Detall de Procediment

Centres d'emmagatzematge i distribució d'envasos de gas liquat de petroli (GLP) corresponents a la ITC-2 (categoria 1a, 2a, 3a, 4a i 5a): Nova instal·lació, modificació, baixa i canvi de titularitat. Indústria

Codi SIA:: 211227
Codi GVA:: 3186
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Comunicar la posada en servei de noves instal·lacions de centres d'emmagatzematge i distribució d'envasos de GLP, així com la seua modificació, baixa i canvi de titularitat.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona titular de la instal·lació o el seu representant.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Una vegada finalitzada la inspecció per l'organisme de control amb resultat favorable.

Formularis documentació

1. En els supòsits de NOVA INSTAL·LACIÓ, I MODIFICACIÓ : A) 1a, 2a i 3a CATEGORIA: - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) - Declaració responsable dels tècnics competents (DECRESTE), si escau. - Projecte d'instal·lació. - Certificat de direcció d'obra (CERTECEN). - Certificat d'inspecció de l'organisme de control (CEROCALM). B) 4a i 5a CATEGORIA: - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) - Certificat d'inspecció de l'organisme de control (CEROCALM). - Pla descriptiu. 2. En el supòsit de CANVI DE TITULARITAT: - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques: canvi de titularitat (existent en el tràmit telemàtic) 3. En el supòsit de BAIXA: - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques: baixa de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic)

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La presentació es realitzarà de MANERA EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA. La persona sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persones físiques), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/es/sede_certificados). Li recomanem comprove la validesa del certificat en la següent adreça: https://valide.redsara.es/valide.inicio.html 2. Punxant en l'enllaç Sol·licitud_Presentació autenticada (que figura en color roig a l'inici d'este tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web inicial, annexar la documentació que corresponga i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. El tràmit telemàtic li anirà guiant en la presentació, i li indicarà la documentació a presentar en cada cas, en funció de la petició realitzada. 3. En el supòsit que el representant no figure inscrit en el registre corresponent, el sistema li anirà indicant els passos a seguir a través de la safata de firmes/carpeta ciutadana, amb la finalitat que les sol·licituds i altra documentació siguen firmats per qui corresponga, fins a arribar a la fase final de registre. 4.- Respecte als documents a annexar: - És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents a presentar i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les firmes digitals de la/s persona/s o entitat/és que els subscriguen. * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar * I en l'apartat "Impresos Associats" (a més d'en el propi tràmit telemàtic) existixen models normalitzats i emplenables de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la documentació requerida (de manera EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA). - Esmena si escau - Inscripció en el registre especial, si escau - Finalització i arxiu