8313 de 08.06.2018).
  - Decret 20/2015, de 4 de novembre, del president de la Generalitat, pel qual es regula el procediment electrònic per a la declaració de festes, itineraris, publicacions i obres audiovisuals d'interès turístic de la Comunitat Valenciana.(DOCV nº 7654 de 10/11/15)

  Llista de normativa

  Vegeu Decret 119/2006, de 28 de juliol

  Vegeu Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat

  Vegeu el Decret 20/2015, de 4 de novembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.