Detall de Procediments

Sol·licitud de subrogació, excepte al cònjuge, per defunció del titular (aplicable a habitatge de promoció pública amb contracte en arrendament).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subrogació, excepte al cònjuge, per defunció del titular (aplicable a habitatge de promoció pública amb contracte en arrendament).

  Objecte del tràmit

  Actualitzar l'adjudicatari d'un habitatge, quan no és el cònjuge de l'actual titular del contracte d'arrendament, després d'un succés que ho requerisca.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  - Els/les ascendents de la persona titular
  - Els/les fills/filles de la persona titular
  - Germans/anes de la persona titular
  - Néts/nétes i altres descendents
  - Persones amb relació de parentiu fins al 3er grau col·lateral i que patisquen una minusvalidesa igual o superior al 65%.

  Requeriments

  a) Trobar-se al corrent de pagament (lloguer, comunitat, IBI i taxes municipals).

  b) Per a contractes celebrats amb anterioritat a l'01.01.1995:
  - Els/les fills/filles que convisqueren amb el/la titular durant els dos anys anteriors a la seua defunció.
  - Els/les ascendents de la persona titular que estigueren a càrrec i convisqueren amb ella amb tres anys, com a mínim, d'antelació a la data de la seua defunció.

  c) Per a contractes celebrats després de l'01.01.1995:
  - Els/les descendents de la persona titular que en el moment de la seua defunció estigueren subjectes a la seua pàtria potestat o tutela, o hagueren conviscut habitualment amb ella durant els dos anys precedents.
  - Els/les ascendents de la persona titular que hagueren conviscut habitualment amb ella durant els dos anys precedents a la seua defunció.
  - Els/les germans/anes de la persona titular que hagueren conviscut habitualment amb ella durant els dos anys precedents a la seua defunció.

  Les persones diferents de les esmentades en els paràgrafs anteriors que patisquen una minusvalidesa igual o superior al 65%, sempre que tinguen una relació de parentiu fins al tercer grau col·lateral amb la persona titular i que hagen conviscut amb ella durant els dos anys anteriors a la defunció.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En el termini de 3 mesos des de la data de la defunció del titular.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment en:

  SERVEI DE GESTIÓ PARC PÚBLIC (EVHA)
  AV. DE LA PLATA, 50Ver plano
  46013 València
  Tel: 961964700
  SERVEI DE GESTIÓ PARC PÚBLIC - CASTELLÓ DE LA PLANA (EVHA)
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964725352

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=3325

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud.
  - DNI del/de la sol·licitant.
  - Certificat de defunció del titular, expedit pel Registre Civil.
  - Llibre de família o certificat de matrimoni, del titular i del sol·licitant.
  - Certificat de la comunitat de trobar-se al corrent amb esta.

  DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PEL SOL·LICITANT I TOTS ELS MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR MAJORS DE 16 ANYS -es considerarà com a unitat familiar la formada pel titular del contracte, el seu cònjuge i ascendents o descendents sempre que convisquen amb ells almenys durant l'any anterior a la sol·licitud. També es considera unitat familiar la formada pel pare o la mare (separats, fadrins o viudos) i els ascendents o descendents que convisquen amb ells almenys durant l'any anterior a la sol·licitud-:

  - Fotocòpia de l'última declaració de la renda o, en el cas de no estar obligat a presentar-la, certificat d'Hisenda de no constar com a contribuent.
  - Justificant de vida laboral.
  - Certificat negatiu de béns expedit pel Centre de Gestió Cadastral.

  Els membres que hagen treballat en els 12 mesos previs a la presentació de la sol·licitud justificaran els seus ingressos en este període amb:
  a) En el cas de treballadors per compte d'altri: certificat d'ingressos del centre de treball dels mesos treballats, o nòmines dels mesos treballats, o certificat de bases de cotització (expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social).
  b) En el cas de treballadors autònoms: fotocòpia dels pagaments fraccionats de l'IRPF (MOD. 130 o MOD. 131)
  c) En el cas de treballadors de règim agrari: certificat de bases de cotització i jornades reals.
  d) En el cas de treballadors de règim de la llar: certificat de bases de cotització i declaració jurada d'ingressos.

  Els membres que en els 12 mesos previs a la presentació de la sol·licitud hagen estat en situació de desocupació, hauran d'aportar:
  a) Certificat expedit pel SEPE (antigament, INEM) on queden reflectides clarament les quantitats totals percebudes en concepte de prestació per desocupació en este període de 12 mesos. NOTA: el certificat del SEPE de "no ser perceptor en estos moments" no serà vàlid.

  Els membres que en els 12 mesos previs a la presentació de la sol·licitud hagen percebut una pensió de jubilació, invalidesa, viudetat, orfandat o altres, prestació de servicis socials o qualsevol altre tipus d'ajuda econòmica:
  a) Certificat expedit per organisme que corresponga on queden reflectides clarament les quantitats totals percebudes en este període de 12 mesos.

  NOTA: com a regla general, hauran d'acreditar-se tots els ingressos que per qualsevol concepte perceba el grup format per l'adjudicatari i la resta de la unitat familiar.

  - Certificat de convivència del/de la sol·licitant, expedit per l'Ajuntament, en el qual s'indique el temps que ha conviscut amb el titular.
  - Renúncia de la resta de possibles subrogants davant de notari o davant de l'assessor/a jurídic/a d'EIGE.
  - Si és el cas, certificat de minusvalidesa.

  Impresos associats

  SOL-LICITUD DE SUBROGACIÓ EN CONTRACTES D'ARRENDAMENT - EXCEPTE CÒNJUGE

  DECLARACIO I AUTORITZACIÓ A L'ADMINISTRACIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la documentació.
  - Comprovació de documentació i del fet que es troba al corrent de pagament.
  - Proposta per part d'EIGE, que és la unitat que tramita.
  - Resolució per part de la Direcció General d'Obres Públiques, Projectes Urbans i Habitatge, que és l'òrgan que resol.
  - Notificació (per correu certificat) de la resolució a l'interessat.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació de la resolució.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=3325

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  ( https://sede.gva.es/va/sede_certificados ).

  IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació, ja que accedirà a una sol·licitud general, en el qual vosté mateix haurà de detallar l'objecte de la seua sol·licitud, emplenar les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això caldrà tindre en compte que:

  1- Haurà d'anotar-se el nom d'aquest tràmit que està llegint.

  2- Haurà de descarregar els formularis o plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que estime necessari, emplenar-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, procedisca, i guardar-los en el seu ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.

  3- Si escau, haurà de procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-se el justificant de pagament.

  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant la icona superior de "Tramitació telemàtica", que li portarà a identificar-se mitjançant l'Assistent de Tramitació.


  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  a) Haurà d'emplenar el formulari de dades generals.

  b) * Detall amb la major concreció possible la matèria objecte del tràmit
  * Emplene el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD"
  * Especifique la matèria objecte de la sol·licitud
  * Indique igualment l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).

  c) Annexe els formularis i la documentació que prèviament ha sigut descarregada i emplenada, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.

  d) Fer click sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de presentació).

  e) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre.

  La seua presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  - Quan es produïsca alguna novetat, esta se li comunicarà per correu certificat a l'adreça que figure en la sol·licitud. Que EIGE no es pose en contacte amb vosté significa que l'expedient està en tràmit i seguix el seu curs normal.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4867, de 21/10/2004).
  - Decret 75/2007, de 18 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Protecció Pública a l'Habitatge (DOCV núm. 5517, de 22/05/2007).
  - Decret 191/2013, de 20 de desembre, del Consell, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Decret 90/2009, de 26 de juny, del Consell, pel quals es va aprovar el Reglament d'Habitatges de Protecció Pública (DOCV núm. 7178, de 23/12/2013).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, d'Habitatge.

  Vegeu el Decret 75/2007, de 18 de maig.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.