• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'ajudes prèvies a la jubilació ordinària en el sistema de la Seguretat Social.Treball

  Objecte del tràmit

  Les subvencions tenen per objecte facilitar una cobertura econòmica als treballadors afectats pels processos d'extinció de relacions de treball per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, sempre que complisquen els requisits i les condicions exigits, fins que s'arribe a la situació de jubilació, en la seua modalitat contributiva en el sistema de la Seguretat Social.

  Estes ajudes es regiran pel que disposa el Reial Decret 3/2014, de 10 de gener, pel qual s'establixen les normes especials per a la concessió d'ajudes prèvies a la jubilació ordinària en el sistema de la Seguretat Social a treballadors afectats per processos de reestructuració d'empreses (BOE núm. 25, de 29 de gener), així com pel que disposa l'Orde de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació de data 23 d'octubre de 2014, DOCV núm. 7389 de 27/10/2014.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les empreses en processos de reestructuració, no subjectes a plans de reconversió industrial, podran sol·licitar per als treballadors que hi cessen, per les causes previstes en els articles 51 i 52.c) de l'Estatut dels Treballadors, prèvia conformitat expressa i individual de cada un, les ajudes sempre que els seus treballadors es troben en les circumstàncies següents:

  Requeriments

  1. Tindre complida una edat, real o teòrica per aplicació de coeficients reductors d'edat, que siga inferior en quatre anys, com a màxim, a l'edat que en cada cas siga aplicable segons el que establixen l'article 161.1.a) i la disposició transitòria vint del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny. Als efectes de determinar la dita edat legal de jubilació es considerarà com a tal la que li correspon al treballador tenint en compte les cotitzacions corresponents al període de percepció de l'ajuda.

  2. Tindre cobert el període de cotització exigit per a tindre dret a la pensió de jubilació en la seua modalitat contributiva en el règim de la Seguretat Social d'enquadrament a l'arribar l'edat legal per a l'accés a esta que en cada cas siga aplicable de conformitat amb el que establix l'apartat anterior.

  3. Acreditar una antiguitat mínima en l'empresa o grup d'empreses de com a mínim dos anys en el moment de la sol·licitud del reconeixement, prevista en l'article 6.1 del RD 3/2014, de 10 de gener. En el cas de treballadors amb contracte a temps parcial o fixos discontinus l'antiguitat es computarà de data a data des de la data d'ingrés en l'empresa, fins a la data d'acomiadament.

  4. En el cas de treballadors afectats per acomiadament col·lectiu, no podran transcórrer més de quatre anys entre la data de comunicació de l'acord aconseguit en el període de consultes a l'autoritat laboral competent, i la data d'accés dels treballadors al sistema d'ajudes prèvies.

  5. Trobar-se inscrits en les oficines d'ocupació com a demandants d'ocupació en el moment de la concessió de l'ajuda, excepte el que preveu l'article 8.2 del RD 3/2014, de 10 de gener, haver esgotat la prestació contributiva per desocupació, en cas que hi tinguen dret i no haver sigut objecte de sanció durant el període de cobrament d'esta, com a conseqüència d'alguna infracció de les previstes en el text refós de la Llei d'Infraccions i Sancions en l'Orde Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, que implique la pèrdua del dret a la prestació per desocupació. Si la sanció implica la suspensió temporal del cobrament, l'inici de la percepció de l'ajuda es retardarà pel mateix període de temps en què haja quedat suspesa la prestació per desocupació.

  6. No estar incursos en alguna causa d'incompatibilitat per a percebre l'ajuda, ni en algun dels supòsits previstos en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  La quantia inicial de l'ajuda que percebrà el beneficiari serà el 75 per 100 del resultat de dividir entre set la suma de les bases de cotització d'accidents de treball i malalties professionals, excloses les hores extraordinàries, corresponents als sis mesos anteriors a la data de l'acomiadament, sense que en cap cas puga superar la pensió màxima establida en el sistema de la Seguretat Social per a l'any en què tinga lloc la dita efectivitat. En el cas dels treballadors amb contracte a temps parcial o fixos discontinus, el càlcul consistirà a dividir entre catorze les bases de cotització dels dotze mesos anteriors a l'acomiadament.


  PAGAMENT
  - El pagament de les ajudes el durà a terme la Tresoreria General de la Seguretat Social de la mateixa manera i amb els mateixos terminis que les pensions del propi sistema de la Seguretat Social, una vegada garantit el seu finançament per part de l'empresa.
  - Les empreses ingressaran en la Tresoreria General de la Seguretat Social l'import de les ajudes i de les quotes a càrrec seu en tantes anualitats com anys romandran els treballadors percebent les ajudes, amb un màxim de quatre, havent de realitzar-se els ingressos en la forma següent:
  a) Les empreses hauran d'ingressar, a requeriment de l'òrgan instructor, en la Tresoreria General de la Seguretat Social, l'aportació a càrrec seu, podent optar entre realitzar un únic pagament o fraccionar-la en tantes anualitats com anys romandran els treballadors percebent les ajudes, amb un màxim de quatre. El primer o l'únic dels pagaments haurà d'efectuar-se dins del termini dels trenta dies naturals següents al requeriment de pagament efectuat per l'òrgan instructor, llevat que en este s'establisca un termini inferior.
  b) La resta d'anualitats s'ingressarà en el termini de trenta dies naturals immediatament anteriors a la iniciació de l'anualitat de què es tracte.
  c) L'empresa haurà d'aportar garanties suficients segons el parer de la Tresoreria General de la Seguretat Social, que hauran d'estendre's des que els treballadors comencen a percebre les ajudes fins a almenys un any després del venciment de l'anualitat que garantisquen. Les dites garanties s'aportaran prèviament o simultàniament a l'ingrés especificat en l'apartat a), i podran consistir en qualsevol de les admeses en dret.
  d) No obstant el que disposa el número anterior, les empreses poden optar per realitzar un únic pagament, i en este cas hauran de manifestar-ho per escrit a la Tresoreria General de la Seguretat Social, i hauran d'efectuar l'ingrés dins del termini de trenta dies següents a la data en què se'ls notifique la concessió de l'ajuda.
  e) La conselleria competent en matèria de treball posarà a disposició de la Tresoreria General de la Seguretat Social els fons públics necessaris per a l'abonament de les ajudes, i podrà fer-ho fraccionadament, per anualitats, fins a un màxim de quatre anys.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  A. Per al reconeixement dels treballadors potencialment beneficiaris de l'ajuda:
  1 En el cas de treballadors afectats per acomiadament col·lectiu, l'empresa i la representació legal dels treballadors conjuntament, podran presentar davant de la Direcció General de Treball, en els quinze dies següents a la comunicació a l'autoritat laboral de l'acord aconseguit en el període de consultes, la sol·licitud d'aquells treballadors incursos en el procediment d'acomiadament col·lectiu que complisquen el requisit establit en l'art. 3.3 del RD 3/2014, de 10 de gener, i respecte dels quals es preveja que compliran la resta dels requisits previstos en l'art. 3 per a ser beneficiaris de les ajudes.
  2 En el cas de treballadors acomiadats en virtut de l'art. 52.c) de l'ET, la sol·licitud es presentarà per l'empresa i la representació legal dels treballadors conjuntament, o per la primera únicament en cas d'inexistència de representació legal dels treballadors, durant el termini de preavís previst en l'art. 53.1.c) de l'ET, o en els quinze dies següents a l'acomiadament en el cas que no es concedisca este.


  B. Per a la concessió de l'ajuda, una vegada resolta la sol·licitud inicial, la sol·licitud de concessió haurà de presentar-se en els sis mesos anteriors a la data en què es produïsca el compliment de tots els requisits establits en l'art. 3 del RD 3/2014, de 10 de gener.
  No obstant això, també podrà presentar-se la sol·licitud després del dia en què el beneficiari complisca els requisits exigits per a tindre dret a la percepció de l'ajuda, però en este cas només es meritarà amb retroactivitat de tres mesos, comptats des de la data de presentació de la sol·licitud.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  Telemàticament:

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14
  de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a
  això, opten per esta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat .

  1. Per a presentar aquesta sol·licitud per mitjà de la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de
  disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé
  amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la
  Generalitat (hi ha més informació respecte dels certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat, en
  https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible:
  - En http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - Y en http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/

  2. Si ja disposa d'un certificat digital podrà accedir a través de l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a
  l'inici d'aquest tràmit de la Guia PROP), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial,
  annexar la sol·licitud signada digitalment i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant
  de registre corresponent.


  3. Respecte als documents que s'ha d'annexar:
  - En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat amb buits per a omplir, que
  després d'omplir-lo S'HA DE SIGNAR DIGITALMENT. Per a fer-ho, l'autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana
  ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (aneu a http://www.accv.es per a obtindre més informació sobre
  aquest tema), tot i que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents PDF que podeu utilitzar.
  - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament la sol·licitud en el vostre ordinador, de
  manera que posteriorment la pugueu incorporar en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també ho
  podreu fer en aquest mateix pas.

  4. Teniu més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent:
  http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en l'adreça indicada per a veure si pot solucionar el seu problema. En
  el cas que continue necessitant ajuda, per favor notifique-ho a través d'un dels següents correus electrònics en funció
  del tipus de problema que es tracte:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es

  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  REGISTRE AUXILIAR II DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
  AV. NAVARRO REVERTER, 2Ver plano
  46004 València
  Tel: 961971006

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA per a la sol·licitud inicial:

  a) Memòria en què es faran constar els motius pels quals se sol·liciten les ajudes, el nombre de treballadors beneficiaris i una previsió del cost econòmic individualitzat.
  b) En el cas d'acomiadaments col·lectius realitzats conforme a l'article 51 de l'Estatut dels Treballadors, la comunicació a l'autoritat laboral de l'acord aconseguit en el període de consultes, llevat que l'acomiadament s'haja substanciat davant de la mateixa autoritat laboral davant de la que es demana l'ajuda. Així mateix, l'empresa haurà de justificar el compliment de l'obligació prevista en l'article 53.1.b) de l'Estatut dels Treballadors, per als treballadors acomiadats fins a la presentació de la sol·licitud.
  c) En els casos previstos en l'article 52.c de l'Estatut dels Treballadors, s'acreditarà de forma fefaent que s'han complit de l'article 53.1 del dit text legal.
  d) Relació dels treballadors per als quals se sol·liciten les ajudes, on s'indicarà el número d'afiliació a la Seguretat Social, Document Nacional d'Identitat, antiguitat en l'empresa, grup de cotització a la Seguretat Social i dates previstes d'accés a les ajudes.


  DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA per a la sol·licitud de concessió:
  En el cas que es resolga favorablement la sol·licitud inicial regulada en l'article 6 del RD 3/2014, de 10 de gener, respecte a tots o a algun dels treballadors acomiadats, l'empresa haurà de presentar la sol·licitud de la concessió de les ajudes, per a aquells treballadors que complisquen els requisits establits en l'article 3 del RD 3/2014, de 29 de gener, junt amb la documentació següent:
  a) Document en què s'arreplegue el compromís de l'empresa de realitzar la seua aportació al finançament de l'ajuda en la forma i terminis que s'establixen en els article 12 i 13 del RD 3/2014, de 10 de gener, i d'anticipar als treballadors l'ajuda que els haja sigut reconeguda, si transcorreguts tres mesos des de la seua data de començament no s'ha fet efectiva per causes imputables a esta, podrà rescabalar-se aquella de les quantitats anticipades, després d'acreditar-les, en el moment d'efectuar la seua aportació.
  b) Document en què s'acredite la conformitat individualitzada dels treballadors d'acollir-se a l'ajuda. La presentació d'este document implicarà l'autorització a l'òrgan instructor perquè, en el seu moment obtinga de forma directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment pel beneficiari de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com la resta d'informació de la Tresoreria General de la Seguretat Social, necessària per al càlcul de l'ajuda.
  No obstant això, l'interessat podrà denegar expressament el consentiment, i haurà d'aportar les corresponents certificacions en els termes que preveu l'article 22 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, així com certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social en què consten els períodes de permanència en alta en la Seguretat Social i les sis últimes bases cotitzades.
  c) Declaració responsable de no estar incurs l'interessat en cap de les prohibicions arreplegades en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, excepte la prevista en el paràgraf e) d'este mateix que s'acreditarà d'acord amb el que preveu el paràgraf anterior.
  d) Certificació de l'Institut Nacional de la Seguretat Social o de l'Institut Social de la Marina sobre bonificacions d'edat que corresponguen, si és el cas.
  e) Certificació de naixement.
  f) Comunicació de les baixes i incidències produïdes respecte del col·lectiu inicial objecte de la sol·licitud, així com d'aquells treballadors que es troben en la situació prevista en l'article 8.3 del RD 3/2014, de 10 de gener, per als quals se suspendrà la resolució de la concessió mentres romanguen en la dita situació.


  DOCUMENTACIÓ GENERAL:
  a) Dades de domiciliació bancària segons el model facilitat a este efecte. Així mateix hauran de facilitar-se estes dades quan la subvenció es lliure per mitjà d'endós a favor de l'empresa o entitat de previsió o d'assegurances.
  b) Declaració responsable dels treballadors de no incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari arreplegades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  c) Declaració responsable del sol·licitant de no ser deutor de la Generalitat pel concepte de reintegrament de subvencions.

  NOTES:
  - En el cas que els documents exigits que s'han d'adjuntar a la sol·licitud de concessió d'ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'Administració actuant, el sol·licitant podrà acollir-se al que establix l'apartat d) de l'article 53 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Pública. A estos efectes, l'interessat haurà d'indicar en quin moment i davant de quin òrgan administratiu va presentar els esmentats documents; les administracions públiques hauran de demanar-los electrònicament a través de les seues xarxes corporatives o d'una consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a este efecte. Es presumirà que esta consulta és autoritzada pels interessats, llevat que conste en el procediment la seua oposició expressa o la llei especial aplicable requerisca consentiment exprés; en ambdós casos hauran de ser informats prèviament dels seus drets en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
  - Excepcionalment, si les administracions públiques no poden demanar els esmentats documents, podran sol·licitar novament a l'interessat que els aporte.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD GENERAL DE SUBVENCIÓ

  [DECREJ] DECLARACIÓ RESPONSABLE NO DEUTOR (A PRESENTAR AMB LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ)

  [DECRES] DECLARACIÓ RESPONSABLE ART. 13 LEY 38/2003

  [SOLJUBI] AJUDES PRÈVIES A LA JUBILACIÓ ORDINÀRIA (ANNEX I)

  [SOLJUBII] AJUDES PRÈVIES A LA JUBILACIÓ ORDINÀRIA. SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ (ANNEX II)

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  A) SOL·LICITUD INICIAL
  L'òrgan competent resoldrà la sol·licitud inicial respecte d'aquells treballadors que, havent sigut acomiadats d'acord amb els articles 51 o 52.c) de l'ET, complisquen el requisit establit en l'art. 3.3 del RD 3/2014, de 10 de gener, i es preveja que puguen arribar a complir els altres requisits establits en l'article 3 citat.
  L'estimació d'esta sol·licitud inicial és pressupòsit necessari per al reconeixement del dret a la concessió de l'ajuda, si bé este reconeixement haurà de sol·licitar-se a través del procediment regulat en l'article 7 del RD 3/2014, de 29 de gener, en el moment en què es complisquen tots els requisits establits en l'article 3, estant en tot cas condicionat a l'existència de crèdit pressupostari en l'exercici en què haja de procedir-se al pagament.
  En el cas que es resolga favorablement la sol·licitud inicial respecte a tots o a algun dels treballadors acomiadats, l'empresa haurà de presentar la sol·licitud de la concessió de les ajudes, per a aquells treballadors que complisquen els requisits establits en l'article 3 del RD 3/2014, de 10 de gener.


  B) PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ I DOCUMENTACIÓ REQUERIDA
  En cas que es resolga favorablement la sol·licitud inicial respecte a tots o a algun dels treballadors acomiadats, l'empresa haurà de presentar la sol·licitud de la concessió de les ajudes, per a aquells treballadors que complisquen els requisits establits en l'article 3 del RD 3/2014, de 10 de gener. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o no s'acompanye de la documentació que siga exigible, es requerirà l'interessat perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si no, se'l tindrà per desistit en la seua petició.

  La instrucció serà realitzada per la Subdirecció General de Relacions Laborals.

  En ambdós casos, el termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de dos mesos. Transcorregut el referit termini màxim sense haver-se notificat la resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud per silenci administratiu, d'acord amb el que disposa l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions que dicte la persona titular de la direcció general competent en matèria de treball, per delegació del conseller d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, esgoten la via administrativa, i contra elles podrà interposar-se un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà al de la notificació de la resolució, d'acord amb el que establix l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. I això, sense perjuí del que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Inici
 • Informació complementària

  * SITUACIÓ DEL TREBALLADOR I COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL
  1. Durant el període de percepció de l'ajuda, el treballador beneficiari serà considerat en situació assimilada a l'alta en el Règim General de la Seguretat Social, amb obligació de cotitzar. No obstant això, els beneficiaris de les ajudes prèvies a la jubilació ordinària en el sistema de la Seguretat Social estan exclosos als efectes de l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social, a més de totes les prestacions derivades de contingències professionals, de les prestacions derivades de contingències comunes que no tinguen la naturalesa de pensions.

  2. L'ajuda inclourà també l'import que, en concepte de cotització, haurà de ser ingressat en la Tresoreria General de la Seguretat Social per tot el període de percepció de l'ajuda, calculat d'acord amb les regles següents:
  a) La base inicial de cotització es determinarà prenent la mitjana de les sis últimes bases de cotització per contingències comunes anteriors a la data de l'acomiadament, actualitzada d'acord amb els índexs de revaloració de les pensions contributives de la Seguretat Social des del moment de l'acomiadament fins a la data d'accés del treballador al sistema d'ajudes prèvies. En el cas dels treballadors amb contracte a temps parcial o fixos discontinus, es prendrà la mitjana de les bases de cotització dels dotze mesos anteriors a l'acomiadament.
  b) No serà procedent l'actualització recollida en l'apartat anterior en cas d'ajudes a treballadors procedents d'expedients tramitats a l'empara de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria. En este supòsit, es considerarà com a base inicial de cotització del període d'ajuda, la base de cotització mensual corresponent a l'última quota meritada.
  c) La base de cotització obtinguda segons els paràgrafs anteriors es revalorarà acumulativament a partir del segon any de percepció, en el percentatge d'increment que es fixe per a la revaloració de l'ajuda, si bé en cap cas la base de cotització resultant podrà ser superior a la base màxima vigent en cada moment per al grup de cotització de què es tracte.
  d) El tipus de cotització serà el corresponent a contingències comunes establit per a l'any d'efectivitat de l'ajuda, exclòs el percentatge corresponent a aquelles prestacions de les quals, d'acord amb el que preveu l'apartat 1, estan exclosos els beneficiaris de les ajudes

  INCOMPATIBILITAT DE L'AJUDA:
  1. No podran percebre ajudes prèvies a la jubilació ordinària aquells treballadors que siguen beneficiaris d'una pensió de jubilació, incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa, o siguen perceptors de qualsevol prestació o subsidi per desocupació. Així mateix, serà incompatible la concessió d'estes ajudes amb les previstes en el Reial Decret 908/2013, de 22 de novembre, pel qual s'establixen les normes especials per a la concessió d'ajudes extraordinàries a treballadors afectats per processos de reestructuració d'empreses, sempre que es referisquen al mateix procés de reestructuració.

  2. La percepció de l'ajuda serà compatible amb la realització d'activitats per compte d'altri a temps parcial remunerades, sempre que els ingressos anuals no superen el salari mínim interprofessional en còmput anual.

  3. Si l'activitat remunerada comença després de l'acomiadament del treballador i amb anterioritat a la concessió de l'ajuda, haurà de comunicar-ho a l'òrgan concedent i a l'empresa sol·licitant. El seu exercici, quan es realitze a temps complet o la seua remuneració siga superior al salari mínim interprofessional en còmput anual, serà incompatible amb la percepció de l'ajuda, es retardarà, en este cas, la concessió d'esta fins a l'acreditació del cessament o, si és el cas, fins a l'esgotament de les prestacions contributives per desocupació, i es resoldrà a partir de la dita data sense efectes retroactius.

  EXTINCIÓ I SUSPENSIÓ DE L'AJUDA:
  L'ajuda prèvia a la jubilació ordinària i l'obligació de cotitzar s'extingiran:

  1. Quan expire el termini previst en la resolució de la seua concessió.

  2. Per defunció del beneficiari.

  3. Per adquirir el beneficiari la condició de pensionista de jubilació amb anterioritat al compliment de l'edat establida en l'apartat 1, o pel reconeixement d'una incapacitat permanent, total per a la professió habitual, absoluta o gran invalidesa, després de la concessió de l'ajuda.

  4. L'activitat remunerada començada després de la concessió de l'ajuda haurà de ser comunicada pel treballador a l'òrgan concedent i a l'empresa sol·licitant. El seu exercici, quan es realitze a temps complet, o la seua remuneració siga superior al salari mínim interprofessional en còmput anual, serà incompatible amb la percepció de l'ajuda, i se suspendrà esta fins a l'acreditació del cessament o, si és el cas, fins a l'esgotament de les prestacions per desocupació, i es reprendrà la seua percepció a partir de la dita data sense efectes retroactius.

  Enllaços

  Vegeu arts. Llei 38/2003, de 17 de novembre (prohibició obtenció condició beneficiari subvencions)

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003 de 17 de novembre, del Cap de l'Estat, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/03).
  - Reial Decret 3/2014, de 10 de gener, pel qual s'establixen les normes especials per a la concessió d'ajudes prèvies a la jubilació ordinària en el sistema de la Seguretat Social, a treballadors afectats per processos de reestructuració d'empreses. (BOE núm. 25 de 29/01/2014).
  - Orde 31/2014, de 23 d'octubre, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual s'establixen les bases per a la concessió de les ajudes prèvies a la jubilació de treballadors i treballadores residents a la Comunitat Valenciana, i de les ajudes destinades a subvencionar convenis especials de cotització a la Seguretat Social i interessos de préstecs o pòlisses de crèdit destinats al pagament de les quotes mensuals corresponents als esmentats convenis especials, i es convoquen per a l'exercici 2014 (DOCV núm. 7389, de 27/10/14).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Orde 31/2014, de 23 d'octubre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.