Detall de Procediments

Formulació de reclamacions pe les persones consumidores i usuàries. Consum.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Formulació de reclamacions pe les persones consumidores i usuàries. Consum.

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'este procediment és facilitar l'exercici dels drets dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana.


  EXCLUSIONS:
  - S'exclouen d'este procediment les reclamacions contra empreses turístiques, que seguiran el tràmit que s'indica en el seu procediment, Formulació de reclamacions pels usuaris turístics.
  - Són empreses turístiques:
  . Les d'allotjament (establiments hotelers, apartaments turístics, campaments de turisme, allotjament turístic rural).
  . Restauració (restaurants, bars i cafeteries).
  . Agències de viatges.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran formular reclamacions els consumidors o usuaris que reunisquen els requisits següents:

  Requeriments

  Ser persona física o jurídica que adquerix, utilitza o gaudix, com a destinatari final, béns, servicis, activitats o funcions, qualsevol que siga la naturalesa jurídica de les persones que els produïsquen, venguen o distribuïsquen.

  EXCLUSIONS:
  No tindran la consideració de consumidors i usuaris les persones físiques o jurídiques que no es constituïsquen en destinataris finals, sinó que adquirisquen, emmagatzemen, utilitzen o gaudisquen de béns o servicis amb la finalitat d'integrar-los en l'organització o exercici d'una activitat empresarial, professional o de prestació de servicis, inclosos els públics.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  NOTA:
  Encara que transcórrega un temps entre la formulació de la queixa davant l'establiment, i la presentació dels fulls de reclamacions als servicis territorials de Consum, no hi ha prescripció de terminis ja que l'Administració no té constància de la reclamació fins que la persona interessada no la formula davant les seues dependències.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Als registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi haa subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També a qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puguen estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

  - I, preferentment, a les oficines municipals d'informació al consumidor (OMIC), i a:
  L'ATENCIÓ PRESENCIAL PER A INFORMACIÓ GENERAL DELS PROCEDIMENTS en EL SERVEI TERRITORIAL DE COMERÇ I CONSUM DE VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es podrà sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o (963866000) o a través d'Internet : http://www.indi.gva.es/es/cita-previa

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE COMERÇ I CONSUM - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE COMERÇ I CONSUM - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE COMERÇ I CONSUM - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=RECLA_CONS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=316

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Fulls de reclamacions.

  - Factures, tiquets, pressupostos, contractes, publicitat o qualsevol altre document que considere convenient per a fonamentar la seua reclamació.

  Impresos associats

  [RECLACON] RECLAMACIÓ DE CONSUM

  [INSTREJU] INSTRUCCIONS PER A LA REMISSIÓ DEL JUSTIFICANT DE LA RECLAMACIÓ (només per a tràmit telemàtic)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.