Detall de Procediments

TECG - Sol·licitud d'aprovació i revisió dels documents reconeguts per a la qualitat en l'edificació.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'aprovació i revisió dels documents reconeguts per a la qualitat en l'edificació.

  Objecte del tràmit

  La figura dels documents reconeguts, l'objectiu primer dels quals, com a instruments de naturalesa tècnica que són, és prestar una major utilitat i un millor servei als agents de l'edificació afavorint un millor producte edificatori.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les associacions empresarials representatives del sector de l'edificació, col·legis professionals amb vinculació amb el procés edificatori, associacions o fundacions públiques o privades dedicades a la investigació en l'àmbit de l'edificació, així com altres entitats relacionades amb l'esmentat procés.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  No s'estableix.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, se n'haguera subscrit el conveni oportú.

  c) A les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I, preferentment, en:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&idioma=va&login=c&idProcGuc=18493&idCatGuc=PR

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Proposta de document reconegut.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.