Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud de registre d'escola d'ensenyaments nauticoesportius a la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Les escoles d'ensenyances nauticoesportives necessiten per a iniciar i dur a terme les seues activitats i realitzar la corresponent declaració responsable d'inici de l'activitat. El registre es durà a terme sempre que els centres reunisquen els requisits mínims establits amb caràcter general per la legislació vigent per a este tipus d'establiments.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Tota persona física o jurídica de caràcter privat i de nacionalitat espanyola, de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea o de nacionalitat estrangera, sempre que s'ajuste a la legislació vigent i als acords internacionals.

  Requeriments

  Per a impartir els estudis conduents a l'obtenció de les titulacions de patró per a navegació bàsica, patró d'embarcacions de recreació, patró de iot o capità de iot, els professors i els instructors hauran d'estar en possessió de les titulacions professionals a què es referix l'article 26 del Reial Decret 875/2014 de 10 d'octubre del Ministeri de Foment, BOE d'11 d'octubre de 2014.
  Igualment, hauran de reunir la resta de requisits assenyalats en el Reial Decret 875/2014, de 10 d'octubre, del Ministeri de Foment, BOE d'11 d'octubre de 2014.

  Inici
 • Taxes

  L'import actual de la taxa és:

  - Autorització d'obertura i funcionament: 45,90 euros.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://politicaterritorial.gva.es/va/web/actividades-nauticas/inf-admin/tasas-naut/modelos-046-sara

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, en:

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=3199

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  -Imprés normalitzat de declaració responsable per a inici d'activitat:

  La presentació de la declaració responsable comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, que la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, segons el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no autoritzar-se, s'haurà d'aportar:
  **DNI o document equivalent en cas d'estrangers

  -Denominació i domicili de l'escola d'ensenyaments nauticoesportius.
  -Expressió dels títols per als quals s'imparteixen els ensenyaments teòrics, i per als quals s'imparteixen les preceptives pràctiques bàsiques de seguretat i navegació.
  -NIF de la societat mercantil si es tracta d'una persona jurídica, on s'acredite que l'objecte social d'aquesta és l'ensenyament teoricopràctic de la navegació de recreació.
  -Escriptura de propietat o contracte d'arrendament del local d'emplaçament de l'escola, a nom del seu titular.
  -Alta censal per a l'activitat d'ensenyament teoricopràctic de la navegació de recreació.
  -Titulació professional marítima del personal docent de l'escola i expressió dels càrrecs a exercir.
  -Memòria explicativa de l'activitat.
  -Acreditació que disposen de tot l'equip necessari per a realitzar la pràctica corresponent al títol objecte d'aquesta, homologat d'acord amb la legislació vigent i emparat, en el cas de les embarcacions, pel certificat de navegabilitat corresponent.
  -Respecte a les embarcacions destinades a pràctiques, llistat comprensiu del nom, matrícula i característiques generals, així com:
  1. Còpia del certificat de navegabilitat, acreditant que disposen de tot l'equip necessari per a realitzar la pràctica corresponent al títol objecte d'aquesta.
  2. Pòlissa d'assegurança adequada que cobrisca el risc d'accident dels alumnes embarcats.
  3. Per a impartir pràctiques bàsiques de seguretat i navegació de:
  -BÀSIC i PER: l'embarcació ha de tindre una eslora mínima de 6 metres.
  -PATRÓ IOT I CAPITÀ IOT: eslora major d'11,50 metres.
  En el cas que l'instructor de pràctiques no siga el titular de l'escola d'ensenyaments nauticoesportius, haurà d'haver una relació contractual amb aquesta.
  -En el cas de les escoles que vullguen impartir pràctiques de radiocomunicacions, s'haurà d'aportar la documentació necessària per a acreditar la disponibilitat de l'equip de radiocomunicacions homologat per la Direcció General de la Marina Mercant exigible per a cada titulació de recreació, i l'acreditativa de les condicions d'idoneïtat professionals dels instructors, d'acord amb el que preveu l'annex VI del Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, del Ministeri de Foment, BOE d'11 d'octubre de 2014.

  Impresos associats

  DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A L'INICI D'ACTIVITAT DE FORMACIÓ PER AL GOVERN D'EMBARCACIONS DE RECREACIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la declaració responsable i documentació requerida.
  - El director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat resoldrà l'expedient autoritzant l'obertura o denegant-la de forma motivada.
  - L'autorització i registre de les escoles d'ensenyances nauticoesportives produirà efectes a partir de l'endemà de la data de la corresponent resolució. La modificació d'algunes de les dades assenyalades requerirà l'autorització prèvia administrativa.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=3199

  Tramitació

  Punxant en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'esta mateixa pàgina.
  Per a això ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Llista d'escoles nàutiques

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució de 24 de setembre de 1998, de la Conselleria de Benestar Social , per la qual s'aprova el procediment i els requisits exigits per a la realització de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació o examen pràctic per a l'obtenció de títols per al govern d'embarcacions de recreació (DOGV núm. 3.378, de 23/11/1998).
  - Reial Decret 875/2014 de 10 d'octubre del Ministeri de Foment, BOE d'11 d'octubre de 2014, que regula les titulacions nàutiques per al govern d'embarcacions de recreació (BOE núm. 247, de 11/10/2014).

  Llista de normativa

  Vegeu Resolució de 24 de setembre de 1998

  Vegeu el Reial Decret 875/2014, d'11 d'octubre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.