Detall de Procediment

Convocatòria de tres beques per a la formació arxivística en les Corts

Codi GUC: 3304
Organisme: CORTS VALENCIANES
Termini de sol·licitud: TANCAT
(16-02-2021
08-03-2021)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Convocatòria de beques de formació professional arxivística, relacionada amb l'activitat parlamentària i administrativa i els fons documentals de les Corts Valencianes.

Requisits

1) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea o nacional d'aquells estats que, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de persones. Les persones aspirants que no tinguen nacionalitat espanyola han d'acreditar coneixements suficients en alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, aspecte que es podrà verificar, si és el cas, en el procés de selecció. 2) Estar en possessió d'alguna d'aquestes titulacions: a) Grau en Informació i Documentació. b) Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació. c) Llicenciatura en Documentació. d) Qualsevol titulació superior, sempre que s'acredite haver cursat estudis en matèria arxivística iguals o superiors a 200 hores lectives o 8 crèdits ECTS. La titulació ha d'estar expedida o homologada per les autoritats espanyoles corresponents i que no hagen passat més de cinc anys des de la finalització dels estudis conduents a l'obtenció del títol que s'al·legue com a requisit en aquest apartat. 3) No trobar-se incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària, que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions, que s'acreditarà per mitjà de la declaració responsable inclosa en el tràmit de sol·licitud. 4) No haver complit 35 anys. 5) No podran ser beneficiàries les persones que anteriorment hagen gaudit d'una beca de formació professional en el Departament d'Arxiu de les Corts Valencianes, durant un període superior a un semestre. 6) Complir les obligacions que siguen aplicables segons la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. 7) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat, així com amb la Seguretat Social.

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones joves postgraduades.

Normativa del procediment

  • RESOLUCIÓ de 21 d'octubre de 2020, del lletrat major - secretari general, per la qual s'aproven les bases de la convocatòria de tres beques per a la formació professional arxivística relacionada amb l'activitat parlamentària i administrativa i els fons documentals de les Corts Valencianes.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV NÚM. 9020, DE 15/2/2021)

Documentació

En el cas de no tindre la nacionalitat espanyola, caldrà adjuntar una còpia de la documentació suficient que acredite que l'aspirant és nacional d'un estat membre de la Unió Europea o nacional d'aquells estats als quals, en virtut de tractats subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de persones. El formulari de sol·licitud ha d'incorporar una declaració responsable per mitjà de la qual la persona sol·licitant manifesta sota la seua responsabilitat que totes les dades que conté la sol·licitud i els mèrits al·legats són verídics i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, la qual queda a la disposició de les Corts Valencianes per a la comprovació, el control i la inspecció que es consideren oportuns. Segons el que es disposa l'article 69.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o manifestació en aquesta declaració responsable, així com la falta d'acreditació dels requisits exigits, determinarà la impossibilitat de continuar en la convocatòria, mitjançant l'adopció de la resolució que en cada cas corresponga. Igualment, el formulari de sol·licitud ha d'incorporar una declaració responsable mitjançant la qual, si és el cas, la persona sol·licitant manifesta que es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat i de les obligacions amb la Seguretat Social en els termes que preveu l'article 22 del Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. La indicació dels mèrits la valoració dels quals se sol·licita s'ha d'ajustar al model d'organització que figura en la instància. Les persones aspirants no han d'acompanyar la sol·licitud amb la documentació acreditativa dels mèrits. Únicament les persones seleccionades per a la fase d'entrevista han de presentar la documentació acreditativa dels mèrits al·legats. Si aquesta documentació es troba ja en poder de les Corts Valencianes, es pot indicar el procediment en el qual es va facilitar per a incorporar-la d'ofici.

Presentació

Presencial
Al Registre General de les Corts Valencianes, carrer Llibertat, s/n, de València, o en la forma establida en l'article 16.4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

òrgans de tramitació

Quantia i cobrament

Cada persona beneficiària rebrà una ajuda econòmica per les despeses que comporta la beca per una quantia total de 12.000 euros anuals, que es percebran a la finalització del mes a raó de 1.000 euros.

Òrgans resolució

Esgota via administrativa