Detall de Procediment

Planta satèl·lit de gas natural liquat per a ús propi (ITC-4). Nova instal·lació, modificació, canvi de titularitat i baixa. Indústria

Codi SIA:: 211231
Codi GVA:: 3190
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Comunicar la posada en servici de noves instal·lacions de plantes satèl·lit, modificació, canvi de titularitat i baixa.

Observacions

Observacions

MODIFICACIÓ: Es considerarà modificació, en una instal·lació preexistent, l'alta de nous depòsits o la baixa d'aquests, sense que de lloc a la baixa de la instal·lació

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones interessades titulars de les instal·lacions i els seus representants.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

15 dies hàbils des del primer ompliment

Formularis documentació

A) En els supòsits de NOVA INSTAL·LACIÓ I MODIFICACIÓ: (vegeu els formularis normalitzats existents en el tràmit i que s'indiquen a continuació): - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) - Declaració responsable dels tècnics competents (DECRESTE), si el projecte manca de visat. - Projecte constructiu. - Certificat de direcció i terminació d'obra (CERTEPLA). - Certificat d'inspecció d'organisme de control habilitat (CEROCAPS). - Documentació i certificació de tots els recipients a pressió de la instal·lació i els seus accessoris. B) En el supòsit de CANVI DE TITULARITAT: - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades de la instal·lació : canvi de titularitat (existent en el tràmit telemàtic) C) En el supòsit de BAIXA (CESSAMENT DE L'ACTIVITAT): - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades de la instal·lació : cessament de l'activitat(existent en el tràmit telemàtic) - Documentació que acredite el cessament de l'activitat per part del distribuïdor.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La presentació es realitzarà de MANERA EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA. La persona sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persones físiques), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/es/sede_certificados). Li recomanem comprove la validesa del certificat en la següent adreça: https://valide.redsara.es/valide.inicio.html 2. Punxant en l'enllaç Sol·licitud_Presentació autenticada (que figura en color roig a l'inici d'este tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web inicial, annexar la documentació que corresponga i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. El tràmit telemàtic li anirà guiant en la presentació, i li indicarà la documentació a presentar en cada cas, en funció de la petició realitzada. NOTA: En l'apartat de dades dels depòsits, es registraran de la manera següent: - ALTA DE NOUS DEPÒSITS : Utilitzar el botó d'AFEGIR - BAIXA DE DEPÒSITS: Utilitzar el botó de MODIFICAR. - CORRECCIÓ D'ERRORS EN EL REGISTRE: Utilitzar el botó d'ELIMINAR 3. En el supòsit que el representant no figure inscrit en el registre corresponent, el sistema li anirà indicant els passos a seguir a través de la safata de firmes/carpeta ciutadana, amb la finalitat que les sol·licituds i altra documentació siguen firmats per qui corresponga, fins a arribar a la fase final de registre. 4.- Respecte als documents a annexar: - És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents a presentar i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament i hauran d'incorporar les firmes digitals de la/s persona/s o entitat/és que els subscriguen. * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar * I en l'apartat "Impresos Associats" (a més d'en el propi tràmit telemàtic) existixen models normalitzats i emplenables de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents. 5.- Disposa de més informació sobre la tramitació telemàtica en la següent adreça: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la documentació requerida (de forma presencial o telemàtica, segons siga procedent). - Inspecció de la instal·lació, en el seu cas - Esmena, en el seu cas. - Inici d'expedient sancionador, en el seu cas.