Detall de Procediment

Mercaderies. Transmissions (empresa), persones físiques i vehicles.

Codi SIA: 211259
Codi GUC: 3330
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Per a la realització de transports de mercaderies serà necessària la corresponent autorització administrativa que habilite per a la seua prestació. Les autoritzacions podran ser transmeses a altres titulars, sempre que l'Administració així ho possibilite i realitze la corresponent novació subjectiva a favor dels seus adquirents.

Requisits

Requisits

- Només per a transmissions d'autoritzacions d'empresa i persones físiques: Que l'adquirent no siga prèviament titular d'una autorització de transport igual a la que pretén adquirir. - Que l'adquirent passe a disposar de tots els vehicles que es troben adscrits a l'autorització en el moment de ser transmesa. - Que l'adquirent complisca tots els requisits exigits per a l'obtenció de l'autorització que adquireix amb excepció de l'antiguitat del vehicle. TRANSMISSIÓ A HEREUS (només per a transmissions d'autoritzacions d'empresa i persones físiques). En cas de defunció del titular de l'autorització, podrà ser transmesa als seus hereus de manera conjunta per un termini màxim de dos anys. En cas de defunció o incapacitat de l'empresari individual titular de l'autorització, els hereus forçosos podran continuar amb l'activitat durant un termini màxim de sis mesos, prorrogables a tres mesos més, encara quan no complisquen el requisit de competència professional. PERSONALITAT JURÍDICA I NACIONALITAT - Ser persona física o jurídica. - Complir un dels requisits següents: - Tindre la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea. - Tindre la nacionalitat d'un estat no membre en què, en virtut dels tractats o convenis internacionals subscrits per Espanya, no siga exigible el requisit de la nacionalitat. - Disposar de l'autorització de residència permanent. - Comptar amb una autorització de residència temporal i treball per compte propi en vigor que no estiga limitada a un sector d'activitat determinat diferent del de transport ni a un àmbit geogràfic concret (LO 4/2000, d'11 de gener). - Disposar d'un domicili situat a Espanya en el qual es conserven, a la disposició dels serveis d'inspecció del transport terrestre, els documents relatius a la gestió i el funcionament que reglamentàriament es determinen. (El 4 de desembre de 2011 va entrar en vigor el Reglament 1071/2009, pel qual s'estableixen les normes comunes relatives a les condicions que han de complir-se per a l'exercici de la professió de transportista per carretera. Les disposicions són aplicables directament en tots els estats membres de la UE.) Sobre la base del que disposa el Reglament, les empreses que exerceixen la professió de transportista per carretera hauran de tindre, entre altres requisits, un establiment efectiu i fix a Espanya, amb locals en els quals es conserven els documents principals de l'empresa. Per això, es considerarà que les empreses compleixen el requisit d'establiment quan designen a aquest efecte el seu propi domicili o altres locals dels quals disposen en nom propi, mitjançant: Títol jurídicament vàlid en dret. 1. Propietat: En el cas d'autònoms en què coincidisca el requisit d'establiment amb el seu propi domicili, aquest podrà acompanyar l'acreditació amb la prestació de consentiment. 2. Arrendament. 3. Usdefruit. Acreditació adequada d'aquest 1. Escriptura de propietat. 2. IBI. 3. Contracte d'arrendament legalitzat. 4. Escriptura notarial. - Disposar d'adreça i signatura electrònica, així com de l'equip informàtic necessari per a documentar a distància el contracte i altres formalitats mercantils amb els seus clients. COMPETÈNCIA PROFESSIONAL/GESTOR DEL TRANSPORT ( empresa titulars de vehicles + 3500 MMA). El gestor del transport és la persona que té la competència professional per al transport de mercaderies, fa les funcions enumerades en l'article 112 de l'ROTT i compleix el requisit d'honorabilitat. a) Quan el titular de l'autorització siga una persona física, aquesta pot ser la gestora de transport si està d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social. En cas contrari, una altra persona física pot ser el gestor del transport sempre que estiga donat d'alta pel titular de l'autorització en el règim general de la Seguretat Social a temps complet i en un grup de cotització no inferior al que corresponga als caps administratius o de taller. En cas de parentiu, s'admet que el gestor puga estar d'alta en el règim de treballadors autònoms. b) Quan el titular de l'autorització siga una persona jurídica, el gestor de transport ha de tindre una participació en el capital social igual o superior al 15 % i estar d'alta en el règim de la Seguretat Social que corresponga. En qualsevol altre cas, el gestor del transport ha d'estar donat d'alta pel titular de l'autorització a temps complet, en un grup de cotització no inferior al que corresponga a cap administratiu o de taller. c) Una mateixa persona pot ser la gestora de transport de diverses persones jurídiques quan el capital d'aquestes pertanga en més d'un 50 % a un mateix titular. En aquest cas, el gestor és suficient que tinga el 15 % del capital social d'una de tals persones jurídiques, però les funcions del gestor les ha de realitzar en totes aquestes. HONORABILITAT (empreses titulars de vehicles + 3500 MMA) El gestor del transport i l'empresa titular incompleixen l'honorabilitat si són condemnats per la comissió de delictes o faltes penals, o sancionats per la comissió d'infraccions que donen lloc a la pèrdua d'aquest requisit, d'acord amb el que disposa l'LOTT i la reglamentació de la Unió Europea. CAPACITAT FINANCERA (empresa titulars de vehicles + 3500 MMA) Quan el titular siga una persona jurídica, haurà de disposar d'un capital i reserves per un import mínim de 9.000 euros quan utilitze un sol vehicle i de 5.000 euros més per cada vehicle addicional. Quan el titular siga una persona física, es presumeix que compleix la condició sempre que cap dels seus vehicles supere els 12 anys d'antiguitat i dispose d'aquests en règim de propietat, arrendament financer o arrendament ordinari contractat per un termini no inferior a 24 mesos. Quan no complisca aquest requisit, la persona física titular ha d'aportar alguna d'aquestes condicions: - una garantia prestada per una entitat financera o d'assegurances, amb la qual aquesta es converteix en garant solidari enfront dels creditors fins a la quantia que corresponga segons el nombre de vehicles utilitzats. - que una entitat financera acredite que l'empresa té accés a crèdit fins a la quantia que corresponga segons el nombre de vehicle utilitzats. COMPLIMENT D'OBLIGACIONS DE CARÀCTER FISCAL - Estar donat d'alta en el Cens d'obligats tributaris en l'activitat que corresponga. - No tindre deutes amb l'Estat o la comunitat autònoma. Es considera que es troba al corrent si el sol·licitant acredita que els deutes han sigut ajornats, fraccionats o suspesos per l'òrgan competent. COMPLIMENT D'OBLIGACIONS DE CARÀCTER LABORAL I SOCIAL - Estar inscrit en el règim de seguretat social que corresponga. - Estar al corrent del pagament de les quotes o d'altres deutes amb la Seguretat Social. Es considera que es troba al corrent si el sol·licitant acredita que els deutes han sigut ajornats, fraccionats o suspesos per l'òrgan competent. CARACTERÍSTIQUES DELS VEHICLES - Han de tindre capacitat de tracció pròpia i estar matriculats a Espanya. - El seu titular ha de disposar d'aquests en propietat, arrendament financer o arrendament ordinari. PAGAMENT DE SANCIONS Tindre pagades les sancions pecuniàries imposades per resolució que pose fi a la via administrativa.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Els adquirents de les autoritzacions.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei 16/1987, del cap de l'Estat, de 30 de juliol, sobre ordenació del transport terrestre (BOE núm. 182, de 31/07/1987).
  • Reial decret 1211/1990, de 28 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres (BOE núm. 241, de 08/10/1990), actualitzat per Reial decret 70/2019 de 15 de febrer (BOE núm. 44 de 15/02/2019).
  • Resolució de 3 de desembre de 2018, de la Direcció General de Transport Terrestre, per la qual s'estableix el calendari de visats de les autoritzacions de transport i d'activitats auxiliars i complementàries del transport (BOE núm. 301, de 14/12/2018)

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis i documentació

Advertències de caràcter general. Juntament amb l'ompliment electrònic del formulari de sol·licitud, s'han d'annexar les còpies digitalitzades dels documents requerits. D'acord amb el que disposa l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presenten. D'acord amb l'article 51.3 de l'LOTT, el Servei Territorial de Transport consultarà, mitjançant l'aplicació que permet la tramitació i el manteniment de les autoritzacions de transport per carretera, la informació de registres d'altres organismes (Direcció General de Trànsit, Tresoreria General de la Seguretat Social, Registre Mercantil i altres registres públics), que resulte estrictament necessària per a acreditar el compliment dels requisits exigits per a l'atorgament, el visat o la modificació dels títols que habiliten per a l'exercici de les activitats i professions regulades en la llei esmentada o en les normes dictades per a l'execució i el desplegament. Així mateix, la Direcció General consultarà, per mitjans electrònics, les dades relatives a la identificació fiscal de la persona sol·licitant i la certificació acreditativa de la inexistència de deutes tributaris, excepte que es desautoritze, expressament, la consulta. COMPETÈNCIA PROFESSIONAL (empresa titulars de vehicles + 3.500 MMA) La participació del gestor del transport en el capital social de l'empresa s'ha d'acreditar documentalment. Si el gestor capacita diverses persones jurídiques, haurà d'acreditar documentalment que el capital social pertany en més del 50 % a un mateix titular. CAPACITAT FINANCERA (empresa titulars de vehicles + 3.500 MMA) Si el titular és una persona jurídica, haurà d'aportar la documentació que acredite la capacitat financera (capital més reserves) en el cas que no resulte acreditat amb les dades que consten en el registre mercantil. Si el titular és una persona física i haja d'acreditar la seua capacitat financera, haurà d'acreditar documentalment que disposa d'algun d'aquests documents: - una garantia prestada per una entitat financera o d'assegurances, que es convertirà en garant solidari enfront dels creditors fins a la quantia que corresponga segons el nombre de vehicles utilitzats - acreditació per una entitat financera del fet que l'empresa té accés al crèdit fins a la quantia que corresponga segons el nombre de vehicle utilitzats. NOMBRE DE VEHICLES: - Factura de compra del vehicle. - Contracte d'arrendament amb una empresa arrendadora, en cas d'arrendament ordinari. ESTABLIMENT La disponibilitat d'establiment s'ha d'acreditar per qualsevol títol jurídicament vàlid (propietat, arrendament, usdefruit…) TAXES Cal aportar el justificant del pagament de les taxes. AFEGIR UNA DOCUMENTACIÓ: Document de transmissió de l'autorització signat pel cedent i cessionari, amb la signatura del cedent reconeguda per un funcionari públic o notari.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és: - Només per a transmissions d'autoritzacions d'empresa i persones físiques: · A 02 TRANSMISSIÓ: 28,24 euros · A 06 CÒPIA (per vehicle): 23,01 euros. · I 04 CERTIFICAT: 2,08 euros (només en el cas de vehicles pesants). FORMES DE PAGAMENT, IMPORTS I MODELS: Tant les formes de pagament com els imports i els models de taxa es poden descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

Presentació

Presentació

Telemàtica
Fent clic en la icona superior 'Tramitar amb certificat' d'aquesta mateixa pàgina. Per a això, cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. Si teniu dubtes o voleu comunicar alguna incidència, podeu enviar un correu electrònic al suport tècnic: mercancias_stv@gva.es, per a València autorizaciones_sta@gva.es, per a Alacant autorizaciones_stc@gva.es, per a Castelló

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. - Pagament de la taxa corresponent. - Posteriorment, si l'òrgan competent observa que es compleixen els requisits exigits, resoldrà en un termini de CINC MESOS, a comptar de la data de registre d'entrada que conste en aquest document. - Passat aquest termini sense que s'haja rebut cap notificació amb la resolució dictada en aquest procediment, aquesta sol·licitud podrà entendre's DESESTIMADA als efectes legals que siguen procedents. - La resolució positiva de l'expedient suposa la inscripció d'aquest en el Registre d'empreses i activitats del transport. No s'expedeix la targeta de transports.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Contra la resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs d'alçada davant de l'òrgan competent en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació d'aquesta, d'acord amb el que s'estableix en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015). Tot això, sense perjudici que es puga exercitar qualsevol altre recurs que estime oportú.

Termini màxim

Termini màxim

El termini de resolució d'aquest procediment és de CINC MESOS, a comptar de la data de registre d'entrada que conste en aquest document. Passat aquest termini sense que s'haja rebut cap notificació amb la resolució dictada en aquest procediment, aquesta sol·licitud podrà entendre's DESESTIMADA als efectes legals que siguen procedents. Tot això, sense perjudici de la suspensió del termini de tramitació dels casos previstos per l'article 52.5 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú o per causa imputable a la persona interessada.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa