Ajudes en matèria de mobilitat sostenible per a l'exercici 2023

INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL IVACE

Codi SIA: 211214
|
Codi GVA: 3085
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objectiu d'este programa és reduir el consum d'energia en el sector del transport per mitjà del foment de l'ús de mitjans de transport no motoritzats i l'impuls de noves tecnologies que permeten diversificar el dit consum cap a la utilització de combustibles alternatius, amb una disminució de...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

* DESCRIPCIÓN DE L'ACTUACIÓ - Actuació T21B - Projectes de foment de la mobilitat urbana sostenible Esta actuació està orientada al desenvolupament d'experiències pilot de mobilitat urbana sostenible amb l'objectiu de reduir el consum energètic del transport i millorar la qualitat de l'aire de...

Saber més

A qui va dirigit

Empreses
Administració
Persones interessades

Empreses i entitats de naturalesa pública o privada, depenent del que establix l'annex de la convocatòria per a cada actuació objecte de suport T21B - Empreses i entitats de naturalesa pública o privada. En el cas de la implantació de Plataformes Smart City, només podran ser beneficiàries les...

Saber més
Requisits

Es considerarà PIME, segons l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE núm. L 187/1, de 26.06.2014)., tota...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. La tramitació de la sol·licitud suposa la signatura d'aquesta i dels seus annexos i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web. Una vegada presentada la sol·licitud davant el registre electrònic,...
Saber més
Criteris de valoració
AVegeu l'Annex de la resolució de convocatòria.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà al de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i finalitzarà el 28 de febrer de 2024. (DOGV núm. 9748, de 19/12/2023).

Documentació
Els sol·licitants hauran de presentar la documentació següent: 1. Sol·licitud i memòria tècnica. La sol·licitud i la memòria tècnica s'adequaran als models normalitzats disponibles en l'adreça web: http://www.ivace.es i la seua tramitació haurà de realitzar-se de forma telemàtica davant de el...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, és electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat –o de persona física per als empresaris/àries individuals- emés per la Autoritat de...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i notificar la concessió d'ajudes serà de sis mesos comptats des del dia de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Transcorregut el termini sense que s'haguera notificat una resolució expressa, els...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  Subvenció a fons perdut, amb els límits i característiques establits en cadascuna de les actuacions: Actuació T21B: El suport màxim per a aquesta actuació tindrà un límit del 40% del cost subvencionable, podent incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a xicotetes...
  Saber més
  Obligacions
  Sense perjudici del que disposa l'article 12 de l'Ordre 9/2017, de 5 de maig, seran obligacions dels beneficiaris: - Realitzar l'activitat objecte de la subvenció i acreditar-ne la realització en la forma fixada en la notificació de l'ajuda i en el manual d'instruccions de justificació d'ajudes...
  Saber més
  Observacions

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Sancions
  Les establides en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula les infraccions i les sancions en matèria de subvencions.