• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÓ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de tres beques per a formació arxivística a les Corts

  Objecte del tràmit

  Les Corts convoca tres beques de formació arxivística, relacionada amb l'activitat parlamentària i administrativa i amb els fons documentals d'aquesta institució.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones joves postgraduades.

  Requeriments

  Les persones que sol·liciten participar en la convocatòria han de complir els requisits següents:
  1. Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'un estat membre de la UE.
  2. Tindre alguna de les titulacions següents:
  - Grau en Informació i Documentació.
  - Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació.
  - Llicenciatura en Documentació.
  - Qualsevol titulació superior sempre que s'acredite haver cursat estudis en matèria arxivística igual o superior a 200 hores lectives o 8 crèdits ECTS.
  La titulació ha d'estar expedida o homologada per les autoritats espanyoles corresponents i no han d'haver passat més de 5 anys des de la finalització dels estudis conduents a la seua obtenció.
  3. No estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària (art.13, Llei 38/2003, de 17 de novembre).
  4. No haver complit 35 anys.
  5. No podran ser-ne beneficiàries les persones que anteriorment hagen gaudit d'una beca de formació professional en el Departament d'Arxiu de les Corts Valencianes, durant un període superior a un semestre.
  6. Complir les obligacions de la Llei 2/2015, de la Generalitat, de 2 d'abril.
  7. Estar al corrent en les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat, així com amb la Seguretat Social.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Cada una de les beques tindrà una durada de dotze mesos des de la incorporació de la persona beneficiària. L'ajuda econòmica per les despeses que comporte la beca tindrà una quantia total de 12.000 euros, que es percebran a la finalització del mes a raó de 1.000 euros, amb certificació prèvia de la persona titular de la Secretaria General. Estaran subjectes a les retencions que procedisquen. Les quanties abonades no tindran en cap cas el caràcter de salari o retribució.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de les Corts. (DOGV núm. 8588, de 10/07/2019).
  Data d'inici: 11/07/2019
  Data de finalització: 31/07/2019

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Al Registre General de les Corts Valencianes, carrer Llibertat, s/n, de València, o en la forma establida en l'article 16.4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les persones sol·licitants de les beques han de presentar una instància dirigida al president de les Corts en el registre general de les Corts, c/ Llibertat, s/n, de València, o de la manera que s'estableix en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, segons el model annex, acompanyada d'una fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat (DNI) o del document d'identificació d'estrangeria (NIE).

  La sol·licitud també pot presentar-se per via electrònica. Han d'accedir a la seu electrònica de les Corts Valencianes () i accedir a l'apartat 'Ciutadania' en què es troba el tràmit específic, denominat 'Presentació d'escrits genèrics', en el qual ha d'inserir-se tant la instància que figura en l'annex de les bases omplida, signada electrònicament i en format PDF, així com una còpia de la documentació justificativa que fa referència als requisits també en format PDF.


  En cas de no tindre la nacionalitat espanyola, documentació suficient que acredite que l'aspirant és nacional d'un estat membre de la Unió Europea o nacional d'aquells estats als quals, en virtut dels tractats subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de persones.

  Cal adjuntar també a la sol·licitud la llista de mèrits, segons el model annex a les bases, fotocòpia de l'expedient i de la documentació que acredite de manera fefaent les condicions a què es refereix la base anterior. Aquesta documentació ha de presentar-se organitzada segons l'esquema d'epígrafs de la llista de mèrits del sol·licitant (annex).

  L'annex amb el model de sol·licitud i la llista de mèrits estarà disponible en el web: www.cortsvalencianes.es.

  Impresos associats

  Sol·licitud de beca de formació arxivística en Les Corts Valencianes

  Formulari de sol.licitud de participació. Convocatòria de tres beques per a la formació arxivística en les Corts

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  El procediment de selecció:
  1.Per a l'examen de les sol·licituds de beca i l'elaboració de la proposta d'adjudicació es constituirà una comissió avaluadora.

  2. En els 20 dies naturals següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, la comissió es reunirà per a examinar-les i posteriorment elevar la proposta d'adjudicació a la mesa de les Corts.

  3. La convocatòria de la beca pot declarar-se deserta.

  4. La selecció constarà de dues fases:
  La primera consistirà en la baremació dels mèrits al·legats per les persones sol·licitants, segons la puntuació següent:

  a) Expedient acadèmic, fins a 4 punts.
  b) Cursos sobre la matèria objecte de la convocatòria: fins a 7 punts.
  c) Coneixements de valencià.
  d) Coneixements d'altres idiomes de la Unió Europea: fins a 2 punts.
  e) Coneixements d'informàtica aplicats a l'arxivística, la gestió documental o l'activitat parlamentària: fins a 2 punts.
  f) Altres mèrits.

  En la segona fase: publicacions relacionades amb la matèria objecte de la convocatòria: fins a 1 punt.

  Les persones que hagen superat en el procés selectiu la puntuació mínima conformaran una borsa de reserva per a cobrir les vacants que es puguen produir durant el període de gaudi per renúncia de la persona adjudicatària o per suspensió o revocació.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Accedir a la seu electrònica de les Corts Valencianes: https://seu.cortsvalencianes.es i obrir l'apartat 'Ciudadania', tràmit específic denominat 'Presentació d'escrits genèrics'.

  Inici
 • Informació complementària

  * MÉS INFORMACIÓ:
  - Telèfon de les Corts: 963876100, extensió: 32761 (Ma José Puchades)
  - Correu electrònic: gestion_personal@corts.es

  Enllaços

  Enllaç a les bases de les beques.

  Seu electrònica de les Corts Valencianes.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Convocatòria de tres beques per a formació arxivística a les Corts. (DOGV núm. 8588 de 10/07/2019)

  Llista de normativa

  Vegeu la convocatòria

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.