Detall de Procediment

Sol·licitud de registre d'escola d'ensenyaments nauticoesportius a la Comunitat Valenciana.

Codi SIA: 211234
Codi GUC: 3199
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Les escoles d'ensenyaments nauticoesportius necessiten per a iniciar i desenvolupar les seues activitats realitzar la corresponent declaració responsable d'inici de l'activitat. El registre es durà a terme sempre que els centres reunisquen els requisits mínims establits amb caràcter general per la legislació vigent per a aquesta mena d'establiments.

Requisits

Requisits

Per a impartir els estudis conduents a l'obtenció de les titulacions de patró per a navegació bàsica, patró d'embarcacions de recreació, patró de iot o capità de iot, els professors i els instructors han d'estar en possessió de les titulacions professionals a què es refereix l'article 26 del Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, del Ministeri de Foment, BOE d'11 d'octubre de 2014. Igualment, han de reunir la resta de requisits assenyalats en el Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, del Ministeri de Foment, BOE d'11 d'octubre de 2014.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Tota persona física o jurídica de caràcter privat i de nacionalitat espanyola, de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea o de nacionalitat estrangera, per a la qual cosa cal ajustar-se al que resulte de la legislació vigent i dels acords internacionals.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Resolució de 24 de setembre de 1998, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s'aproven el procediment i els requisits exigits per a la realització de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació o examen pràctic per a l'obtenció de títols per al govern d'embarcacions de recreació (DOGV núm. 3378, de 23/11/1998).
  • Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, del Ministeri de Foment, BOE d'11 d'octubre de 2014, que regula les titulacions nàutiques per al govern d'embarcacions de recreació (BOE núm. 247, d'11/10/2014).

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis i documentació

- Imprés normalitzat de declaració responsable per a inici d'activitat: La presentació de la declaració responsable comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, al fet que la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, segons el que es preveu en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En cas de no autoritzar-se, s'haurà d'aportar: **DNI o document equivalent en cas d'estrangers - Denominació i domicili de l'escola d'ensenyaments nàutic-esportius. - Expressió dels títols per als quals s'imparteixen els ensenyaments teòrics, i per als quals s'imparteixen les preceptives pràctiques bàsiques de seguretat i navegació. - NIF de la societat mercantil si es tracta d'una persona jurídica, on s'acredite que l'objecte social de la mateixa és l'ensenyament teoricopràctic de la navegació d'esbarjo. - Escriptura de propietat o contracte d'arrendament del local d'emplaçament de l'escola, a nom del titular d'aquesta. - Alta censal per a l'activitat d'ensenyament teoricopràctic de la navegació d'esbarjo. - Titulació professional marítima del personal docent de l'escola i expressió dels càrrecs a exercir. - Memòria explicativa de l'activitat. - Acreditació de què disposen de tot l'equip necessari per a realitzar la pràctica corresponent al títol objecte d'aquesta, homologat conforme a la legislació vigent i emparat, en el cas de les embarcacions, pel corresponent certificat de navegabilitat. - Respecte a les embarcacions destinades a pràctiques, llistat comprensiu del nom, matrícula i característiques generals, així com: 1. Còpia del certificat de navegabilitat, acreditant que disposen de tot l'equip necessari per a realitzar la pràctica corresponent al títol objecte d'aquesta. 2. Pòlissa d'assegurança adequada que cobrisca el risc d'accident dels alumnes embarcats. 3. Per a impartir pràctiques bàsiques de seguretat i navegació de: - BÀSIC i PER: l'embarcació ha de tindre una eslora mínima de 6 metres. - PATRÓ IOT I CAPITÀ IOT: eslora major de 11,50 metres. En cas que l'instructor de pràctiques no siga el titular de l'escola d'ensenyaments nàutic-esportius, haurà d'existir una relació contractual amb aquesta. - En el cas de les escoles que vulguen impartir pràctiques de radiocomunicacions, s'haurà d'aportar la documentació precisa per a acreditar la disponibilitat de l'equip de radiocomunicacions homologat per la Direcció General de la Marina Mercant exigible per a cada titulació d'esbarjo, i l'acreditativa de les condicions d'idoneïtat professionals dels instructors, conforme al que es preveu en l'annex VI del Reial decret 875/2014 de 10 d'octubre del Ministeri de Foment, BOE d'11 d'octubre de 2014.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és: - Autorització d'obertura i funcionament: 46,77 euros. FORMES DE PAGAMENT, IMPORTS I MODELS: Tant les formes de pagament com els imports i els models de taxa es poden descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació

Presentació

Presentació

Presencial
Si és persona no obligada a relacionar-se telemàticament amb l'administració - En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen o davant qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En aquest cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. -I, preferentment, en:
Telemàtica
Fent clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina. Per a això, cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. També es pot tramitar utilitzant el sistema CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura, no cal que disposeu de certificat en el vostre equip ni usar Java o AUTOSIGNATURA (vegeu l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la declaració responsable i documentació requerida. - El director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat resoldrà l'expedient autoritzant l'obertura o denegant-la de manera motivada. - L'autorització i el registre de les escoles d'ensenyaments nauticoesportius farà efecte a partir de l'endemà de la data de la corresponent resolució. La modificació d'algunes de les dades assenyalades requerirà la prèvia autorització administrativa.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa